Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  předchozí11 - 20další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dipeptidylpeptidáza IV v ortotopických modelech gliomu
Hilšer, Marek ; Šedo, Aleksi (vedoucí práce) ; Mandys, Václav (oponent) ; Šefc, Luděk (oponent)
Maligní gliomy se řadí mezi vysoce agresivní nádorová onemocnění. Průměrná doba přežití pacientů nepřesahuje 15 měsíců. Přes intenzivní výzkum se dosud nedaří nalézat terapeutické strategie, které by významným způsobem prodloužily život postižených tímto onemocněním. Jednu z oblastí výzkumu možného terapeutického zacílení v onkologické léčbě představují proteázy buněčného povrchu. Do této skupiny proteinů patří i dipeptidylpeptidáza IV (DPP-IV). Změna exprese DPP-IV byla prokázána v různých typech nádorových onemocnění a také v maligních gliomech. Poznání role DPP-IV v biologických procesech tohoto maligního onemocnění může přispět k rozvoji nových terapeutických modalit. Cílem této dizertační práce bylo zavést xenograftový ortotopický model gliomu a geneticky modifikovaný model gliomu (genetically engeneered model, GEM). Dále jsme zkoumali vliv DPP-IV na růst experimentálního gliomu a zaměřili se na rozlišení podílu jejího katalytického a nekatalytického mechanismu v tomto procesu. V GEM modelu jsme sledovali enzymovou aktivitu a distribuci DPP-IV. Pro intraexperimentální sledování dynamiky růstu experimentálních gliomů jsme testovali vhodnost neinvazivní fluorescenční zobrazovací metody. Výsledky práce ukázaly, že DPP-IV negativně ovlivňovala růst gliomu v xenograftovém ortotopickém modelu. Tento...
Molekuly "DASH systému" v lokálních a systémových patogenetických procesech revmatoidní artritidy
Šromová, Lucie ; Šedo, Aleksi (vedoucí práce) ; Borovanský, Jan (oponent) ; Prokešová, Ludmila (oponent)
Biologická funkce řady lokálních mediátorů účastnících se na patogenezi revmatoidní artritidy (RA) je kontrolována proteolytickým odštěpením dvou aminoterminálních aminokyselin prostřednictvím dipeptidylpeptidázy-IV (DPP-IV) a molekul vykazujících DPP- IV-podobnou enzymovou aktivitu ("Dipeptidylpeptidáze-IV Aktivitou a/nebo Strukturou Homologní molekuly- DASH). Cílem této disertační práce bylo identifikovat spektrum DASH molekul podílejících se na celkové DPP-IV-podobné enzymové aktivitě u nemocných s RA v periferní krvi a synoviální tekutině a srovnat ho s kontrolní skupinou pacientů trpících osteoartrózou (OA) a dále popsat vztah těchto molekul k aktivitě onemocnění u RA. Prokázali jsme, že dominantním nositelem DPP-IV-podobné enzymové aktivity v plazmě a synoviální tekutině u pacientů s RA je kanonická DPP-IV. DPP-IV-podobná aktivita a kanonická DPP-IV byla dále detekována na povrchu mononukleárních buněk v krvi i synoviální tekutině U pacientů s RA jsme pozorovali sníženou DPP-IV-podobnou enzymovou aktivitu i expresi DPP-IV na mononukleárních buňkách synoviální tekutiny. U těchto pacientů navíc zastoupení DPP-IV+ T lymfocytů v synoviální tekutině negativně korelovalo s koncentrací prozánětlivého mediátoru SDF (stromal cell-derived factor-1 který je substrátem DPP-IV. V krevní plazmě jsme u...
Definition of the expression pattern of DASH system in transformed glial cells, the coupled expression of fibroblast activation protein and dipeptidyl peptidase-IV.
Balážiová, Eva ; Šedo, Aleksi (vedoucí práce) ; Borovanský, Jan (oponent) ; Mareš, Vladislav (oponent)
Dipeptidylpeptidáza-IV (DPP-IV) je multifunkční transmembránový glykoprotein odštěpující X-Pro dipeptid z N-konce peptidového řetězce. Tato evolučně konzervovaná sekvence chrání řadu biologicky aktivních peptidů před nespecifickým štěpením. DPP-IV patří do skupiny "Dipeptidylpeptidáze-IV Aktivitou a/nebo Strukturou Homologních" molekul (DASH), do které mimo ní patří například fibroblastový aktivační protein-/sepráza (FAP) a několik dalších molekul. I když většina z těchto molekul jsou primárně enzymy, je známo, že alespoň některé své biologické funkce mohou vykonávat nezávisle na své vnitřní enzymové aktivitě. DASH molekuly, spolu s molekulami, s nimiž funkčně interagují, představují "DASH systém", který se patrně významně uplatňuje v řadě patologických procesů, například tumorogeneze. O DPP-IV a jejím strukturálně nejbližším protějšku FAP se předpokládá, že jsou zapojeny do regulace mnoha biologických procesů, významných mimo jiné pro vznik a progresi maligních gliálních nádorů. V této práci popisujeme expresi a kolokalizaci DPP-IV a FAP v nádorově transformovaných gliálních buňkách in vitro a v bioptickém materiálu astrocytárních tumorů. Kromě DPP-IV/FAP dvojitě pozitivních buněk jsme v glioblastomu též nalezli kvantitativně významnou populaci FAP pozitivních mesenchymálních buněk přítomných ve...
