Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Computational Intelligence Methods in Metalearning
Šmíd, Jakub ; Neruda, Roman (vedoucí práce) ; Vanschoren, Joaquin (oponent) ; Vomlelová, Marta (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku výběru algoritmu, která má za cíl doporučit algoritmus strojového učení k nové úloze. Řešení problému vychází z myšlenky, že se algoritmy chovají podobně na podobných datech. Tato podobnost je často založena na extrakci pevného počtu metaatributů z každé úlohy. Vzhledem k tomu, že počet atributů se u různých úloh typicky liší, ztrácíme tak důležité informace. V této práci popíšeme třídu algoritmů, která dokáže zpracovat také informace o jednotlivých atributech. Naše metody jsou založeny na přiřazování atributů. Výsledná vzdálenost mezi úlohami je dána jako součet vzdáleností mezi atributy určenými optimálním přiřazením. Dále dokážeme, že za určitých podmínek můžeme zaručit, že výsledná vzdálenost mezi úlohami je metrika. Provedeme sadu experimentů na datech extrahovaných z OpenML repozitáře. Vytvoříme vzdálenost mezi atributy prostřednictvím genetických algoritmů, genetického programování a několika regularizačních technik, jako je koevoluce a zavedení vícekriteriality. Výsledky experimentů naznačují, že výsledná vzdálenost mezi úlohami může být úspěšně použita na problematiku výběru algoritmu. Ačkoliv jsme naše metody použili výhradně k metaučení, lze je aplikovat i v jiných oblastech. Navržené algoritmy jsou aplikovatelné kdekoliv, kde máme definovanou vzdálenost...
Applying genetic algorithms for decision trees induction
Šurín, Lukáš ; Mráz, František (vedoucí práce) ; Šmíd, Jakub (oponent)
Rozhodovacie stromy sú úznávanou a široko používanou technikou pri spracovaní a analyzovaní dát. Tieto stromy sú konštruované typickými a všeobecne známymi indukčnými technikami (napr. ID3, C4.5, C5.0, CART, CHAID, MARS). Kvalita takto získaných stromov nie je vždy dokonalá a často má rezervy. Indukcia kvalitných stromov, na ktoré kladieme zložité požiadavky, je ťažkou až nereálnou úlohou. V tejto práci sa budeme zaoberať práve takýmito rozhodovacími stromami, konkrétne ich vytváraním. Spomínanú rezervu sa snažíme využiť na zlepšenie stromov pomocou metaheuristiky, genetických algoritmov, ktorá sa využíva pri rôznych optimalizačných úlohách. Práca taktiež obsahuje implementáciu navrhnutého algoritmu vo forme zásuvného modulu do prostredia Weka. Neoddeliteľnou súčasťou práce je porovnanie novej metódy so známym algoritmom tvorby rozhodovacích stromov C4.5. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Studie složení a produkce domovních odpadů v ČR
Šmíd, Jakub ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Kotoulová, Zdenka (oponent)
V mnoha zemích jsou stanoveny cíle pro nakládání s komunálním odpadem, jeho opětovného využití a snížení množství ukládaného na skládky. Pro vývoj efektivních strategií je nutná znalost spolehlivých informací o složení všech složek komunálního odpadu. V současnosti se však ve většině evropských zemí a zbytku světa používají různé metody pro analýzu skladby odpadů, jež se značně liší nejen svým rozsahem, ale také zaměřením. V rámci této práce byl proveden výzkum celkové produkce odpadů v domácnostech s důrazem na bioodpad, za použití nové metody výzkumu. Byla při něm zjišťována produkce bez ohledu na pozdější způsob nakládání. Tento výzkum byl doplněn dotazníkovým průzkum zaměřeným na nakládání s domovním odpadem. Výsledky výzkumu ukázaly, že průměrné zastoupení jednotlivých složek v domovním odpadu činí pro papír 25%, plasty 7%, sklo 12%, kov 2%, bioodpad 28%, odpad živočišného původu 10%, jiný odpad 16% a pro nebezpečný odpad 1%. Nebylo také zjištěno, že by se produkce jednotlivých složek domovního odpadu významně odlišovala mezi různými typy zástaveb a nebyly neprokázány významné závislosti produkce odpadů na počtu členů v domácnosti. Z výsledků výzkumu vyplývá, že pokud bude prováděn oddělený sběr bioodpadu s jeho dalším využitím a také oddělený sběr tříděných složek odpadu může být dosaženo...
