Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vytápění mateřské školy
Černý, Tomáš ; Topič, Jan (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje tématu podlahové vytápění. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu s použitím teplovodního podlahového vytápění. Dále řeší výpočet teplovodního výměníku pro nucené větrání vybraných místností. Jako zdroj tepla je navrhnuto tepelné čerpadlo vzduch-voda. Součástí výpočtů je také příprava teplé vody a všech potřebných zařízení soustavy. Mateřská škola je navrhnuta jako budova s téměř nulovou spotřebou energie.
Prostorová distribuce finanční podpory obcím v okolí Jaderné elektrárny Dukovany z pohledu regionálního rozvoje
Černý, Tomáš ; Hána, David (vedoucí práce) ; Přidalová, Ivana (oponent)
Prostorová distribuce finanční podpory obcím v okolí Jaderné elektrárny Dukovany z pohledu regionálního rozvoje Abstrakt Cílem práce je představení prostorové distribuce finanční podpory obcím v okolí Jaderné elektrárny Dukovany v pohledu regionálního rozvoje analýzou příjmové části jejich rozpočtů a dat o finanční podpoře Nadací ČEZ a dat poskytnutých zástupci představitelů obcí lokalizovaných nejblíže elektrárně. První část práce představuje teoretické zarámování významu systému financování obcí pro regionální rozvoj. Druhá část přináší představení sociálně-ekonomických podmínek zkoumaného regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany a způsobu přerozdělování finančních příspěvků od firmy ČEZ. Po souhrnu metodiky se práce věnuje rozboru příjmů obcí a ověřování první části stanovených hypotéz. Druhá část hypotéz a výzkumných otázek je ověřena a zodpovězena ve čtvrté části, ve které jsou podrobně představeny finanční dary získané obcemi ležícími v nejbližším okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Na závěr je shrnuta práce a jsou vyhodnoceny stanovené hypotézy. Klíčová slova: příjmy obcí, dotace, finanční dary, regionální rozvoj, periferie, Česko
Vyhodnocování relačních dotazů v proudově orientovaném prostředí
Kikta, Marcel ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Černý, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací překladače pro optimalizaci a transformaci dotazů relačních databází. Práce nejprve rozebere teorii překladačů databazových dotazů. Dále představujeme algoritmy a datové struktury použité při implementaci nástroje pro překlad dotazů. V závěrečné části práce diskutujeme důležité implementační detaily tohoto nástroje. Specifikujeme podmnožinu relační algebry, kterou použijeme jako vstup pro nástroj. Vstupem je dotaz napsaný v XML souboru ve formě relační algebry. Překladač dotaz optimalizuje a transformuje do fyzického plánu, který je vykonán pomocí paralelního prostředí Bobox. Výstupem překladače jsou fyzické plány v jazyce Bobolang, které následně slouží jako vstup pro Bobox. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Erasmus jako nástroj posílení evropské identity: případová studie ČR
Černý, Tomáš ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Rovná, Lenka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, zda existuje souvislost mezi pobytem Erasmus a evropskou identitou. Mnozí evropští politici se domnívají, že skrze zkušenost se studiem a životem v jiném evropském státě dojde u studentů k vytvoření pocitu sounáležitosti s ostatními Evropany. Navzdory těmto názorům neexistuje dostatek přesvědčivých empirických důkazů, neboť zatímco někteří autoři tvrdí, že Erasmus je efektivním nástrojem pro posílení evropské identity, jiní se to nedomnívají. Nadto se zdá, že efekt pobytu Erasmus je ovlivňován faktory jako hostitelská země nebo národnost. Na základě analýzy kvantitativního průzkumu provedeného s českými účastníky programu Erasmus tato práce ukazuje, že Erasmus může v rámci evropské identity způsobit pozitivní změnu.
Právo na odpor
Černý, Tomáš ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Urban, Michal (oponent)
Cílem této práce je kritická reflexe doktríny práva na odpor v České republice jako liberální demokracii a jejím právním řádu. Předmětem zájmu v první části práce tak je stručný popis historie a vývoje celé doktríny a článek 23 Listiny základních práv a svobod jako pokus o zakotvení práva na odpor v českém právu. Předmětem druhé části práce jsou změny v současném světě, které ovlivňují a ohrožují liberální demokracie včetně České republiky, a jednotlivé případy uplatnění práva na odpor. První kapitola obsahuje stručnou historickou a moderní definici práva na odpor a také definice souvisejících pojmů revoluce, státní převrat a občanská neposlušnost užívaných v této práci. Ve druhé kapitole je pozornost zaměřena na historii práva na odpor od jeho kořenů ve starověkém Izraeli, přes osvícenecké autory spojené s teorií společenské smlouvy až po poválečný vývoj. Zvláštní pozornost je věnována aspektům práva na odpor, které jsou sporné do dnešní doby. Třetí kapitola se komplexně zabývá možnými interpretacemi článku 23 Listiny základních práv a svobod. Představeny jsou výklady českých ústavních právníků podle jednotlivých aspektů, které tvoří současnou právní úpravu. Klíčovým bodem je úvaha, nakolik článek 23 lze považovat za právo na odpor. Ve čtvrté kapitole má prostor popis závažných společenských...
