Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finite element modeling of the signal propagation in a thin tube and comparison with experimental data
Kruisová, Alena ; Kolman, Radek ; Trnka, Jan ; Mračko, Michal
In finite element modeling of wave propagation problems, both the spatial and temporal discretization lead to dispersion errors. It means that the phase velocity of propagated wave is related to its frequency. In framework of temporal-spatial dispersion analysis, the time step size for implicit time integration method based on the Newmark method is proposed for linear and quadratic serendipity plane finite elements. In this paper, we verify the theoretical dispersion analysis by elastic wave propagation in thin tube, where experimental results are known. Such time step size was used in finite element modeling of the stress wave propagating in this thin steel tube, the results of simulations were compared with experimental results.
Experimental and finite element analysis of composite gun barrels
Mochar, Dominik ; Trnka, Jan ; Chlada, Milan ; Valeš, František ; Gabriel, Dušan ; Červ, Jan ; Vtípil, J.
In this work experimental and numerical investigation of composite gun barrels was studied. The history of the stress-induced deformations located at the center of gun barrels on the outer surface generated by impact loading was measured for six types of barrels. The obtained signals were subsequently evaluated using wavelet transformation. Finally, the finite element analysis in Abaqus and MARC software for optimum composite material M46J was performed.
Experimentální a MKP analýza kompozitní hybridní hlavně
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Trnka, Jan ; Chlada, Milan ; Valeš, František ; Masák, Jan
Zpráva shrnuje výsledky výzkumu zamereného na posouzení konstrukce šesti ruzne vinutých vzorku kompozitních hybridních hlavní vyrobených firmou Compo Tech PLUS, spol. s r.o. pro návrh hlavne zbrane. Experimentálne byly stanoveny casové prubehy deformací na povrchu kompozitních hlavní vyvolané rázovým zatížením. Získané výsledky byly následne vyhodnoceny pomocí waveletové tranformace. V druhé cásti zprávy je popsána MKP analýza kompozitní hlavne s optimálne navrženým vinutím metodou konecných prvku v programech Abaqus a MARC.
Role mitochondriálního energetického metabolismu v buněčné senescenci
Zima, Michal ; Trnka, Jan (vedoucí práce) ; Pecinová, Alena (oponent)
Buněčná senescence představuje trvalé zastavení buněčného cyklu a je chápána jako aktivní odpověď buňky na nejrůznější formy stresu, jakými jsou zejména aktivace některých onkogenů, vystavení působení určitým cytokinům či chemikáliím, hyperoxie a v neposlední řadě také poškození a ztráta ochranných telomerických sekvencí chromozómů - obecně poškození DNA. Senescentní buňky jsou charakteristické svým protáhlým a zploštělým buněčným tělem. Rozsáhlé změny genové exprese u senescentních buněk mohou hypoteticky vést též ke zvýšení hladin určitých povrchových proteinů. Jedním z takových proteinů může být i buněčná adhezivní molekula L1 (L1CAM), která je v populaci buněk exprimována heterogenně. Tato práce popisuje dosavadní poznatky týkající se výzkumu buněčné senescence, jejích charakteristik i způsobů jejího navození. Práce dále dává do souvislosti výskyt L1CAM u senescentních buněk linie A375 a zaměřuje se na výzkum dvou subpopulací, a sice na subpopulaci exprimující L1CAM v malém množství a na subpopulaci exprimující L1CAM ve větším množství (v rámci jedné populace došlo k vysortování těchto dvou subpopulací). Ústřední otázkou práce je měření spotřeby kyslíku a extracelulární acidifikace populace senescentních buněk exprimující malá a velká množství L1CAM pomocí metabolického analyzátoru Seahorse...
