Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Valley evolution of the Biala Lądecka drainage network during late Cenozoic, Lower Silesia, Poland
Stemberk, Jakub ; Štěpančíková, Petra ; Tábořík, Petr ; Coubal, Miroslav
Biala Lądecka (Biala Kłodzka) river is located in Lower Silesia (Poland) and its valley separates Góry Złote Mts.\n(Rychlebské hory Mts.) on the NE from Góry Bialskie Mts. on the SW. We conducted geomorphic investigations on the Biala\nLądecka river basin, in order to determine if Quarternary tectonic activity at the Bělský fault (or near Marginal Sudetic fault) is\ncontributing to the river’s asymmetry. Our research was focused on analysis of selected landforms, DEM parameters,\nmorphometric indexes and their spatial distribution which could potentially indicate recent tectonic activity in the area. At\nselected places geophysical measures were used to discover proper location and structure of Bělský fault or presence of\nsuggested morpholineaments. Preliminary results suggest a Quaternary tectonic activity for the Bělský fault. Moreover we tried\nto clarify nowadays stress regime in study area based striae measurement on fault planes and precise monitoring of selected\nfaults using TM-71 device.
Late Quaternary activity of slow-slip intraplate Mariánské Lázně fault as revealed by trenching and shallow geophysical survey; Bohemian Massif (Czech Republic, central Europe)
Štěpančíková, Petra ; Fischer, T. ; Hartvich, Filip ; Tábořík, Petr ; Rockwell, T. ; Stemberk, Jakub ; Široký, J. ; Sana, Hamid
The NNW-SSE trending Mariánské Lázně Fault (MLF) zone is situated in the western part of the Bohemian Massif (Czech\nRepublic, central Europe) where it intersects NE-trending Cenozoic Eger rift. The northern segment of the MLF controls the\nmorphologically pronounced mountain front of Krušné hory Mts. and eastern limit of Cenozoic Cheb basin, which is famous for\nearthquake swarms (max. ML=4.6) and CO2 emanation. We performed 2D and 3D geophysical survey (electric resistivity\ntomography, ground penetration radar) and 3D trenching to look for large surface-rupturing prehistoric earthquake responsible\nfor pronounced moutain range front. Seven excavated and six hand-dug trenches revealed a complex geology and deformation\nat the study site probably as a result of right-lateral transpression during Late Quaternary. Two Holocene earthquakes 1150-590\nBC and 780-1000 AD were inferred from 14C dating of faulted Holocene colluvium with corresponding magnitudes Mw=6.7-7.0.\nThe latter one is the youngest documented surface-rupturing event in central Europe.\n
Morfologické projevy vývoje údolí Králického Sněžníku
Košíková, Karin ; Křížek, Marek (vedoucí práce) ; Štěpančíková, Petra (oponent)
Údolí jako oblast, ve které je uložen záznam o dějích probíhajících v horní či dolní části území, je cenným zdrojem informací vhodných ke studiu, ze kterých je možno pochopit vývoj území a krajiny ležících i mimo údolí. Podkladem pro tuto práci bylo měření podélných a příčných profilů v terénu, kde byl důraz kladen na zaznamenání nerovností v nich. Podélné profily byly zobrazeny ve formě normovaného grafu a na základě charakteristik určujících jejich tvar rozděleny metodou shlukové analýzy do čtyř základních tříd. S ohledem na zařazení údolí do těchto tříd bylo studováno rozložení stupňů v podélných a příčných profilech ve vztahu k tektonice území. Pro lepší představu vývoje Králického Sněžníku byly dále vymezeny úrovně zarovnaných povrchů, které byly prokázány ve výškách 925-955, 980-995, 1070-1120 a 1210-1325 m n. m. Všechny tyto poznatky vedly k pochopení vzájemného vztahu mezi stupni v podélných a příčných profilech, zarovnanými povrchy, litologií a tektonikou v zájmovém území. V této práci byla také diskutována místa, kde dosud nebyl průběh zlomu předpokládán, ale výskyt a vzájemná vazba studovaných prvků reliéfu průběhu zlomu těmito místy nasvědčují. Klíčová slova: údolí, podélný profil, příčný profil, Králický Sněžník.
