Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 232 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
As in the Middle English Romance Sir Gawain and the Green Knight
Novotná, Alena ; Čermák, Jan (vedoucí práce) ; Tichý, Ondřej (oponent)
Cílem této diplomové práce je zmapovat užití as z hlediska formálního a funkčního v textu středoanglického rytířského románu Sir Gawain and the Green Knight jakožto slova, které procesem gramatikalizace během staré a střední angličtiny nabylo velkého množství možných funkcí. Teoretická část práce se nejprve zabývá historickým vývojem as ze staroanglického swā a ealswā. Dále popisuje užití as ve střední angličtině. As je v tomto období doloženo jako příslovce, spojka, předložka a vztažné zájmeno, přičemž každé z těchto užití lze rozdělit na více podtypů. Následně práce shrnuje, jaké má as funkce v dnešní angličtině. Poslední části teoretického přehledu krátce představují pojmy gramatikalizace a konstrukcionalizace, což jsou procesy, které jsou ve vývoji as stěžejní. Praktická část se věnuje analýze všech výskytů as ve vybraném textu. Provádí jejich klasifikaci a jednotlivé typy užití blíže definuje. Analýza přitom přihlíží ke konkurenčním prostředkům vyjádření stejných funkcí v textu a vyjadřuje se k možným dvojznačnostem. Dále se zabývá užitími as v textu z hlediska jejich gramatikalizace a také zmiňuje ta užití, která v textu byla použita jen okrajově. Nakonec provádí srovnání nalezených užití s užitími v rané střední angličtině a hodnotí text z pohledu jazykové inovace. Klíčová slova: as,...
Využití polypropylenových odpadních částic pro stavební tepelné izolace
Baránek, Šimon ; Čermák, Jan (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou odpadové ekonomiky, nakládání s odpady a znovuvyužití v oblasti odpadních plastů. V práci jsou shrnuty informace o tepelně izolačních materiálech, plastech, recyklaci a odpadovém hospodářství s plasty. V experimentální části byly ověřeny možnosti zpracování dostupného plastového odpadu pro výrobu tepelně izolačního materiálu.
Dynamika modelů infekčních onemocnění
Machovičová, Tatiana ; Štoudková Růžičková, Viera (oponent) ; Čermák, Jan (vedoucí práce)
Témou tejto bakalárskej práce sú matematické modely, ktoré využívame v modelovaní epidemologických chorôb. Cieľom práce bolo zostavenie a popis Kermacovho-McKendrickovho základného epidemologického modelu a jeho následná analýza. V neposlednom rade sa venujem analýze stability venerických ochorení a to konkrétne ochoreniu AIDS spojeným s liečebnou terapiou.
The problem of energy-efficient train control
Berkessa, Zewude Alemayehu ; Kisela, Tomáš (oponent) ; Čermák, Jan (vedoucí práce)
The Diploma thesis deals with the problem of energy-efficient train control. It presents the basic survey of mathematical models used in the problem of energy-efficient train control, analysis of optimal driving regimes, determining optimal switching times between optimal driving regimes and timetabling of the train. The mathematical formulation of the problem is done using Newton's second law of motion and other known physical laws. To analyse optimal driving regimes and determine the switching times between optimal driving regimes, we apply tools of optimal control theory, particularly Pontryagin's Maximum Principle. The timetabling of the train is discussed from the numerical solution of the settled non-linear programming problem.
Stabilization methods for unstable solutions of the discrete logistic equation
Ondrová, Lucie ; Tomášek, Petr (oponent) ; Čermák, Jan (vedoucí práce)
The master's thesis deals with a stabilization of a discrete logistic model via several control methods. In particular, the stabilization of equilibria, 2-period orbits and 3-period orbits is performed. For this stabilization purpose, a proportional feedback control, delayed feedback control and prediction based control are utilized. For each of the methods, the stabilization sets for a control gain parameter are derived together with stability ranges of corresponding controlled orbits. Each of the theoretical results is illustrated by a graphical interpretation created in the software MATLAB. The supporting computations are done by the software Maple.
