Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání učitelů hudební výchovy 1. stupně základní školy v kontextu školské reformy
Šobáňová, Barbora ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Sedláček, Marek (oponent) ; Slavíková, Marie (oponent)
Disertační práce nejprve stručně uvádí poznatky z oblasti ontogenetického vývoje dítěte v období mladšího školního věku a počátcích pubescence v souvislosti s hudebním vývojem a zabývá se emocionálním významem hudby v osobnostním rozvoji dítěte. Další část je věnována hudebnímu vzdělávání na 1. stupni základní školy (ZŠ), jeho cílům, historickým kontextům i současnému postavení předmětu hudební výchova v rámci českého kurikula a také zahraničním zkušenostem. Třetí kapitola zachycuje současnou strukturu hudebně výchovných předmětů ve studijních programech státních pedagogických fakult v České republice pro aprobaci učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Výzkumná část se snaží zmapovat současnou situaci v oblasti hudebního vzdělávání na 1. stupni ZŠ v České republice, jak ji vnímají učitelé hudební výchovy v praxi, zejména v souvislosti s jejich pregraduální přípravou. Výzkum je zaměřen na zkušenosti začínajících učitelů, kteří prošli pregraduální přípravou v posledním desetiletí. Cílem je také zjistit to, jak celou situaci vnímají vysokoškolští pedagogové hudebně výchovných předmětů, kteří připravují budoucí učitele na státních pedagogických fakultách v České republice. Pro získání dat byla využita metoda dotazníkového šetření a také rozhovor (interview). Výsledky výzkumu poukazují na problémy, které se...
Integrace zdravotních a sociálních služeb
Slavíková, Martina ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám integrací zdravotních a sociálních služeb. Představila jsem problematiku dvou resortní správy služeb a jejich financování. Dále jsem popsala jednotlivé aktéry, kteří se na integraci služeb podílejí, zmínila strategické dokumenty a legislativu, která souvisí s poskytováním zdravotní a sociální péče. V případové studii jsem zmapovala zdravotní a sociální služby poskytované v Lounech, prostřednictvím liniových pracovníků jsem získala informace o provázanosti služeb v Lounech a o faktorech, které ovlivňují implementaci integrace služeb v obci. Pro úspěšnou implementaci integrace je nezbytné specifikovat uživatele integrovaných zdravotně sociálních služeb, vytvořit jim domácí zázemí, zajistit flexibilní nabídku služeb a zároveň podporovat neformálně pečující tj. rodinu. Chybějící poptávka po integrovaných službách souvisí s dalšími faktory, kterými jsou neznalost občanů a nízká participace na péči o své blízké. Linioví pracovníci ve zdravotních a sociálních službách neznají integraci služeb, v praxi se s ní nesetkávají, tento faktor má vliv na motivaci liniových pracovníků ke změnám v oblasti poskytování péče. Významným faktorem je také stávající síť zdravotních a sociálních služeb v Lounech, kdy jednotlivé organizace vzájemně komunikují a spolupráci považují za velmi...
Odraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání v českém základním uměleckém vzdělávání
Lojdová, Jaroslava ; Nedělka, Michal (vedoucí práce) ; Ašenbrenerová, Ivana (oponent) ; Slavíková, Marie (oponent)
Disertační práce Odraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV) v českém základním uměleckém vzdělávání se zabývá vývojem současné pedagogické reformy a její aplikací v hodinách hudební nauky v základních uměleckých školách. Prostřednictvím dostupných zdrojů jsem vystihla její historický vývoj a proměny vzdělávacího obsahu, metod a organizačních forem výuky. Z výzkumu, který jsem provedla, pak vyplývá, že současná pedagogická reforma pomohla přesněji pojmenovat náplň a rozsah práce v hodinách hudební nauky. Umožnila přizpůsobit obsah hudební nauky specifickým podmínkám a profilaci jednotlivých škol, dala nový pohled na cíle výuky a posílila pozice pedagoga v tvorbě strategických dokumentů školy. Z obsahového hlediska došlo k provázanosti interpretačních dovedností s porozuměním zákonitostem hudby s dostatečným prostorem pro budování žebříčku hodnot žáků a pro formování jejich postojů. Zjistila jsem, že mezi metodami výuky se uplatňuje zejména kritické myšlení, vrstevnické učení, spolupráce ve skupinkách a činnostní výuka, to vše s důrazem na názornost. Z progresivních metod je nejčastěji zastoupena simulační metoda. Z těchto zjištění vyplývá to, co uvádím v závěru práce, že totiž hudební nauka v základních uměleckých školách stále podléhá snahám o zlepšování a...
