Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Souvislosti a podobnosti vývoje zadluženosti českých domácností a vládního sektoru
Kyncl, Martin ; Rybáček, Václav (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Diplomová práce analyzuje souvislosti a podobnosti vývoje zadluženosti sektoru domácností a sektoru vládních institucí v České republice. V návaznosti na vymezení vlivu měnové a fiskální politiky na zadluženost obou sektorů je analyzován vývoj zadluženosti sektoru domácností a sektoru vládních institucí v České republice a vybraných členských zemích Evropské unie v letech 2000 -- 2012, a to z hlediska její výše a struktury.
Analýza závislosti české ekonomiky na německé
Chrstoš, Tomáš ; Rybáček, Václav (vedoucí práce) ; Pícl, Michal (oponent)
Práce se zabývá závislostí české ekonomiky na vývoji německé. Nejprve popisuje teoretická východiska týkající se platební bilance, jejích položek a faktorů ovlivňujících platební bilanci. V praktické části je nejprve provedena komparativní analýza české a německé platební bilance. Poté následuje regresní analýza, jejímž účelem je zjistit závislost české ekonomiky na německé. Práce se dále zabývá závislostí jednotlivých sektorů těchto ekonomik na sobě a nastiňuje z toho plynoucí výhody a rizika.
EUROZÓNA A JEJÍ NEROVNOVÁHY
Veselý, Miloslav ; Rybáček, Václav (vedoucí práce) ; Ševčíková, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá ekonomickým vývojem Eurozóny a s ním spojenými strukturálními nerovnováhami a systémovými slabostmi. Jako oblast s jednotnou měnovou politikou nám Eurozóna slouží za příklad praktického důsledku nesplnění teoretických požadavků na úspěšné fungování konceptu optimální měnové oblasti. Současná hospodářská krize tyto nedostatky naplno odhalila a ukázala na divergenční proces, který prohloubil strukturální rozdíly mezi jádrem a periferními zeměmi. V rámci své práce nejdříve popíšu koncept ideální měnové oblasti a mezinárodních vyrovnávacích procesů. Stěžejní část práce se bude s použitím empirických dat věnovat popisu a analýze ekonomického vývoje jádra a periférie Eurozóny od jejího založení až do současnosti s důrazem na odhalené makroekonomické nerovnováhy. Hlavním cílem bude ukázat na příčiny současné krize, popsat hlavní ekonomické důvody jejího vzniku a v rámci závěru práce navrhnout možná řešení a opatření vedoucí k prevenci opakování krizového vývoje.
JE FISKÁLNÍ UNIE ŘEŠENÍM KRIZE EUROZÓNY
Šatavová, Eva ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Rybáček, Václav (oponent)
Cílem této práce je vyhodnocení hypotézy, zda se fiskální unie států eurozóny dokáže vypořádat s následky a příčinami dluhové krize. Jsou představeny kategorizované návrhy vedoucí k fiskální unii. Tyto návrhy se však potýkají s problémy morálního hazardu, převrácených motivací, nových daní, neefektivní alokace vzácných zdrojů a obecnými problémy fiskální politiky. Nové kroky vedoucí směrem k fiskální unii budou přijímány na nadnárodní úrovni, přičemž některé z těchto kroků jsou pravděpodobnější než jiné. Čím více těsnějších pravidel, fiskálního dohledu a regulací bude fiskální unie zajišťovat, tím déle a úspěšněji bude krizi eurozóny odvracet. Protože eurozónu nelze povazovat za optimální měnovou oblast a protože vykazuje problémy tragédie obecní pastviny, potom fiskální unie v dlouhém období, spolu se všemi problémy nových návrhů, povede pouze k prohloubení současné krize, případně vytvoření nové a mnohem silnější.
Může vytvoření fondového centra napomoci ke zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti země?
Kubínová, Pavla ; Rybáček, Václav (vedoucí práce) ; Urban, Luděk (oponent)
Vysoká koncentrace automobilového průmyslu v české ekonomice a její závislost na exportu do Německa by se dala přirovnat ke špatně diverzifikovanému investičnímu portfoliu. V době, kdy se odvětví náročná na manuální práci přesouvají do zemí s levnější pracovní silou a dokonce i stabilní německá ekonomika ztrácí tempo růstu, je třeba přemýšlet, jak podpořit konkurenceschopnost české ekonomiky a zajistit udržitelný hospodářský růst. Práce se zabývá otázkou, zda možným řešením může být vyšší orientace na finanční sektor a vytvoření silného trhu kolektivního investování. Odpověď se autorka snaží nalézt pomocí analýzy tohoto odvětví a jeho vlivu na domácí ekonomiku v zemích, kde existují největší fondová centra v EU. Původní domněnku, že intenzivní vývoj trhu kolektivního investování v zemi zásadně podpoří růst HPD, analýza nepotvrdila. Nicméně vzhledem k silné korelaci mezi objemem aktiv ve správě fondů a HPD nelze určitou souvislost vyloučit. Vliv na rozvoj dalších odvětví v ekonomice je jen průměrný, ovšem analýza ukazatelů konkurenceschopnosti ukázala silnou stránku tohoto odvětví.
