Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Farní kroniky jako pramen církevních a sociálních dějin na příkladu pamětních knih farností v děkanství velkomeziříčském
Mrňa, Jaroslav ; Petráček, Tomáš (vedoucí práce) ; Ryantová, Marie (oponent) ; Novotný, Miroslav (oponent)
PhDr. Jaroslav Mrňa Církevní a obecné dějiny 19. a 20. století Název disertační práce v českém jazyce: Farní kroniky jako pramen církevních a sociálních dějin na příkladu pamětních knih farností v děkanství velkomeziříčském. Abstrakt v českém jazyce: Farní kroniky v sobě ukrývají vedle jedinečného odkazu myšlenek a činnosti duchovních správců, správní agendy jim svěřeného úřadu také velmi cenné údaje z životního příběhu samotné farnosti. Disertační práce Farní kroniky jako pramen církevních a sociálních dějin na příkladu pamětních knih farností v děkanství velkomeziříčském se zabývá problematikou existence farních kronik a jejich využitím pro moderní historickou práci na poli církevních a sociálních dějin. Pro prezentaci výpovědní hodnoty pramene byly vybrány pamětní knihy farností velkomeziříčského děkanství. Po úvodní kritice pramenů a literatury následuje kapitola věnovaná pohledu na křesťanské vnímání dějinnosti, vývoj kronikářství v jednotlivých dějinných epochách a zhodnocení farní kroniky jako pamětní či úřední knihy, uměleckého díla. Na ni navazuje část, která se zaměřuje na rozdíly ve struktuře zaznamenaných údajů. K částečné analýze i komparaci byl vytvořen reprezentativní vzorek 915 exemplářů farních kronik z české i moravské církevní provincie, jejichž přehled přináší jedna z příloh. V rámci...
VR interaktivní aplikace
Novotný, Miroslav ; Tóth, Michal (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je nastudovat virtuální realitu a aspekty vývoje pro tuto platformu. Dále také vybrat a nastudovat vhodné prostředí pro vývoj aplikace a zjistit a vyzkoušet možnosti a omezení, které s touto platformou a prostředím souvisí. Závěrem pak navrhnout aplikaci s využitím nabytých znalostí. Navrženou aplikaci posléze implementovat a otestovat.
Rekatolizační praxe v lokální perspektivě.
Zahradník, Pavel ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Mikulec, Jiří (oponent) ; Novotný, Miroslav (oponent)
Název: Rekatolizační praxe v lokální perspektivě Podtitul: Vztah rekatolizace a obnovy církevní správy v Boleslavském kraji a severní části Hradeckého kraje (vybrané otázky) Klíčová slova: církev, rekatolizace, církevní správa, barokní zbožnost, Bolelsvský kraj, Hradecký kraj, 17. století, 18. století V této disertační práci sleduji vztah mezí nižší duchovní správou, rekatolizací a postupným pronikáním barokní zbožnosti do života lidí v Boleslavském kraji a severní části Hradeckého kraje v 17. a 18. století. Tento poměr je zde sledován na základě některých vybraných otázek. Nejdříve se věnuji vymezení základních pojmů jako je konfesionalizace, rekatolizace, protireformace, katolická reforma a barokní zbožnost. Dále sleduji vývoj rekatolizace v českých zemích v kontextu střední Evropy. Následuje kapitola věnovaná rekatolizační legislativě. V další části je popsáno postupné zlepšování farní správy z pohledu zvyšování počtu farností a rovněž zlepšování podmínek pro práci duchovních. Základními ukazateli pro to jsou počet farností, jejich obvod (počet kostelů ve farnostech, počet vsí, vzdálenosti) a počet obyvatel farností. Věnuji se rovněž hospodářskému zajištění farností i jejich zázemí (vybavení a příjmy kostelů). Stěžejní část práce popisuje výsledky, které měla rekatolizace na Boleslavsku a v...
Výchova ke spiritualitě
Novotný, Miroslav ; Syřiště, Ivo (oponent) ; Prokop, Jiří (oponent)
Cílem této práce je vytvořit pedagogickou koncepci výchovy ke spiritualitě. Snažím se o zmapování různých pohledů na lidskou spiritualitu. Spiritualita je jedním z důležitých témat filozofie, proto se tomuto pohledu věnuji nejvíce. Následuje psychologie, v jejímž rámci se projevuje snaha uchopit tento pojem vědeckým způsobem. Všímám si také změn ve vnímání pojmu spiritualita, a to jak ve vztahu k náboženství, tak i k užívání tohoto pojmu, který je ekvivalentní s dříve častěji používaným pojmem duchovnost. Okrajově zmiňuji též některé teorie týkající se spirituality z oblasti biologie, kvantové fyziky a výzkumů mozku. Po uvedení některých východisek, z kterých lze vytvořit pojmový aparát, docházím k vlastní definici spirituality, konkretizuji výchovu ke spiritualitě, včetně uvedení cílů, metod a forem této výchovy. Součástí práce je i menší výzkum, v kterém se snažím zjistit, jaká je míra spirituality respondentů, co vše tuto míru ovlivňuje, jakými formami a metodami respondenti rozvíjí svoji spiritualitu. Výzkum dotazníkovou metodou je pojat dosti široce, tak, aby odpovídal charakteru této práce. Má spíše dokreslující význam. V závěrečné části této práce uvádím praktický návrh pro výukový program rozvoje spirituality, který jsem sestavil pro Waldorfské lyceum v Semilech, kde jsem působil jako...
