Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  začátekpředchozí44 - 53další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Každodenní realita českých účastníků první světové války
Bubeník, Daniel ; Šedivý, Ivan (oponent) ; Himl, Pavel (vedoucí práce)
V diplomové práci se pokusím rekonstruovat každodenní realitu českých účastníků první světové války, respektive jejich subjektivní vnímání této každodenní reality, a to především pomocí analýzy polní korespondence. Polní korespondence je jedním z pramenů historicko-antropologického bádání, který vytvářejí sami aktéři a vypovídají tak sami o sobě. Dopisy polní pošty se tím pádem stávají cenným zdrojem informací.
Národní soud s generálem Radolou Gajdou 1947. Případová studie
Král, Martin ; Gebhart, Jan (oponent) ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce)
Tématem práce je kauza bývalého legionáře a československého generála Radoly Gajdy před Národním soudem v roce 1947. Po stručném představení Radoly Gajdy se tato práce věnuje jeho činnosti v druhé republice a protektorátu. V druhé kapitole nastiňuje vznik retribučního soudnictví, především se však soustřeďuje na Gajdovu kauzu. Položil jsem si otázky týkající se objektivity soudu, způsobu jeho přístupu k obžalovanému a možností zásahů do soudcovské nezávislosti. Prozkoumal jsem též způsob informování stranického tisku o tomto případu. Zjistil jsem, že Radola Gajda již nebyl roku 1947 politicky významná osobnost a nepodařilo se mi najít žádné významné zásahy do vyšetřování a soudního přelíčení. Soud dal obhajobě i obžalobě rovnocenný prostor a důkazy obou stran racionálně zhodnotil. Tisk jednotlivých politických stran informoval o přelíčení velmi stručně a především levicové deníky daly přednost informacím zaměřeným proti obžalovanému.
Československé bezpečnostní orgány v boji proti maďarské iredentě 1918-1930
Lukeš, Michal ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Šedivý, Ivan (oponent) ; Čaplovič, Miroslav (oponent)
Dizertační práce je věnována vztahům Československa a Maďarska v meziválečném období se zřetelem na první desetiletí po roce 1918. Československo, které vzniklo na části historického maďarského území, bylo Maďarskem vnímáno jako nepřátelský stát a maďarská politika a aktivity byly po celou dobu trvání první Československé republiky soustředěny na znovuzískání ztracených území, především Slovenska. Maďarsko se stalo trvalým ohrožením existence Československa. Proti tomuto nebezpečí bylo nutné se bránit a předcházet mu. Československé bezpečnostní orgány, zpravodajské služby, četnictvo i armáda považovaly ohrožení z maďarské strany za velmi reálné a závažné. Práce se zabývá především vznikem a organizací československých bezpečnostních složek a jejich činností vůči Maďarsku, uvádí poznatky, které měly v tehdejší době k dispozici. Podstatná část práce je věnována snaze maďarských tajných služeb proniknout do slovenského autonomistického hnutí a narušení československých vztahů se snahou rozbít soužití Čechů a Slováků a ohrozit tak územní celistvost republiky.
Vývoj hry na kornet a osobnosti tohoto nástroje 19. a 20. století
Pavlovic, Dalibor ; Rejlek, Vladimír (vedoucí práce) ; Rouček, Jaroslav (oponent) ; Šedivý, Ivan (oponent)
Kornet, bratr moderní trubky, pro mnoho lidí dnes neobvyklý nástroj.
Silní jedinci nebo anonymní moc? K povaze československé demokracie v počátcích první republiky
Šedivý, Ivan
Autor se ve studii pokouší o aplikaci teoretických modelů moci vypracovaných společenskými vědami na historickou situaci v počátcích První republiky. Analyzuje možné uplatnění Galbraithova modelu moci v historiografickém diskurzu o meziválečné české společnosti.
Na pozvání Masarykova ústavu. 3
Hájek, Jan ; Šedivý, Ivan ; Tomáš, Filip
Sborník se zabývá povahou, utvářením, typologií a strukturou moci, vlivu a autority v počátcích ČSR. Dále řeši problém nositelů moci a vlivu z hlediska kontinuity a diskontinuity, starých a nových elit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   začátekpředchozí44 - 53další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.