Position of Airpower in Contemporary Strategy
Černý, Tomáš ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o roli vzdušných sil v současném vojenství. Za posledních 100 let se z letectva stala nedíliná součást ozbrojených konfliktů. Cílem této práce je určit funkci letectva ve válkách a kriticky zhodnotit jeho výkony. Analyzované konflikty zahrnující Válku v Zálivu 1991, válku v Kosovo 1999, Útok na Afghanistán v roce 2003 a protipovstalecké boje v Afghanistánu a Iráku, poskytují diverzitu, která je potřeba k dosažení cílů této práce. Práce je rozděleno na tři části. První část sleduje vývoj vzdušných sil a teorií jejich využití. Tato část by měla poskytnout základní vědomosti a kontext důležitý pro analyze současného využití leteckých sil. Druhá část práce představuje teoretické concept a formy použití letectva a obecně je analyzuje. Třetí část této diplomové práce pak tyto poznatky aplikuje na konkrétní ozbrojené konflikty, čímž poskytuje i empirická data. Závěry práce podotýkají, že i přes tendenci zveličovat jeho důležitost, letectvo se na dnešních bojištích stalo zásadně důležitým elementem.
Biotopy vázané na migrační koridor údolí Tiché Orlice
Rejzek, Tomáš ; Kovář, Pavel (vedoucí práce) ; Černý, Tomáš (oponent)
Mezi nejzávažnější vývojové změny vegetačního krytu bezesporu náleží expanze a invaze rostlin. Ikdyž jejich iniciátorem je sám člověk, probíhají nadále spontánně a nezadržitelně. Tato práce se zaměřuje na sudium průběhu těchto jevů podél řeky Tiché Orlice. Snaží se postihnout současný nebo budoucí dopad na domácí biotu a míru jejího ovlivnění. Zkoumá vliv dvou hlavních migračních cest exotických druhů - železničního koridoru a řeky. Na vzájemných interakcích vybraných ekologických skupin druhů /druhy expanzivní, neofyty, efemeroidy/ prezentuje možné kvalitativní a kvantitativní změny rostlinné složky přirozených biocenóz. Diplomová práce je zároveň podrobnou vegetační studií vytyčeného úseku řeky. Upozorňuje na fytocenózy zvláště významné svým plošným rozsahem nebo vzácností výskytu. Klasifikaci rostlinných společenstev provádí na podkladě nového národního přehledu vegetace. Ověřuje tím možnost jeho využití k podrobné interpretaci vegetační skladby na úrovni menšího výseku krajiny. klíčová slova: řeka, Tichá Orlice, vegetace, říční niva, říční krajina, invaze, expanze, neofyty, mokřady, aluviální louky, psárkové louky, olšiny, krajinná ekologie, klasifikace vegetace, botanika, fytocenologie, syntaxon
Přímočarý hydromotor
Černý, Tomáš ; Kozák, Jiří (oponent) ; Klas, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje stručný popis principu činnosti hydromotorů, jejich použití a výpočetní vztahy. Hlavní část rešerše je věnována přímočarým hydromotorům, jejich principu činnosti, rozdělení a konstrukci. Také je věnován prostor výpočtu vzpěrné stability pístní tyče. Další část pojednává o matematickém modelování hydraulických mechanismů. Je vytvořen jednoduchý matematický model pro případ přímočarého hydromotoru se dvěma stejnými pístnicemi a pro případ diferenciálního pístu. Na základě modelu jsou vykresleny grafy frekvence vlastních kmitů. Jsou vysvětleny možnosti ovlivnění vlastní frekvence volbou parametrů hydromotoru.
