Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 147 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Paul Hindemith a jeho Sonáta pro fagot a klavír
Šmíd, Jan ; SEIDL, Jiří (vedoucí práce) ; HUDEČEK, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá osobností skladatele Paula Hindemitha a jeho Sonátou pro fagot a klavír. Úvodní kapitola pojednává o životě a zásluhách skladatele. Další část se věnuje vlastní skladbě a obsahuje také formální rozbor. Závěrem je uveden výběr skladeb pro dřevěné dechové nástroje a přehled Hindemithových sonát.
Energetické využití komunálního odpadu
Šmíd, Jan
Bakalářská práce se zabývá jednotlivými základními principy využívání komunálních odpadů k produkci energií, resp. způsobu likvidace komunálních odpadů. Popisuje a zaměřuje se na technologie termického zpracování odpadů z komunální sféry a rozvádí jednotlivé technologické prvky linky zpracování komunálního odpadu termickou cestou. Popisuje a vymezuje základní pojmy a platné právní předpisy v oblasti termického zpracování odpadů. S využitím reálných provozních dat vybraného provozu spalovny odpadů, společnosti SAKO Brno, a. s., popisuje vztah k objemu zpracovaných odpadů a výtěžnosti jednotlivých forem energií v letech 2006 až 2014. Rozebírá míru uplatnění technologií spalování komunálních odpadů v České republice a zahraničí z pohledu současnosti i historického vývoje.
Parafráze klasického uměleckého díla - didaktická transformace a aplikace tématu do výuky výtvarné výchovy
Košatová, Barbora ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Sedlák, Michal (oponent)
V ČJ Diplomová práce má charakter teoretické studie zabývající se tématem parafráze klasického výtvarného díla a jeho následnou didaktickou aplikací pro daný stupeň školy. Řeší problematiku parafráze ve výtvarném umění. Charakterizuje aspekty spojené s tématem jako je analýza a struktura výtvarného díla. Soustřeďuje se na teorii tvaru, jako základní stavebné jednotky uměleckého díla a s ním spojená témata, kterými jsou: citace, interpretace, transformace obrazu a jeho alterace. Výtvarná tvorba volně navazuje na předešlou bakalářskou práci, jež pojednávala o problematice krajiny. Zabývá se proměnou původního obrazu vzniklou za pomoci manipulace s jednotlivými tvary v obraze, a to výměnou stávajících tvarů za tvary nové. Ty jsou vytvářeny formou autorských fotografií z oblasti předem vymezené krajiny. Didaktická část aplikuje téma parafráze ve vybrané škole a ověřuje tak teoretické poznatky v praxi. Pojímá téma parafráze jako celku. Za cíl si klade vyzkoušení si a pochopení základních principů, jež se k parafrázi vztahují.
Animace a animovaný film ve výtvarné výchově
Hausenblasová, Kateřina ; Raudenský, Martin (vedoucí práce) ; Šmíd, Jan (oponent)
Práce se zabývá využitím prostředků animovaného filmu v rámci výuky výtvarné výchovy. Představuje animaci jako moderní a dostupnou formu výuky, která stimuluje tvůrčí schopnosti dětí a rozvíjí jejich sociální a komunikativní dovednosti při práci v kolektivu. Mapuje její možnosti a reflektuje potenciální problémy a jejich možné řešení. Autorka se opírá o praxi domácích i zahraničních pedagogů, kteří se výukou animovaného filmu zabývají, ale staví též na vlastních zkušenostech. Práci doplňuje také internetová stránka, která tyto zkušenosti zpřístupňuje formou blogu všem pedagogům, kteří by chtěli animaci do výuky zařadit, i široké veřejnosti. Ve výtvarné části autorka představuje dva vlastní animované filmy a s nimi provázané autorské knížky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Portrét ve fotografii - poloha "oficiálního" portrétu i sociální dokument. Aplikace tématu do školní praxe a její možnosti
Píchová, Markéta ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Kitzbergerová, Leonora (oponent)
