Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 281 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích a systémech sociálního zabezpečení v českém a evropském právu
Jandová, Darina ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent) ; Chvátalová, Iva (oponent)
Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích a systémech sociálního zabezpečení v českém a evropském právu Abstrakt Tato disertační práce se zabývá uplatňováním principu rovnosti v pracovněprávních vztazích a systémech sociálního zabezpečení v českém a evropském právu. V úvodní části jsou nastíněny historické souvislosti zakotvení principu rovnosti do právní úpravy. Pozornost je věnována jednak společenským změnám v první polovině 20. století, jež vedly k ochraně rovnosti v Evropě, a jednak legislativním iniciativám a roli justice ve druhé polovině 20. století. Druhá část vysvětluje pojmy rovnost, diskriminace, pracovněprávní vztahy a systémy sociálního zabezpečení, jež jsou ústředními motivy disertační práce. Je rozebráno, jak bylo na tyto pojmy nahlíženo v minulosti, jak se vyvíjely, a v jakých podobách a projevech se s nimi můžeme setkat dnes. Třetí část představuje české i evropské právní předpisy, které tvoří současné antidiskriminační právo. Důraz je kladen na zhodnocení českého antidiskriminačního zákona s ohledem na jeho téměř desetiletou účinnost v českém právním řádu. Autorka v této části disertační práce dochází k závěru, že ochrana poskytovaná antidiskriminačním zákonem je sice v některých případech duplicitní s jinými právními předpisy, soudy nekladou dostatečný důraz na...
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Klíma, Pavel ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent) ; Chvátalová, Iva (oponent)
v českém jazyce Předkládaná disertační práce se zabývá velmi důležitou a trvalou součástí odvětví pracovního práva a pracovněprávních či jiných obdobných vztahů, a to problematikou pracovních úrazů a nemocí z povolání, a to především z perspektivy odpovědnostního vztahu z toho vyplývajícího a vznikajícího, resp. povinností zaměstnavatele k náhradě škody či nemajetkové újmy ve vztahu k zaměstnanci a jednotlivých dílčích nároků na náhrady škody či nemajetkové újmy, na něž vzniká nárok zaměstnanci, u něhož došlo k úrazovému ději, jenž má podobu pracovního úrazu nebo onemocnění nemoci uznané jako nemoc z povolání. K výběru a zpracování problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání, resp. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání jakožto disertační práce podnítila autora (disertanta) jednak trvale zásadní význam tématiky jak v intencích pracovněprávních vztahů, tak i obecně a principiálně vztahů celospolečenských, jakož i skutečnost, že navzdory akcentovaného, trvale zásadního významu problematiky odbornou literaturou vztahující se k vlastní problematice odškodňování pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nelze považovat za rozsáhlou. Cílem předkládané disertační práce je analyzovat a zhodnotit aktuální stav právní...
Skončení pracovního poměru po soukromoprávní rekodifikaci
Mlýnková, Alice ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent) ; Chvátalová, Iva (oponent)
Skončení pracovního poměru po soukromoprávní rekodifikaci Abstrakt Disertační práce se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru, k němuž může dojít jednak na základě projevu vůle jedné či obou stran pracovní smlouvy, tedy zaměstnance a zaměstnavatele, a jednak v důsledku právní události. Práce dále zkoumá dopady právní úpravy občanského zákoníku jakožto obecného předpisu soukromého práva a změn zákoníku práce, provedených v návaznosti na nabytí účinnosti občanského zákoníku, na skončení pracovního poměru a jeho důsledky. Primárně je pozornost věnována uplatnění právní úpravy zdánlivosti a neplatnosti a dále výkladu právních jednání dle úpravy občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Zkoumán je též vliv občanskoprávní úpravy běhu dob a lhůt na počítání času v pracovním právu. Práce současně zohledňuje judikaturu vztahující se k zákoníku práce vydanou zejména po nabytí účinnosti občanského zákoníku, tj. od roku 2014 až do současnosti. V návaznosti na přehled všech způsobů skončení pracovního poměru se práce věnuje nejprve jednotlivým způsobům rozvázání pracovního poměru, tj. jeho skončení na základě jednostranného nebo dvoustranného projevu vůle stran pracovní smlouvy. Konkrétně se jedná o dohodu o rozvázání pracovního poměru, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru a jeho zrušení ve...
