Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  začátekpředchozí58 - 67další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium epigenetických regulací HLA genů II. třídy v rámci příbuzenských vztahů.
Chmel, Martin ; Černá, Marie (vedoucí práce) ; Urbanová, Jana (oponent)
Úvod: V současné postgenomické době představuje studium epigenetických regulací jeden z nástrojů pro porozumění funkci genů. Epigenetické regulace mohou přímo řídit časovou a prostorovou aktivitu genů či jejich umlčení. Molekulární podstata těchto regulací spočívá v modifikaci bází DNA, remodelaci chromatinu a RNA interferenci. Zároveň tyto mechanismy vykazují vlastní způsob přenosu dědičné informace do dalších generací nazývaný epigenetikcá dědičnost. V rámci mnoha chorob byla jako příčina prokázána deregulace epigenetické informace určitých genů. Z tohoto důvodu se jeví studium epigenomu HLA genů jako zvláště důležité, neboť tyto geny hrají zásadní roli v regulaci imunitního systému. Cíle: Cílem této práce je vytvořit popis epigenetických modifikací v rámci rodin. Jedná se o analýzu histonových modifikací a metylace DNA v promotorovém úseku genu HLA DQA1. Cílem bylo rovněž srovnat rozdíly v epigenetických modifikacích mezi alelami a také srovnání rozdílů v daných modifikacích mezi generacemi. Získané výsledky budou porovnány s analýzou míry exprese genu HLA DQA1. Metody: Z odebrané periferní krve dárců byly izolovány DNA, RNA a leukocyty. DNA byla použita ke genotypizaci. Další část vzorků DNA byla konvertována bisulfitovou metodou a posléze sekvenována. Ze získaných dat byla provedena analýza...
Problematika dětí s mentální retardací v předškolním věku se zaměřením na rozvoj pohybových dovedností
Morávková, Šárka ; Strnadová, Iva (vedoucí práce) ; Černá, Marie (oponent)
Diplomová práce se týká problematiky dětí s mentální retardací v předškolním věku se zaměřením na rozvoj pohybových dovedností. Zabývá se vztahem mezi předškolním dítětem s mentální retardací a možnostmi rozvíjení jeho motorických dovedností v kontextu organizované předškolní výchovy. Teoretická část diplomové práce poukazuje na specifičnost vývoje jedince danou mentální retardací, charakterizuje zejména pohybový vývoj dítěte s mentální retardací, jeho zvláštnosti a možnosti sledování. Přibližuje historii a současný stav organizované předškolní péče o děti s mentální retardací a v jejich rámci si všímá postavení tělesné výchovy ve výchovně vzdělávacím procesu mateřské školy. Praktická část dokladuje na kazuistikách dětí s mentální retardací jedinečnost i typičnost vývoje těchto dětí. Navrženým souborem možných pohybových aktivit a her pro děti s mentální retardací navštěvující mateřskou školu chce vyzdvihnout důležitost a neopomenutelnost záměrného rozvíjení motorických dovedností, a tím i celé osobnosti dítěte s mentální retardací.
Výuka anglického jazyka žáků se specifickými poruchami učení
Zukalová, Jitka ; Strnadová, Iva (vedoucí práce) ; Černá, Marie (oponent)
Ve své diplomové práci "Výuka anglického jazyka žáků se specifickými poruchami učení" se budu zabývat způsoby výuky učitele v hodinách anglického jazyka ve třídách, kde jsou integrováni žáci se specifickými poruchami učení. Cílem práce je popsat jaké metody, styly práce a pomůcky jsou používány při výuce. V teoretické části své diplomové práce popíši definici SPU, příčiny a jednotlivé projevy poruch; legislativu vztahující se k žákům se SPU; prostředky a principy výuky anglického jazyka žáků se SPU a projevy jednotlivých poruch ve výuce anglického jazyka. V praktické části popíši výsledky svého šetření, které bude probíhat formou náslechů a následných rozhovorů s vyučujícími na 10 základních školách v Praze ve 4. a 8. třídě po dvou hodinách na jaře školního roku 2004/2005. ANNOTATION I will deal with educational methods used by teachers during the Engli
Školství pro žáky s mentálním postižením v Německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko
Michvotová, Andrea ; Černá, Marie (vedoucí práce) ; Strnadová, Iva (oponent)
Diplomová práce je rozčleněna do šesti kapitol. V prvních čtyřech kapitolách jsem se pokusila o teoretický vhled do problematiky školství pro mentálně postižené v Severním Porýní-Vestfálsku. V páté kapitole jsem popsala konkrétní příklad fungování školství pro mentálně postižené v Severním Porýní-Vestfálsku, konkrétně v Dortmundu ve výše zmíněné škole. Šestou poslední kapitolu doplňuje závěr, ve kterém jsem zmínila nejdůležitější poznatky, které jsem díky této práci získala a které by mohly být zamyšlením pro naši speciální pedagogiku. První kapitola vytváří přehled základních pojmů, týkajících se školství v Německu a pojmosloví ze speciální pedagogiky. Pomáhá tak v lepší orientaci v dalším textu. Druhá kapitola přináší krátkou informaci o spolkové zemi Severní Porýní- Vestfálsko a stejně i o jejím systému školství. Nechybí pohled na možnosti vzdělávání pro žáky s postižením. Poslední její část se pak zabývá pohledem na definici a klasifikaci mentální retardace z německého pohledu. Třetí poněkud obsáhlejší kapitola pak seznamuje s legislativním rámcem školství pro žáky s mentálním postižením. Podává pohled na doporučení konference ministerstev školství, ze kterých se vychází při vytváření rámcových směrových linií pro těžiště podpory - mentální postižení. Podrobněji je rozebrán i předpis o zjištění...