Trust Management Systems in P2P Networks
Novotný, Miroslav
disertační práce Název práce: Řízení důvěry v P2P sítích Autor: Miroslav Novotný Katedra / Ústav: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí doktorské práce: RNDr. Filip Zavoral Ph.D. V dnešní době se architektura určitých typů služeb jako jsou distribuované výpočty, distribuovaná úložiště nebo sítě pro distribuci obsahu, posouvá od tradičního modelu klient-server k více škálovatelnému a robustnějšímu P2P modelu. V takto složitém, anonymním a otevřeném systému je ale velice komplikované zajistit alespoň základní míru zabezpečení. Největší hrozbu představují útočníci, kteří dokáží spolupracovat a s použitím sofistikovaných strategií se snaží obejít stávající bezpečnostní systémy. Jako obrana proti těmto uživatelům vznikly takzvané systémy na řízení důvěry v P2P sítích. Nicméně jejich účinnost právě proti sofistikovaným strategiím není dostatečně ověřena. V této práci jsme navrhli nový systém pro řízení důvěry s názvem BubbleTrust a vyvinuli simulační framework P2PTrustSim pro testování různých systémů na řízení důvěry a libovolné strategii používané útočníky. Navržený framework definuje několik kriterií, která pomohou vyhodnotit úspěšnost dané strategie oproti zkoumanému systému. V rámci simulací jsme testovali čtyři systémy jež reprezentují současné hlavní přístupy k řízení důvěry a BubbleTrust....
Web server attack analyzer
Mižišin, Michal ; Novotný, Miroslav (vedoucí práce) ; Mareš, Martin (oponent)
V tejto práci sa zamieram na najčastejšie formy útokov na webové aplikácie. Predovšetkým na tzv. Injection flaws (útoky, pri ktorých sú dáta od užívateľa interpretované a vykonané), XSS (Cross Site Scripting) a CSRF (Cross Site Request Forgery), ktoré majú pre webovú aplikáciu v prípade kompromitácie fatálne následky. Zmapujem tieto typy útokov, ich históriu, popis, konkrétne príklady zneužitia. Navhrhnem tiež možné spôsoby ochrany a možnosti detekcie týchto útokov.
Web server attack analyzer
Mižišin, Michal ; Novotný, Miroslav (vedoucí práce) ; Čermák, Miroslav (oponent)
Analyzátor útokov na webový server - Abstrakt Cieľom práce bolo vytvorenie prototypu analyzátora útokov typu injection flaws na webový server. Navrhované riešenie kombinuje možnosti firewallu webových aplikácii a analyzátora logov webových serverov. Analýza je založená na konfigurovateľných signatúrach definovaných regulárnymi výrazmi. Práca začína popisom webových útokov, nasledovaný analýzou detekčných techník útokov na webové serveri, popisom a zdôvodnením vybranej implementácie. Nakoniec sú popísané možnosti ďalšieho vývoja na dosiahnutie lepších výsledkov v oblasti falošných hlásení. Implementovaná detekcia všetkých navrhovaných útokov spomalila čas odpovede servera o 10% a bola schopná odhaliť viac jako 99% útokov typu SQL injection, Path traversal a SSI injection nachádzajúcich sa v bezpečnostných skeneroch.
Aplikace projektového řízení na proces osvojení nového produktu
Zavadilová, Veronika ; Novotný, Miroslav (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace metodiky projektového managementu na obchodním případu v podniku Meopta - optika, s.r.o. následující fáze životního cyklu výrobku. V návaznosti na analýzu společnosti hodnotí skutečné řešení řízení projektu se zaměřením se na kritická místa projektu. Poslední kapitola specifikuje návrhy řešení k efektivnímu řízení projektu a eliminaci rizik.
Reputation-based Adaptation for Structured P2P Networks
Ladecký, Martin ; Novotný, Miroslav (vedoucí práce) ; Malohlava, Michal (oponent)
Cieľom tejto diplomovej práce je implementovať reputačný manažment do smerovacieho protokolu peer-to-peer siete. Táto implementácia je porovnaná so súčasnými riešeniami bezpečnosti v peer-to-peer sieťach - buď žiadna bezpečnosť alebo reputačný manažment, ktorý nie je implementovaný v smerovacom protokole. Zámerom je zvýšiť výkon smerovania a efektivitu bezpečnostných algoritmov.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.