Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové syntetické drogy a mechanismy jejich účinku
Kozová, Johana ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Petrásek, Tomáš (oponent)
Nové syntetické drogy je rozsáhlá skupina návykových látek, které jsou syntetizovány především za účelem obejití současné legislativy. Nejčastěji jsou vytvářeny relativně nepatrnou změnou struktury dnes již dříve zakázaných látek. Jakékoliv drogy a jejich dlouhodobé užívání má velmi neblahý vliv na život jedince a celou společnost. Proto porozumění mechanismu jejich působení je důležité při léčbě jimi vyvolaných komplikacích a může také posloužit k vývoji léčiv použitelných pro léčbu některých onemocnění. Tato bakalářská práce se zabývá dosavadními poznatky o mechanismu působení nových syntetických drogy - syntetických katinonů, především mefedronu, metylonu a MDPV. V práci je také pro porovnání uveden mechanismu působení amfetaminu. Klíčová slova: drogy, syntetické katinony, mefedron, metylon, MDPV
Mirror neuron system: Mechanisms and functions
Loginova, Alisa ; Nekovářová, Tereza (vedoucí práce) ; Petrásek, Tomáš (oponent)
Zrcadlové neurony (MN) jsou výjimečnou skupinou neuronů s visuomotorickými vlastnostmi. Jejich aktivace je spojena jak s pozorováním konání druhé osoby, tak i s prováděním stejného úkonu, pokud již tyto činnosti patřily do motorického repertoáru pozorovatele. MN byly poprvé identifikovány u makaků, později došlo k jejich objevu u člověka. Nejdůležitější struktury, kde můžeme nalézt zrcadlové neurony, jsou Brokova oblast, která se nachází v inferiorní části frontálního gyru (IFG), premotorický kortex a superiorní parietální lalok (SPL). MN jsou nedílnou součástí pochopení činů ostatních, imitace, učení a jazyka. Dle dnešních poznatků mají také roli v sociální kognici - při prožívání empatie a teorie mysli (ToM). Empatií lze definovat jako sdílení pocitů druhé osoby. ToM zdůrazňuje schopnost reprezentovat mentální stavy jiných osob, poznatků, přání a zkušeností. Vede k schopnosti správného pochopení a anticipování konání pozorované osoby. Kromě MN se sociálně kognitivních procesů účastní i amygdala, inzula a bazální ganglia. Poruchy sociálně kognitivních schopností jsou pozorovány v autismu, schizofrenií a psychopatií. Klíčová slova: zrcadlové neurony, motorická oblast, sociální kognice, empatie, teorie mysli
Učení a paměť u transgenních potkanů se sníženou expresí proteinu Nogo-A
Petrásek, Tomáš
Protein Nogo-A patří k nejvýznamnějším regulačním molekulám v centrální nervové soustavě. Pomáhá řídit vývoj neuronů i glií, navádění axonů i synaptickou plasticitu v dospělém mozku. Ačkoli je studován převážně jako inhibitor regenerace axonů po poranění CNS, hraje roli v celé řadě chorob, včetně neurodegenerativních a neuropsychiatrických. Tato práce nabízí přehled dosavadních poznatků o funkci Nogo-A a s ním spojených proteinů, a shrnuje výsledky experimentů zaměřených na studium chování v modelu transgenního potkana se sníženou expresí Nogo-A. K hlavním výsledkům patří významné zhoršení výkonnosti v kolotočovém bludišti, ukazující na deficit kognitivní koordinace a flexibility, zatímco řada dalších kognitivních funkcí, jako je prostorová navigace a prostorová i neprostorová paměť, není sníženou expresí Nogo-A ovlivněna. Tato zjištění jsou diskutována v kontextu hypotézy o možném spojení mezi mutacemi či změnami exprese Nogo-A a lidské schizofrenie. Usuzujeme, že potkani se sníženou expresí Nogo-A představují velmi nadějný animální model schizofrenie, který si zasluhuje další výzkum.