Diagnostika dětí s mentálním postižením (regionální studie)
Drobná, Veronika ; Strnadová, Iva (vedoucí práce) ; Černá, Marie (oponent)
The diploma thesis focuses on one of the most difficult factors of human life: facing a fatal situation, such as a personal loss and/or serious psychic problems. These situations fall into category of existential trauma. Firstly, the thesis deals with the existential trauma from a theoretical point of view. Examples of different types of crises and appropriate therapies are given. Most of them are well-known and documented, therefore more space have been given to two not such widespread approaches. Namely, The In-depth Aberactive Psychotherapy and The Return along the Trace of Time. The second part of the thesis is practical, consisting of five case studies. In the form of dialogue, the trauma of individual persons is introduced, followed by the description of particular solutions. First two clients have not undergone any therapy, the second two have solved their situation with the help of the two methods mentioned above. The last chapter of the thesis contains the comparison, summary and evaluation of all cases.
Rodina dítěte s mentálním postižením - vstup do světa dospělých
Rychtrová, Magdaléna ; Strnadová, Iva (vedoucí práce) ; Černá, Marie (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na život rodiny dítěte s mentálním postižením v době, kdy dítě ukončilo povinnou školní docházku a vstupuje do světa dospělých. Teoretická část je věnována rodině a její firnkci. Popsány jsou role rodičů, sourozenců a prarodičů. Další část je věnována období dospívání a problémům mladých lidí na prahu dospělosti. V poslední části je kapitola o vzdělávání mladých lidí s mentálním postižením. Praktická část přibližuje formou životních příběhů životy čtyř konkrétních rodin a jejich specifika v období, kdy jejich dítě vstupuje do další životní etapy, která se nazývá dospělost. Pro srovnání je zpracován i příběh ženy s mentálním postižením, která toto období prožívala před 25 lety. Hlavní pozornost je věnována reálným možnostem a životním perspektivám těchto rodin a jejich dětí.
Stacionáře pro osoby s mentálním postižením - srovnání státního a neziskového sektoru
Zajícová, Lenka ; Strnadová, Iva (vedoucí práce) ; Černá, Marie (oponent)
Diplomová práce porovnává a charakterizuje sociální zařízení pro osoby s mentálním postižením podle zřizovatele. Dále se zabývá názory rodičů na kvalitu poskytovaných služeb v těchto zařízeních. Teoretická část se věnuje základním pojmům, definicím, klasifikacím, psychickým zvláštnostem, vzdělávání a výchově osob s mentálním postižením. Hlavní částí práce je výzkum, který je zpracován ve dvou etapách. První část se zabývá porovnáním stacionářů podle zřizovatele. Zde je použita metoda dotazníku. Druhá část je věnována výzkumu názoru rodičů dětí s mentálním postižením, které navštěvují denní a týdenní pobyty ve stacionáři. V této části výzkumu je použita metoda řízeného rozhovoru. Poznatky a znalosti získané během mého studia a výsledky diplomové práce využiji pro zkvalitnění vlastní práce ve stacionáři a jako osvětu v komunikaci s ostatními lidmi.
Choceňská mluva ve třech generacích
ČERNÁ, Marie
Cílem této dialektologické bakalářské práce je zjistit, zda se v běžné mluvě obyvatel Chocně objevují charakteristické rysy nářečí severovýchodočeské podskupiny. Práce je rozdělena na dvě části, a je uvedena částí teoretickou. Část praktická se věnuje rozboru promluv, jež je proveden na základě nahrávek příslušníků tří generací (staré, střední a nejstarší). Tento nahraný materiál jsem rozebrala z hlediska fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   začátekpředchozí58 - 67další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 ČERNÁ, Marie
24 ČERNÁ, Michaela
1 ČERNÁ, Miroslava
11 ČERNÁ, Monika
1 Černá, M.
2 Černá, Magdaléna
4 Černá, Marcela
12 Černá, Markéta
2 Černá, Marta
27 Černá, Martina
27 Černá, Martina
24 Černá, Michaela
1 Černá, Michaela Bc.
2 Černá, Michaela,
2 Černá, Michala
6 Černá, Milena
1 Černá, Miluše
1 Černá, Miroslava
11 Černá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.