Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fridrich Falcký. Cizinec v zajetí zimního království
Sahulová, Michaela ; Šedivá Koldinská, Marie (vedoucí práce) ; Hausenblasová, Jaroslava (oponent)
Hlavní téma bakalářské práce s názvem "Fridrich Falcký. Cizinec v zajetí zimního království" se zaměřuje na osobnost falckého vévody a kurfiřta Fridricha Falckého, jehož charakterové vlastnosti a specifický způsob jednání utvářely obraz "zimního krále" jak u tehdejších obyvatel Prahy, tak i u generací následujících století. V kontextu politiky Konfederace stavů České koruny má předkládaná práce ambici formulovat význam jeho osoby v období obhajoby stavovského povstání. Na základě pramenného materiálu je dále snahou analyzovat celkový postoj Fridricha Falckého k otázce českého projektu sjednocených zemí. Zkoumané období je proto časově omezeno na rozmezí let 1619-1620, tedy od volby krále (srpen 1619) až po panický útěk po bitvě na Bílé hoře (listopad 1620). Při zpracovávání tématu ovšem došlo k určitým časovým přesahům, a to hlavně při analyzování stavu v českých zemích před Fridrichovým příjezdem do Prahy a dále během zpracování skromné výběrové sondy k obrazu "zimního krále" v české historické paměti. Základem pro studium zmíněného tématu se staly převážně české, ale i německé pramenné materiály, letáková publicistika a dochovaná osobní korespondence, která se bezprostředně týká zkoumaného období. Předkládaná práce byla také zpracována na základě studia příslušné odborné literatury, vydané v...
"Hovad pitomých i divokých veliké množství." Zvířata očima raně novověkého cestovatele
Řičář, Josef ; Šedivá Koldinská, Marie (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vnímáním zvířat očima raně šlechtice. Tyto vztahy jsou zkoumány na základě cestopisných textů z tohoto období, zejména pak v cestopise Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který ve svém díle kromě vylíčení své pouti do svaté země věnuje prostor také popisu okolní přírody a exotického i jemu běžně známého zvířectva. Práce se především zaměřuje na vnímání zvířat v symbolické rovině, neopomíjí však ani vztah ke každodenní praxi cestovatelů. Důraz je kladen také na charakteristiku dobového systému klasifikace živých organismů a na zdroje povědomí o přírodě v intelektuální tradici. Neopomíjí pak ani nástin pohledu raně novověkého člověka na postavení zvířat i lidí v dobových hierarchiích a jejich místo v celkovém obrazu světa. S tím souvisí také zájem o identitu cestovatelů a hodnotové systémy jim vlastní, skrze které sledují a poznávají vzdálené kraje.
Slavnosti na dvoře prvních českých Habsburků (1526-1619)
Kopřivová, Štěpánka ; Holý, Martin (vedoucí práce) ; Šedivá Koldinská, Marie (oponent)
(česky) Cílem této bakalářské práce je ve světle dobových pramenů představit, charakterizovat a klasifikovat slavnosti na dvorech prvních českých předbělohorských Habsburků (Ferdinandem I. počínaje a Matyášem II. konče), mezi lety 1526 a 1619. Zároveň se práce zaměřuje na proměny těchto slavností v uvedeném časovém horizontu. Na základě konkrétních případů sleduje vývoj královských křtů, korunovací, svateb, panovnických vjezdů a pohřbů vzhledem k dobovým trendům. Informačními zdroji této bakalářské práce jsou především dobové vydané i nevydané dokumenty a tematicky blízká česká i zahraniční odborná literatura.