Creating bidding strategies for double auction markets using the genetic programming
Hudec, Tobiáš ; Pilát, Martin (vedoucí práce) ; Šmíd, Jakub (oponent)
Výpočtová ekonómia skúma ekonomické deje na základe počítačových simu- lácií. Pre tieto simulácie potrebuje počítačové programy, ktoré simulujú správa- nie ľudí. Simulovať správanie ľudí je možné použitím umelej inteligencie. Preskú- mame spôsoby použitia formy umelej inteligencie nazývanej genetické progra- movanie v systéme obchodovania nazývanom dvojitá aukcia. Navrhneme úpravu genetického programovania s cieľom zlepšiť jeho fungovanie v dvojitej aukcii. Experimentálne overíme, či má obchodovanie riadené genetickým programova- ním vlastnosti, ktoré by sme čakali od obchodovania ľudí. Ukáže sa, že genetické programovanie dobre aproximuje správanie ľudí, a teda je vhodným nástrojom pre výpočtovú ekonómiu. 1
Modular and ontogenetic evolution of virtual organisms
Leibl, Marek ; Mráz, František (vedoucí práce) ; Šmíd, Jakub (oponent)
Růst vypočetního výkonu umožňuje v současné době automatizovat mnoho praktických problémů pomocí počítačových programů. Automatizace zahrnuje i problémy jako je návrh virtuálních chodích robotů, na základě kterých je v některých případech možné zkonstruovat reálného robota. Tato práce porovnává dva odlišné přístupy k vývoji virtuálních robotických organismů: umělou ontogenezi (artificial ontogeny), kdy virtuální organismus nejprve vyroste umělým ontogenetickým procesem, a přímé metody bez ontogenetického procesu. Dále je na základě srovnání různých přístupů navržena nová metoda pro vývoj virtuálních robotických organismů: Hypercube-based artificial ontogeny, která je kombinací umělé ontogeneze a Hypercube-based neuroevolution of augmenting topologies (HyperNEAT). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vliv kyseliny acetylsalicylové na parametry rovnice lisování
Šmíd, Jakub ; Řehula, Milan (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Student: Jakub Šmíd Školitel: Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Vliv kyseliny acetylsalicylové na parametry rovnice lisování. Proces lisování lze vyjádřit matematicky pomocí lisovacích rovnic. Je charakterizován jednotlivými parametry. Rovnice lisování vyjadřují závislost objemu, hustoty nebo výšky sloupce lisovaného materiálu na lisovacím tlaku. V této práci se hodnotí parametry rovnic lisování a studují se fáze předlisování, fáze elastické deformace a fáze plastické deformace. Tato diplomová práce se zabývá vlivem kyseliny acetylsalicylové na parametry rovnic lisování. Z pěti tabletovin byly lisovány tablety. Ty obsahovaly kyselinu acetylsalicylovou a mikrokrystalickou celulózu v poměrech 0:100, 25:75, 50:50, 75:25 a 100:0. Výsledky byly získány pomocí trojexponenciální rovnice. Vyhodnocení proběhlo pomocí krabicových diagramů.
Studie nakládání s gastroodpady
Šmíd, Jakub ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Kotoulová, Zdenka (oponent)
Gastroodpady jsou problematickou skupinou odpadů vzhledem k jejich vlastnostem a způsobům, jak mohou být zpracovávány. V teoretické části této práce je obsažen souhrn legislativy týkající se nakládání s gastroodpady v České republice. Je zde také zjišťována jejich produkce ve státech Evropské unie a v České republice a prověřovány způsoby nakládání s nimi. V praktické části jsou zpracovány výsledky vlastního průzkumu a také příklady firem zabývajících se sběrem gastroodpadů. V závěru jsou navržena doporučení změn v nakládání s gastroodpady. Klíčová slova: gastroodpady, nakládání s gastroodpady, biologicky rozložitelný odpad, SWOT analýza, vedlejší živočišné produkty, kuchyňské odpady.
Agent optimization by means of genetic programming
Šmíd, Jakub ; Neruda, Roman (vedoucí práce) ; Kazík, Ondřej (oponent)
Tato práce se zabývá problémem výběru nejvhodnějšího agenta pro novou, agenty doposud neviděnou úlohu z oblasti dobývání znalostí. Je navržena metrika na prostoru úloh z oblasti dobývání znalostí a na základě této metriky je vybráno několik nejbližších úloh. Tento výběr je předložen jako vstup programu, který byl vyvinut pomocí genetického programování a který odhaduje výsledky agentů na nové úloze jak z pohledu chybovosti, tak z pohledu časové náročnosti. Je implementován JADE agent poskytující rozhraní umožňující získat výsledky odhadu ostatním agentům v reálném čase.
Simulace dopravy
Šmíd, Jakub ; Knap, Tomáš (oponent) ; Nečaský, Martin (vedoucí práce)
Název práce: Simulace dopravy Autor: Jakub Šmíd Katedra (ústav): Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martin Nečaský, Ph. D. e-mail vedoucího: necasky@ksi.mff.cuni.cz Abstrakt: Cílem této práce je vytvoření programu, který simuluje dopravu ve městě definovaném uživatelem. Aplikace se zaměřuje na sledování stavu jednotlivých silnic, monitoruje počet aut na nich a v případě, že se silnice zaplnila, program ohlásí zácpu a pokusí se část dopravy odklonit jinými silnicemi tak, aby zácpu na silnice zmírnil nebo úplně eliminoval. Mimo osobní dopravy také sleduje pohyb vozidel městské hromadné dopravy řídící se jízdním řádem. Po simulaci program navrhne úpravy, podle kterého lze jízdní řád optimalizovat tak, aby autobus na jednotlivé zastávky dojížděl v časech bližším časům uvedených v řádu. Klíčová slova: doprava, simulace, zácpa
Optimalizace úspěšnosti vyrovnávací paměti pro měření síťových toků
Šmíd, Jakub ; Bartoš, Václav (oponent) ; Kořenek, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací vhodných algoritmů pro zvýšení efektivnosti vyrovnávací paměti v architektuře běžného počítače. Hlavním cílem bylo navrhnout a implementovat aplikaci, která by efektivně pracovala se síťovými daty. Práce obsahuje popis problematiky optimalizace a použitých algoritmů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Smid, J.
15 ŠMÍD, Jan
1 ŠMÍD, Jindřich
15 Šmid, Jan
15 Šmíd, Jan
1 Šmíd, Jaromír
2 Šmíd, Jaroslav
9 Šmíd, Jiří
3 Šmíd, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.