Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzestup a pád ČSLA?!: Vojenská profese (1960-1970) v kolektivní paměti příslušníků důstojnického sboru
Hlaváček, Jiří ; Vaněk, Miroslav (vedoucí práce) ; Šedivý, Ivan (oponent) ; Mücke, Pavel (oponent)
Vzestup a pád ČSLA?!: Vojenská profese (1960-1970) v kolektivní paměti příslušníků důstojnického sboru Jiří Hlaváček Abstrakt: Záměrem této disertační práce je reflexe vojenské každodennosti a (proměny) profesní identity důstojnického sboru v šedesátých letech dvacátého století v kolektivní paměti vojáků z povolání. Výzkum je založen na narativní analýze orálně-historických rozhovorů s pamětníky a pamětnicemi, kteří ve zkoumaném období sloužili v Československé lidové armády, a jejichž vzpomínky jsou komparovány s dalšími typy historických pramenů. První část práce je věnována problematice každodenního života v armádě za socialismu, přičemž tematická analýza se zaměřuje na motivace pamětníků pro volbu vojenské profese, specifika vojenského života, otázku ideologizace armádního prostředí, vztah vojáků s veřejností a v neposlední řadě také na bojovou připravenost armády a její úlohu v případném potenciálním studenoválečném konfliktu. Druhá část práce se zabývá aktérským jednáním na pozadí tzv. velkých událostních dějin. Sledována je reflexe pražského jara, srpnové okupace 1968 a následné normalizace armády na počátku sedmdesátých let. Hlavní pozornost je soustředěna na narativní analýzu aktérských strategií a odlišné zacházení dvou skupin narátorů (tzv. normalizovaných a rehabilitovaných vojáků) s konceptem...
Odbojová činnost úderné roty kapitána Jerryho v letech 1944-1945
Moravcová, Nikol ; Čechurová, Jana (vedoucí práce) ; Šedivý, Ivan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá partyzánským hnutím na Valašsku v období druhé světové války. Daná problematika je demonstrována na partyzánském oddílu kapitána partyzánů Jerryho Tomisona (vlastním jménem Vladimír Krajčík). První část práce se věnuje změně vnímání fenoménu "partyzánství" v literatuře. Druhá část práce se zaměřuje na historii oddílu kpt. part. Jerryho se zvláštním zaměřením na životní osudy samotného velitele Vladimíra Krajčíka.
Josip Plečnik a úpravy zahrad Pražského hradu
Jungmannová, Veronika ; Čechurová, Jana (vedoucí práce) ; Šedivý, Ivan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá především působením slovinského architekta Josipa Plečnika v zahradách Pražského hradu. Jejím cílem je postihnout, jakým způsobem probíhaly práce v zahradách, ať se jednalo více o sanaci (jako v zahradě Na Valech), přebudovávání (Rajská zahrada), či zcela nové zakládání (zahrada Na Baště). Práce sleduje průběh získání zakázky, další Plečnikovu komunikaci s ostatními orgány Pražského hradu a reakce dvou nejvýznamnějších deníků té doby - Lidových novin a Národních listů - a instituce Klubu Za starou Prahu. Práce je členěna do čtyř kapitol, z nichž první popisuje stav zahrad Pražského hradu před příchodem Josipa Plečnika do funkce hradního architekta a na příkladu Královské zahrady charakterizuje jednotlivé zahradní slohy. Druhá kapitola se věnuje osobnosti architekta Plečnika před získáním funkce hradního architekta. Stručně jej lze charakterizovat jako asketického starého mládence, který celý svůj život zasvětil práci, za kterou si jen velmi nerad nechával platit. Zároveň také nade vše miloval svou rodnou zemi, jejímuž zvelebení věnoval velké úsilí. Třetí kapitola popisuje realizované úpravy zahrad jižního traktu a zahrady Na Baště, průběh jejich výstavby a způsob Plečnikovy práce. Poslední kapitola sleduje vývoj pohledu (odborné) veřejnosti na úpravy zahrad a jejich...
Junák - český skaut? K ideovým kořenům českého skautingu.
Jiráň, Jan ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Randák, Jan (oponent)
Práce je zamřena na období vzniku a formování českého skautingu. Z důvodu malého dochování pramenů archivní povahy bylo pro práci využito hlavně tištěných pramenů. Postupoval jsem hlavně metodou textologické a komparativní analýzy. Nejprve je věnován prostor historii světového a českého skautingu. Pro určení oblastí, kde se anglický a český skauting lišil, byly porovnány dvě základní příručky: Scouting for Boys pro anglické prostředí a Základy junáctví pro české. Na základě komparace byly určeny tři oblasti, ve kterých jsem se recepci skautské metody věnoval. Jedná se o skautský hodnotový systém, vztah k národu a státu a poměru k organizaci Sokol. V práci též byly zpracovány výsledky mezinárodního průzkumu týkající se doby vzniku skautingu v evropských zemích a následné srovnání s českými zeměmi. Na konci práce jsou umístěny tři přílohy tři přílohy: biografické medailonky zmíněných osob, edice skautských zákonů a vyplněné dotazníky z průzkumu.
