Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Comparison of properties and behaviour of selected systems of thin film - Substrate with TiSiN, AlCrN and AlTiN on samples and selected cutting tools
Mertová, Andrea ; Štěpánek, Ivo ; Šimečková, Lucie ; Dudáčková, Simona ; Ulrychová, Monika
The paper is devoted by evaluation of comparison of selected systems of thin film - basic material, which are optimized in the range of solution of the project with goal application of thin films on selected real cutting tools. There are evaluated thin films prepared by low voltage reactive arc evaporation in vacuum with different composition of ternary nitride. The evaluation of properties and behaviour is oriented on systems with thin films TiSiN, AlCrN and AlTiN. The surfaces of these systems of thin film - basic material are evaluated from point of view of verification homogeneity of thin films through of area of samples and through of geometry of selected real tools too. The distribution of thickness is evaluated by x-ray fluorescence analysis on samples and real selected places of geometry of tools too. The other comparison is realised from point of view of differences of mechanical properties and behaviour by using of indentation methods namely of nanoindentation and scratch indentation for evaluation of differences in hardness and adhesive cohesive behaviour of systems thin films - basic material.
Verification of possibilities of evaluation of changing of polymeric surface properties and behaviour evoked by sun radiation and temperature loading
Šimečková, Lucie ; Dudáčková, Simona ; Štěpánek, Ivo ; Mertová, Andrea
The paper is devoted by simulation of conditions of sun radiation in correlation with real loading in operational conditions of selected polymeric materials. In the second the paper is devoted by simulation of temperature conditions of loading again in correlation with temperature loading in real operational conditions of selected polymeric materials. There are tested sensitivity of selected analytic methods in connection on running processes of ageing of polymeric materials for evaluation of initial of radiation ageing and temperature ageing with possibilities of prediction of evolution of running changing of properties and behaviour of evaluated materials. There are tested method x-ray fluorescence analysis and parameters of this method are optimized for increasing sensitivity for evaluation initial changing of properties and behaviour of tested materials on the base the first results. Indentation methods are used for analysis of changing of mechanical properties and behaviour namely static nanoindentation and scratch nanoindentation. These methods are optimized on the base the first results too. There are used more possibilities for control of indentation tests by the use different modes of measurements namely simple and cyclic measurement, setting different rate of loading and using different type of indentors for realization of measurements.
Nanoindentation methods of evaluation of mechanical properties and behaviour and complex application for evaluation of technology and degradation
Štěpánek, Ivo ; Mertová, Andrea ; Šimečková, Lucie ; Štěpánová, Lucie ; Ulrychová, Monika
Nanoindentation methods used for evaluation surface layers are static indentation and scratch indentation too. Static indentation methods are used namely for evaluation hardness characteristics and for evaluation elastic deformation and plastic deformation of surface layers too based on measurement indentation curves - dependence depth indentation and normal force during all indentation process during loading and unloading. Cyclic and step by step indentation modes give possibilities to evaluate much more information about resistivity of surface layers to the indentation stress. Scratch indentation methods are used for evaluation namely adhesive cohesive properties and behaviour of surface layers with very small thickness or/and thin films with very low resistivity of thin films and low hardness. The surface layering is created by technology process of creation of thin films and surface treatment process or by initiation and evolution of degradation process and\nageing process. The initiation of degradation and ageing are evaluated in the starting stadium and in the next with step by step sensitive analysis of changing properties and behaviour. From this point of view static nanoindentation and scratch nanoindentation are very useful for analysis step by step changing of mechanical properties and behaviour with high sensitivity and depth resolution too. The paper presented utilization of nanoindentation static and scratch nanoindentation too for very different application in surface treatment but for evaluation of degradation and ageing process too.
Optimalization of evaluation of initiation of temperature ageing processes of selected cable isolation
Štěpánová, Lucie ; Štěpánek, Ivo ; Mertová, Andrea ; Šimečková, Lucie
The paper is devoted of verification of possibilities of evaluation of initial changing of properties and behaviour of selected polymeric isolation of cables after defined temperature loading simulated of external operational conditions and simulated temperature loading evoked by current loading. There are evaluated initial properties and behaviour of selected polymeric cable isolations and properties and behaviour after natural ageing process and controlled accelerated ageing process during higher temperature loading and different time of exposition to the higher temperature. The method of x-ray fluorescence analysis is used for evaluation of differences of changing of properties and behaviour of polymeric isolation cable materials after natural ageing process and after accelerated controlled ageing processes. There are verificated the possibilities for analysis differences in behaviour of polymeric insulation materials after different ageing process. The paper is namely devoted by verification of the possibilities analytic methods for evaluation initial of changing of properties and behaviour by nanoindentation methods for analysis very small differences in mechanical properties and behaviour of surface layers of polymeric materials used in the application isolation of cables. There are optimized the parameters of nanoindentation measurements for analysis of differences in hardness and elastic plastic behaviour.
Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy
Štěpánek, Ivo ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá volbou optimální strategie firmy. V teoretické části práce je rozebrána problematika hmotného a nehmotného produktu, marketingu a především strategického řízení s důrazem na volbu optimální strategie firmy. V práci jsou představeny základní metody strategické analýzy vnějšího okolí a interních zdrojů a schopností podniku. S využitím těchto poznatků je dále navržen program pro podporu strategického řízení firmy s cílem usnadnit a zpřehlednit dobře strukturovatelné a kvantifikovatelné metody strategické analýzy, na jejichž základě lze definovat a zvolit optimální strategii.
Poloautomatické pořízení rozsáhlé databáze ručně psaných znaků
Štěpánek, Ivo ; Juránek, Roman (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou databáze ručně psaných znaků dále využitelných pro rozpoznávání ručně psaného textu. V teoretické části práce je rozebrána problematika systémů pro rozpoznávání ručně psaného textu a datových sad pro něj využitelných. Praktická část se věnuje předzpracování vstupního dokumentu, segmentaci řádků a slov a následnému rozdělení slov na samostatné znaky. Tyto fáze mohou proběhnout zcela automaticky, ovšem je předpokládán vstup uživatele, který má možnost opravit výstup automatického zpracování. Dále se praktická část věnuje anotaci získaných znaků a vygenerování XML dokumentu s anotací a umístěním jednotlivých znaků ze vstupního text. U vytvořeného systému je vyhodnoceno jeho GUI a uspěšnost automatické segmentace.

Viz též: podobná jména autorů
1 Štěpánek, Ivan
4 Štěpánek, Ivo
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.