Modulation of HIV-1 Protease Activity
Pokorná, Jana ; Konvalinka, Jan (vedoucí práce) ; Šedo, Aleksi (oponent) ; Ruml, Tomáš (oponent)
HIV-1 proteasa hraje zásadní roli v pozdní fázi životního cyklu HIV viru, kdy štěpí virové polyproteinové prekursory na strukturní a funkční proteiny. Pokud je účinně inhibována, HIV partikule zůstávají nezralé a neinfekční. Použití vysoce účinné antiretrovirové léčby (HAART) zahrnující proteasové inhibitory může snížit hladinu HIV-1 v plasmě pacientů pod detekční limit, a tak velmi významně zlepšit prognózu jejich onemocnění. Použití prvních inhibitorů bylo poznamenáno vážnými vedlejšími účinky, nízkou biologickou dostupností, nutnými vysokými dávkami léčiv a především rychlým rozvojem virové rezistence pod selekčním tlakem léčiv. Ve snaze překonat tyto komplikace byla vyvinuta druhá generace inhibitorů. Navzdory nespornému zlepšení, které přinesly do antiretrovirové léčby, je další vývoj nových velmi účinných HIV-1 proteasových inhibitorů s optimálními farmakokinetickými vlastnostmi, vysokou metabolickou stabilitou, minimalizovanými vedlejšími účinky a především s příznivým rezistenčním profilem vysoce žádoucí. V předkládané disertační práci je uveden přehled léků k léčbě HIV spolu s vývojem substituovaných metallakarboranů, nové třídy účinných, neobvyklých, nepeptidických inhibitorů HIV proteasy s terapeutickým potenciálem. Dále je analyzován vliv substitucí v protease na vývoj rezistence vůči...
Expression and function of serpin B9 in lung carcer cells
Roušalová, Ilona ; Křepela, Evžen (vedoucí práce) ; Šedo, Aleksi (oponent) ; Kotyza, Jaromír (oponent)
SOUHRN Úvod: Granzyme B (GrB) je klíčová sekreční proapoptotická proteaza cytotoxických lymfocytů a NK buněk. Specifický proapoptotický efekt GrB v nádorových buňkách může být neutralizován zvýšenou expresí serpinuB9. Gen serpinuB9 může být transkripčně pozitivně ovlivňován účinkem některých cytokinů a estrogenem aktivovaných estrogenových receptorů- α (ERα). Cílem této práce bylo zhodnotit expresi SB9 a vyšetřit jeho aktivitu proti exogennímu aktivnímu GrB v buněčných liniích a tkáních nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), dále analyzovat expresi GrB mRNA v buněčných liniích a tkáních NSCLC a objasnit roli estradiolu-17β (E2), některých interleukinů a DNA metylace v regulaci exprese SB9 v NSCLC buňkách. Apoptosom je proapoptotická signalizační platforma, která aktivuje iniciátorovou prokaspásu-9. Aktivace apoptosomu je často porušená v různých typech nádorů, avšak molekulární podstata jeho inhibice je neznámá. APIP and UACA/nucling patří mezi endogenní regulátory apoptosomového aparátu. Cílem této práce bylo zjistit, zda DNA metylace může ovlivňovat transkripční regulaci exprese genů těchto dvou proteinů v buněčných liniích a tkáních NSCLC. Metody: Následující metody byly použity v této práci: izolace a kvantifikace celkové RNA, real- time RT-PCR, Western blot analýza, enzymové analýzy, techniky...
Model experimentálně regulovatelné exprese dipeptidylpeptidasy IV v gliomových buněčných liniích
Němečková, Jana ; Šedo, Aleksi (vedoucí práce) ; Vaníčková, Zdislava (oponent)
"Dipeptidylpeptidase IV aktivitou a/nebo strukturou homologní" (DASH) molekuly predstavují nove definovanou skupinu multifunkcních molekul, z nichž vetšina nese hydrolytickou aktivitu podobnou dipeptidylpeptidase IV (DPPIV, EC 3.4.14.5, identická s diferenciacním antigenem lymfocytu CD26), která odštepuje X-Pro dipeptidy od N-konce peptidu a bílkovin. Dosavadní poznatky svedcí o významu techto molekul v procesech vzniku a rozvoje rady nádorových onemocnení. Cílem práce je (i) prehled problematiky DASH molekul a jejich funkcních substrátu v nádorech odvozených z neuroektodermu a (ii) príprava stabilne transfekovaných lidských glioblastomových bunecných linií s indukovatelnou expresí DPPIV. Pro tuto práci byly pripraveny originální vektory s lidským genem DPPIV a s její v aktivním centru mutovanou formou pro posouzení významu vlastní enzymové aktivity výsledného produktu. Transgenní bunecné linie umožní studovat biologické úlohy DPPIV v procesech vzniku a rozvoje nádoru odvozených z neuroektodermu - v bunecném rustu, invazi a migraci na úrovni vlastní transformované bunky v modelu in vitro a v komplexním systému in vivo po homotopní implantaci do imunodeficientní myši. Vzniklé bunecné linie budou tedy použity jako nástroj studia jak "autokrinního" významu DPPIV pro vlastní exprimující transformované bunky,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   předchozí11 - 20další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.