Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Snižování emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv
Stachová, Jana ; Kolář,, Karel (oponent) ; Wagner,, Štěpán (oponent) ; Palou, Martin (oponent) ; Dvořák, Karel (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj hydraulického pojiva na bázi fluidního popílku. Práce zkoumá možnosti využití tohoto popílku do slínku tak, aby vlastnosti výsledného cementu byly srovnatelné s portlandským cementem. Nedílnou součástí této práce je též rešerše možností snižování emisí v cementářském průmyslu, což je v dnešní době velmi aktuální téma.
Občanská participace v malých obcích Středočeského kraje
Pečenka, Samuel ; Pospíšilová, Lucie (vedoucí práce) ; Stachová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá občanskou participací jako možnou cestou rozhodování malých obcí na příkladu Středočeského kraje. Práce vychází z teoretických východisek studia konceptu místa a zejména občanské participace. Cílem práce je postihnout vstřícnost občanské participaci mezi starosty obcí, zjistit, zda a jak občanská participace probíhá, a poukázat na její konkrétní příklady ve vybraných obcích. Odpovědi na tyto otázky vycházejí z hodnocení a analýzy výsledků internetového dotazníkového šetření a rozhovorů v rámci případových studií. Z výzkumu mezi starosty obcí vyplývá poměrně kladný postoj k občanské participaci a relativně velký počet akcí, při nichž jsou občané vyzváni vyjádřit se k určitému rozhodnutí. Občanská participace, kdy mají lidé možnost skutečně něco změnit, však probíhá spíše výjimečně. Výzkum také ukázal, že jednou z hlavních vnímaných bariér občanské participace je apatičnost občanů, kteří často participují pouze v případech, kdy s nějakou problematikou přímo nesouhlasí. Některé příklady však ukazují, že zapojení občanů do určitého dílčího rozhodování může vést k rozhodnutím, která budou obyvateli obce lépe přijímána. Klíčová slova: Středočeský kraj, občanská participace, místo, rozhodování v obcích, lokální politika
Děla v trochu jiné válce
Špinková, Lucie ; Novák, Arnošt (vedoucí práce) ; Stachová, Jana (oponent)
Tato práce zkoumá příslušníky dvou skupin, ochránců přírody a vlekařů, na území Krkonoš. V Krkonošském národním parku se čím dál více rozrůstá technické zasněžování, které je celosvětově bráno jako určitá adaptace na klimatické změny. Dochází tak k uměle prodloužené lyžařské sezóně, která mnohým vlekařům zajišťuje obživu. Tato skutečnost vyvolává spory, v nichž někteří ochranáři tvrdí, že technické zasněžování s sebou přináší celou řadu negativních vlivů na životní prostředí jako například úbytek vody, biodiverzity, půdy apod. Rozhodla jsem se prostřednictvím kvalitativní sociologické metody polo-strukturovaných rozhovorů a následnou kritickou analýzou zjistit, jak tyto dvě skupiny přírodu vnímají, a jak jejich odlišnost vstupuje do vyjednávání o re-produkci přírody v Krkonoších. Vzorem pro můj výzkum byly autoři jako Swyngedouw, Macnaghten a Urry nebo Escobar, kteří ve svých dílech popisují různé typy socio- přírod a snaží se tak rozbourat dlouho zažitý stereotyp jedné přírody. Takové socio-přírody pak mohou být hlavním důvodem sporů o přírodu. Tato práce rozšíří dosavadní znalosti o doposud chybějící analýzu sporu mezi vlekaři a ochránci. Hlavním přínosem je však porozumění dvěma skupinám řešící stejné téma, avšak s odlišnými pohledy a názory na danou problematiku.
Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má hospodařit
Stachová, Jana
Česká veřejnost vnímá lesy v širokých souvislostech ochrany životního prostředí, současně si je vědoma důležitosti produkční funkce lesů. K názorům kladoucím důraz na environmentální rozměr lesních ekosystémů se častěji přiklání lidé s vyšším vzděláním. Lze konstatovat, že skupiny prosazující naléhavost environmentálních problémů jsou úspěšné ve veřejném diskursu. Veřejnost vnímá ohrožení lesů klimatickou změnou, akcentuje mimoprodukční funkce lesa a přiklání se k přírodě blízkým způsobům zacházení s lesem.
Svobodná participace jako étos rozvoje občanské společnosti
Nejdl, Pavel ; Bayer, Ivo (vedoucí práce) ; Stachová, Jana (oponent)
V teoretické části práce bude nejprve pojednáno o rozdělení soukromé a veřejné sféry. Hranice mezi soukromou a veřejnou sférou je klíčovým prvkem při vymezování hranic trhu idejí ze strany společnosti. Trh idejí zastává roli mechanismu vzájemné konkurence idejí a myšlenek ve veřejné sféře. Právě výrazná bariéra mezi soukromou a veřejnou sférou a historicky přetrvávající stigmatizace veřejné sféry v postojích občanů České republiky, oslabuje chuť občanů vstupovat s "kůží na tento trh". Právě občané jsou tím potenciálem, který vyživuje trh idejí a myšlenek ze strany společnosti. Druhým elementem, který vytváří teoretický rámec práce, jsou koncepty občanské společnosti a politické kultury, jakožto dvě pojetí implicitně pracující s hranicí veřejné a soukromé sféry. Občanská společnost bude představena z různých úhlů pohledu, jak je rozebírána v teoretické literatuře. Z historické perspektivy pak bude vylíčeno utváření občanské společnosti na území dnešní České republiky spolu s vysvětlením jejího vztahu ke státnímu zřízení. V tomto popisu je kladen důraz na období nadvlády komunistického režimu, přičemž podrobně budou rozebrány komunistické prověrky prováděné v 70. a 80. letech. Komunistické prověrky jsou zvoleny jako názorný příklad mechanismu oddělování soukromé sféry od sféry veřejné té doby. V...
Sociální kapitál jako faktor regionálního rozvoje
Stachová, Jana ; Čermák, Daniel
Příspěvek má dvě části, první z nich je věnována konceptualizaci vlivu sociálního kapitálu na regionální rozvoj, v druhé jsou uvedeny výsledky empirického šetření sociálního kapitálu v České republice. V analytické části je důraz kladen na teritoriální diferenciaci sociálního kapitálu podle regionů NUTS a také jeho diferenciaci podle velikosti sídla. Čím větší je velikost sídla, tím nižší je úroveň sociálního kapitálu.
Institucionální důvěra v regionech České republiky
Stachová, Jana ; Čermák, Daniel ; Vobecká, Jana
Cílem příspěvku je pospat a vysvětlit regionální rozdíly v hladině důvěry v politické instituce v regionech NUTS 2 v České republice. Existující regionální rozdíly na hladině NUTS2 jsou způsobeny spíše individuálními charakteristikami respondentů než kontextuálními regionálními faktory. Byly však identifikovány rozdíly mezi venkovskými a městskými regiony, čím urbanizovanější je region, tím je nižší hladina důvěry v politické instituce. Svoji významnou úlohu hraje také velikost obce. V menších obcích je zjištěna významně vyšší míra institucionální důvěry, zejména důvěry v lokální samosprávu.
Volební účast v závislosti na velikosti obce
Čermák, Daniel ; Stachová, Jana
Práce se zabývá rozdílem ve volební účasti mezi obcemi různé velikosti v České republice. Ukazuje trend nepřímé úměry mezi velikostí obce a volební účastí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.