Charakterizace základních funkcí
Petrášová, Anna ; Řehák, Pavel (oponent) ; Čermák, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá charakterizací základních funkcí, a to vybraných funkcí elementárních i vyšších. Využitým nástrojem k charakterizaci těchto funkcí jsou funkcionální rovnice. Je zde provedena charakterizace lineární funkce, obecné mocninné funkce a různých jejich speciálních případů, dále logaritmické a exponenciální funkce, goniometrických funkcí a Eulerovy Gamma funkce.
Výpočet rozložení teplotního pole v elektrickém stroji
Čermák, Jan ; Veselka, František (oponent) ; Janda, Marcel (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvořit 3D model asynchronního motoru na kterém bude možno provádět teplotní, i jiné simulace ve výpočetním programu Ansys Workbench. Celá práce obsahuje teorii oteplování elektrických stojů, dále samostatnou konstrukci 3D modelu a následnou teplotní analýzu 3D modelu.
Tribologické charakteristiky chytrých kapalin
Michalec, Michal ; Čermák, Jan (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá experimentálnym štúdiom tribologických charakteristík smart kvapalín. Smart kvapaliny sú látky v kvapalnom skupenstve reagujúce na prítomnosť magnetického alebo elektrického poľa zmenou reologických vlastností. Pre možnosť aplikácie v zariadeniach využívajúcich konvenčné mazivá je potrebné zvoliť vhodnú smart kvapalinu a študovať vplyv budenia na utváranie mazacej vrstvy, trenie a opotrebenie. Komplexný popis vplyvu budenia je realizovaný použitím troch experimentálnych zariadení a teoretického modelu pre stanovenie parametrov meraní. Hodnotená je hrúbka mazacej vrstvy, priebeh súčiniteľa trenia a opotrebenie počas aktivácie smart kvapaliny v nekonformnom kontakte. Výsledky ukazujú výrazný pozorovateľný vplyv budenia na všetky hodnotené aspekty. Pochopenie mechanizmov budenia smart kvapalín môže byť kľúčovým krokom pri vývoji inteligentných zariadení s aktívnym externým riadením správania a povahy maziva, ktoré by napomohli k zníženiu nákladov na údržbu a k zlepšeniu efektivity.
Kalevala jako zdroj inspirace pro J. R. R. Tolkiena
Kujal, Petr ; Dlask, Jan (vedoucí práce) ; Čermák, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem Kalevaly a finštiny na anglického spisovatele Johna Ronalda Reuela Tolkiena a jeho tvorbu. Hlavním cílem je podat co nejkomplexnější popis toho, jak Kalevala Tolkiena ovlivnila. V úvodní části je představen kontext Kalevaly, role Eliase Lönnrota při jejím vzniku a její význam, následně pak Tolkien, jeho dílo a objev Kalevaly. Hlavní část práce se věnuje Tolkienově kalevalské inspiraci, a to ze tří různých hledisek. V první řadě se jedná o vliv finštiny na quenijštinu, jeden z Tolkienových fiktivních jazyků. Zadruhé jde o to, jak Kalevala Tolkiena ovlivnila na obecné úrovni - zásadní je zejména vliv Lönnrotovy role, kalevalské mytologie, některých abstraktních kalevalských aspektů v čele s významem zpěvu a struktury Kalevaly. Zatřetí jde pak o Tolkienovu inspiraci Kalevalou na konkrétní úrovni. Zde je významné především to, jak Tolkiena ovlivnil kalevalský hrdina Väinämöinen a příběh o sampu.
Matematické modely lineárních oscilátorů
Lovas, David ; Opluštil, Zdeněk (oponent) ; Čermák, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o matematických modelech lineárních mechanických oscilátorů, které představují jednu ze základních aplikací obyčejných diferenciálních rovnic. Jsou zde vysvětleny harmonické oscilátory, tlumené oscilátory a buzené oscilátory. Dále se práce zabývá skládáním a spřažením oscilátorů, včetně jejich synchronizace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 232 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 ČERMÁK, Jakub
78 ČERMÁK, Jan
5 ČERMÁK, Jaromír
63 ČERMÁK, Jiří
1 Čermák, J.
12 Čermák, Jakub
5 Čermák, Jaromír
10 Čermák, Jaroslav
63 Čermák, Jiří
1 Čermák, Josef
2 Čermák, Justin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.