Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Historie tělesné výchovy a sportu v Borovanech
TOMÁŠEK, Martin
Tato bakalářská práce se zabývá historií tělesné výchovy a sportu v Borovanech od počátku založení místní jednoty Sokol až do roku 2018. V první části je popsána stručná historie města Borovany. Dále je práce rozdělena do třech hlavních historických období. V prvním období je zaznamenán vývoj tělesné výchovy a pozdějších sportů od roku 1908 až do roku 1945. Druhé období se zaměřuje především na vývoj sportovních odvětví mezi lety 1945 a 1989. Třetí období zaznamenává vývoj významných sportovních oddílů v Borovanech, a to zejména v letech od roku 1989 až do roku 2018. V poslední části jsou představeni nejúspěšnější sportovci v historii Borovan.
Obrazy jiných a cizinců v díle Františka Sokola Tůmy
Borůvková, Marianna ; Holý, Jiří (vedoucí práce) ; Tomášek, Martin (oponent)
Tématem práce je zobrazování postav různých národností (Češi, Němci, Židé a Poláci) a jejich konfrontace v románech Františka Sokola Tůmy V záři milionů a Na kresách. Práce se zabývá problematikou nacionalismu na Ostravsku a Těšínsku a jeho promítáním do zobrazování postav "jiných" a "cizinců". Pozornost bude také věnována specifickému prostředí románů - prostředí jazykové hranice - a jeho vlivu na zobrazování postav různých národností. Klíčová slova: František Sokol Tůma, Slezsko, nacionalismus, jazyková hranice, obrazy jiných, obrazy cizinců
Možnost podpory malých a středních podniků formou dotačních titulů
Tomášek, Martin ; Dufek, Luboš (vedoucí práce) ; Pavel, Jan (oponent)
Tato bakalářské práce se zaměřuje na možnosti podpory malých a středních podniků (MSP) formou dotací z evropských fondů. V teoretické části je charakterizován princip podnikání a podnikatelská činnost. Dále tato část obsahuje definici, vývoj a možnosti financování podnikatelských aktivit MSP na území České republiky. Praktická část je zaměřena na analýzu jednotlivých kroků k vytvoření konkrétního projektu vybrané firmy Resort Sv. František s cílem získat dotaci z Programu rozvoje venkova 2014_2020. V závěru práce je hodnocení přínosu daného projektu za předpokladu, že uchazeč dotaci získá a dále obsahuje doporučení ostatním podnikatelům, kteří by chtěli své podnikatelské projekty také částečně financovat z dotací.
Reproduktorová soustava s variabilní kmitočtovou výhybkou
Tomášek, Martin ; Balík, Miroslav (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá reproduktorovou soustavou středních rozměrů v uspořádání D´Appolito. Cílem této práce je návrh a vlastní realizace této reproduktorové soustavy, což zahrnuje výběr vhodných reproduktorů a jejich rozmístění na navrhnuté ozvučnici včetně návrhu variabilní výkonové (pasivní) výhybky. Text je rozdělen do několika kapitol, ve kterých jsou popisovány jednotlivé části návrhu. V první polovině je popsána stručně teorie základních principů funkce reproduktoru a konstrukce reproduktorových soustav, zejména dvoupásmových, a specifických vlastností reproduktorových soustav v uspořádání D´Appolito. Dále jsou popsány funkce reproduktorových výhybek používaných v reproduktorových soustavách a předpoklady pro jejich konstrukci. V druhé polovině je již popsána vlastní konstrukce ozvučnice a reproduktorové výhybky. V závěru jsou graficky znázorněny naměřené údaje kmitočtové charakteristiky a několik směrových charakteristik pro různé dělicí kmitočty.
Analýza rozložení tlaků ve variantě detektoru SE se třemi clonkami pomocí systému CAE
Tomášek, Martin ; Vyroubal, Petr (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou rozložení tlaků v prostorách scintilačního detektoru sekundárních elektronů ve variantě detektoru se třemi clonkami. Cílem této práce je analýza proudění tekutin v závislosti na aplikaci třetí clonky ve vstupní části detektoru, a tím vytvoření další samostatně čerpané komory, která má za úkol zajistit lepší rozložení tlaků v prostorách detektoru. Výsledkem analýzy by mělo být zjištění, jak se změní parametry uvnitř detektoru. Pokud bude zjištěno, že aplikace třetí clonky má příznivý vliv na proudění tekutin v prostorách detektoru, může být tato úprava použita při zdokonalení detektoru. Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. Nejdříve jsou popsány základní principy elektronové mikroskopie včetně přípravy vzorků, podmínek pro správnou funkci mikroskopů a rozdělení jednotlivých typů elektronových mikroskopů. V dalších kapitolách jsou popsány stručně fyzikální popisy proudění plynů v nízkých tlacích a otvorech malých dimenzí, jejich matematické modely a simulačních software použitý při této analýze. Analýza je provedena v programu SolidWorks za pomoci modulu Cosmos FloSimulation. V závěru práce jsou shrnuty výsledky analýzy včetně grafických znázornění simulace.
Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
Starý, J. ; Šanderová, J. ; Tomášek, Martin
Tisá skála je nevelká lokalita, kde mohl být ve středověku těžen cín. Taková lokalita je dosti ojedinělá v celé střední Evropě (s výjimkou Krušných hor).
The medieval peasant house in Bohemia - continuity and change
Klápště, Jan ; Ježek, Martin ; Tomášek, Martin
The peasant house in Bohemia from 6th to 16th century, the relationship of continuity and discontinuity in historical development.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.