Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příjmy rozpočtu Evropské unie
Zajíčková, Miroslava ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
Příjmy rozpočtu Evropské unie Abstrakt Existence vlastního rozpočtu je prvním předpokladem k tomu, aby se Evropská unie stala svébytnou nadnárodní organizací, která je schopna se samostatně rozhodovat, realizovat své politiky a zabezpečit chod vlastních orgánů a institucí. V dnešní podobě s 27 členskými státy se EU stala jedním z nejvýznamnějších integračních uskupení světa, které je plnohodnotným protipólem ve vztahu k velmocem jako USA, Rusko, nebo Čína. Příjmová stránka rozpočtu je určujícím prvkem pro hospodaření všech subjektů, ať již států, obcí, krajů, nebo nadnárodních organizací. Objem příjmů je při dodržení zásady vyrovnanosti rozpočtu limitem výdajů. Předmětem této práce je analýza systému příjmové stránky rozpočtu Evropské unie, její hodnocení a hledání nových cest a možností v oblasti vlastních zdrojů rozpočtu EU. Systém vlastních zdrojů Evropské unie je založen na čtyřech základních pramenech. Prvním z nich jsou tzv. tradiční vlastní zdroje, které v sobě spojují dva z pramenů, a to dávky a ostatní poplatky stanovené v rámci společné organizace trhu s cukrem a cla. Třetím pramenem je zdroj založený na DPH a výčet uzavírá zdroj čtvrtý, příspěvek z podílu na HND. Kromě čtyř základních pramenů zde existuje velmi rozmanitý koš tzv. ostatních příjmů, který má charakter zbytkové kategorie. V současné...
Daň z příjmů v kontextu s harmonizací přímých daní v Evropské unii
Zajíčková, Miroslava ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent) ; Karfík, Zdeněk (oponent)
Problematika daně z příjmů je tématem, které je aktuální bez ohledu na konkrétní politické uspořádání země, neboť je to skutečnost výrazně ovlivňující politické, ekonomické a sociální poměry, a to z mnoha různých aspektů. Zatížení fyzických, jakož i právnických osob daní z příjmů je jedním ze stěžejních prvků, které nejvíce dopadají na obyvatelstvo a ovlivňují jejich ekonomické chování, sociální standard a politické rozhodování. Daň z příjmů je v daňových soustavách jednou z nejvýznamnějších daní, jelikož je jí zatěžován důchod fyzických i právnických osob, daňových poplatníků. Prostřednictvím většího, či menšího daňového zatížení příjmů fyzických i právnických osob lze právní úpravu daní z příjmů a její nastavení právě v období hospodářské stagnace využít jako jeden z nástrojů pro oživení ekonomiky. V oblasti daňových systémů, jakož i konkrétních daňových soustav států, můžeme v posledním desetiletí zaznamenat poměrně významný vývoj. Posun, spočívající především ve sbližování daňových předpisů jednotlivých států, je v oblasti našeho právního řádu patrný zejména po vstupu České republiky do Evropské unie roku 2004. V souvislosti s postupným rozšiřováním Evropského hospodářského společenství, vznikem celní unie, společného trhu mezi členskými státy a vývojem Evropské unie do podoby tak, jak ji známe...
Základ daně z příjmů právnických osob
Zajíčková, Miroslava ; Kohajda, Michael (oponent) ; Boháč, Radim (vedoucí práce)
64 Závěr Právní úprava základu daně v našich podmínkách je velmi složitá a nestabilní, jelikož každý rok dochází ke změně v nastavení daňových předpisů. Největší problémy spatřuji jednak v odkazech na zákon o účetnictví, neboť novely posledních let vnesly do účetnictví některé nové prvky, v jejichž důsledku je nutno při výpočtu základu daně z příjmů právnických osob přistupovat k mimoúčetním operacím, neboť nelze jednoznačně určit, co do základu daně skutečně patří. Dále si nejsem jista, zda klesající tendence sazby daně, tak jak je u nás v současné době nastavena, bude skutečně proveditelná a udržitelná, zvlášť v podmínkách současné složité hospodářské situace. Otázkou je, jaký to bude mít dopad na veřejné rozpočty v České republice. Je dobré, když nastavení daňového systému reflektuje aktuální situaci, na druhou stranu si ale myslím, že příliš častá změna daňového systému, která probíhá v posledních letech, není z hlediska právní jistoty vhodná. Je nutno tedy vytvořit takovou právní úpravu, která bude stabilní a povede ke zjednodušení, neboť současný zákon o daních z příjmů je velmi nepřehledný a zbytečně složitý. Myslím, že nový návrh zákona o daních z příjmů, pokud bude schválen ve stávající podobě, je nadějí, že by v tomto směru mohlo dojít k významnému posunu správným směrem. Co se týče návrhu Komise...
Credit scoring a jeho nástroje
Zajíčková, Miroslava ; Komárková, Lenka (vedoucí práce) ; Dvořák, Jiří (oponent)
Cílem této práce je porovnání scoringových modelů bankovní a nebankovní instituce při využití konkrétních výsledků žádosti o úvěr ve výši 100 000,- Kč několika fyzických osob s rozdílnou kredibilitou (úvěrovou věrohodností). Teoretická část práce je rozdělena na 2 kapitoly, přičemž první se zabývá vysvětlením základních pojmů (úvěr, žadatel, bankovní a nebankovní instituce, credit scoring, rating, přehled používaného softwaru a legislativa ČR). Druhá kapitola se věnuje popisu procesu kreditního bodování, scoringových modelů a scoringové funkce. Praktická část se zabývá porovnáním dvou metod schvalovaní žadatelů o úvěr v nebankovní a bankovní instituci. V závěrečné kapitole je prezentováno shrnutí obou použitých metod schvalování a autorčino subjektivní hodnocení a doporučení pro zlepšení obou použitých metod.
Srovnání zdanění s.r.o. ve vybraných zemích EU a mimo EU
Kuchynková, Jitka ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Zajíčková, Miroslava (oponent)
Předmětem diplomové práce je zhodnocení systémů zdanění s.r.o. v České republice, Rakousku, Estonsku, Lotyšsku a na Ukrajině. Porovnány jsou především jednotlivé konstrukční prvky daně ze zisku s.r.o. a zdanění vyplacených podílů na zisku na úrovni společníků. Srovnání jednotlivých koncepcí zdanění je provedeno zejména z pohledu vnitrostátního, ale popsány jsou i některé přeshraniční aspekty. Na základě zjištěných poznatků jsou poté vyvozeny závěry o výhodách či nevýhodách těchto jednotlivých daňových systémů.
Dary v podnikání z daňového hlediska
Smetana, Václav ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Zajíčková, Miroslava (oponent)
Tato práce se zabývá odlišnostmi daňového režimu darování, sponzoringu a reklamy. Na úvod jsou vymezeny jednotlivé pojmy. Následuje analýza příslušných právních předpisů a důsledků jednotlivých situací pro výslednou daňovou povinnost. V závěru je provedeno srovnání se Spolkovou republikou Německo. Naznačeny jsou rovněž možné změny současného systému.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.