Vývoj a současný stav veřejných rozpočtů
Pinlová, Veronika ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Rybáček, Václav (oponent)
V úvodní části diplomové práce se zaměřuji na seznámení s vývojem veřejných rozpočtů v České republice v období počátku 90. let 20. století až do současnosti. Druhá část se zaměřuje na charakteristiku soustavy veřejných rozpočtů, kde jsou popsány jednotlivé složky rozpočtové soustavy. Po seznámení se základní problematikou veřejných financí a soustavou veřejných rozpočtů, se práce zaměřuje na analyzování vládního deficitu a veřejného zadlužení, kde cílem je definování základních faktorů ovlivňující dosažení lepší relativní váhy veřejného dluhu, a to v souvislosti přijetí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, který by měl zastavit nepříznivý vývoj v oblasti veřejných financí České republiky a celkového vládního zadlužení.
PŘÍČINY HYPOTEČNÍ KRIZE V USA
Fiala, Petr ; Šíma, Josef (vedoucí práce) ; Rybáček, Václav (oponent)
Diplomová práce se zabývá zkoumáním příčin a průběhem hypoteční krize ve Spojených státech, jejíž počátky můžeme datovat do roku 2006. Teoretická část práce vysvětluje obecné příčiny hospodářských krizí v souladu s rakouskou teorií hospodářských cyklů. Stručně jsou zmíněny i některé problémy nemonetárních teorií cyklu a vyvráceny nejčastější námitky proti rakouské teorii. Analytická část práce se snaží objasnit, proč se současný hospodářský cyklus projevil primárně v podobě hypoteční krize. Za tímto účelem jsou samostatně analyzovány instituce hrající zásadní roli v oblasti amerického hypotečního trhu, mezi něž patří Federální rezervní systém, vládou sponzorované hypoteční agentury a trojice nejvýznamnějších ratingových agentur Moody's, Standard & Poor's a Fitch Ratings. Závěr práce by měl dát odpověď na otázku, proč a jakým způsobem došlo ve Spojených státech ke vzniku hypoteční krize.
VNÍMÁNÍ CENOVÉ HLADINY VS. MĚŘENÁ CENOVÁ HLADINA, JEJÍ OVLIVŇOVÁNÍ A ZPĚTNÉ PŮSOBENÍ NA EKONOMIKU
Marková, Lenka ; Šíma, Josef (vedoucí práce) ; Rybáček, Václav (oponent)
Měření cenové hladiny ukazatelem CPI dává prostor pro určitou mezeru mezi naměřenou cenovou hladinou a hladinou subjektivně vnímané inflace. Diplomová práce se zabývá kvantifikováním této mezery u jednotlivých skupin obyvatel, na konkrétních datech upozorňuje, jak tento gap ovlivňuje jednotlivce, zda růst životních nákladů podle indexu CPI kopíruje vnímání o cenách. Objasňuje vliv nesprávné konstrukce indexu jako důležitého orientačního bodu v ekonomice způsobujícího redistribuci zdrojů v souvislosti s jeho využitím pro indexaci důchodů a navrhuje správnější přístupy ke konstrukci indexu. Zkoumá, jaké faktory ovlivňují vnímání cen a vstupují do vyhodnocování zisků a ztrát v myslích spotřebitelů. Vnímání cen je ovlivněno jak socio-ekonomickým tak politickým prostředím, závěr práce přesahuje do oblasti politických voleb a zjišťuje, zda existuje kauzální vztah mezi vnímáním cen a volbou té které části politického spektra.
Systém národního účetnictví a hospodářský cyklus
Rybáček, Václav ; Zemplinerová, Alena (vedoucí práce) ; Šíma, Josef (oponent) ; Ondruš, Vítězslav (oponent)
Práce se zabývá systémem národních účtů, jenž je klíčovou databází informací pro hospodářskou politiku. Na příkladu disponibilního důchodu je diskutován vztah SNA k ekonomické teorii, řešena je otázka, zde národní účetnictví následuje teoretické základy, jež stály u zrodu celého systému. Na příkladu HDP jsou diskutovány základní koncepty systému jako vymezení ekonomické aktivity, koncept přidané hodnoty a odvozené poptávky. Klíčovou otázkou je vazba ukazatele HDP na korektní zobrazení pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu. k analýze hospodářského vývoje české ekonomiky je využit alternativní ukazatel ekonomický aktivity.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.