Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv extrémních hodnot stájového prostředí na mléčnou užitkovost dojnic českého strakatého plemene skotu
Černý, Tomáš
Cílem této disertační práce bylo analyzovat klimatické faktory ovlivňující chování a mléčnou užitkovost dojnic českého strakatého plemene skotu. Pozorování proběhlo v České republice v období 12ti měsíců (duben 2010 až březen 2011). Sledování se uskutečnilo na farmě GenAgro Říčany a. s. v Jihomoravském kraji (49°12´30.370´´N, 16°23´43.092´´E). Pozorovaným předmětem byla v produkční stáji jedna sekce a to čtvrtina stáje (n = 98 dojnic). Dojnice byly v rozdílné fázi laktace (od 30. dne) a na různém pořadí laktace (1. až 8. laktace). Celkový počet sledovaných případů byl 4935 případů. Statistické hodnocení bylo provedeno v programu STATISTIKA 10.0 (Chí kvadrát test). Ve stáji se nacházelo 103 boxových loží umístěných ve třech řadách. Řada A  nejblíže krmnému stolu (32 boxových loží); řada B přibližně ve středu sekce (33 boxových loží); řada C nejblíže obvodové stěně stáje (38 boxových loží).
Stínění a detekce neutronů
Černý, Tomáš ; Šťastný, Ondřej (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce poskytuje obecný přehled používaných neutronových zdrojů z pohledu množství emitovaných neutronů a jejich energetického spektra. Jsou popsány reakce neutronů s látkami, jedná se zejména o neutronový rozptyl a radiační záchyt. Dále jsou uvedeny možnosti detekce a spektrometrie neutronů. Experimentální část se zabývá návrhem vhodných stínících materiálů a analýzou moderovaného energetického spektra neutronového toku. Vlastnosti neutronového pole byly změřeny pomocí aktivačních detektorů. Následně byla provedena simulace problému v programu MCNP. V závěru jsou dosažené výsledky porovnány a zhodnoceny.
Euroskepticismus v českých a německých denících - analýza mediálního obrazu GDPR a EU
Černý, Tomáš ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje, jak bylo v průběhu roku 2018 ve vybraných českých a německých tištěných médiích prezentováno Obecné nařízení o ochraně dat (GDPR) a Evropská unie, a zkoumá, zda se v článcích projevuje euroskepticismus v nejširším slova smyslu. Výzkum euroskepticismu v médiích se doposud převážně zaměřoval na "historické" události a "významné" otázky evropské integrace, nikoli na témata technicko-právní povahy, tj. témata s pravděpodobně menším dopadem na budoucí průběh evropského projektu. Doposud v této výzkumné oblasti chyběla analýza euroskepticismu v mediálních textech zabývajících se konkrétním legislativním aktem EU. Tato práce proto zkoumá, zda se euroskepticismus projevuje také v souvislosti s tématy tohoto druhu. Vzhledem k tomu, že odmítání nebo kritika politik EU je vedle odporu vůči EU jako takové většinou akademiků rovněž pokládáno za projev euroskepticismu, definuje tato studie jako euroskepticismus kromě odmítání a kritizování EU samotné též jakoukoli kritiku GDPR, jelikož toto nařízení může být chápáno jako ztělesnění politiky EU v oblasti ochrany (osobních) údajů. Práce využívá komparativní výzkumný design s využitím metody obsahové analýzy šesti tištěných deníků, jmenovitě Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Bild, Mladá fronta DNES, Právo a Blesk....
Ověření vlivu geometrie na dynamické vlastnosti ponořeného tělesa
Černý, Tomáš ; Pochylý, František (oponent) ; Habán, Vladimír (vedoucí práce)
Ponořením tělesa do kapaliny vznikají přídavné účinky, se kterými je nutno počítat při návrhu strojů. Přídavné účinky od kapaliny mají vliv na dynamické vlastnosti tělesa. V této práci je vyšetřován pokles vlastních frekvencí a nárůst poměrného útlumu při postupném ponořování tělesa do kapaliny. Diplomová práce je založena na experimentu, který je proveden na sérii součástí ploché pásové oceli různých šířek. Vyšetřeny jsou první tři ohybové a první tři torzní tvary kmitu volně zavěšené součásti. Důraz je kladen na vliv šířky součásti. V další fázi experimentu je vyšetřen vliv blízkosti pevné stěny na dynamické vlastnosti vetknutého tělesa. Dále je provedeno určení přídavné hustoty od kapaliny pomocí modální analýzy s využitím softwaru ANSYS.