Zákaz diskriminace žen v pracovněprávních vztazích
Šiková, Kristýna ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Zákaz diskriminace žen v pracovněprávních vztazích Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou diskriminace žen v pracovněprávních vztazích. Cílem předkládané diplomové práce je komplexní pojetí dané problematiky, především zkoumání situace postavení žen na trhu práce v kontextu vybraných socio- kulturních problémů a historická geneze postavení žen ve společnosti, definování jednotlivých pojmů s diskriminací souvisejících a analýza příslušné právní úpravy včetně judikatury. Práce se tak mimo jiné zabývá historickými souvislostmi, současnou situací postavení žen na trhu práce a také právním zakotvení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Diplomová práce se skládá z úvodu, čtyř kapitol a závěru. Jednotlivé kapitoly se zabývají různými aspekty pozice žen na trhu práce související s problematikou zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. První kapitola pojednává o historickém vývoji postavení žen ve společnosti. Kapitola je rozdělena na čtyři podkapitoly. První podkapitola se věnuje počátkům českého emancipačního hnutí, jež položilo základy pro další vývoj feministického proudu v naší zemi. Druhá a třetí podkapitola se věnuje postavení žen v meziválečném a socialistickém období, jež má přímý vliv na současné postavení žen ve společnosti. První kapitolu ukončuje pojednání o vývoji...
Integrace zdravotně postižených v ČR a zemích EU
Eitlerová, Anna ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Diplomová práce se zabývá současným trendem v přístupu k integraci osob se zdravotním postižením. Zohledňuje obecný vývoj sociálního pokroku v přístupu k osobám se zdravotním postižením, toto téma rozvíjí otázkou, jak se tento pokrok odráží v legislativách vybraných zemí zejména z pohledu vymezení okruhu adresátů norem, tedy legální definice osob se zdravotním postižením, a poznatky dále využívá při porovnání přístupů vybraných evropských zemí (Spojené království, Švédska a Německa) na úzce vymezeném poli právní úpravy vzdělávání. Integrace osob se zdravotním postižením jako snaha bojovat proti jejich sociálnímu vyloučení je jinak široká a multidimenzionální problematika, proto je tato práce zúžena a zacílena v části srovnávací právě na oblast inkluzivního vzdělávání, jež představuje moderní směr, kterým se vydává nejen evropská legislativa, ale i mezinárodní společenství. Důvodem takového zacílení je i to, že právě absolvování vzdělávacího procesu i samotné vzdělání vytváří zásadní předpoklady, které patří mezi ty nejdůležitější pro začlenění se do společnosti. Cílem této práce je tedy zároveň analyzovat situaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením v České republice de lege lata, shromáždit poznatky o právních úpravách inkluzivního vzdělávání odlišných sociálních politik a navrhnout...
Sladění profesního a rodinného života
Balvínová, Lucie ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
1 ABSTRAKT Současná evropská rodina je postavena na ideálu genderové rovnosti a za stěžejní považuje zájem dítěte. Strategií Evropské unie je zapojit co nejvíce žen do pracovního trhu a národní vlády vybízí k tomu, aby přijaly opatření umožňující ženám sladit práci a péči o dítě. Zároveň je ve vyspělých zemích prosazováno, aby se na péči o dítě, včetně předškolních dětí, rovnoměrně podíleli oba rodiče. Česká legislativa odpovídá evropským standardům a vytváří předpoklady pro sladění rodinného a pracovního života. V praxi přetrvá konzervativní postoj rodičů i zaměstnavatelů. S dítětem do tří let nejčastěji zůstává matka doma a zaměstnavatelé nejsou příliš vstřícní k flexibilním formám práce, které by matkám malých dětí umožnily zapojení do pracovního procesu. Cestou, jak situaci změnit, je zvýšení společenské odpovědnosti firem a vstřícnosti vůči rodinám a změna v postojích samotných rodičů, což představuje především vyšší zapojení otců do péče o dítě. Řešení ochrany a podpory těhotenství, mateřství a rodičovství, jakož i ochrany dítěte, můžeme v České republice považovat za nadstandardní a srovnatelné se situací v nejvyspělejších evropských zemích. V oblasti přístupu na pracovní trh se však české ženy potýkají s řadou překážek (chybějící zařízení péče o předškolní děti, neochota zaměstnavatelů k flexibilním...
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace
Stolička, Jáchym ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojovými trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace. Analyzuje jednotlivé vývojové trendy a podává čtenáři důkazy o tom, že dynamické tempo čtvrté průmyslové revoluce má významný dopad na dílčí instituty pracovního práva i na celkové pracovněprávní paradigma. Práce samotná je rozdělena do čtyř částí. První a druhá část pomocí předem stanovených hodnotových východisek a vymezených pojmů analyzuje vývojové trendy, které od počátku dějin lidstva do současnosti ovlivňovaly svět práce. Je zde kladen důraz na podobnost historických vývojových trendů s trendy současnými. Třetí část diplomové práce analyzuje aktuální vývojové trendy v pracovním právu prizmatem hodnotových východisek stanovených v první části práce. Zaměřuje se na schopnost českého zákoníku práce regulovat flexibilní formy zaměstnání. Klade přitom důraz na faktické proměny pracovněprávních vztahů a právního postavení jejich účastníků v digitální době. Detailně také analyzuje trend sdílené ekonomiky a její vliv na podobu pracovněprávních vztahů s odkazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Dále bere v potaz negativní jevy, které v digitální době působí na zaměstnance a zaměstnavatele. Zároveň...
