Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie logistické koncepce ve výrobním podniku
Flídr, Jan ; Šimeček, Jan (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na zavedení kanban systému ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V teoretické části jsou popsány principy logistiky, štíhlé výroby a řízení zásob včetně jejich základních nástrojů a metod. V praktické části diplomové práce je představena společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o., ve které je provedena analýza současného stavu zásobovací logistiky ve výrobní hale. Na základě analýzy je navržen kanban systém včetně způsobu jeho implementace. Dále jsou analyzována rizika implementace kanban systému. Na závěr jsou zhodnoceny ekonomické a neekonomické přínosy kanban systému pro podnik.
Studie implementace systému SAP se zaměřením na nákup
Kaděra, Štěpán ; Šimeček, Jan (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na studii implementace ERP systému SAP s orientací na nákupní oddělení. V práci budou popsány výhody systému SAP oproti současně užívanému systému Helios Orange, dále také jednotlivé kroky implementace a problémy, které mají dopad na nákupní procesy a plynulost materiálových toků v podniku. Práce je zakončena návrhem, jak provést rozpojení systémů s co možná nejmenším dopadem na výrobní proces.
Designing and Managing Production Tasks with a View to Delivering to Customers
Danko, Erik ; Šimeček, Jan (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on design of the process of planning requirements and deliveries to customers at workplace in selected company. The subject is Daikin Device Czech Republic Ltd., which operates on heating and air-conditioning devices market. This work is divided into three parts. The content of thesis is an analysis of the current condition of planning requirements and deliveries to the customers, selection of theoretical knowledge for achievement of the goal and the proposal of a new procedure of planning deliveries to the customers.
Ochrana spotřebitele v rozhodčím řízení
Šimeček, Jan ; Zoulík, František (oponent) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Rozhodčí řízení je všeobecně přijímáno jako velmi rychlý a efektivní prostředek pro mimosoudní řešení sporů. Mnozí odborníci jej ale nepovažují za vhodný ba dokonce ani zákonný způsob rozhodování sporů ze spotřebitelských závazkových vztahů. Proto ve své rigorózní práci analyzuji stávající právní úpravu rozhodčího řízení ve spotřebitelských věcech v České republice. Věnuji se především nejdiskutovanějším otázkám této úpravy a jejich zodpovězení odbornou naukou nebo výkladovou judikaturou Nejvyššího soudu. Následně poskytuji srovnání mnohdy velmi odlišných přístupů k jednotlivým aspektům úpravy rozhodčího řízení, které jsou obsaženy v zahraničních právních úpravách. Na základě takto zjištěných faktů pak kriticky posuzuji navrhované změny právních předpisů dopadajících na zkoumanou oblast. Tato rigorózní práce by tak měla obsahovat ucelený pohled na aktuální právní a faktický stav českého rozhodčího řízení ve sporech ze spotřebitelských smluv. Popis právní úpravy by ale nebyl kompletní bez úvah de lege ferenda a zhodnocení nejvýznamnějších směrů, kterými by se ochrana spotřebitele v rozhodčím řízení mohla vyvíjet v budoucnu.
Implementace protokolu NCIP do informačního systému
ŠIMEČEK, Jan
Tato práce se snaží popsat možnost implementace protokolu NISO Circulation Inter-change Protocol. V teoretické části bude zmíněna jeho historie, struktura a důležitost pro-tokolu. Dále zde bude zmíněn značkovací jazyk XML a protokol HTTP. V praktické části bude vytvořena aplikace v jazyce C# komunikující pomocí protokolu NCIP. O zpraco-vání XML se postará třída XmlSerializer. Pro testování bude využita a upravena aplikace NCIP V2 Dummy Responder, která využívá XC NCIP Toolkit v jazyce Java.
Meteostanice připojitelná k PC
Šimeček, Jan ; Šimek, Václav (oponent) ; Bartoš, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá sestavením meteostanice připojitelné k PC pomocí USB rozhraní. Cílem práce je navrhnout, sestrojit a naprogramovat meteostanici, která měří hodnoty teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku vzduchu.  Jádrem meteostanice je programovatelný mikrokontrolér připojený na čidla  určená k měření veličin. Hodnoty veličin jsou uloženy v databázi a dají se zobrazit v grafu pomocí grafického uživatelského rozhraní. O sběr dat do databáze se stará démon běžící na pozadí. V první části práce se nachází teorie k měření meteorologických veličin. Další část je věnována popisu návrhu zapojení meteostanice. Následující kapitola se zabývá komunikací mezi mikrokontrolérem, čidly a počítačem.  Softwarové řešení mikrokontroléru, grafického uživatelského rozhraní a démona pro přenos naměřených dat do databáze se nachází v poslední části.
Porovnání katalogizačních informačních systémů Clavius a Tritius
ŠIMEČEK, Jan
Tato práce se snaží popsat informační systémy Clavius a Tritius. Dále se zde rozebírá problematika bibliografických formátů MARC21, UNIMARC a Bibframe. Pomocí těchto poznatků bude vytvořena aplikace pro převod záznamů mezi Claviem a Tritiem. Konkrétně mezi formáty MARC21 a UNIMARC.

Viz též: podobná jména autorů
4 Šimeček, Jakub
5 Šimeček, Jan
1 Šimeček, Jaroslav
2 Šimeček, Jiří
3 Šimeček, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.