Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  předchozí11 - 13  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Houbové choroby dřevin v přirozeném lese v jižní části Brd.
Šourková, Zuzana ; Čížková, Dana (vedoucí práce) ; Pešková, Vítězslava (oponent)
Cílem mé práce bylo zjistit druhové zastoupení a četnost výskytu dřevokazných hub na vybraných plochách přirozeného lesa v jižní části Brd v okolí Třemšína. V lokalitě jsem si vybrala různé čtyři plochy, kde jsem hledala dřevokazné houby v období od dubna do listopadu. Dále se věnuji systému rozdělení hub, rozdělení dřevokazných hub, pojmu choroba stromu, význam hub v přírodě, šíření hub. Popsána byla i sledovaná lokalita. Závěrem práce byl utvořen přehled nalezených dřevokazných hub na daných plochách s jejich četností výskytu. Celkem bylo nalezeno 39 druhů dřevokazných hub z různých čeledí. Nalezené dřevokazné houby byly vyfotografovány a následně popsány.
Zdravotní stav dubů na hrázích vybraných rybníků na Třeboňsku
Rutová, Věra ; Čížková, Dana (vedoucí práce) ; Bohuslav, Bohuslav (oponent)
Cílem této bakalářské práce bylo zjištění zdravotního stavu hrázových porostů dubů na vybraných rybnících Třeboňska, konkrétně Opatovickém, Rožmberku, Starém Vdovci, Velkém Tisém a Vyšehradu, s ohledem na stav olistění koruny, mechanické poškození a výskyt dřevokazných hub. Výsledky byly porovnány se stavem hodnocených porostů uvedených v předchozích závěrečných zprávách z let 1995 až 1999, které byly výsledkem zkoumání pracovníků Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzity, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, Lesprojektu České Budějovice, Státního rybářství Třeboň a Mikrochemy České Budějovice. Tehdejší projekt si kladl za cíl integrovanou ochranu listnatých dřevin, se zaměřením na omezení vlivu škodlivých biotických činitelů, zejména původců tracheomykózního onemocnění regionu Jižních Čech. Sběr dat, ze kterých čerpá tato bakalářská práce, byl prováděn v období měsíce května až října roku 2015. V tomto období byla také pořízena fotodokumentace hrází, porostů i jednotlivých dubů a jejich poškození či výskyt plodnic hub. Výsledky zkoumání byly shrnuty do srovnávacích tabulek a grafů. Závěrem bylo konstatováno zlepšení zdravotního stavu porostů dubů a poukázáno na konkrétní slabiny jednotlivých porostů.
Problémy s patogenními houbami v parku Stromovka
Kubištová, Pavla ; Čížková, Dana (vedoucí práce) ; Šrůtka, Petr (oponent)
Práce popisuje charakteristiku studované oblasti Královská obora, kde bylo prováděno šetření v terénu. Dále se zabývá popisem studovaných dřevin, dřevokazných hub a poškození stromů, které se ve Stromovce objevuje a způsobuje zde problémy především v nejnavštěvovanějších místech parku. Různá poškození jsou častou příčinou napadení patogenními houbami, které ohrožuje statiku dřevin a tím i bezpečnost návštěvníků parku. Hodnocení zdravotního stavu probíhalo na lokalitách v parku Stromovka, které jsou problematické kvůli výskytu dřevokazných hub. Jednalo se o místa u Planetária, za tratí a podél trati. Šetření bylo zaměřeno především na výskyt vějířovce obrovského (Meripilus giganteus) na bucích, s kterými jsou v parku problémy hlavně na silně navštěvovaných místech. Celkem bylo zkontrolováno 663 dřevin. Statistická analýza ukázala, že nejvíce stromů v parku Stromovka bylo poškozeno suchými větvemi (12 % stromů z celkového počtu dřevin), patrně v důsledku nadprůměrných teplot v roce 2015. Napadení dřevokaznými houbami bylo pouze 3 % dřevin z celkového počtu kontrolovaných stromů. Nejvíce infikovaných dřevin bylo rezavcem pokožkovým (Inonotus cuticularis) (23 % z celkového počtu dřevokazných hub). Stromů poškozených vějířovcem obrovským bylo 14 % z celkového počtu dřevokazných hub. Napadení patogenními houbami kontrolovaných stromů nebylo výrazné, mohlo to být způsobeno nadprůměrnými teplotami a podprůměrnými srážkami v roce 2015. Zároveň jejich výskyt byl ovlivněn kácením stromů od listopadu 2014 do konce března 2015, které bylo rozhodnuto na základě dendrologického průzkumu, v rámci kterého byly vytipovány nejrizikovější stromy napadené houbami, odumírající a dřeviny s narušenou stabilitou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   předchozí11 - 13  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Čížková, Daniela
3 Čížková, Dita
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.