Na okraji vojenské společnosti. Vojenští invalidé, zběhové a delikventi v císařsko-královské armádě za sedmileté války
Švehelka, Ondřej ; Šedivá Koldinská, Marie (vedoucí práce) ; Bělina, Pavel (oponent) ; Petráň, Josef (oponent)
Tato práce pojednává o vojenských invalidech, zbězích a delikventech v císařsko-královské armádě za sedmileté války (1756-1763). Její těžiště spočívá ve výzkumu písemností vzniklých z činnosti reprezentací a komor, nejvyšších zastupitelských úřadů v Čechách a na Moravě. Základní metodologický přístup vychází z pozitivistického pojetí, interpretuje tedy informace zjištěné z pramenů jako v jistém smyslu příběh založený na skutečnostech, které zaznamenávají. Teoretická část je doplněna výsledky studia pomocných knih zvaných elenchy, které podávají informace i o pramenech, které se do dnešních dnů nedochovaly. Snažím se zde zodpovědět otázku, nakolik je i přesto možné je uplatnit. Hlavní složku práce představují tři kapitoly, které jsou věnovány jednotlivým kategoriím vojenských osob ve výše uvedeném pořadí. Představuji v nich výsledky pramenného bádání, týkající se v případě invalidů zejména jejich hospodářského zabezpečení a využití pro válečné úsilí habsburské monarchie. Kapitola o vojenských zbězích navazuje na můj dřívější výzkum a doplňuje ho (mimo jiné) o nově zjištěné skutečnosti v oblasti přístupu osvícensko-absolutistického státu k jejich pronásledování, trestání i amnestování. Třetí část podává výklad o excesech, tedy činech páchaných vojenskými delikventy a představuje jejich nejčastější...
Mikuláš Dačický z Heslova. Osobnost, dílo a "druhý život"
Matyášová, Josefína ; Šedivá Koldinská, Marie (vedoucí práce) ; Hausenblasová, Jaroslava (oponent)
Mikuláš Dačický z Heslova. Osobnost, dílo a "druhý život" Abstrakt Diplomová práce zkoumá na základě archivních pramenů a související sekundární literatury životní osudy Mikuláše Dačického z Heslova, jedné z nejznámějších postav českých dějin druhé poloviny 16. a počátku 17. století. Zabývá se dobovou společenskou, politickou, hospodářskou, náboženskou, správní a ekonomickou situací v královském horním městě Kutná Hora, s níž byl Dačického život neodmyslitelně provázán. S pomocí dochovaných pramenů předkládá a shrnuje dostupné informace o slavném kutnohorském bouřlivákovi, frejíři, výtržníkovi, rváči, vrahovi a "vínapiteli", ale také kronikáři, básníkovi, hluboce věřícím erbovním měšťanovi s pevnými morálními postoji a "očitém svědkovi české renesance". Zjištěné skutečnosti jsou porovnány s "druhým životem" Mikuláše Dačického z Heslova, který mu zajistili romanopisci či dramatici v 19. a 20. století. Jeho osobnost a zejména výtržnosti, kterými pobuřoval kutnohorskou společnost, inspirovaly řadu autorů divadelních či televizních her, románů, filmových scénářů či hudebně-dramatických děl (opereta, opera, muzikál). V oblasti restauratérství a potravinářského průmyslu je pak možné nalézt několik zajímavých dokladů současného komerčního užití jeho jména. Známá postava českých předbělohorských dějin je tak...
Po stopách kultury, přírody i poznání. Zahraniční cesty české a rakouské šlechty ve druhé polovině 18. a na začátku 19. století a jejich vlivy a dopady
Binder, Filip ; Šedivá Koldinská, Marie (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá vybranými zahraničními cestami české a rakouské šlechty ve druhé polovině 18. a na začátku 19. století a jejich vlivy a dopady. Kromě obecných pasáží pojednávajících o šlechtickém cestování v době od 16. do poloviny 18. století a výpravách uskutečněných ve sledovaném čase je pozornost věnována pěti osobám, jež byly na základě činnosti inspirované zkušenostmi získanými v cizích zemích rozděleny do tří skupin. První z okruhů představuje vytváření přírodně krajinářských parků v kontextu dobové filozofie a výprav do Velké Británie a německého prostoru, kde se pitoreskní zahrady objevily nejdříve. Vztah mezi cestováním a krajinářskou tvorbou druhé poloviny 18. a začátku 19. století je přiblížen prostřednictvím příkladu Jana Rudolfa Czernina z Chudenic a jeho parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Chudenicích a Petrohradu či Aloise I. Josefa z Liechtensteina, jehož jméno je spjato s úpravami Lednicko-valtického areálu. Druhou skupinou jsou vědecky orientované cesty. Jako vhodný zástupce byl vybrán Leopold I. Berchtold z Uherčic, který během svého putování sbíral poznatky týkající se medicíny a aktivně pomáhal druhým. Třetí oblastí jsou aktivity související s hospodářstvím a průmyslem. V této části bude pozornost věnována výpravám Hugo Františka ze Salm-Reifferscheidtu a arcivévody Jana...
