Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The analysis of mechanisms associated with beneficial metabolic effects of marine Omega-3 polyunsaturated fatty acids in different lipid forms.
Pavlišová, Jana ; Rossmeisl, Martin (vedoucí práce) ; Maletínská, Lenka (oponent) ; Cahová, Monika (oponent)
Obezita, jakožto jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů 21. století, vzniká často v důsledku nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Příjem tuků pak hraje v rozvoji obezity důležitou roli částečně proto, že tuky jsou ve srovnání s ostatními makronutrienty nejkoncentrovanějším zdrojem energie. Zdravotní dopady konkrétní diety však nezáleží pouze na absolutním množství přijatých tuků. Důležitá je také kompozice mastných kyselin, přičemž nasycené mastné kyseliny (SFA) jsou kvůli svým prozánětlivým a lipotoxickým účinkům obecně považovány za méně zdravé, zatímco mononenasycené (MUFA) a polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) představují zdravější alternativu, protože jsou v organizmu pohotově oxidovány a nenarušují fyziologické vlastnosti buněčných membrán. Zcela unikátní třídu lipidů pak představují n-3 polynenasycené mastné kyseliny (Omega-3), jejichž příjem v potravě působí u lidí jako ochrana proti rozvoji kardiovaskulárního nemocnění a dyslipidemie, zatímco u zvířecích modelů obezity zlepšuje, kromě výše zmíněných parametrů, také citlivost k inzulínů a glukózovou toleranci. Bylo již popsáno mnoho molekulárních mechanizmů, jakými mohou Omega-3 působit na metabolizmus. Omega-3 mohou modifikovat biochemické složení buněčných membrán, působit jako ligandy různých transkripčních faktorů či...
The role of stable analogs of prolactin-releasing peptide in obesity and hypertension.
Neprašová, Barbora ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Poledne, Rudolf (oponent) ; Rossmeisl, Martin (oponent)
Peptidy snižující příjem potravy neboli anorexigenní peptidy mají velký potenciál v léčbě obezity a jejích komplikací, jako jsou například vysoké hladiny glukózy nebo vysoký krevní tlak. Nevýhodou těchto látek je neschopnost prostoupit hematoencefalickou bariérou do mozku po periferním podání. V naší laboratoři byly navrženy a syntetizovány lipidizované analogy peptidu uvolňujícího prolaktin (PrRP), u kterých byla prokázána vyšší stabilita v krevní plazmě a centrální biologický účinek po periferním podání. Tento centrální účinek byl navíc potvrzen zvýšenou aktivitou proteinu c-Fos v příslušných hypotalamických jádrech. Cílem této disertační práce bylo zjistit efektivní dávku palmitovaných PrRP31 analogů v akutních experimentech na příjem potravy a charakterizovat jejich dlouhodobý efekt v myších a potkaních modelech obezity a diabetu. Pro tyto studie byly použity následující modely: dietou indukované obézní (DIO) myši (C57Bl/6J), DIO potkani Sprague Dawley a dva modely s nefunkčním leptinovým receptorem: ZDF (Zucker diabetic fatty) potkani a spontánně hypertenzní obézní (SHROB) potkani. Příjem vysokotukové diety zvýšil u myší i potkanů tělesnou hmotnost a krevní tlak. Dvoutýdenní intraperitoneální léčba palmitovaným analogem PrRP31 významně snížila příjem potravy i tělesnou hmotnost. Tato léčba...
Úloha stabilního analogu peptidu uvolňujícího prolaktin v potkaním modelu obezity
Pospíšilová, Kateřina ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Bardová, Kristina (oponent)
Obezita je velmi závažným celospolečenským problémem moderní doby. Dnešní stav již lze považovat za epidemii, protože již zdaleka neplatí, že se obezita vyskytuje jen v rozvinutých zemích světa. Toto onemocnění s sebou nese mnoho dalších poruch a problémů jako je hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, hypercholesterolémie, kloubní obtíže nebo i psychické problémy, které dotyčného vyřazují z běžného života. Pochopení mechanismů, které v lidském organismu řídí energetickou rovnováhu, je nezbytné pro další pokrok ve vývoji léků proti této nemoci. Peptid uvolňující prolaktin (PrRP) je anorexigenní (snižující příjem potravy) neuropeptid působící centrálně v hypothalamu. Jeho lipidizované analogy mají velký potenciál právě v léčbě obezity a diabetu mellitu 2. typu. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem palmitovaného analogu peptidu uvolňujícího prolaktin (palm11 -PrRP31) při chronickém podávání na dietou indukovaný potkaní model obezity. U zvířat byla během experimentu sledována hmotnost a příjem potravy. Podávání analogu palm11 -PrRP31 mělo za následek statisticky významné snížení příjmu potravy u dané skupiny potkanů a v konečném důsledku i snížení hmotnosti vzhledem k obézním kontrolám na vysokotukové dietě. S celkovou hmotností korelovala i hmotnost intraperitoneálního tuku, jehož hmotnost byla u...