v českém jazyce Teoretická část práce na základě studia doporučené a další literatury zkoumá téma "portrét" jako specifický žánr fotografického média od počátků zachycování člověka přes vznik fotografie až do 2. světové války. Zabývá se prací významných autorit z oblasti fotografie a hledá k nim taková malířská umělecká díla, která se principem a pojetím vztahují k fotografickému znázornění. Sleduje proměny tzv. oficiální portrétní fotografie a portrétu v sociální rovině. V závěru se práce věnuje také současným polohám portrétní, nyní již digitální, fotografie. Cílem didaktické části práce je na základě prostudování Rámcového vzdělávacího programu pro druhý stupeň základní školy a poznatků ze studia vytvořit a v praxi ověřit návrh kompaktního didaktického projektu pro výtvarnou výchovu na druhém stupni základní školy, který by využíval současných možností digitální fotografie jako specifického a dostupného výtvarného média. Projekt pracuje také s psychologickými aspekty portrétu. Realizace navrženého autorského projektu využívajícího fotografii jako inspiraci, motivaci nebo prostředek k výtvarným činnostem potvrdila, že takový projekt lze s úspěchem zařadit do výuky na druhém stupni základní školy. Autorská část diplomové práce je chápána jako prostor pro zpracování konceptuálního souboru na téma...
Fotografická parafráze klasického uměleckého díla
Pilařová, Alžběta ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Kornatovský, Jiří (oponent)
Pilařová, A.: Fotografická parafráze klasického uměleckého díla. [Bakalářská práce] Praha 2014 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 63 s. (Přílohy: 8 autorský fotografií, CD). V bakalářské práci jsem se pokusila definovat pojem "parafráze" prostřednictvím analýzy odpovědí ze sestaveného dotazníku a odborné literatury. Zmapovala jsem základní projevy parafrázování v uměleckých oborech a blíže se na jejich výskyt a využití zaměřila v oblasti výtvarného umění a fotografie. Soubor autorských fotografií doplňuji ve výtvarné části o popisy vzniku jednotlivých z nich a jejich případné alternativy. Didaktická část práce je postavena na čtyřech výtvarných úkolech pracujících s uměleckými díly, ve kterých se žáci ZUŠ využívají postupně kresbu, malbu a fotografickou hru.
Kultura industriálu, fotografie a dítě
Blažková, Františka ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Sedlák, Michal (oponent)
Práce mapuje historické, sociální a umělecké aspekty industriální kultury se zaměřením na oblasti architektury a fotografie a okrajově pro doplnění také hudby. Důraz je kladen na počátek vzniku industriální architektury, její vývoj a následnou revitalizaci, umístění v současné kultuře. Dále na umělce, kteří se tímto tématem zabývali a zabývají na poli fotografie a malby. Přidána je i stručná kapitola o historii industriální hudby a rozhovor s významným hudebníkem tohoto stylu Franzem Trechlerem. Kromě vlastního přehledu výše zmíněných fenoménů předkládá práce také pohled nezaujatého dětského diváka na témata industriální architektury a fotografie. Ta jsou kombinována ve výtvarném výstupu formou koláže spolu s doplňujícím dotazníkem. Skupina respondentů sestává z několika tříd, aby bylo dosaženo co možná největšího věkového rozpětí. Práce poté srovnává výstupy věkových skupin s odpovídajícími Rámcovými vzdělávacími plány a vychází z hypotézy, zda je možné se úspěšně zhostit výtvarného úkolu na neznámé téma. Vlastní autorská výtvarná část sestává z dokreslovaných expresivně surrealistických koláží z vlastních a cizích fotografií nejen na téma industriální architektury, kde jsou kompozice inspirovány industriální hudbou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 147 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Smid, J.
15 ŠMÍD, Jan
1 ŠMÍD, Jindřich
10 Šmíd, Jakub
15 Šmíd, Jan
1 Šmíd, Jaromír
2 Šmíd, Jaroslav
9 Šmíd, Jiří
3 Šmíd, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.