Zarovnané povrchy v Hrubém Jeseníku
Jablonská, Danica ; Křížek, Marek (vedoucí práce) ; Štěpančíková, Petra (oponent)
V geomorfologických pracích zabývajících se Hrubým Jeseníkem byly zbytky zarovnaných povrchů v tomto území popisovány mnohokrát. Na studovaném území nebyly ovšem nikdy popsány jejich úrovně. Předložená práce se zabývá identifikací těchto úrovní (určení jejich počtu) a jejich vztahem vzhledem k tektonice území. Území Hrubého Jeseníku bylo rozděleno do tří částí (Pradědská, Keprnická a Orlická). K identifikaci úrovní zarovnaných povrchů byly použity grafy četností nadmořské výšky, součtové grafy ploch zarovnaných povrchů a statistické šetření. Úrovní zarovnaných povrchů bylo určeno šest v Pradědské a Orlické části, v Keprnické se nacházely čtyři. Na základě patřičné literatury byly úrovně zarovnání v Hrubém Jeseníku porovnány s úrovněmi zarovnaných povrchů v okolních jednotkách a poté byly na základě výškových rozdílů mezi jednotlivými úrovněmi stanoveny etapy výzdvihu jednotlivých částí. Celkový minimální výzdvih centrální, nejaktivnější části, je odhadován na 450 m.
Morfostrukturní analýza Hřibovské hornatiny
Stemberk, Jakub ; Štěpančíková, Petra (vedoucí práce) ; Roštínský, Pavel (oponent)
Morfostrukturní analýza Hřibovské hornatiny Diplomová práce se zabývá morfostrukturní analýzou Hřibovské hornatiny (podcelek Rychlebských hor). Severovýchodní okraj studovaného území tvoří svah na okrajovém sudetském zlomu, který představuje jednu z nejvýznamnějších tektonických zón ve střední Evropě. Proto byly práce zaměřeny na prostorové rozmístění vybraných geomorfologických tvarů a analýzu parametrů říční sítě, které mohou potenciálně indikovat recentní tektonickou aktivitu v rámci studovaného území. Výsledkem je navržený průběh zlomů výrazných v morfologii. Aktivita zlomů byla posouzena na základě změn intenzity eroze vodních toků projevující se v příčných a podélných profilech. Podle hodnot SL indexu byly vymezeny části studovaného území, které vykazují recentní tektonickou aktivitu. Výstupem diplomové práce je morfostrukturní mapa Hřibovské hornatiny a okolí v měřítku 1 : 25 000. Klíčová slova: Morfostrukturní analýza, aktivní tektonika, říční síť, okrajový sudetský zlom, Hřibovská hornatina.
Morfologické typy vybraných údolí Vysokých Sudet
Košíková, Karin ; Křížek, Marek (vedoucí práce) ; Štěpančíková, Petra (oponent)
Údolí jako oblast, ve které je uložen záznam o dějích probíhajících v horní či dolní části území, je cenným zdrojem informací vhodných ke studiu, ze kterých je možno pochopit vývoj území a krajiny ležících i mimo údolí. Práce je nejprve zaměřena na utvoření klasifikace údolí dle geneze, kde byl popsán vývoj, vzhled a tvary vyskytující se v jednotlivých typech údolí a dále byly stanoveny charakteristiky, které lze především při studiu podélného profilu údolí sledovat. V prostředí GIS byly následně stanovené metriky studovány, konkrétně se jednalo o studium délek, šířek, sklonů a tvarů jednotlivých údolí Králického Sněžníku. Byla vytvořena korelační matice sledovaných metrik a dendrogram, pomocí kterého byly v zájmovém území vymezeny čtyři shluky údolí. Touto prací, kde byla použita komplexnější forma analýzy, je doložena dobrá použitelnost vybraných metrik, které je v budoucnu možné použít i v jiné zájmové oblasti. Klíčová slova: údolí, genetická typologie údolí, podélný profil, Králický Sněžník.
Paleogeografická‚ paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
Česká geologická služba, Praha ; Růžička, Miloš ; Štěpančíková, Petra ; Franců, Eva ; Gába, Zdeněk ; Koubová, Magda ; Jankovská, Vlasta ; Lisá, Lenka ; Vídeňský, Aleš ; Braucher, Regis ; Hoare, Peter G. ; Hanáček, Martin ; Jarošová, Lenka ; Sikorová, Jana ; Tyráček, Jaroslav ; Janásková, Barbora ; Víšek, Josef ; Nývlt, Daniel
Ve zprávě jsou shrnuty výsledky projektu rozdělené podle jednotlivých dílčích projektů: Korelace ledovcových akumulací pomocí sedimentárně-petrologických metod, Paleogeografická rekonstrukce zalednění vybraných oblastí Česka a Geochronologické zařazení ledovcových akumulací a tvarů reliéfu Česka.
Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
Štěpančíková, Petra
Analýza vlivu neotektoniky na říční síť sv. části Rychlebských hor a přilehlého území Žulovské pahorkatiny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.