Peptidy regulující příjem potravy a jejich lipidované analogy v možném využití pro léčbu obezity a kachexie
Buková, Anna-Marie ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Janovská, Petra (oponent)
Navzdory kvalitním životním podmínkám se v posledních letech zvyšuje počet osob nacházejících se ve stavu, kdy je celkový příjem potravy nebo jednotlivých nutrientů nedostatečný, nadbytečný či nevyvážený. Při nadbytečném příjmu potravy dochází ke zmnožování tukové tkáně a rozvíjí se nadváha až obezita, což je spojeno se zvýšeným rizikem onemocnění diabetem 2. typu, kardiovaskulárními chorobami či některými typy rakoviny. Nedostatečný příjem potravy se může projevit například na funkci imunitního systému, což s sebou přináší zvýšené riziko infekce či špatné hojení ran. Kromě primární podvýživy se můžeme setkat i s podvýživou jako sekundárním projevem jiného onemocnění. Stav ztráty hmotnosti a podvýživy vzniklý v důsledku jiného onemocnění označujeme jako tzv. kachexii. Ta je vážnou komplikací terapie primárního onemocnění. V současné době se kromě zavedených přístupů k léčbě uvedených chorob některé studie zabývají možnostmi léčby s využitím sloučenin majících vliv na regulaci příjmu potravy. Jednou ze skupin těchto látek jsou peptidy, schopné příjem potravy snižovat (anorexigenní peptidy) či zvyšovat (orexigenní peptidy). K těmto přirozeně se v organismu vyskytujícím látkám jsou rovněž hledána analoga s vlastnostmi příznivějšími pro použití v praxi. Jednou z možností jsou i analoga lipidovaná, mezi...
Neuroprotective effects of food intake regulating peptides in vitro and in vivo
Kasperová, Barbora Judita ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Vaněk, Ondřej (oponent)
Alzheimerova nemoc (AN) je jedním z nejzávažnějších onemocnění současnosti. Patogeneze AN je dosud neznámá, a tudíž neexistuje účinná léčba. AN je charakterizována dvěma neuropatologickými znaky, a to tvorbou extracelulárních senilních plaků amyloidního β peptidů a intracelulárních neurofibrilárních spletí proteinu Tau. Mnohé experimentální studie potvrdily, že metabolické poruchy jako je diabetes mellitus 2. typu (DM2T) či obezita výrazně přispívají právě k rozvoji kognitivních poruch a tedy i k rozvoji AN. V této diplomové práci byl zkoumán potenciální neuroprotektivní vliv peptidů ovlivňujících příjem potravy a to jak v in vitro experimentech, tak in vivo. Jako první byl zkoumán potenciální neuroprotektivní vliv liraglutidu, analogu glukagonu podobného peptidu 1 užívaného jako léku proti DM2T, peptidu uvolňujícího prolaktin a jeho pamitoylovaného analogu palm11 -PrRP31 po působení toxického methylglyoxalu na buněčnou linii SH-SY5Y. Bylo prokázano, že peptidy samotné nejsou toxické a signifikantně nesnižují viabilitu SH-SY5Y buněk. Testované peptidy vykazovaly preventivní účinky proti cytotoxicitě a buněčné smrti indukované toxickým methylglyoxalem. Dále byl sledován neuroprotektivní účinek palm11 -PrRP31 na hyperfosforylaci proteinu Tau a aktivaci markerů neurogeneze v hipokampech THY-Tau22 myší...
