Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Genetická determinance dormance druhu Prunus armeniaca (L.)
Čechová, Jana
Jelikož jedním ze šlechtitelských cílů v procesu šlechtění meruněk v České republice je vyšší odolnost vůči mrazu, je také důležité hlubší pochopení genetických základů regulace výstupu květních pupenů meruněk z endogenní dormance. Odolnost vůči mrazu totiž po výstupu květních pupenů z endogenní dormance významně klesá. Výsledky této práce by měly přispět k lepšímu pochopení determinace výstupu pletiv z dormance. Jelikož se jedná o složitou problematikou zahrnující různé fyziologické pochody probíhající v rostlině, byl v práci ověřován vývoj koncentrace některých konkrétních kandidátních substancí, stejně jako byly hledány geny, u kterých vývoj jejich exprese může naznačovat vliv na proces výstupu z endogenní dormance. Termín výstupu květních pupenů z dormance byl stanoven metodou počítáním vykvetlých květních pupenů po přenesení odebraných výhonů do laboratorních podmínek. Dále byl sledován stav produkce etylénu, etanu a CO2 odebranými výhony s květními a listovými pupeny. Dalším sledovaným fyziologickým parametrem byla hladina kyseliny abscisové v květních pupenech a jejich váha v průběhu odebírání vzorků v období okolo termínu výstupu květních pupenů z endogenní dormance. Pro hlubší pochopení genetického pozadí výstupu květních pupenů z endogenní dormance, byla na čtyřech zkoumaných odrůdách ('Sundrop', SEO, 'Vestra' a 'Betinka') provedena analýza transkriptomu metodou cDNA-AFLP. Získané transkripční profily byly vyhodnoceny hodnotícími schématy, pomocí nichž byly nalezeny fragmenty genů, které vykazovaly změny ve své expresi v průběhu sledovaného období. Tyto vybrané fragmenty byly sekvenovány a výsledné sekvence byly srovnány s referenčními nukleotidovými sekvencemi v elektronických databázích (NCBI a TIGR). Výsledky srovnávání vedly k identifikaci mnohých ze sekvenovaných genů. Výsledky potvrdily vhodnost použití metody cDNA-AFLP k identifikaci kandidátních genů a nastínění hlavních molekulárních mechanismů odehrávajících se v období výstupu květních pupenů z endogenní dormance. Vhodnost použitého postupu v práci potvrzuje shoda sekvenovaných úseků genů, s geny v literatuře popsanými v souvislosti s výstupem rostlin z endogenní dormance a s procesy v rostlinách, v souvislosti s dormancí, probíhajícími (např. gen kódující akvaporin, GTP-vazebné proteiny, elongační faktor 1 alfa, ubikvitin a xyloglucan endotransglykosyláza hydroláza (EXGT-A1)). Výsledky sledování časové závislosti koncentrace vybraných substancí v průběhu výstupu z endogenní dormance neumožňují jednoznačné závěry o jejich vlivu na tento děj. Naopak bylo identifikováno několik genů, které by mohly být kandidáty markerů pro zjišťování načasování výstupu pupenů z endogenní dormance a poskytují dobrý výchozí bod pro další vědecký výzkum v této oblasti.
Problematika sexuální výchovy v předškolním věku dítěte
ČECHOVÁ, Jana
Bakalářská práce "Problematika sexuální výchovy v předškolním věku dítěte" se zabývá významem sexuální výchovy v preprimárním vzdělávání a poukazuje na případná rizika, která mohou nastat při opomíjení této složky v edukaci předškolního dítěte. Teoretická část se zabývá vývojem lidské sexuality a zaměřuje se na možnou realizaci sexuální výchovy v mateřské škole. V praktické části jsou interpretovány výsledky kvantitativního výzkumu. Bylo zvoleno dotazníkové šetření a respondenty byli pedagogové mateřských škol. Cílem bylo zjistit, jaký je postoj pedagogů k sexuální výchově, jakým způsobem ji v mateřské škole realizují. Praktická část obsahuje též vytvořený návrh vzdělávacího projektu, který může mít širší uplatnitelnost v praxi mateřských škol.
