Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mitochondrial phenotype in minipig model transgenic for N-terminal part of human mutated huntingtin
Hansíková, H. ; Rodinová, M. ; Křížová, J. ; Dosoudilová, Z. ; Štufková, H. ; Bohuslavová, Božena ; Klíma, Jiří ; Juhás, Štefan ; Ellederová, Zdeňka ; Motlík, Jan ; Zeman, J.
Huntington’s disease (HD) is neurodegenerative disorder caused by an abnormal expansion of CAG repeat encoding a polyglutamine tract of huntingtin (htt). It has been postulated that mitochondria dysfunction may play significant role in the pathophysiology of the HD. But it is still not known yet in detail how mitochondria are able to cover energy needs of the cells during the progression of the HD.
Studium poruch NADH: ubichinon oxidoreduktázy u člověka
Rodinová, Marie ; Hansíková, Hana (vedoucí práce) ; Kalous, Martin (oponent)
NADH: ubichinon oxidoreduktáza (komplex I) je nejkomplikovanějším enzymem mitochondriálního systému oxidativní fosforylace (OXPHOS). Komplex I leží na vnitřní membráně mitochondrií a je tvořen 45 podjednotkami, z nichž 7 je kódováno mitochondriální DNA a 38 jadernou DNA. Komplex I reoxiduje NADH a transportuje protony z matrix do mezimembránového prostoru, čímž pomáhá v syntéze ATP. Mitochondriální onemocnění způsobená poruchou komplexu I jsou nejčastější příčinou poškození systému oxidativní fosforylace. Projevují se heterogenní škálou symptomů a nejvýrazněji postihují energeticky náročné tkáně. Cílem diplomové práce bylo na kultivovaných fibroblastech co nejlépe charakterizovat dopady poruch komplexu I na metabolismus buňky. Studie byla provedena na dvou liniích fibroblastů získaných po informovaném souhlasu od pacientů s izolovanou poruchou komplexu I a dvou kontrolních liniích. První linie nesla mutaci m.3697G>A v MTND1 genu, druhá linie nesla mutace c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu. Obě mutované podjednotky jsou součástí katalytického jádra komplexu I. Hladina heteroplasmie mutace m.3697G>A přesahovala ve fibroblastech 90 %. Ultrastruktura mitochondrií obou pacientů byla proti kontrole významně poškozena, mitochondriální síť vykazovala nehomogenní rozložení v buňce a u obou případů byl v...
Komplex I mitochondriálního dýchacího řetězce a jeho poruchy.
Rodinová, Marie ; Kalous, Martin (oponent) ; Hansíková, Hana (vedoucí práce)
NADH: ubichinon oxidoreduktáza (Komplex I) je multipodjednotkový proteinový komplex vnitřní mitochondriální membrány a je největším a nejsložitějším komplexem systému oxidativní fosforylace, který vytváří převážnou většinu energie pro eukaryotické buňky. Je složen ze 45 podjednotek, z nichž 7 je kódováno mitochondriální DNA a zbylých 38 jadernou DNA. Strukturu tvoří dvě ramena spojená do tvaru písmene L, z nichž jedno je zanořeno do vnitřní mitochondriální membrány a druhé směřuje do matrix. Komplex I oxiduje molekulu NADH, přičemž tento proces je spřažen s pumpováním protonů do intramembránového prostoru, kde se tvoří gradient H+ , který je následně využit pro syntézu ATP. Poruchy komplexu I představují rozsáhlou, klinicky i geneticky heterogenní skupinu onemocnění mitochondriálního energetického metabolismu Při poruchách NADH: ubichinon oxidoreduktázy dochází především ke snížení aktivity i množství komplexu, poklesu produkce ATP, změnám membránového potenciálu i morfologii mitochondrií a mitochondriální sítě a roste produkce reaktivních forem kyslíku. Kombinace těchto jevů ústí v závažné dědičné poruchy metabolismu, jejichž prognóza je nepříznivá a léčba v současné době nedostupná.. Cílem této práce je snaha podat přehled o současných znalostech struktury, asemblace a funkce komplexu I...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.