Chrudimsko 1945
Jodas, Josef ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Čechurová, Jana (oponent)
Předložená bakalářské práce je mikrohistorickou sondou do dějin Chrudimska během posledních měsíců druhé světové války. Cílem práce je podat co nejširší obraz událostí a proměn regionu, které zasáhly místní obyvatelstvo. Problémy v hospodářské oblasti, které byly nejvýraznější, citelně proměnily každodennost místních obyvatel. Zahrnuta je také analýza odboje a zvlášť partyzánského hnutí v regionu, se kterým byl spojen vznik rozsáhlého protipartyzánského aparátu v podobě Sonderdienststelle Chrudim. Nedílnou součástí práce je analýza událostí na začátku května 1945, převzetí moci Revolučními národními výbory, ústup německé armády a její střety s povstalci. Popisované události jsou zasazeny do širšího historického kontextu. Základním zdrojem práce jsou archivní materiály regionálního původu. Klíčová slova1945, Chrudimsko, protinacistický odboj, společnost, mikrohistorie
Stravování rakousko-uherské armády za první světové války pohledem vojáků z českých zemí
Bjaček, Petr ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Pokorná, Magdaléna (oponent)
Tématem předkládané diplomové práce je stravování vojáků rakousko-uherské armády v období první světové války. Cílem bylo uvedené téma uchopit především z perspektivy řadových aktérů - vojáků a poddůstojníků. Práce je strukturována do šesti základních kapitol, ponecháme-li stranou úvod a závěr. První kapitola pojednává o některých psychologických aspektech stravování v tematickém kontextu této práce. Druhá část navazuje výkladem o stravovacích návycích české společnosti na počátku 20. století jako východiska kulturní změny, kterou znamenalo odvedení do armády. Následuje seznámení s vojenským prostředím, přičemž důraz je kladen na sociální a emocionální konotace stravování. Navazující část se zaměřuje na válečnou únavu a bídu, která převrátila žebříček morálních i tržních hodnot a způsobila hlubokou proměnu společnosti. Poslední kapitola srovnává rozdílné přístupy ke zdrojům uvnitř rakousko-uherské armády a porovnává je se stravovacím standardem spojeneckých i nepřátelských armád, přičemž zvláštní zřetel je věnován vlivu na morálku a soudržnost vojáků. Pokud jde o zdroje, práce se opírá především o prameny osobní povahy z provenience českých vojáků společné armády a předlitavské zeměbrany. Práce se tak hlásí k metodám dějin každodennosti, jídla a historické antropologie s nutnými odbočkami z oboru...
Člověk a kůň ve vřavě bitevní. Místo koní ve válečném prožitku vojáků první světové války
Hunčovská, Barbora ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Hutečka, Jiří (oponent)
Diplomová práce navazuje na autorčinu bakalářskou práci a rozvíjí jednu z jejích oblastí - vztah vojáků první světové války k válečným koním a jejich vnímání těchto zvířat. Široká škála vztahů vojáků a jejich koní je analyzována především na základě rozboru pramenů osobní povahy a umělecké produkce českých, britských a francouzských vojáků. Soubor písemných pramenů doplňuje analýza vizuálních pramenů, zejména fotografií, ilustrací a pohlednic. Vztah vojáků ke koním je tematizován prostřednictvím následujících otázek: Jakých podob vztah nabýval, jaké faktory jej utvářely a proměňovaly? Jaký význam měla pro vojáky blízkost zvířete a jak vypadalo jejich soužití? Jak vojáci nahlíželi na zapojení zvířat do války a jak snášeli jejich utrpení? Jak vypadal dobový diskurz o válečných koních? Diplomová práce předpokládá širší přesah zohledněním sociokulturních a antropologických aspektů vztahu člověk-kůň a jejich následným zakotvením do historického rámce.
Mezi ideologií a sportem. Československý armádní sport mezi léty 1948−1963
Švehla, Jan ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Randák, Jan (oponent)
V této bakalářská práci se zabývám armádním sportem v Československu v letech 1948-1963. Zkoumám podobu sjednocené tělesné výchovy a sportu, armádního sportu na vrcholové úrovni a masovou sportovní činnost. Značnou pozornost věnuji vrcholovému sportu. Po uchopení moci komunistickou stranou se sport stal významným činitelem ve československé společnosti. Armáda byla důležitou součástí procesu změn v československém sportu, které nastaly po roce 1948. Umožnila talentovaným sportovcům dosažení vrcholové sportovní úrovně a zajistila jim řádné podmínky. Tělesná výchova a sport se staly povinnými součástmi vojenského výcviku. V úvodní kapitole pojednávám o vývoji a charakteru sportu v Československu od konce druhé světové války po vytvoření Československého svazu tělesné výchovy. V druhá kapitole objasňuji pojem vrcholový sport a popisuji periodizaci armádního vrcholového sportu. Třetí kapitola zahrnuje údaje o tělesné výchově a masové sportovní činnosti v československé armádě. V závěrečné kapitole demonstruji přístup komunistického režimu k výchově "nového socialistického člověka".
Reflection of Carl von Clausewitz's work in anglo-american military historiography
Cáp, Michal ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá reflexiou diela Carla von Clausewitza v anglo- americkej vojenskej historiografii. Dielo Carla von Clausewitza O vojne, je obecne považované za jednu z najvýznamnejších a najznámejších kníh venujúcich sa problematike ozbrojeného konfliktu. Preto bolo vybrané ako jav, prostredníctvom ktorého je sledovaný vývoj a transformácie anglo-americkej vojenskej historiografie. V prvej časti tejto práce je popísaná problematika vojenských dejín obecne a odkaz Carla von Clausewitza špecificky. V druhej časti sú získané poznatky aplikované na historiografický prehľad.
Emanuel Moravec v kontextu dobové vojenské teorie
Vašíček, Josef ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Čechurová, Jana (oponent)
Tato práce ukazuje dílo Emanuela Moravce a porovnává jeho názory na armádu a budoucí válečné konflikty s tehdejšími předními vojenskými mysliteli, jako byl Liddell Hart, Fuller či Guderian. Zároveň se tato práce snaží zodpovědět otázku, zda Emanuel Moravec vytvořil svoji vlastní svébytnou vojenskou teorii či nikoliv, a zda jej můžeme řadit mezi vojenské teoretiky. Klíčová slova: válka, vojenská teorie, Emanuel Moravec

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.