Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 224 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kalevala jako zdroj inspirace pro J. R. R. Tolkiena
Kujal, Petr ; Dlask, Jan (vedoucí práce) ; Čermák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem Kalevaly a finštiny na anglického spisovatele Johna Ronalda Reuela Tolkiena a jeho tvorbu. Hlavním cílem je podat co nejkomplexnější popis toho, jak Kalevala Tolkiena ovlivnila. V úvodní části je představen kontext Kalevaly, role Eliase Lönnrota při jejím vzniku a její význam, následně pak Tolkien, jeho dílo a objev Kalevaly. Hlavní část práce se věnuje Tolkienově kalevalské inspiraci, a to ze tří různých hledisek. V první řadě se jedná o vliv finštiny na quenijštinu, jeden z Tolkienových fiktivních jazyků. Zadruhé jde o to, jak Kalevala Tolkiena ovlivnila na obecné úrovni - zásadní je zejména vliv Lönnrotovy role, kalevalské mytologie, některých abstraktních kalevalských aspektů v čele s významem zpěvu a struktury Kalevaly. Zatřetí jde pak o Tolkienovu inspiraci Kalevalou na konkrétní úrovni. Zde je významné především to, jak Tolkiena ovlivnil kalevalský hrdina Väinämöinen a příběh o sampu.
Matematické modely lineárních oscilátorů
Lovas, David ; Opluštil, Zdeněk (oponent) ; Čermák, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o matematických modelech lineárních mechanických oscilátorů, které představují jednu ze základních aplikací obyčejných diferenciálních rovnic. Jsou zde vysvětleny harmonické oscilátory, tlumené oscilátory a buzené oscilátory. Dále se práce zabývá skládáním a spřažením oscilátorů, včetně jejich synchronizace.
Stability and chaos in nonlinear dynamical systems
Khůlová, Jitka ; Tomášek, Petr (oponent) ; Čermák, Jan (vedoucí práce)
The master's thesis deals with analysis of basic chaotic dynamical systems, with a special emphasis put on the Rössler system. Besides standard bifurcation analysis, stabilization problems related to this system are investigated. The diagonal time-delayed feedback control is utilized as a basic control tool for this problem. Using derived theoretical results, optimal conditions for control gain and time delay parameters are established. In addition, a synchronization problem for two Rössler systems is discussed and investigated for several synchronization methods.
Problematika tepelně zpracovaných odpadních recyklátů a optimalizace vlastností pro jejich využití ve stavebnictví
Čermák, Jan ; Mareček,, Jan (oponent) ; Žižková, Nikol (oponent) ; Kohoutková,, Alena (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Vzhledem ke stále se zvyšující spotřebě plastových materiálů se jejich znovuvyužití stává velmi aktuální otázkou. Recyklace vyčištěného jednodruhového plastového odpadu je jednoduchá, takové produkty lze použít jako surovinu nebo příměs při výrobě nových produktů. Problémem zůstává energetická, ekonomická i environmentální náročnost pro třídění, čištění a případnou regranulaci odpadů na vhodnou vstupní surovinu. Tento problém je možné vyřešit pomocí technologie, která bude schopna zpracovávat nevytříděné a vícedruhové odpadní termoplasty v dále využitelné produkty
Development of strong adjectives in Early Middle English
Martin, Robert ; Tichý, Ondřej (vedoucí práce) ; Čermák, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá systémovou změnou koncovek adjektiv v závislosti na korespondenci se staroanglickými silnými a slabými formami, proběhnuvší z větší části během první polovin středně anglického období. Analýza v ní byla provedena korpusově, na vzorku adjektiv se dvěma skupinami koncových konsonantických shluků, které byly z korpusu PPCME2 vybrány na základě jejich možné neúčasti v nově vznikajícím ortografickém systému, který užívá dosud koncové -e diakriticky, aniž by jím representoval finální vokál, v jehož přítomnosti či absenci opozice mezi dvěma typy adjektiv spočívala. Ona analýza také současně zohlednila přítomnost jiných faktorů, jednak fonologických a ortografických, a pak také pádových, jakož i přítomnost či absenci různých determinerů. Při analýze získaného materiálu byla pozorována překvapivá tendence rozšiřovat silné a slabé formy i na adjektiva v dativním pádě, a to v průběhu první čtvrtiny období. Analýza fonologických faktorů potvrdila, že pozorovaný jev musel být morfologického charakteru. Nicméně, jakkoliv silná se tato tendence v datech zdá, nepřetrvala, a v materiálech z pozdějších období byla konstatována ztráta dativních koncovek jako takových. Pro přímý pád analýza potvrdila očekávání zcela, pro dřívější období vykazoval silné tendence silné a slabé formy...
