Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  předchozí11 - 20další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
České překlady První staroslověnské legendy o sv. Václavu
Chromá, Martina ; Čermák, Václav (vedoucí práce) ; Konzal, Václav (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice novoeských překladů První staroslověnské legendy o sv. Václavu (dále PSLV). V první kapitole jsou shrnuty základní informace o této literární památce a jednotlivých redakcích, v nichž se zachovala. Druhá kapitola popisuje všechny překlady PSLV do eštiny a vytyuje hlavní problémy, které se ke každému z nich pojí. Ve třetí kapitole jsou překlady souhrnně porovnány zejména ze stylistického hlediska a na základě obecně překladatelských postupů. Závěrená tvrtá kapitola se věnuje rozboru překladů pasáží s nejasnými místy, která dosud postrádají jednotnou interpretaci.
Jazykový rozbor novocírkevněslovanského Hlaholského misálu
Sirůčková, Lenka ; Čermák, Václav (vedoucí práce) ; Čajka, František (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozborem hláskoslovného systému Hlaholského misálu sestaveného Vojtěchem Tkadlčíkem. Pozornost je věnována rozdílům mezi hlaholským zněním a transkripcí do latinky. V úvodu práce je nejprve charakterizován český typ nové církevní slovanštiny a dále je představen Hlaholský misál z hlediska jeho struktury. Na základě rozboru textu jsou v hlavní části objasněny některé hláskoslovné jevy a grafické zvláštnosti nové církevní slovanštiny českého typu. Na příkladech je demonstrováno, kde se Tkadlčík pokusil text bohemizovat a kde se inspiroval hláskoslovnou podobou jihoslovanskou či východoslovanskou. V závěru diplomové práce jsou shrnuty charakteristické rysy nové církevní slovanštiny českého typu.
Lańtina Óndry Łysohorského jako mikrojazyk. Morfologická analýza.
Vašíček, Michal ; Marvan, Jiří (vedoucí práce) ; Čermák, Václav (oponent)
Diplomová práce "Laština Óndry Łysohorského jako mikrojazyk" pojednává o literární laštině, mikrojazyce, vytvořeném na základě hornoostravických lašských nářečí básníkem Óndrou Łysohorským (vl. jm. Ervin Goj). Tento jazyk měl být pokusem o vytvoření nového spisovného jazyka pro mluvčí lašských dialektů, širší veřejností však přijat nebyl a až na krátké období na konci 30. let 20. st. v něm psal básně pouze Ó. Łysohorsky. Jedná se tedy spíše o unikátní básnický idiolekt. Jazyk poezie Łysohorského nebyl ještě podrobně probádán, zcela chybí soustavnější gramatické popisy. Cílem této práce je podat popis morfologického systému tohoto jedinečného jazykového fenoménu. Za tímto účelem byl vytvořen lašský jazykový korpus, který obsahuje převážnou většinu lašských básnických textů Ó. Łysohorského. Korpus umožnil detailnější zpracování jazykového materiálu, díky němu bylo možné pokusit se o gramatické roztřídění a zařazení veškeré slovní zásoby literární laštiny. U každého paradigmatického typu je v práci uveden výčet všech slov, u kterých lze zjistit, že tvoří tvary podle daného deklinačního či konjugačního typu. Kromě samotného morfologického popisu se práce snaží definovat vztah morfologie literární laštiny k její nářečnímu základu - hornoostravickému okrajovému úseku východní skupiny lašských nářečí....
Substantivní paradigmatika v Grigorovičově parimejníku
Pilát, Štefan ; Čermák, Václav (oponent) ; Gladkova, Hana (vedoucí práce)
Úkolem této práce bylo podat úplný popis skloňování substantiv v Grigorovičově parimejníku, makedonské církevněslovanské památce z konce 12. či počátku 13. století, a na základě tohoto popisu určit systémové vztahy mezi jednotlivými paradigmaty a tím odhalit vývojové tendence, které se projevují v deklinaci substantiv této památky v kontextu tehdejšího církevněslovanského písemnictví. Vykonali jsme úplnou excerpci substantiv obsažených v starozákonních čteních Grig. - Pro správné uchopení zvukové struktury koncovek jsme v první části DP provedli pravopisnou a hláskoslovnou analýzu jazyka Grig. V druhé části DP jsme analyzovali jednotlivé skloňovací typy substantiv na základě produktivního rodového principu. U každého typu jsme zvlášť rozebrali jednotlivé nepravidelnosti a zvláštnosti. - Došli jsme k závěru, že v jazyku Grig se v rámci deklinace substantiv jasně projevuje proces přechodu od principu kmenového k principu rodovému, s čímž souvisí i prokazatelný zánik periferních a neproduktivních skloňovacích typů, který však probíhá u každého rodu specifickým způsobem. Na jednu stranu jazyk Grig zachovává některé archaismy, jako jsou jinde slabě doložené tvary u-kmenové a s-kmenové, na druhou strany se projevují četné inovace, které většinou odpovídají obdobným inovacím v jiných makedonských...