Separace hipokampálních funkcí v Morrisově vodním bludišti a v aktivním vyhýbání se místu pomocí alternačního protokolu
Vojtěchová, Iveta ; Petrásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Hiadlovská, Zuzana (oponent)
V této práci jsme se zabývali exekutivními funkcemi hipokampu na úrovni chování a testovali jsme je jako tzv. behaviorální separaci u dospělých potkanů. Studovali jsme, zda pořadí při postupném učení dvou úloh (Morrisovo vodní bludiště a aktivní vyhýbání se místu) testujících odlišné hipokampální funkce, nebo jejich každodenní střídání (experiment 1), či postupné, anebo alternující učení stejné úlohy (aktivní vyhýbání se místu) ve dvou rozdílných prostředích (experiment 2), ovlivní u potkanů schopnost tyto úlohy řešit. Zjistili jsme, že potkani se dokážou naučit oba testy, stejně jako dobře rozlišit oba kontexty, bez ohledu na pořadí učení nebo alternaci. Vzhledem k narušení exekutivních funkcí u lidských schizofrenních pacientů, jsme tento postup vyzkoušeli také u potkaního modelu schizofrenie navozeného intraperitoneálním akutním podáním dizocilpinu (MK-801), antagonisty glutamátových NMDA receptorů, a to v dávce 0,08 mg/kg. Nepodařilo se nám selektivně narušit behaviorální separaci, nicméně pozorovali jsme celkový deficit učení v úloze aktivní vyhýbání se místu, bez ohledu na alternaci, doprovázený zvýšenou lokomoční aktivitou. Kognitivní projevy takto nízké dávky MK-801 v souvislosti s učením nebyly dosud v této prostorové úloze pozorovány. Podobný efekt se však neprojevil ve vodním bludišti....
Učení a paměť u transgenních potkanů se sníženou expresí proteinu Nogo-A
Petrásek, Tomáš ; Stuchlík, Aleš (vedoucí práce) ; Zach, Petr (oponent) ; Rokyta, Richard (oponent)
Protein Nogo-A patří k nejvýznamnějším regulačním molekulám v centrální nervové soustavě. Pomáhá řídit vývoj neuronů i glií, navádění axonů i synaptickou plasticitu v dospělém mozku. Ačkoli je studován převážně jako inhibitor regenerace axonů po poranění CNS, hraje roli v celé řadě chorob, včetně neurodegenerativních a neuropsychiatrických. Tato práce nabízí přehled dosavadních poznatků o funkci Nogo-A a s ním spojených proteinů, a shrnuje výsledky experimentů zaměřených na studium chování v modelu transgenního potkana se sníženou expresí Nogo-A. K hlavním výsledkům patří významné zhoršení výkonnosti v kolotočovém bludišti, ukazující na deficit kognitivní koordinace a flexibility, zatímco řada dalších kognitivních funkcí, jako je prostorová navigace a prostorová i neprostorová paměť, není sníženou expresí Nogo-A ovlivněna. Tato zjištění jsou diskutována v kontextu hypotézy o možném spojení mezi mutacemi či změnami exprese Nogo-A a lidské schizofrenie. Usuzujeme, že potkani se sníženou expresí Nogo-A představují velmi nadějný animální model schizofrenie, který si zasluhuje další výzkum. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Referenční vokalizace primátů
Rejlová, Markéta ; Nekovářová, Tereza (vedoucí práce) ; Petrásek, Tomáš (oponent)
Některé typy vokalizace nekódují pouze jednotlivé vlastnosti vokalizujícího jedince jako je druh, velikost a jeho motivační stav, ale informují také o událostech a objektech v okolí. Tato vokalizace se nazývá " funkčně referenční". Referenční komunikace se akusticky odlišuje od ostatních druhů vokalizace a je produkována pouze v reakci na specifické podněty. Recipient reaguje na vokalizací zprostředkovanou informaci stejným způsobem, jako by byl podnětu přítomen. Tato práce si klade za cíl shrnout dosavadní poznatky týkající se referenční komunikace primátů, především potravního a antipredačního typu, včetně neurologických mechanismů, gestikulace zprostředkující referenční signalizaci a mezidruhového srovnání. Klíčová slova: referenční komunikace, vokalizace, primáti, antipredační chování, potravní chování