Komparace vybraných hudebně pedeutologických problémů v České republice a v Rakousku
Kopřivová, Jitka ; Váňová, Hana (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Palkovská, Jana (oponent)
Cílem disertační práce je zachytit vybrané pedeutologické problémy učitele hudební výchovy na 2. st. ZŠ a SŠ v kontextu současné společnosti a vzdělávací politiky České republiky a Republiky Rakousko, které bezprostředně ovlivňují výkon profese. Jedná se zejména o zejména kariérní řád, profesní standardy učitelů, otázku stárnutí učitelské populace, sociálního a ekonomického postavení učitelů a feminizace ve školství. Součást práce tvoří srovnávací analýza kurikul vysokoškolské pregraduální profesní přípravy učitelů hudební výchovy obou zemí. Praktická výzkumná část prezentuje výsledky dotazníkového šetření názorů studentů oboru učitelství hudební výchovy a učitelů z praxe na vlastní pregraduální přípravu, motivaci k volbě učitelské profese a zachycuje jejich problémy na počátku samostatné školní praxe. Závěrem jsou prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů zachyceny pohledy vysokoškolských pedagogů a administrativních pracovníků na vybraná pedeutologická témata.
Školní pěvecký sbor jako prostředek zvyšování zájmu o hudbu a jako alternativa její výuky na čtyřletých gymnáziích
Spiritová, Martina ; Valášek, Marek (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Pecháček, Stanislav (oponent)
Abstrakt: Disertační práce se věnuje výuce hudby na gymnáziích (čtyřletých, vyšším stupni osmiletých.) Popisuje experimentální výukovou koncepci, která je založena na principu, že žáci nenavštěvují klasickou výuku, ale jsou členy školního pěveckého sboru. Na skladbách, které ve sboru studují, se učí tomu, co by se jinak učili v běžné výuce. Text nejprve popisuje legislativu spojenou s výukou hudby na gymnáziích, seznamuje se současnou situací a poté popisuje koncepci a na dvou příkladech ukazuje, jak může v praxi fungovat. Dále přináší drobnou výzkumnou sondu zaměřenou na efektivitu této koncepce. Hlavní část práce obsahuje vzorový školní vzdělávací program a především seznam notového materiálu, na kterém lze tuto koncepci realizovat. Sborník skladeb je rozdělen na dvě části - kompozice z oblasti tzv. vážné hudby a kompozice skladeb populárních včetně hudby lidové. Závěr práce pak ukazuje určité nevýhody koncepce a další vize, jak gymnáziím koncepci přiblížit. Klíčová slova: gymnázium, pěvecký sbor, experimentální výuka, školní vzdělávací program, vážná hudba, populární hudba, efektivita výuky
Průzkum lícního pískovcového zdiva kamenného pláště historických konstrukcí za použití neinvazivní analytické techniky georadaru (GPR)
Havlín, J. ; Slavíková, M. ; Gláser, Petr ; Válek, Jan ; Pavelka, K. ; Panošová Hucková, M.
Tento památkový postup obsahuje popis základních kroků, které je třeba dodržet pro úspěšné použití georadaru a získání užitečných dat při vizualizaci skladby lícního pískovcového zdiva historických konstrukcí. Jsou zde uvedena vhodná nastavení přístroje GPR při sběru dat a jejich způsob zpracování pomocí softwaru. Památkový postup aplikuje nedestruktivní analytickou techniku GPR při průzkumu kamenných konstrukcí a může proto být užitečným upřesněním specifických podrobností při provádění stavebně historického průzkumu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika využití neinvazivních průzkumových metod - georadaru, impakt echa a povrchového měření šíření ultrazvuku k posouzení stavu a konstrukčních detailů pískovcového pláště stavebních konstrukcí
Havlín, J. ; Slavíková, M. ; Válek, Jan ; Pavelka, K.
Metodika popisuje princip vybraných neinvazivních metod (georadaru, impakt echa, ultrazvuku), jejich možnosti, omezení a výhody při jejich vzájemném kombinování při průzkumu kamenných plášťů stavebních konstrukcí. Metodika dále naznačuje postup samotného měření a vyhodnocování získaných dat.
Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí
Kmentová, Milena ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Klenková, Jiřina (oponent)
Disertační práce se pohybuje v průniku oborů hudební výchova, hudební psychologie, lingvis- tika a speciální pedagogika. Teoretická část se věnuje pojmu témbr z muzikologického a lingvistického hlediska, charakte- rizuje témbrový sluch jako hudebně sluchovou schopnost. Představuje a srovnává testy tém- brového a fonematického sluchu. Z ontogenetického hlediska popisuje rozvoj hudebnosti a řeči dětí předškolního věku a klade důraz na sluchovou pozornost jako předpoklad jejich rozvoje. Charakterizuje narušení těchto schopností a popisuje terapie zapojující do reedukace řeči hu- dební výchovu nebo prvky muzikoterapie. Terénní výzkum popisovaný v praktické části měl podobu základního výzkumu a experimentu, pracoval s výzkumným vzorkem 180 předškolních dětí. Předmětem základního výzkumu byly vztahy mezi hudebními a řečovými projevy předškolních dětí s atypickým vývojem řeči. Před- mětem experimentu bylo hledání nejúčinnějšího propojení hudební a jazykové výchovy s klad- ným vlivem na hudebnost i řeč. Jednotlivé kapitoly představují vlastní diagnostický materiál, experimentální metodiku a průběh výzkumu. Základní terénní výzkum přinesl podrobné údaje o chování předškolních dětí s atypickým vývojem řeči při hudebních činnostech a o kvalitě slu- chové pozornosti, témbrového a fonematického sluchu....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.