Fytogeografická analýza rozšíření vybraných xero-termofilních taxonů bylin podél kaňonu Sázavy ve středních Čechách
Vlasák, Tomáš ; Černý, Tomáš (vedoucí práce) ; Boublík, Karel (oponent)
Studie je zaměřena na fytogeografickou analýzu rozšíření vybraných xero termofilních taxonů bylin podél kaňonu Sázavy ve středních Čechách. Výzkum byl proveden na 62 lokalitách v hlavním říčním úseku od Ledče nad Sázavou po ústí řeky Sázavy do Vltavy. Řeka Sázava byla rozdělena dle říční kilometráže na 8 rovnoměrných úseků, na nichž bylo vybráno vždy 6 nebo 7 reprezentativních rozsáhlejších lokalit. Zde byl proveden semi kvantitativní floristický soupis vybraných druhů do připraveného škrtacího seznamu o 57 taxonech, dále byl uskutečněn detailní průzkum území včetně zjištění rozlohy dané lokality (v ha), přímé vzdálenosti centra lokality k ústí Sázavy (v km), vzdálenosti lokalit vztažených na říční kilometráž řeky, konzervativní metodou za použití papírových mapek byl zjištěn podíl svahů jižních expozic, spočten koeficient variability nadmořských výšek (za účelem odhadu vertikální komplexity), z turistického přijímače GPS byly odečteny souřadnice a též bylo odečteno geologické složení na jednotlivých lokalitách. Po terénním výzkumu byly výsledky zpracovány a následně statisticky vyhodnoceny v programu CANOCO. Program CANOCO vypočítal, že vliv druhového složení na daných lokalitách vysvětluje přibližně 8,6 % z celkové variability jednotlivých druhů. Tento vliv byl prokázán jako signifikantní na hladině významnosti alfa = 5 %. Analýza pomocí zjištěných dat vypočítala, že 28,9 % celkové variability vegetace má vliv použitých proměnných na studované floristické složení lokalit. Tato práce může posloužit jako souhrnný zdroj informací daných lokalit pro případné pozdější průzkumy, ale též jde o cenný primární zdroj floristických dat pro účely ochrany přírody.
Korelační analýza mezi rozložením lesních vegetačních stupňů, vybranými klimatologickými parametry a aktuálním stavem porostů v části přírodní lesní oblasti 41 – Hostýnsko-Vsetínské vrchy
Pšenko, Martin ; Černý, Tomáš (vedoucí práce) ; Ulbrichová, Iva (oponent)
Hostýnské vrchy patří k velmi navštěvovaným lesům na Moravě. Ať už z důvodu četných chatařských a rekreačních oblastí nebo hojnému výskytu hub, tyto lesy podléhaly velkému antropogennímu vlivu již od jejich vzniku. Proto bylo na území vytvořeno několik chráněných oblastí a přírodních rezervací, které měly za úkol zachovat potenciální přirozenou vegetaci místních porostů a ochranu vzácných druhů zdejší fytomasy a zoomasy. Cílem této práce je ověření příslušného lesního vegetačního stupně na daných zkusných plochách, který byl již historicky z několika hledisek přiřazen. V minulosti bylo totiž přiřazení daného lesního vegetačního stupně výhradně empirickou záležitostí, kdy vědci ještě neměli možnost ověřit si správnost svého úsudku pomocí statistických analýz, jak je tomu v dnešní době. Dané zkusné plochy byly proto vybrány tak, aby co nejlépe charakterizovaly místní poměry, ať už z hlediska druhové skladby porostů nebo celkových klimatických poměrů. Na 20ti zkusných plochách byla nasbírána data o stromových etážích (dle Kraft-Zlatníkovy stupnice), druhové skladbě a stupni vývoje jednotlivých dřevin dle obvodů měřených ve výčetní tloušťce a dle naměřených výšek průměrných jedinců. Jako další data pro celkové vyhodnocení byly použity klimatologické mapy, které za použití softwaru GIS dotváří mozaiku, ze které lze vyčíst, jak moc jsou dané porosty ovlivněny abiotickými činiteli jako je například délka sněhové pokrývky či průměrná teplota vzduchu. Tato data, tvořící komplexní obraz o daných zkusných plochách, byla následně zpracována statistickými softwary, kde na základě použití regresních a mnohorozměrných analýz byly získány výsledky, vypovídající o souvislostech mezi aktuálním stavem lesních porostů a použitými klimatickými hodnotami. Věřím, že tato práce by mohla být vzorem pro ty, kteří nespoléhají na používání analogových lesnických map a připouštějí, že celkové klima na našem území se mění a vyvíjí. Proto je důležité s těmito příčinami počítat ať už při celkovém hospodaření v lesích nebo i jen při ochraně stávajících porostů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
33 ČERNÝ, Tomáš
1 Černý, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.