Vnější aktérství Evropské komise prostřednictvím podpory internacionalizace malých a středních podniků: Institucionální analýza Rámcového programu pro konkurenceschopnost (CIP), 2002-2009
Trnka, Jan ; Šlosarčík, Ivo (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Na počátku 21. století čelila Evropská unie výzvám své akceschopnosti hned na několika frontách. Po rozšíření na 24 zemí nebyly ekonomiky jejích členských států ani výkonnostně srovnatelné, ani propojené. Všechny ale nutně potřebovaly najít nový model vnější konkurenceschopnosti vůči zbytku světa. Realizovat ho na komunitární úrovni se stalo novým cílem Evropské komise, zvláště pak po restartu Lisabonské strategie v roce 2005. Další výzvou pro EU v tomto období zůstávala její vnější akce: roztříštěná, vágní nebo pomalá, nedosahovala svého potenciálu a zejména na ekonomickém poli ztrácela pozice vůči nejsilnějším z aktérů nového multipolárního světa, zemím BRIC. Mohla se Komise zaměřit na dosahování konkurenceschopnosti bez jakékoliv vlastní autonomní vnější akce, jak předpokládala Niceská smlouva? Nebo začalo vnější aktérství Evropské komise posilovat už před přijetím Lisabonské smlouvy? Práce argumentuje, že k rozšíření vnější akce Komise docházelo již před přijetím Lisabonské smlouvy, a to díky Rámcovému programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), jenž podporoval malé a střední podniky v internacionalizaci. Dokládá to dvěma institucionálními analýzami: Zaprvé na primární úrovni evropských institucí, kde sleduje kontext, motivy aktérů a vliv primárního práva. Zadruhé na sekundární úrovni...
Německo-čínský státoprávní dialog: kvantitativní analýza projektové náplně, 2000-2010
Trnka, Jan ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent)
Jan Trnka, "Německo-čínský státoprávní dialog: Kvantitativní analýza projektové náplně, 2000-2010" (bakalářská práce, Univerzita Karlova, 2011): 57 s. Německo-čínský státoprávní dialog (Deutsch-Chinesischer Rechtsstaatsdialog) tvoří od roku 2000 jednu z hlavních os německo-čínských vztahů. Třebaže se pozornost upírá zejména na každoroční oficiální konference, jeho podstatu tvoří německé a čínské vládní i nevládní instituce (ministerstva, univerzity, nadace, profesní a hospodářská sdružení) organizující desítky praktických projektů (právní poradenství, semináře, publikace a překlady, studijní programy aj.), jež se liší v profilu svých účastníků, formách i tématech. Cílem práce je poskytnout dílčí odpovědi na otázku, zda základní charakteristiky projektů odpovídají počátečním lidskoprávním cílům státoprávního dialogu. V normativní části proto práce zkoumá obecné motivy ke vzniku státoprávního dialogu a jeho počáteční podmínky. Následný podrobný popis základních kvantitativních charakteristik s korelačními analýzami zapojených organizací a projektů (formy, témata, účastníci) pak prvotní cíle konfrontuje. Práce dochází k závěru, že současná projektová náplň je sice relevantní vůči státoprávní tématice, avšak v naprosté většině případů se nezabývá explicitními cíli dialogu stanovenými na jeho počátku...
Identification of complex modulus using of the Hopkinson Split Pressure Bar.
Buchar, J. ; Trnka, Jan ; Řídký, R.
A split Hopkinson pressure bar procedure was used for non-parametric identificon of complex\nmodulus under conditions of non-equilibrium and axially non-uniform stress Tests were carried out with\naluminium bars and with specimens of composite materials (Low viscosity epoxy resin and Baytube multiwalled\ncarbon nanotubes) and having diameter 15 mm and length 7 mm. The influence of the nanotubes\nconcentration on the dynamic response of given composites was evaluated.
Hospodaření a rozvoj města v období po roce 1990
TRNKA, Jan
Cílem teto absolventské práce je posoudit vztah hospodaření a rozvoje města v období po roce 1990. První část této práce je soustředěna na získání teoretických znalostí, týkajících se zkoumané oblasti. Na část teoretickou poté navazuje část praktická. Praktická část je rozdělena na část věnující se hospodaření města a na část týkající se rozvoje města. Hospodaření města bylo analyzováno pomocí několika ukazatelů a je soustředěno zprvu na základní rozpočtové hospodaření a poté podrobněji na část příjmů a část výdajů. Nedílnou součástí je rovněž analýza zadluženosti. Rozvoj města je poté zkoumán pomocí ukazatelů, jež se zaměřují na různé oblasti rozvoje - demografii, sociální oblast, ekonomické prostředí a celkovou infrastrukturu a životní prostředí.
