Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nano-structured multicomponent plasma polymers for controlled immobilization of biomolecules
Melnichuk, Iurii ; Shukurov, Andrey (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Pavlík, Jaroslav (oponent)
Název práce: Nanostrukturované plazmové polymery pro řízenou imobilizaci biomolekul Autor: Iurii Melnichuk Katedra/Ústav: Katedra Makromolekulární Fyziky/Univerzita Karlova Vedoucí doktorské práce: Doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. Abstrakt: V této práci studujeme možnosti aplikace nanostruktur při funkcionalizaci povrchů pro interakce s biomolekulami. V první části práce zkoumáme vznik a počáteční stadia růstu tenkých nano- strukturovaných polymerních vrstev nanášených metodou vakuové termální depozice. Růst polyethylenových (PE) ostrůvků je diskutován jak z hlediska kinetických rovnic, tak pomocí teorie dynamického škalování. Druhá část práce je věnována imobilizaci proteinů prostřednictvím kovalentního navázáni na nano- strukturované povrchy aktivované bariérovým výbojem. Diskutujeme jak ovlivňuje morfologie povrchu a přítomnost tropoelastinu proces přežívání buněk na takových površích. Ultra-tenké hydrokarbonové vrstvy schopné imobilizace proteinů jsou vytvořeny metodou plazmové polymerace. Mezi hlavní výsledky práce patří stanovení kritického rozměru ostrůvků a objasnění průběhu nukleace v počáteční fázi jejich růstu. Ošetření PE nanostruktur atmosférickým nízko-teplotním plazmatem vede k jednoduché a účinné kovalentní imobilizaci proteinů na povrchu. Chování buněk na takových površích je závislé na...
Mechanical and Electrical Properties of Microcrystalline Silicon Thin Films
Vetushka, Aliaksei ; Fejfar, Antonín (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Sládek, Petr (oponent)
Amorfní a nano- nebo mikro- krystalické tenké vrstvy křemíku jsou intenzivně studované materiály pro fotovoltaické aplikace. Jsou používány jako intrinsické vrstvy (absorbéry) v p-i-n solárních článcích. V porovnání se solárními články založenými na deskách řezaných z krystalického křemíku, tenkovrstvé články obsahují asi 100x méně křemíku a mohou být deponovány při výrazně nižších teplotách (typicky okolo 200 0 C). To umožňuje ušetřit energii nutnou pro výrobu a dovoluje použití různých levných (i ohebných) podložek. Nicméně, tyto vrstvy mají komplexní mikrostrukturu, která komplikuje měření a popis elektronického transportu fotogenerovaných nosičů náboje. Pochopení struktury a elektronických vlastností materiálů v měřítku nanometrů je přitom zásadní na cestě ke zlepšení účinnosti tenkovrstvých solárních článků. Jedním z hlavních cílů této práce je studium strukturních a mechanických vlast- ností smíšených tenkých vrstev křemíku s různými tloušťkami a strukturou. Klíčovým parametrem mikrokrystalického křemíku je krystalinita, tj. objemový podíl mikrokrys- talické fáze. Ten určuje interní strukturu vrstvy, která rozhoduje o mnoha dalších vlastnostech jako je transport...
Studium modelových katalytických systémů CeOx-Pd, Sn,AU metodou SRPES
Škoda, Michal ; Matolín, Vladimír (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Plšek, Jan (oponent)
Disertační práce se zabývá studiem modelových katalytických systémů Ce(Ox)-Pd(111), Sn-CeO2(111) a Au-CeO2(111). Interakce kov-kov a kov-oxid jsou zkoumány metodou fotoelektronové spektroskopie (PES), především její modifikací rezonanční fotoelektronovou spektroskopií (RPES). Výsledky získané metodou RPES ukazují, že změna chemického stavu systému je doprovázena významnou modifikací pásové struktury atomů sytému, která se projevuje výraznými změnami obzvláště ve valenčním pásu. Metoda RPES se ukázala být velmi mocným nástrojem ke studiu elektronové struktury valenčního pásu modelových katalytických systémů na bázi sloučenin ceru.
Preparation of Nanocomposites TiOx /Plasma Polymer and Study of Their Properties
Drábik, Martin ; Biederman, Hynek (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Špatenka, Petr (oponent)
Název práce: Příprava nanokompozitů TiOx/plazmový polymer a studium jeho vlastností Autor: Mgr. Martin Drábik Katedra: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. e-mail vedoucího: bieder@kmf.troja.mff.cuni.cz Abstrakt: Práca sa zaoberá štúdiom nanokompozitných vrstiev TiOx/plazmový polymér pripravených rôznymi depozičnými technikami z rôznych prekurzorov. Procesy prípravy tenkých vrstiev bol diagnostikované in-situ pomocou optickej emisnej spektroskopie a meraním depozičnej rýchlosti metódou kmitajúceho kremenného kryštálu. Vlastnosti nakompozitných vrstiev boli charakterizované rôznymi technikami. Morfólogia nanokompozitných vrstiev bola študovaná pomocou AFM, TEM a SEM. Prvková analýza a chemické zloženie tenkých vrstiev bolo študované pomocou XPS, RBS, SIMS a FTIR. Kryštalická štruktúra TiO2 tenkých vrstiev bola identifikovaná pomocou XRD. Charakterizácia optických vlastností pripravených vrstiev bola vykonaná pomocou UV-Vis spektroskopie. Elektrické vlasnosti vrstiev boli vyhodnotené z V-A a SPV charakteristík. Nakoniec boli prostredníctvom chemických postupov pripravené TiO2 nanoštruktúry a organické tenké vrstvy pre porovnanie s vákuovými depozičnými technikami a kompozitnými vrstvami založenými na plazmových polyméroch. Klíčová slova: nanokompozitná...
Povrchové úpravy skleněných vláken s využitím plazmové nanotechnologie
Sedlák, Filip ; Knob, Antonín (oponent) ; Čech, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na depozici tenkých vrstev na skelná vlákna pomocí metody plazmochemické depozice z plynné fáze za použití tetravinylsilanu jako monomeru a následná výroba polymerních kompozitů s takto upravenými vlákny a matricí z nenasycené polyesterové pryskyřice. Pomocí infračervené spektroskopie a spektroskopické elipsometrie byly pozorovány chemické a optické vlastnosti připravených tenkých vrstev. Vliv připravené tenké vrstvy na smykové pevnosti kompozitního materiálu byl posuzován pomocí short beam shear testu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Čech, Viktor
2 Čech, Vlastimil
3 Čech, Vojtěch
1 Čech, Vratislav
1 Čech, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.