Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Etická problematika asistované reprodukce s důrazem na metody kryokonzervace
Zajíčková, Markéta ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Křepelka, Petr (oponent) ; Teplá, Olga (oponent)
Lidská neplodnost není novým fenoménem, ale je stejně stará jako lidstvo samo. V současné době však ve většině vyspělých zemí stoupá počet párů, které mají problém s početím potomka. To je způsobeno mimo jiné i životním stylem spojeným s budováním kariéry a odkládáním rodičovství. Zatímco v minulosti neplodné páry měly obvykle jen dvě možnosti jak řešit svoji sterilitu - bezdětností a náhradním životním programem, nebo osvojením dítěte. Dnes mají neplodné páry ještě třetí možnost, kterou je léčba neplodnosti pomocí metod asistované reprodukce. Letos uplynulo přesně čtyřicet let od okamžiku, kdy se narodilo první dítě pomocí mimotělního oplodnění. Již tehdy byla asistovaná reprodukce považována za metodu, která je eticky problematická. Na hledání východisek etických problémů se podílela a stále podílí celá řada odborníků, např. lékaři, biologové, právníci, filozofové, teologové a další. Nejen, že u některých problémů nebylo za celou dobu existence asistované reprodukce nalezeno řešení, na němž by se většina odborné i laické veřejnosti shodla, ale s postupným vývojem této léčebné metody vznikají problémy nové. Dnešní stupeň vývoje jednotlivých technik a postupů umělého oplodnění spolu s moderními farmaceutickými přípravky umožňují mít vlastní dítě i osamělým ženám bez partnera, homosexuálním párům a...
Ochrana soukromí pacientek na gynekologicko-porodnickém oddělení
Zajíčková, Markéta ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Zelenková, Jana (oponent)
Předložená magisterská práce se zabývá ochranou soukromí pacientů hospitalizovaných v nemocničním zařízení. Práce je rozdělena na dvě části. První část je literární a zabývá se vysvětlením pojmu pacient, popisem vztahu mezi pacientem a lékařem a historickým vývojem tohoto vztahu. Dále se věnuje problematice pacienta v nemocnici a vysvětlení pojmu soukromí. Podrobněji se zabývá ochranou soukromí v české legislativě a v profesních etických kodexech, jež souvisejí s právy uživatelů zdravotních služeb. Druhá část je praktická a popisuje zjišťování reálného stavu ochrany soukromí pacientů na konkrétním gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice středního typu. Pro získání dat z daného pracoviště byly použity techniky kvantitativního výzkumu: dotazníkové šetření, pozorování a neformální rozhovory. Výzkum byl zaměřen na dvě populace, z nichž jednu tvořili zdravotníci a druhou pacienti. Z výzkumného šetření vyplynulo, že všichni dotazovaní zdravotníci znají etický kodex Práva pacientů, ale téměř polovina z nich nezná dokument Konvenci o biomedicíně, která je v současnosti nejvyšší právní normou pro oblast zdravotnictví. Výzkum dále ukázal, že soukromí pacientek na zkoumaném pracovišti je velmi často porušováno, zejména v průběhu lékařských vizit, ale také během vyšetření či ošetření. Součástí této magisterské...
Manažerské kompetence
Zajíčková, Markéta ; Fejfarová, Martina (vedoucí práce) ; Sylvie, Sylvie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem manažerských kompetencí, jejichž znalost a ovládání jsou znaky nadprůměrně výkonného manažera. V teoretické části práce jsou s podporou studia literatury v několika kapitolách shrnuty a charakterizovány základní související témata týkající se kompetencí obecně, kompetencí v práci manažerů, kompetenčních modelů a integrace kompetenčních modelů do společnosti. V praktické části práce jsou z různých zdrojů shromážděny obecné kompetence, které jsou pro pozici store manažera typické. Následně je provedena syntéza těchto kompetencí do několika tematických bloků. Pomocí dotazníkového šetření jsou zjištěny takové relevantní kompetence store manažerů, které přispívají k dosažení vynikajících pracovních výsledků. Na základě těchto získaných informací je vytvořen předběžný kompetenční model na pozici store manažera jednotky Pekařství Mr. Baker včetně popisu úrovně jednotlivých kompetencí. V poslední fázi identifikace kompetencí je provedena validace vzniklého předběžného kompetenčního modelu pomocí expertního posouzení. Výsledkem práce je kompetenční model store manažera jednotky Pekařství Mr. Baker, který je připraven k implementaci a použití v praxi.
Zhodnocení ujmutí výsadeb v zámeckém parku v Lednici
Zajíčková, Markéta
Tato bakalářská práce se zabývá v prvé řadě kvalitou nově zakládaných výsadeb, a to jak z hlediska kvality výsadbového materiálu tak i provedených prací. V teoretické části jsou řešeny především důvody současné neuspokojivé situace v oboru a jejich případná řešení, dále to, co zeleň člověku přináší, její vliv na prostředí, psychiku, sociální vazby atd. V této části práce se dostáváme i k řadě oborových nástrojů, které slouží ke zhodnocení místních klimatických i pedologických podmínek a tím i k volbě správného taxonu, a také k těm, které určují kvalitativní atributy, které by měl školkařský materiál bez výjimky splňovat. Praktická část se zabývá hodnocením výsadby ve zvoleném modelovém objektu. Pro toto hodnocení byla vytvořena vlastní metodika, dle které byla data zaznamenána. Tyto informace byly následně zaneseny do mapových podkladů v programu ArcGIS, čímž došlo k aktualizaci těch stávajících. V závěru jsou výsledky mapování zhodnoceny a okomentovány se snahou nalezení řešení jak problémů v modelovém objektu tak i těch globálnějších oborových

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.