Pracovní doba, její délka a rozložení, se zaměřením na kratší pracovní dobu
Randlová, Kateřina ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Pracovní doba, její délka a rozložení, se zaměřením na kratší pracovní dobu Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou délky pracovní doby a jejího rozvržení se zvláštním zaměřením na kratší pracovní dobu. Práce rovněž představuje právní úpravu kratší pracovní doby v zahraničním systému práva, konkrétně v Nizozemí. Cílem diplomové práce je komplexně zanalyzovat současnou právní úpravu pracovní doby, její délky a rozložení, se zaměřením na kratší pracovní dobu. Práce se dělí do šesti kapitol, které představují pracovní právo v systému práva, historický vývoj pracovní doby, prameny pracovního práva, zákonnou úpravu pracovní doby a dob odpočinku a rozložení pracovní doby. Stěžejní pátá kapitola se zabývá instituty pracovního práva, v nichž se kratší pracovní doba odchyluje od stanovené týdenní pracovní doby. Kapitola definuje subjekty, které jsou oprávněny žádat o kratší pracovní dobu nebo její jinou vhodnou úpravu, formy jiné vhodné úpravy pracovní doby a výklad pojmu provozní důvody judikaturou Nejvyššího soudu České republiky. Závěrečná práce dále popisuje způsob výpočtu a odměňování práce přesčas u zaměstnanců se sjednanou kratší pracovní dobou a výpočet dovolené takových zaměstnanců s kratší pracovní dobou, jejichž pracovní doba je nerovnoměrně rozložena do několika pracovních dní v týdnu. Kapitola...
Hmotné zabezpečení rodin s dětmi
Veselá, Zuzana ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Hmotné zabezpečení rodin s dětmi Abstrakt Tato práce se zabývá tématikou materiálního zabezpečení rodin s dětmi od historie až do soudobé podoby systému, cílem práce je podat ucelený náhled na tuto velmi obsáhlou problematiku ve svých širších souvislostech, upozornit na případné problémy týkající se stávající situace a uvést dílčí návrhy de lege ferenda, které by mohly pomoci ke zlepšení situace do budoucna. Prvky solidarity lze nalézt již neolitu, ve Starověkém Řecku a Římě, ve středověku lze již hovořit o vzájemnosti, v moderních dějinách sociálního zabezpečení v Českých zemích od roku 1848 byl zformován systém sociálního zabezpečení, jak jej známe dnes. Mezinárodní právo začalo pronikat do vnitrostátních právních úprav od poloviny 20. století se zájmem o zvýšení úrovně sociálních práv. V evropském právu jsou sociální práva zakotvena v primárním i sekundárním právu. V sekundárním právu není v oblasti sociálního zabezpečení vyžadována unifikovaná legislativa, je využita tzv. metoda konvergence. Diplomová práce se zabývá dávkami poskytovanými v případě nemoci, těhotenství a mateřství, rodičovství, závislosti dítěte, nedostatečného příjmu a smrti. Nemocenské pojištění tvoří spolu se zdravotním a důchodovým pojištění sociální pojištění. Dávky plynoucí z nemocenského pojištění jsou postaveny na principu...
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Hinterbuchner, Lukáš ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Název diplomové práce: Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Tématem dané práce je odpovědnost zaměstnance za škodu. Práce nabízí především ucelený pohled na současnou právní úpravu dané oblasti pracovního práva. Hlavním cílem práce je analyzovat současnou pracovněprávní úpravu odpovědnosti zaměstnance za škodu, kterou způsobí zaměstnavateli, kdy za tímto účelem jsou rozebrány jednotlivé typy odpovědností, které Zákoník práce rozlišuje. Detailně se u každého typu odpovědnosti práce zaobírá především konkrétními podmínkami, které musejí být splněny, aby byla založena odpovědnost zaměstnance za škodu, kdy není opomenuto případné možnosti zaměstnance se liberovat. Práce je rovněž zaměřena na hlavní rozdíly, kterými se od sebe jednotlivé typy odpovědností navzájem odlišují. Velká pozornost je v práci věnována rovněž provázanosti pracovního práva s ostatními právními odvětvími, zejména pak s právem občanským, se kterým má vztah nejbližší, kdy pochopení tohoto vzájemného vztahu je velmi podstatné pro pochopení celé dané problematiky. Práce není koncipována pouze jako teoretická, ale je zahrnut i praktický pohled na dané téma, které se prolíná zejména s rozhodovací praxí soudů, která tak poskytuje odpovědi na některé nejasnosti vzniklé při výkladu právních norem zakotvených především...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 281 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.