Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Protein profiling, metabolic enzymes and transmembrane signaling in the heart of spontaneously hypertensive SHR-Tg19 rat
Manakov, Dmitry ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kuncová, Jitka (oponent) ; Kalous, Martin (oponent)
Kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou smrti jak na celém světě, tak v České republice. Hlavní faktory přispívající k rozvoji srdečních onemocnění, kromě věku a pohlaví, jsou obezita, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu a triglyceridů v krvi. Spontánně hypertenzní potkan (SHR) byl vyvinut a používán k vyhledávání genetických determinant těchto projevů. Tento běžně používaný potkaní model rozvíjí hypertenzi, dyslipidemii a inzulínovou rezistenci díky abnormálnímu genu translokázy mastných kyselin Cd36. Předchozí studie ukázaly, že transgenní oprava Cd36 u kmene SHR-Tg19 zlepšuje činnost beta-adrenergního systému v srdci, mírně zvyšuje srdeční hmotnost a vede ke zvýšení náchylnosti k arytmiím. Tato práce měla dva hlavní cíle: 1) Zjistit, zda a jak transgenní náhrada Cd36 v SHR ovlivňuje proteinové složení, mitochondriální funkci a aktivitu vybraných metabolických enzymů srdce. 2) Studovat expresi a distribuci vybraných složek beta-adrenergního signálního systému v lipidových raftech izolovaných pomocí solubilizace membrán detergentem TX-100. Rozhodli jsme se porovnat dva běžně používané proteomické přístupů, 2D elektroforézu spojenou s MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií a tzv. label-free LC-MS. Výsledky neukázaly překryv mezi odlišně exprimovanými proteiny identifikovanými...
Delece v lidské mitochondriální DNA a příčiny jejich vzniku
Zdobinský, Tomáš ; Tesařová, Markéta (vedoucí práce) ; Manakov, Dmitry (oponent)
Mitochondrie jsou organely eukaryotních buněk zajišťující především energetický metabolismus, podílí se však i na metabolických dějích jako je biosyntéza aminokyselin, hemových skupin, železosirných komplexů aj. Mitochondriální poruchy představují heterogenní skupinu onemocnění, která se mohou projevit jak v dětském, tak v dospělém věku. Postihují odlišným způsobem různé tkáně a orgány, nejčastěji se však projeví poruchami nervového systému, kosterní svaloviny, případně jater, ledvin nebo endokrinní soustavy. Delece mitochondriální DNA se podílejí na patologii mnoha z těchto onemocnění a jsou příznakem několika syndromů. Vznikají pravděpodobně v důsledku zastavení replikačního aparátu během replikace mitochondriální DNA a následného vzniku dvouřetězcového zlomu. To může být způsobeno především patogenními změnami proteinů replikačního aparátu a metabolismu nukleotidů. Cílem této práce je shrnutí poznatků o stavbě mitochondrií a struktuře a replikaci jejich genomu, ale především vytvoření přehledu nejdůležitějších proteinů, jejichž mutace vede ke vzniku mitochondriálních onemocnění doprovázených delecemi v mtDNA, a poznatků o mechanismu jejich vzniku.
Glial cells and their role in Alzheimer disease
Eliášová, Barbora ; Anděrová, Miroslava (vedoucí práce) ; Manakov, Dmitry (oponent)
Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, postihujúce hlavne starších ľudí. Postihuje ich pamäť, schopnosť rozprávať, učiť sa či rozhodovať sa. Tie sa postupne zhoršujú až ich pacient úplne stráca. Alzheimer je najčastejšia forma demencie vo svete, no dodnes nie je známy liek, ktorý by ho úplne vyliečil. Hlavným dôvodom je, že ešte stále nie sú úplne objasnené všetky mechanizmy a dôvody, prečo k tomuto ochoreniu dochádza. Okrem postupného odumierania neurónov vplyvom hromadenia proteínu βamyloidu a hyperfosforylovanéhotau proteínu hrajú v priebehu Alzheimerovej choroby dôležitú úlohu aj gliové bunky centrálnej nervovej sústavy. Astrocyty, mikroglie, oligodendrocyty a nedávno objavené synantocyty zabezpečujú rôznorodé funkcie, ktoré sú životne dôležité pre správne fungovanie mozgu a ich poškodenie môže byť smrteľné. Pri neurodegenratívnych ochoreniach mozgu ako je Alzheimer sú schopné pomáhať a zmierňovať ochorenie, no často naopak priebeh choroby zhoršujú nesprávnym fungovaním alebo stratou jednej či viacerých funkcií. Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, βamyloid, tauproteín, astrocyty, oligodendrocyty, mikroglie, synantocyty
A study of beta-adrenergic myocardial signaling in spontaneously hypertensive rat of transgenic strain SHR-Tg19
Manakov, Dmitry ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Nováková, Olga (oponent)
β-adrenergní signalizace hraje důležitou roli v srdci, kde reguluje srdeční frekvence a kontraktilitu. Má určitý vliv na rozvoj hypertenze a srdeční hypertrofií. Jako model pro lidské esenciální hypertenze často se používá spontánne hypertenzní potkan (SHR), i když primární původ její rozvoje v tomto kmenů zůstává dočasně neznámý. Dysfunkce v oblasti regulace translokázy mastných kyselin Cd36 byla předpokládaná jednou z příčin rozvojů hypertenze u SHR. Transgenní kmen SHR-Tg19 (imenovany také SHR-Cd36) byl získán pro studium hypertenze u SHR, a má divoký typ genů FAT/Cd36. Tato práce je zaměřena na zkoumání β-adrenergní signalizace v srdci spontánně hypertenzního potkana transgenniho kmene SHR-Tg19 v porovnání s SHR jako kontrolou. Exprese a distribuce β1- a β2-AR byly měřeny pomocí radioaktivně značenych ligandu a Western immunoblotu, pomoci kterého také byli měřený exprese G proteinů a adenylyl cyclazy. Také byli pozorovány změny aktivity cyclazy pod vlivem stimulačních ligandu. Výsledky ukázaly žádný significancni změnu v exprese β1-AR v obou komorah, ačkoli saturační vazebně pokusy ukázali signifikantní zvycheni v β-AR distribuce, osobně pro β2-AR. Žádný změny v exprese podjednotek Gsα a Giα nebyli pozorovány. Spolu s tím byla prokázána zvýšená exprese β2-AR v LV. Aktivita AC stimulována...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.