Odraz latiny v charvátskohlaholských památkách. Překladová technika ablativu absolutního v charvátskohlaholské Benediktově Řeholi
Spurná, Kateřina ; Konzal, Václav (oponent) ; Čermák, Václav (vedoucí práce)
Předkládaná práce se věnuje analýze překladové techniky latinského ablativu absolutního do církevní slovanštiny chorvatské redakce na materiálu církevněslovanského překladu Benediktovy Řehole. Kromě samotné analýzy jsou podány i základní informace o latinské Benediktově Řeholi a jejích překladech do jiných jazyků. Prostor je věnován dosavadním edicím církevněslovanského překladu i studiím, které se tomuto tématu věnují. Stručně je pojednáno o problematice ablativu absolutního v klasické i pozdní latině, pozornost je zaměřena i na staroslověnský dativ absolutní. Závěr práce obsahuje stručné zhodnocení analyzovaného materiálu, v přílohách je pak uveden tabulkový přehled jednotlivých typů překladu a také soupis všech výskytů ablativu absolutního spolu s jejich církevněslovanskými ekvivalenty.
Slovo o svatém Dimitriji Soluňském mezi nejstaršími legendami Germanova sborníku
Mikulka, Tomáš ; Čermák, Václav (vedoucí práce) ; Bláhová, Emílie (oponent)
Práce se snaží zařadit staroslověnský překlad Legendy o Dimitriji Soluňském v Germanově sborníku do kontextu dalších hagiografických a homiletických textů. V lexikálním plánu se nachází řada shod se slovní zásobou nejstarších staroslověnských evangelií. Morfologické archaismy koexistují s některými inovacemi, které jsou však doloženy již v překladech evangelií. Syntax této legendy je na mnoha místech ovlivněna řetinou a obsahuje starobylé vazby, které byly ve staroslověnštině postupně nahrazovány jinými. Autor práce se zabývá také citáty a aluzemi legendy o sv. Dimitriji ve staroslověnské tvorbě a snaží se urit asové rozmezí, kdy vznikl její staroslověnský překlad.
Možnosti zvyšování konkurenceschopnosti letecké dopravy
Mikulenka, Jiří ; Zelený, Lubomír (vedoucí práce) ; Čermák, Václav (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na vybrané koncepty letecké dopravy, které mají potenciál zvýšit konkurenceschopnost tohoto odvětví. Hlavním cílem této práce je analyzovat a vyčíslit ekonomické a environmentální přínosy zavedení konceptu elektronického pojíždění a konceptu Free Route Airspace v podmínkách užití v České republice. V prvních dvou částech práce jsou popsány teoretické základy a důležité mezinárodní organizace působící v letectví. V hlavní části práce jsou popsány jednotlivé koncepty, uvedena metodika analýz přínosů a prezentovány výsledky. Z výsledků analýz jsou patrné hlavní přínosy zavedení obou konceptů a to ekonomického rázu z pohledu leteckých dopravců ve formě úspor nákladů spojených s pohonnými hmotami a ekologického rázu v podobě snížení množství produkovaných emisních plynů.
Statistická analýza teplotních a srážkových časových řad v České republice v období 1961 - 2008
Helman, Karel ; Pecáková, Iva (vedoucí práce) ; Čermák, Václav (oponent) ; Žák, Michal (oponent)
Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou měsíčních časových řad průměrných teplot a srážkových úhrnů naměřených na 44 místech v České republice v období 1961--2008. Hlavním cílem práce je s využitím sady vybraných statistických metod získat hlubší poznatky o zákonitostech vývoje klimatických časových řad. Sekundárním cílem je nalezení závislostí mezi dosaženými výsledky a základními geografickými souřadnicemi (nadmořskou výškou, zeměpisnou délkou a šířkou) vybraných měřicích stanic a porovnání všech výsledků pro dva klimatické prvky. Práce je přínosná ve dvou ohledech. Především uvádí řadu nových poznatků v oblasti klimatických časových řad, zejména v souvislosti se silou a vývojem jejich sezónní složky, ale také například popisuje vztah mezi rozdělením nesystematické složky a geografickými souřadnicemi měřicích stanic. Přínosem práce je rovněž rozsáhlá ukázka praktického využití řady statistických metod při analýze klimatických časových řad. Uplatněno bylo několik typů statistických metod -- od nástrojů v této oblasti hojně využívaných (analýza lineárních trendů) přes nástroje zřídka aplikované (Boxova-Jenkinsova metodologie) až po nástroje dosud nepoužité (časové řady klouzavé sezónnosti).
F. V. Mareš a jeho „Návrh přípravných prací pro slovník jazyka církevněslovanského"
Čermák, Václav
Článek hodnotí Marešovu koncepci církevněslovankého slovníku z r. 1962.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   předchozí11 - 20další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 Čermák, Vladimír
7 Čermák, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.