Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Umění a patronát Dobřenských z Dobřenic ve Východních Čechách
Pospíchal, Jan ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Anotace: Bakalářská práce pojednává o sakrálním umění a patronátu vladycké, později hraběcí rodiny Dobřenských z Dobřenic na území dnešních východních Čech. Zaměřuje svou pozornost nejen na formální rozbor a popis větších či menších sakrálních staveb, ale sleduje rovněž osudy význačných členů rodiny Dobřenských a na jednotlivých příkladech nastíňuje smysl a hlubší pojetí vrcholně a pozdněbarokní chrámové výzdoby, tak jak byla zamýšlena jejími objednavateli. Hlavní pozornost je věnována kostelu sv. Klimenta v Dobřenicích se zvláštím zřetelem k jeho interiérové výzdobě a zodpovězení otázek týkajících se ikonografie a autorství oltářního obrazu sv. Klimenta, které je připisováno Ignáci Viktorinu Raabovi, oltáře sv. Jana Nepomuckého s pandánově umístěnou kazatelnou, jejichž sochařská výzdoba je připisována Ignáci Rohrbachovi a také na rozbor další sochařské výzdoby. V dalších kapitolách se práce zaměřuje i na ostatní památky spojené s rodem Dobřenských v místech, která v někdejších dobách spravovali: Nedělišti, Ouhrově či Uhelné Příbrami a rovněž na díla užitého umění. Klíčová slova: Dobřenští z Dobřenic, šlechta, baroko, rokoko, malířství, sochařství, architektura, oltář, Královéhradecká diecéze, Raab, Rohrbach, sv. Kliment, Dobřenice, Neděliště, Ouhrov, Uhelná Příbram, Východní Čechy, užité umění, sakrální stavby
Carlo Innocenzo Carlone a malířská výzdoba Clam-Gallasova paláce v Praze
Ungrová, Eva ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zejména malířskou výzdobou Clam-Gallasova paláce v pražské Husově ulici, jejímž autorem je Carlo Innocenzo Carlone. Zvláště velká pozornost je věnována malbě na hlavním schodišti, jejímž námětem je Apollonův triumf. V úvodních kapitolách se seznámíme s historií stavby Clam-Gallasova paláce a jejími objednavateli. V následující části práce se věnuji popisu stavby, jejíž výzdoba je spjata s antickou mytologií a o níž se zasloužili mimo jiné Matyáš Bernard Braun či Santino Bossi. Hlavní náplní práce je ikonologicko-ikonografický rozbor maleb od Carla Innocenza Carloneho a jejich zařazení do širšího evropského kontextu.
Aspects of artistic training and patronage in Bohemia in the second half ot the 17th century. The case of Christian Schröder (1655-1702)
Fornasiero, Alice ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Volrábová, Alena (oponent) ; Oulíková, Petra (oponent)
Osobnost Christiana Schrödera byla záminkou pro nasměrování pozornosti předkládané práce k několika problematickým oblastem v rámci dějin novověkého umění v Českých zemích. Za účelem jejich objasnění byl sledován vývoj umělecké kariéry tohoto malíře. O jeho počátečním působení jako dvorním malíři hraběte Slavaty nemáme mnoho zpráv. Nalezené archivní prameny naopak dokládají jeho studijní cestu do Itálie, která se úzce váže na fenomén české malířské scény v novověku, kdy umělci hojně cestovali za inspirací a studiem do této země. Po Schröderově návratu do Prahy byl postaven před rozhodnutí, zdali se stát cechovním malířem nebo zastávat funkci císařského malíře, jímž se nakonec stal. Následně získal místo správce Obrazárny Pražského hradu a byl učitelem mnoha umělců, k nimž patřil například i Petr Brandl. Práce ve světle uměleckého dění v Praze poslední dekády 17. století přehodnocuje Schröderův učitelský význam. Objednávka Gundakara Dientrichsteina pro zámek Libochovice, která se týkala vytvoření 43 kopií dle obrazů nacházejících se ve sbírkách Pražského hradu, se stala výjimečným historickým pramenem vedoucím k poznání původních kompozic pláten a vzhledu dnes již neexistujících pláten. Libochovická série kopií tak zapadá do hledání funkcí velmi oblíbených kopií významných maleb v českých a...