Dohled v pojišťovnictví a jeho právní úprava
Černý, Tomáš ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Dohled v pojišťovnictví a jeho právní úprava Abstrakt ČERNÝ Tomáš: Dohled v pojišťovnictví a jeho právní úprava, rigorózní práce; Univerzita Karlova, Právnická fakulta; pověřený akademický pracovník: Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.; 2018, počet stran 183. Rigorózní práce se pokouší potvrdit nebo vyvrátit hypotézu autora, že dochází nejenom ke sbližování národních legislativ zabývajících se problematikou regulace a dohledu v pojišťovnictví jako významném odvětví ekonomiky, ale obecně v dohledu nad finančními trhy jako celkem, a to také mimo rámec integrace a harmonizace EU. Na základě provedeného přezkumu, jehož výsledky jsou inkorporovány do této práce, totiž nelze než konstatovat, že předmět a způsob dohledu je v jednotlivých srovnávaných zemích velmi podobný, a to i přes různorodost podoby jednotlivých dohledových institucí, ať již co do samostatného institucionálního rámce orgánu dohledu v rámci centrální banky či jako samostatně etablovaného úřadu. V prvních dvou kapitolách je osvětlen význam jednotlivých pojmů a terminologie nezbytné k vlastnímu uchopení problematiky pojišťovnictví a jeho dohledu. Objasněna je tak zejména některá terminologie z oblasti pojišťovnictví a jeho dohledu, vlastní institucionální rámec v pojišťovnictví, s provedenou analýzou cílů, náplně a důvodů regulace v pojišťovnictví,...
Energetická optimalizace administrativní budovy
Černý, Tomáš ; Horák, Petr (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá energetickým auditem administrativní budovy. V teoretické části jsem popsal tepelná čerpadla. Ve výpočtové části jsem navrhl úsporná opatření a vytvořil z nich úsporné varianty. Vybral jsem nejvhodnější variantu a posoudil jsem ji z ekonomického a ekologického hlediska. Ve třetí části jsem pomocí výpočetního programu optimalizoval budovu.
Prostorový dopad finanční dimenze společenské odpovědnosti firmy ČEZ na rozvoj obcí
Černý, Tomáš ; Hána, David (vedoucí práce) ; Feřtrová, Marie (oponent)
Prostorový dopad finanční dimenze společenské odpovědnosti firmy ČEZ na rozvoj obcí Abstrakt Cílem práce je zmapování prostorové distribuce finančních darů Nadace ČEZ za pomoci metod prostorové analýzy dat. Dalším cílem je analyzovat vliv těchto finančních darů na rozvoj obcí z pohledu příjemců finančních darů. Nejdříve je v práci vymezeno teoretické zarámování konceptu společenské odpovědnosti firem. V další části jsou představeny závěry dosavadní literatury zabývající se dopadem společensky odpovědných aktivit na okolní komunity. Po souhrnu metodiky se práce zabývá analýzou finančních darů Nadace ČEZ a hledání prostorové dimenze finanční podpory. Představení závěrů dotazníkového šetření řeší předposlední část. Na závěr je shrnuta práce a odpovědi na stanovené výzkumné otázky. Klíčová slova: firemní dárcovství, společenská odpovědnost firem, obce, regionální rozvoj, Česko
Provozování vložených kabelových vedení do DS vvn
Černý, Tomáš ; Wasserbauer, Vojtěch (oponent) ; Ptáček, Michal (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem části kabelového vedení, která je vložena mezi venkovní vedení distribuční soustavy VVN. Podstatou je popis přínosů, rizik a dopadu provozování těchto úseků z pohledu chránění a přechodových dějů. Práce také zahrnuje ekonomické porovnání provozních a pořizovacích nákladů části vedení s vloženým kabelem nebo venkovní linkou. Téma práce zadala společnost ČEZ Distribuce a.s.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
35 ČERNÝ, Tomáš
1 Černý, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.