Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Význam a design evaluačního výzkumu v oblasti managementu informačních služeb
Šidlichovská, Zuzana ; Basl, Josef (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent) ; Škyřík, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Informační věda PhDr. Zuzana Šidlichovská Význam a design evaluačního výzkumu v oblasti managementu informačních služeb řízení informačních aktivit a toků v organizacích ze sektoru soukromých bezpečnostních služeb The importance and the design of evaluation research on information management management of information activities and flows in private security service organization Abstrakt dizertační práce v češtině Vedoucí práce: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Praha 2015 3 Abstrakt dizertační práce v češtině Dizertační práce nejprve teoreticky popisuje roli a význam evaluačních aktivit v oblasti managementu informačních služeb v organizacích typu malých a středních podniků ze sektoru soukromých bezpečnostních služeb. Následně se věnuje obecnému zmapování aktuálních světových a českých trendů v oboru evaluačních aktivit a shrnuje základní charakteristiky evaluací a metodologie evaluačních výzkumů se zaměřením na cílovou skupinu malých a středních podniků v oboru soukromých bezpečnostních služeb. Hlavním cílem dizertační práce je zmapovat a diskutovat aktuální význam evaluačních výzkumů v oblasti managementu informačních služeb a hlavní výstup představuje evaluační metodika pro realizaci evaluačního výzkumu v oblasti...
Informační zdroje pro atletiku
Šíp, Ondřej ; Boudová, Lucie (vedoucí práce) ; Šidlichovská, Zuzana (oponent)
Cílem práce je zmapovat a zanalyzovat informační zdroje, které se dotýkají lehké atletiky, popsat jejich obsah, strukturu, nástroje, specifika. Budou pojednány zdroje určené pro širší veřejnost a pro skupiny přímo činné v lehké atletice, tj. atleti, trenéři. V práci je také popsána historie atletických zdrojů a jejich vývoj od antiky a rozbor těch nejdůležitějších atletických portálů.
Zákaznicky orientované webové portály
Souček, Petr ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Šidlichovská, Zuzana (oponent)
Ve své práci se zabývám zákaznicky orientovanými webovými portály. Práce osvětluje základní principy tvorby zákaznicky orientovaných stránek. Věnuje se také obecným doporučením k návrhu webu, jeho navigace a obsahu. V závěru využiji teoreticky získaných poznatků při analýze firemní webové prezentace včetně e-shopu.
Informační management orgánů ústřední státní správy (komparativní studie)
Šidlichovská, Zuzana ; Očko, Petr (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Rigorózní práce je zaměřena na problematiku informačního managementu orgánů ústřední státní správy a její praktickou analýzu. V první části práce je poskytnut úvodní vhled do problematiky a jsou v ní popsána základní specifika, která se k oblasti informačního mangementu státní a veřejné správy váží. Následně je představen informační audit jako jeden z nástrojů využitelných pro analýzu informačního managementu. Podrobněji je pak popsán model praktického postupu informačního auditu dle Susan Henczelové, který je prakticky využit v analytické části práce. Druhá část diplomové práce je založena na vlastní analýze managementu informačních aktivit a komunikace dvou ministerstev - Ministerstva obrany České republiky a švédského ministerstva obrany. Klíčová část práce je založena na praktické aplikaci informačního auditu, který se skládá z třífázového výzkumu. V první fázi je pomocí metody Mystery Mailing prověřeno, zda instituce ústřední státní správy při informační činnosti dodržují podmínky stanovené legislativou. Ve druhé fázi je provedena obsahová analýza (založena na vybraných nástrojích SEO analýzy) oficiálních webových stránek institucí. Poslední fáze výzkumu je zaměřena na analýzu managementu a organizace interních a externích komunikačních a informačních aktivit prostřednictvím...
Informačně-komunikační strategie Ministerstva obrany České republiky
Šidlichovská, Zuzana ; Tichá, Hana (oponent) ; Dombrovská, Michaela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na popis, analýzu a zhodnocení informační a komunikační činnosti ministerstva obrany. Práce se skládá z teoretické popisné části a z praktické analytické části. První popisná kapitola se zabývá vymezením a specifikací ministerstva obrany jako orgánu ústřední státní správy. V další kapitole jsou popsány prostředky zajišťující komunikační a informační činnost ministerstva obrany. Následně jsou uvedeny realizované aktivity a popsán význam a funkce komunikačních strategií v komunikační a informační činnosti rezortu. Ve druhé části byla provedena praktická analýza a zhodnocení současného stavu vnější i vnitřní komunikace rezortu. K rozboru a vyhodnocení efektivity komunikace ministerstva obrany byly využity nástroje dvoufázového informačního auditu a analýzy SWOT. Na závěr jsou formulována navrhovaná doporučení a provedeno souhrnné zhodnocení současné úrovně komunikace Ministerstva obrany České republiky. [Autorský abstrakt].
Komunikace ústřední státní správy na příkladu vybrané instituce
Šidlichovská, Zuzana ; Očko, Petr (oponent) ; Dombrovská, Michaela (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku komunikace ústřední státní správy a její praktickou analýzu. V první části práce je poskytnut úvodní vhled do problematiky a jsou v ní popsána základní specifika, která se k oblasti komunikace státní a veřejné správy váží. Následně je představen informační audit jako jeden z nástrojů využitelných pro analýzu informačního managementu. Podrobněji je pak popsán model praktického postupu informačního auditu dle Susan Henczelové, který je prakticky využit v analytické části práce. Druhá část diplomové práce je založena na vlastní analýze managementu informačních aktivit a komunikace dvou ministerstev - Ministerstva obrany České republiky a švédského ministerstva obrany. Klíčová část práce je založena na praktické aplikaci informačního auditu, který se skládá z třífázového výzkumu. V první fázi je pomocí metody Mystery Mailing prověřeno, zda instituce ústřední státní správy při informační činnosti dodržují podmínky stanovené legislativou. Ve druhé fázi je provedena obsahová analýza (založena na vybraných nástrojích SEO analýzy) oficiálních webových stránek institucí. Poslední fáze výzkumu je zaměřena na analýzu managementu a organizace interních a externích komunikačních a informačních aktivit prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s kompetentními zástupci...
Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích
Šidlichovská, Zuzana
Oblast personálního řízení je nezbytnou součástí každé instituce a zahrnuje spoustu aktivit a modelů, které je při aplikaci vždy nutné přizpůsobit danému prostředí. Příspěvek nejprve stručně představí několik moderních trendů, které se aktuálně implementují v oblasti lidských zdrojů. Do hlavní části příspěvku jsou zařazeny tři vybrané oblasti, které mohou být využity ke stabilizaci a při rozvoji lidských zdrojů v informačních institucích a knihovnách. Účelem příspěvku je poskytnout přehled s náměty, které mohou posluchačům pomoci rozšířit perspektivy při řešení agendy spojené s personálním řízením.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.