Native lexical innovations in Middle English (1200-1500): a word-formation perspective
Růžičková, Eliška ; Čermák, Jan (vedoucí práce) ; Popelíková, Jiřina (oponent)
: V diplomové práci zkoumáme středoanglickou sufixaci v obdobích 1200-1299 a 1300-1399. Přesněji řečeno, zaměřujeme se na substantiva čistě domácího původu, která vznikla pomocí přípon -ness, -head / -hood, -ship a -dom. Cílem je zkoumat jejich produktivitu v průběhu vymezeného času. V teoretické části se věnujeme vnějším (sociopolitickým) a vnitřním (typologickým a slovotvorným) faktorům, zejména jejich možnému přispění ke změnám anglického jazyka včetně slovotvorby. Vycházíme z hypotézy, že sufixace jako slovotvorný proces bude i v námi zkoumaných obdobích produktivní, navzdory probíhajícím vnitřním změnám v jazyce a přívalu nových slov cizího původu. Data pro výzkum byla získána z The Oxford English Dictionary (OED) pomocí Advanced Search. Data každé přípony byla analyzována z morfologického, strukturního a sémantického hlediska, jejichž účelem bylo vypozorovat změny v chování přípon a nalézt skutečnosti vypovídající o jejich produktivitě a distribuci. Provedené analýzy odhalily další dva jevy: slova, která měla doloženu pouze jednu citaci (tzv. hapaxy), a konkurenci sledovaných přípon. Hapaxy jsme zkoumali také z hlediska morfologického, strukturního a sémantického. Naším cílem bylo identifikovat možné společné rysy, které by mohly přispět k lepšímu porozumění produktivity zvolených přípon....
Bytový dům Sadová
Čermák, Jan ; Janda, Lukáš (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Brně, v městské části Brno – Sadová. Jedná se o samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží s 10-ti bytovými jednotkami. Suterénní podlaží je navrženo z prolévaných tvárnic ztraceného bednění. Nadzemí podlaží je tvořeno konstrukčním systémem z keramických tvárnic. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové, zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou.
Old English prose adjectives meaning "holy": towards a characterization of a lexical field
Fúsik, Ondřej ; Čermák, Jan (vedoucí práce) ; Tichý, Ondřej (oponent)
Práce se pokouší přispět k vymezení lexikálního pole SVATOSTI v staroanglických prozaických textech. Zkoumané lexikální pole je reprezentováno čtyřmi adjektivy (halig, gebletsod, gesælig, gehalgod), která jsou vybrána z Thesauru staré angličtiny, z nichž jedno - halig - je v této práci následně analyzováno. Analýza tohoto adjektiva je provedena za pomoci York-Helsinki Corpus of Old English Prose (tj. korpusu staroanglických prozaických textů), a to tak, že je identifikováno morfologické a syntaktické chování daného adjektiva (predikativní, atributivní použití) a zároveň jsou tomuto adjektivu přiřazeny kolokační rámce (konceptuální pole). Výsledková část práce se pak snaží podrobněji popsat, jak se dané adjektivum liší ve vztahu ke svým kolokačním rámcům ve zmiňovaných morfologických a syntaktických kategoriích. Práce také přistupuje k danému adjektivu interdisciplinárně, jelikož intepretace kolokačních rámců probíhá jak na základě filologickém, tak i na teologickém z toho důvodu, že se halig především objevuje v náboženských textech.
Errors in the usage of article in advanced EFL learners with Spanish as L1
Hubáčková, Iva ; Gráf, Tomáš (vedoucí práce) ; Čermák, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, v kterých kontextech dělají pokročilí španělští mluvčí angličtiny nejvíce chyb v užívání členů a do jaké míry lze v těchto případech hovořit o chybách způsobených transferem. Výzkum byl prováděn na vzorku 30 mluvčích ze španělské části žákovského korpusu LINDSEI. Chyby byly označkovány za použití upravené verze lovaňského značkovacího systému. Poté byly rozděleny do kategorií podle formy a typu reference. Nakonec byla excerpta porovnána se španělskými protějšky. Výzkum ukázal, že nejproblematičtější oblastí je nereferenční užití neurčitého členu. V těchto případech však většinou nelze hovořit o transferu. Skutečnost, že mluvčím nepůsobilo potíže rozlišování mezi členem určitým a neurčitým naznačuje že role transferu je spíše pozitivní. Dále bylo zjištěno, že u jednotlivých mluvčích není počet chyb, které lze přisuzovat transferu přímoúměrný celkovému počtu chyb. A v neposlední řadě výzkum ukázal, že role transferu je často diskutabilní, jelikož ve španělštině lze v daném kontextu často použít více forem. Výsledky této práce by tak měly sloužit jako východisko pro další výzkum, jenž by přinesl odpovědi na otázky, které tato studie zodpovědět nedokázala. Klíčová slova: mluvený jazyk, žákovský jazyk, chybová analýza, členy, reference, transfer

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 224 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 ČERMÁK, Jakub
77 ČERMÁK, Jan
5 ČERMÁK, Jaromír
61 ČERMÁK, Jiří
1 Čermák, J.
12 Čermák, Jakub
5 Čermák, Jaromír
10 Čermák, Jaroslav
61 Čermák, Jiří
1 Čermák, Josef
2 Čermák, Justin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.