Inhibitory axonální regenerace a jejich význam pro neuroplasticitu, chování a paměť
Vojtěchová, Iveta ; Petrásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Hock, Miroslav (oponent)
Centrální nervová soustava vyšších obratlovců, na rozdíl od periferní, neregeneruje. Příčinou je především přítomnost řady růstových inhibitorů produkovaných gliovou jizvou a oligodendrocyty, z nichž nejdůležitější jsou MAG (myelin-associated glycoprotein), OMgp (oligodendrocyte-myelin glycoprotein) a především Nogo protein. Nogo-A je jednou ze tří izoforem Nogo poteinu vyskytující se primárně v mozku a míše, kde v dospělosti způsobuje degradaci růstových kuželů, inhibuje růst neuritů, omezuje neuroplasticitu a znemožňuje regeneraci poraněných axonů. Pro příjem signálu slouží Nogo receptorový komplex, na něj navazující signální dráha pak způsobuje destabilizaci aktinových vláken. Existují ale i další receptory pro Nogo-A, například PirB receptor. Během vývoje je Nogo-A exprimován ve velké míře neurony, v dospělosti jsou však hlavními producenty oligodendrocyty. Je pozoruhodné, že neuronální exprese Nogo-A po narození neklesá ve strukturách s vysokou plasticitou. Mezi ně patří také hipokampus, který je významný zejména pro prostorové učení a paměť. V něm Nogo-A udržuje rovnováhu mezi synaptickou plasticitou a stabilitou a omezuje dlouhodobou potenciaci. Tato bakalářská práce proto kromě výše zmíněného dále představuje některé behaviorální metody použité ke studiu učení a paměti u Nogo deficientních modelů a...
Vliv antagonismu adrenergních receptorů na schopnost prostorového učení u laboratorních potkanů.
Petrásek, Tomáš ; Otáhal, Jakub (oponent) ; Stuchlík, Aleš (vedoucí práce)
Schopnost navigace v prostoru patří k důležitým složkám zvířecího chování. Často se používá jako zvířecí model při studiu vyšších kognitivních funkcí, například deklarativní paměti. Může být snadno testována v laboratorních úlohách, zvaných obecně "bludiště", a je vhodná i pro mezidruhová srovnání. Prostorové úlohy jsou proto velmi vhodné pro zvířecí testování účinků psychofarmak. Tato práce se zabývá zejména noradrenergním neuropřenašečovým systémem a jeho významem v učení, paměti a prostorové navigaci. Experimentální část se soustředí na ovlivnění prostorové kognice a motorických schopností laboratorních potkanů noradrenergními antagonisty prazosinem, idazoxanem a propranololem, a D2 dopaminergním antagonistou sulpiridem, v úloze aktivního alotetického vyhýbání se místu (AAPA). Tato úloha umožňuje simultánně hodnotit jak prostorovou kognici, tak i lokomoční aktivitu zvířat. Potkani s vysokými dávkami noradrenergních antagonistů vykazovali celkové poškození, projevující se sníženou lokomoční aktivitou i neschopností řešit pokusnou úlohu. β-blokátor propranolol v nižší dávce 25 mg vyvolal selektivní poškození prostorové kognice, aniž by omezil pohyblivost zvířat. Při podání po experimentálním sezení však nenarušil tvorbu dlouhodobé paměťové stopy. Současné podání α1 adrenergního antagonisty prazosinu a D2...
Farmy pro odchov prasat z hlediska hlukové zátěže okolí.
PETRÁŠEK, Tomáš
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení farmy pro odchov prasat z hlediska hlukové zátěže okolí. Hlavním cílem práce bylo provést měření hluku během pracovního provozu na různých místech vybraného objektu, zpracovat získaná data, provést výpočet ekvivalentní hladiny hluku a nakonec zhodnotit výsledky práce. Na základě naměřených a vyhodnocených hodnot vyplývá, že hluková zátěž zkoumaného objektu nemá negativní vliv na své okolí, a proto není potřeba navrhovat žádná zvláštní opatření ke zlepšení současného stavu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.