Personální činnosti ve vybraném podniku
ČECHOVÁ, Jana
Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav personálních činností ve vybraném podniku a stanovit návrhy na zlepšení. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část vysvětluje základní personální činnosti, od procesu analýzy a vytváření pracovních míst, přes plánování lidských zdrojů, jejich získávání, výběr, přijímání a adaptace, řízení pracovního výkonu zaměstnanců a jejich hodnocení, rozmisťování a ukončování pracovního poměru, odměňování, motivování a zaměstnanecké výhody, vzdělávání a rozvoj, pracovní vztahy, péče o lidské zdroje, až po podnikový personální informační systém. V praktické části jsou popsány personální činnosti ve společnosti s ručením omezeným GEFOS Inženýring, které byly zjištěny rozhovorem s jednatelkou společnosti a nahlédnutím do interních dokumentů. Následující kapitola analyzuje výsledky dotazníkového šetření. Zjištěné výsledky jsou doplněny o poznatky z přímého zúčastněného pozorování.Závěrečná část této práce hodnotí personální činnosti společnosti a navrhuje změny na zlepšení současné praxe.
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti
Čechová, Jana ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Tato diplomová práce je především zaměřena na právní aspekty právního postavení České národní banky. Klíčovými částmi práce je analýza hlavních činností centrální banky, kterými jsou provádění měnové a hospodářské politiky, provádění obchodů České národní banky s různými subjekty, ale především činnost emisní. U posledně zmíněné činnosti se zaměřuji především na zákonné peníze a jejich ochranné prvky. V práci se také zaměřuji na právní postavení centrální banky a její postavení po vstupu České republiky do Evropské unie a možnou problematiku přijetí eura.
Finanční analýza podniku
ČECHOVÁ, Jana
Tato bakalářská práce se zabývá finanční situací vybraného podniku pomocí metod finanční analýzy. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy, které se věnují tomuto tématu. Vysvětluje cíle, fáze, metody a uživatele finanční analýzy. Praktická část je zaměřena na analýzu akciové společnosti Agrostroj Pelhřimov za období 2008 - 2012 na základě metod popsaných v teoretické části. Získané výsledky jsou porovnány s průměrnými hodnotami průmyslu a s doporučenými hodnotami jednotlivých ukazatelů. Na základě těchto výsledků je zhodnocena finanční situace podniku. Závěrečná část této práce se zabývá návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
Vliv dechu na výkon v klasickém tanci
Čechová, Jana ; KŘENKOVÁ, Mahulena (vedoucí práce) ; DERCSÉNYIOVÁ, Lucie (oponent)
Vliv dechu na výkon v klasickém tanci. Cíl práce: Cílem magisterské práce je představení možností využití vědomého dechu nejen k snazšímu provedení technicky obtížnějších prvků, ale také v přípravě tanečníka na umělecký výkon. Metoda: Srovnávání tematické literatury, dotazník mezi tanečníky a studenty tance a měření dechu tanečnice během variace.
Význam kondičního tréninku pro tanečníky
Čechová, Jana ; Křenková, Mahulena (vedoucí práce) ; Rebcová, Monika (oponent)
Název: Význam kondičního tréninku pro tanečníky. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je potvrzení hypotézy, že během tanečního tréninku je intenzita zatížení nízká a cvičení probíhá v aerobním energetickém pásmu, kdežto během představení je intenzita zatížení různorodá. Metoda: Měření kardiovaskulární kondice a energetického výdaje tanečníků během tréninkové fáze a zkoušky představení pomocí sporttestrů značky Polar a funkční zátěžové testy ve sportovní laboratoři FTVS- UK. Výsledky: Měření potvrdilo hypotézu, že během tanečního tréninku je intenzita zatížení nízká a cvičení probíhá v aerobním energetickém pásmu, kdežto během představení je intenzita zatížení různorodá. Klíčová slova: Tanec, kondice, taneční trénink, energetiský systém, intenzita cvičení, srdeční frekvence.

Viz též: podobná jména autorů
3 ČECHOVÁ, Jitka
10 Čechová, Jana
3 Čechová, Jitka
1 Čechová, Judita
2 Čechová, Julie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.