Kult osobnosti a dětský čtenář. Obraz komunistických funkcionářů v periodikách pro děti v letech 1948-1955
Hlaváčková, Alexandra ; Šedivá Koldinská, Marie (vedoucí práce) ; Michela, Miroslav (oponent)
(česky) Tato bakalářská práce se zabývá projevy kultu komunistických funkcionářů v Československu mezi lety 1948 až 1955, a to se specifickým zaměřením na kult osobnosti v rámci časopisů pro děti (Jiskry, Vlaštovička, Mateřídouška, Ohníček, Pionýr, Pionýrské noviny, Práce pionýrů). Prostor je věnován Josifu Vissarionoviči Stalinovi, Klementu Gottwaldovi, Vladimiru Iljiči Leninovi, Antonínu Zápotockému a Zdeňku Nejedlému. Použitou metodou je diskurzivní analýza. Práce se zaměřuje na způsob reprezentace těchto osob, na to, které skutečnosti jsou v souvislosti jejich životů prezentovány jako podstatné. Dále je také poukazováno na atributy připisované jednotlivým osobnostem, na styčné body, ale i na určité odlišnosti ve způsobu líčení daných politiků (vůdců).
Panství Albrechta z Valdštejna po roce 1618
Hamplová, Veronika ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Šedivá Koldinská, Marie (oponent)
Práce se věnuje postupnému územnímu vývoji panství v držení Albrechta z Valdštejna, a to nejen jako přímého vlastníka, nýbrž též jako lenního pána. Významná část pozornosti byla zaměřena na studium správního vývoje frýdlantského vévodství a jeho specifické postavení v rámci českých zemí. Za počáteční bod byl zvolen rok 1618, kdy vypuklo povstání českých stavů, díky jehož porážce přišel Valdštejn k většině svých majetků. Práce sleduje zisky nejen v rámci Čech, ale zabývá se také epizodní držbou vévodství Meklenburského či slezských knížectví.
Španělská ambasáda v Praze za působení dona Baltasara de Zúñiga (1608-1617)
Bardoňová, Martina ; Šedivá Koldinská, Marie (vedoucí práce) ; Kubeš, Jiří (oponent) ; Marek, Pavel (oponent)
Předkládaná práce je především příspěvkem k dějinám raně novověké diplomacie a diplomatických praktik a jejím předmětem je španělská diplomatická mise Baltasara de Zúñiga u císařského dvora (1608-1617). Práce popisuje chod diplomatické mise tak, jak jej zachycují tři vybrané skupiny pramenů, kterými jsou: diplomatická korespondence směřující z ambasády k rukám španělského krále Filipa III. či jeho služebníků a ministrů; dokumety spojené s financováním diplomatické mise; další vybrané listiny spojené s chodem diplomatické mise, například memoriály některých členů ambasády. Tyto prameny, jejichž analýza tvoří základ předkládané práce, jsou doplněny ještě některými dalšími oficiálními dokumenty, jakými jsou například instrukce, pověřovací listiny či konzulty a korespondence směřovaná na ambasádu. Předkládaná práce je introspekcí a představuje pohled na fungování mise zevnitř. Cílem této práce je představit fungování španělské diplomatické mise u císařského dvora vedené donem Baltasarem de Zúñigou a některé aspekty diplomatické praxe tak, jak je mohla sledovat vláda, jíž se dotyčný vyslanec zodpovídal. Zachycuje, jak dané prameny prezentovaly zázemí pro tvorbu španělské politiky v Říši, a instrumenty, pomocí kterých se vyslanec snažil jednak zvýšit prestiž svého panovníka a prosazovat jeho cíle, ale...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.