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Bábíčková, Jana ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá poutním kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. První část se bude hlavně věnovat kostelu, které podle literatury nahradil dnešní barokní chrám, ale podle archeologického průzkumu se zřejmě nacházel na jiném místě. Následovat bude popsání průběhu stavby, její architektonický rozbor a stručná zmínka o stavbách, které se kostelem inspirovaly. Největší část bude věnována vnitřní výzdobě kostela a podrobnému popisu jednotlivých částí výzdoby. Další kapitola přiblíží výstavbu ambitů, jejich malířskou výzdobu a další vybavení. Závěrečná kapitola bude věnována Paladiu země České, legendám s ním spojeným, jeho historii a poutím, které se ve Staré Boleslavi konaly. Klíčová slova kostel, Stará Boleslav, Palladium, baroko, Matyáš Bernard Braun, Škrétové, poutě
Svatá Hora a Bohosudov na barokních grafikách
Műllerová, Marie ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Štěrbová, Daniela (oponent)
Práce se bude zabývat grafickými vyobrazeními Svaté Hory a Bohosudova, která byla zhotovena v 17. a 18. století. Tato mariánská poutní místa spravována řádem Tovaryšstva Ježíšova významně přispěla k rekatolizaci v době pobělohorské. Grafiky jsou dokladem zbožnosti poutníků uctívajících zázračné madony, objekty uctívání, a zároveň neopomenutelným článkem české grafické tvorby. Spojením objektu uctívání s vedutou můžeme sledovat také vývoj památek po stránce architektonické. Cílem práce bude sběr grafik mapující způsob zobrazování v době barokní a následné vytvoření katalogu. Klíčová slova Barokní grafiky, poutnictví, řád Tovaryšstva Ježíšova, veduta, Svatá Hora u Příbrami, Bohosudov u Krupky
Liturgické vybavení kostela Panny Marie Vítězné v Praze z dílny Otmara Olivy
Pilařová, Kateřina ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Oulíková, Petra (oponent)
Anotace: Bakalářská práce se zabývá novodobým liturgickým vybavením v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského na Malé Straně, které navrhl a zhotovil český akademický sochař Otmar Oliva. Ten pro karmelitský kostel vytvořil nový oltář, ambon, kříž, křtitelnici s kropenkou v jednom a další liturgické předměty, které byly završeny slavnostním obřadem svěcení dne 18. října 2015. Práce má za cíl představit sochaře Otmara Olivu a seznámit s jeho pracemi pro kostel Panny Marie Vítězné. Tato práce je zaměřena v kontextu se zajímavou historií kostela, která je rovněž spjatá s historií naší země. Část práce se věnuje údajům od založení luteránského kostela Nejsvětější Trojice, a kdy po jejich vypovězení po bitvě na Bílé Hoře získali stavbu bosí karmelitáni. Dále se zaměřuje na samotnou architekturu kostela, na jeho interiér a vnitřní vybavení.
Hrabě František Josef Pachta v roli stavebníka i stavitele. Architektonická proměna rodových statků Františka Josefa Pachty v pozdním baroku.
Chrástecká, Marie ; Štěrbová, Daniela (vedoucí práce) ; Oulíková, Petra (oponent)
Tato diplomová práce byla nazvána "Hrabě František Josef Pachta v roli stavebníka i stavitele. Architektonická proměna rodových statků Františka Josefa Pachty v pozdním baroku". Hrabě František Josef Pachta byl poměrně významnou postavou českého baroka a zastával řadu důležitých politických funkcí. Členové rodu Pachtů se zvláště v období baroka zabývali stavební činností na svých rodových sídlech a ani František Josef Pachta nebyl v tomto ohledu výjimkou. Práce je zaměřena především na shrnutí Pachtovy stavební činnosti a na architektonický popis jednotlivých staveb, jako je například zámek a kostel sv. Petra a Pavla v Bezně, zámek Nový Falkenburk a kostel Narození Panny Marie v Jablonném v Podještědí nebo Pachtovy paláce v Praze. Práce se také zabývá otázkou, zda byl hrabě Pachta také architektem-diletantem, což v tomto případě znamená osobu, která se zabývá navrhováním staveb, přestože k tomu nebyla vyučena. Klíčová slova František Josef Pachta, architektura, baroko, Bezno, Jablonné v Podještědí, Pachtovy paláce v Praze
Zahrada zámku v Dobříši a její výzdoba
Kocurová, Pavla ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Štěrbová, Daniela (oponent)
Práce se bude zabývat zámeckou zahradou v Dobříši, její výzdobou a historií. Větší pozornost bude věnována osobě sochaře Ignáce Františka Platzera, jehož dílna se na sochařské výzdobě zahrady podílela.
Římské barokní stavební prvky na kostele sv. Josefa v porovnání s ostatními středoevropskými kostely
Šipr, Dominik ; Štěrbová, Daniela (vedoucí práce) ; Oulíková, Petra (oponent)
Diplomová práce "Římské barokní stavební prvky na kostele sv. Josefa v porovnání s ostatními středoevropskými kostely" pojednává o římských prvcích na karmelitánském kostele sv. Josefa v Praze na Malé Straně. Objasňuje přitom hlavní architektonické téma, jímž je citace kupole chrámu sv. Petra v interiéru kostela sv. Josefa. Práce rovněž shrnuje fakta o Abrahamu Parisovi jako nejpravděpodobnějším autorovi půdorysu. V kapitolách věnovaných architektuře jsou kromě popisu malostranského kostela podrobně rozebrány římské kostely, které mohly být vzorem pro kostel sv. Josefa. Dále práce osvětluje vliv dobových filozofických názorů na vznikající barokní stavby v Římě i v Čechách. Součástí práce jsou i příklady citací architektonických prvků ze známých římských staveb jako prostředku pro sdělení určitého ideového záměru. Klíčová slova bosé karmelitky, kostel sv. Josefa, nizozemská barokní architektura, římské vlivy ve střední Evropě, oválná dispozice půdorysu

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.