Využití aktivizujících metod v předmětu ekonomika
Dlouhá, Martina ; Králová, Alena (vedoucí práce) ; Trnka, Jan (oponent)
Abstrakt Ve své diplomové práci se zabývám aktivizujícími metodami. Cílem je probrat se studenty danou látku za pomoci různých aktivizujících metod a následně vytvořit test a zjistit, jakých výsledků žáci dosáhnou. Konkrétně jsem chtěla prozkoumat, zda má použití aktivizujících metod vliv na znalosti žáků. Dále jsem chtěla znát názor žáků na aktivizující metody a zjistit, zda je vyučující v ekonomice používají. Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části, a to teoretickou a výzkumnou. V teoretické části se zabývám vzděláváním na ekonomických školách, organizačními formami, vzdělávacími metodami, kde se zaměřuji blíže na ty aktivizující. Ve výzkumné části popisuji postup svého experimentu. Stěžejní částí je analýza výsledků didaktického testu, který žáci vypracovávali, a je doplněna o výsledky dotazníkového šetření. Ve své práci poukazuji na vliv použití aktivizujících metod při výuce a na přínos pro žáky, kteří tak získávají praktické znalosti.
Význam sociálně komunikačních dovedností pro výslednou kvalitu ekonomického vzdělání
Holečková, Lenka ; Trnka, Jan (vedoucí práce) ; Asztalos, Ondřej (oponent) ; Velichová, Ľudmila (oponent)
Disertační práce se zabývá sociální komunikací v ekonomickém vzdělávání se zvláštním zřetelem k současné úrovni komunikačních dovedností žáků a studentů vybraných škol a se zaměřením na aspekty a kompetence, které je třeba v těchto oblastech nejvíce rozvíjet. Práce je rozdělena do dvou částí a s nimi korespondujících dvou výzkumných problémů. Těžiště disertační práce spočívá v aplikaci rétorických a sociálně komunikačních prvků do ekonomického předmětu, kde je experimentální metodou a následným pozorováním (s pomocí hodnotících škál) posouzen vliv těchto dodaných prvků na výslednou kvalitu výstupu z ekonomického předmětu. Daný výstup probíhá formou prezentace ekonomického tématu studenty, kteří takto předávají odbornou látku ostatním studentům v kurzu. Hodnocení se zaměří na výslednou kvalitu prezentace studentů z mnoha hledisek. Další stěžejní část práce je zaměřena na rozvoj argumentačních dovedností žáků při užití aktivizujících metod výuky v ekonomickém předmětu. Je zkoumán vliv výuky prostřednictvím aktivizujících metod rozvíjejících schopnost argumentace na výsledné znalosti žáků. Ti jsou rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna z nich je vyučována klasickým způsobem, druhá pomocí aktivizujících metod. Znalosti jsou ověřeny pomocí didaktického testu. Hlavní roli zde hrají metody rozvíjející schopnost argumentace, neboť dovednost vhodně argumentovat je pro budoucí uchazeče na trhu práce velmi významná. Významnost rozdílů mezi pretestem a posttestem v rámci skupin žáků je v obou případech vyhodnocena pomocí dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu. Významnost rozdílů mezi experimentální a kontrolní skupinou pomocí Studentova t-testu. Ústřední metodologické postupy užité v práci zahrnují experiment, pozorování, škálování, dotazníkové šetření, didaktický test a jejich statistické interpretace (Shapiro-Wilkův test normality, F-test, dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu, Studentův t-test). Na základě výsledků výzkumu bude navrženo začlenění rétorických a sociálně komunikačních technik a rovněž vybraných aktivizujících metod do běžné výuky. Smyslem práce je poukázat na potřebu zařazení komunikačních prvků do výuky ekonomických předmětů a navrhnout možnosti, jak s komunikačními dovednostmi v těchto předmětech pracovat a účinně je u žáků a studentů rozvíjet.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.