Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvoj malé firmy
Fiedler, Viktor ; Śevčík, Jiří (oponent) ; Śevčík, Jiří (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech a směrech rozvoje malé firmy. Popisuje strukturu malého podniku a problematiku jeho rozvoje. Analyzuje současnou ekonomickou, finanční a obchodní situaci vně i uvnitř podniku. V druhé části autor předkládá několik návrhů, jak v různých oblastech podniku rozvinout a naplnit jeho potenciál.
Stanovení perzistentních organohalogenových polutantů metodou GC/MS/MS
Grabic, Roman ; Pacáková, Věra (vedoucí práce) ; Ševčík, Jiří (oponent) ; Matisová, Eva (oponent)
Conclusions o MSiMS methods for analysis of PCDD/Fs, PCBs, OCPs, and PBDES were develoPed o GC separations were optimized for MS/MS detection methods o GC/MS/MS optimized methods were validated. o Limits of quantification at level 0.1 - I pg/pl were achieved. o Linear response over four orders of magnitude was achieved except for some OCPs. o The selectivity of methods is better or comparable with a reference HRMS method' o Cost of GC/MS/MS analysis is significantly lower comPared to GC/HRMS o Developed methods were successfully applied for o Human blood, milk and adipose tissue analysis o Studies of de novo synthesis and destruďion of halogenated POP o In vitro study of PCB accumulation in human cells o List of application is enclosed Page 12
Procesní modelování jako nástroj pro zlepšování
Střížová, Blanka ; Ševčík, Jiří (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá modelováním a popisem vybraných podnikových procesů, které probíhají v útvaru Ekonomika a provoz České televize, Televizního studia v Brně. Modely procesů jsou vytvořeny pomocí CASE nástroje Adonis. Teoretická část práce se zaměřuje na objasnění důležitých pojmů, metodik a nástrojů v procesním řízení. V analytické části jsou vybrané procesy důkladně popsány a graficky znázorněny. Návrhová část práce poukazuje na zlepšení vybraných podnikových procesů a posuzuje jejich efektivnost.
Complexity of analytical sampling procedures for persistent toxic compounds. Water Sampling by Semipermeable membrane device and Data Analysis.
Ocelka, Tomáš ; Ševčík, Jiří (vedoucí práce) ; Vrána, Branislav (oponent) ; Punčochář, Miroslav (oponent)
Universita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra Analytické Chemie Souhrn disertační práce STUDIE A OVĚŘENÍ VZORKOVACÍCH METOD PRO PERSISTENTNÍ ORGANICKÉ LÁTKY METODOLOGIE DATOVÉ ANALÝZY PRO POP Ing. Tomáš Ocelka Praha 2010 Complexity of analytical sampling procedures of toxic compounds. Water Sampling by Semipermeable membrane device and Data analysis. Summary of Doctoral Thesis. OBSAH 3 OBSAH Kapitola Strana OBSAH ............................................................................................................3 1 ÚVOD/TEORIE....................................................................................5 2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ......................................................................7 A. Semipermeabilní membrány (SPMD) ...........................................7 B. Biotické organismy; biotesty..........................................................8 C. Vzorkovací protokol .......................................................................8 D. Analytické metody..........................................................................9 E. Statistické a gnostické metody.......................................................9 F. Aplikace ........................................................................................ 11 3 REFERENCES...
Charakterizace a predikce vlastností stacionárních fází používaných při mikroextrakci na tuhou fázi (SPME)pro vzorkování těkavých organických látek v ovzduší a vývoj nového typu jehlového koncentrátoru (INCAT) pro vzorkování BTEX z vodných vzorků
Přikryl, Petr ; Ševčík, Jiří (vedoucí práce) ; Feltl, Ladislav (oponent) ; Komárek, Karel (oponent) ; Leníček, Jan (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra analytické chemie CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE, FACULTY OF SCIENCE Department of Analytical Chemistry CHARAKTERIZACE A PREDIKCE VLASTNOSTÍ STACIONÁRNÍCH FÁZÍ POUŽÍVANÝCH PŘI MIKROEXTRAKCI NA TUHOU FÁZI (SPME) PRO VZORKOVÁNÍ TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK V OVZDUŠÍ A VÝVOJ NOVÉHO TYPU JEHLOVÉHO KONCENTRÁTORU (INCAT) PRO VZORKOVÁNÍ BTEX Z VODNÝCH VZORKŮ THE CHARACTERIZATION AND PREDICTION OF STATIONARY PHASE PROPERTIES USED IN SOLID-PHASE MICROEXTRACTION (SPME) FOR SAMPLING OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN AIR SAMPLES AND THE DEVELOPMENT OF A NEW TYPE OF NEEDLE CONCENTRATOR (INCAT) FOR SAMPLING OF BTEX FROM AQUEOUS SAMPLES Souhrn doktorské disertační práce Summary of the Ph.D. Thesis Praha 2008 Mgr. Petr Přikryl Disertační práce byla vypracována na Katedře analytické chemie, PřF UK v Praze v letech 2000-2008. Uchazeč/Candidate: Mgr. Petr Přikryl Adres/Address: Katedra analytické chemie Hlavova 2030/8 Praha 2 CZ12843 Email: petr.prikryl@lf1.cuni.cz Obor/Branch: Analytická chemie Školitel/Advisor: Prof. Ing. Jiří Ševčík, DrSc. - 3 - 1. Úvod Analýza mnoha environmentálních polutantů je velmi často obtížná vzhledem ke komplexnosti vzorkovaných matric, a také protože povolené obsahy polutantů v jednotlivých složkách životního prostředí (vzduch, voda, půda)...
Měření malých odběrů na vodovodních přípojkách
Stehlíková, Veronika ; Ševčík, jiří (oponent) ; Tuhovčák, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce v rešeršní části popisuje základní informace o ztrátách vody a jejich vykazování. Předkládá prostředky a postupy pro snižování ztrát vody a vhodnost jejich použití. V neposlední řadě uvádí obecné informace o vodoměrech a stručně popisuje zařízení UFR. Druhá, praktická část práce se věnuje testování vodoměru a zařízení UFR na reálné vodovodní přípojce v rodinném domě. Z práce vyplynula autorčina obecná doporučení pro majitele a provozovatele vodovodních sítí.
Testovaní zařízení UFR – Unmeasured Flow Reducer
Matoška, Martin ; Ševčík, Jiří (oponent) ; Tuhovčák, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje základní informace o systému vykazování ztrát vody. Prostředky a postupy ke snížení ztrát vody. Přístroje sloužící k monitoringu vodovodní sítě, nebo přístroje k lokalizaci místa poruchy na vodovodním řadu. Popisuje a vyhodnocuje funkčnost zařízení UFR na laboratorním modelu.

Viz též: podobná jména autorů
6 Ševčík, Jakub
19 Ševčík, Jan
7 Ševčík, Jaroslav
1 Ševčík, Jiří
2 Ševčík, Josef
1 Ševčík, Julius
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.