Studium nových lipidovaných analogů peptidu uvolňujícího prolaktin in vitro
Šatrová, Lucie ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Tichá, Anežka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá neuropeptidy ovlivňujícími příjem potravy anorexigenním účinkem (snižujícím příjem potravy), které jsou potenciálními Mezi tyto neuropeptidy se řadí peptid uvolňující prolaktin (PrRP), který se váže s itou ke svému receptoru GPR10, a také k afinitou jen o řád nižší než laboratoři RNDr. Lenky Maletínské, CSc. byly navrženy a syntetizovány nové lipidované analogy PrRP, které mají podobnou afini receptorům GPR10 i NPFF2 přirozený PrRP a snižují příjem potravy po periferním podání. Na základě skutečnosti, že GPR10 má vysoko jedním receptorem označovaným jako Y1 a receptor Y1 je homologický s dalšími íněných peptidů Y2 a Y5, byla této bakalářské práci stanovena afinita přirozeného a jeho dvou palmitovaných analogů k receptorům Na buňkách U2OS s transfekovanými pomocí saturačních vazeb . Ty sloužily k výpočtu kompetitivních vazebných experimentech, kde přirozený a jeho dva palmitoylované měly velmi nízkou buňkám U2OS s transfekovanými receptory Y1 nebo Y2. Na druhé straně přirozený PrRP vázal buňkám transfekovaným receptorem řádu 10 a jeho palmitoylované analogy s až stokrát nižší Součástí bakalářské práce byla i optimaliz a přítomnosti inhibitorů proteáz stanovení K buněčn sfekovaným NPFF2 Stanovená K řádu 10 mol/l podobná hodnotám pro přirozené ligandy receptorů Zkoumání vazby...
Charakterizace molekulárních komponent kanabinoidní signalizace
Hájková, Alena ; Blahoš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vyklický, Ladislav (oponent) ; Maletínská, Lenka (oponent)
Kanabinoidní receptor 1 (CB1R), hlavní mediátor endokanabinoidní signalizace v mozku, patří do rozsáhlé skupiny receptorů spřažených s G-proteiny. CB1R se vyskytuje v neuronech, především presynapticky, kde moduluje synaptickou plasticitu. Detailní pochopení molekulárního mechanismu synaptické neurotransmise je klíčové pro odhalení příčin mozkových dysfunkcí a k vývoji nových terapeutických přístupů. Molekulární interakce CB1R jsou zkoumány především v souvislosti s poruchami příjmu potravy (obezita, anorexie), drogovou závislostí, vnímáním bolesti, nespavostí a některými psychickými onemocněními. Tato práce odhaluje nového interakčního partnera CB1R, kterým je protein Src homology 3- domain growth factor receptor-bound 2-like (endophilin) interacting protein 1 (SGIP1). Jedná se o intracelulární protein lokalizovaný, stejně jako CB1R, převážně v axonálních zakončeních, kde je zapojen do procesu klathrinové endocytózy. U myší je jeho zvýšená exprese spojována s disregulací energetické rovnováhy a vývojem obezity. Výsledky práce prokazují vliv přítomnosti SGIP1 na signalizaci CB1R prostřednictvím ERK1/2, zatímco G-proteinová signalizace zůstává nezměněna. SGIP1 brání internalizaci CB1R z buněčného povrchu a prodlužuje jeho interakci s β-arrestinem2. Zároveň se nám podařilo prokázat in vivo...
Nové analogy anorexigenních neuropeptidů ovlivňujících příjem potravy
Pražienková, Veronika ; Maletínská, Lenka (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent) ; Skálová, Lenka (oponent)
Disertační práce je zaměřena na studium anorexigenních neuropeptidů, peptidu kokainem a amfetaminem regulovaného transkriptu (CART) a peptidu uvolňujícího prolaktin (PrRP), které snižují příjem potravy a tělesnou hmotnost. Peptid CART je anorexigenní neuropeptid, u kterého přes všechny snahy nebyl nalezen jeho receptor. Peptid CART se specificky váže se na buněčnou linii PC12. Buňky PC12 diferencované v neuronový fenotyp vykazují vyšší počet vazebných míst oproti nediferencovaným buňkám. Buňky PC12 diferencované dexametasonem na chromafinní buňky vykazují vysokou nespecifickou vazbu a tím velmi nízký počet vazebných míst. Pro objasnění důležitosti disulfidových můstků ve struktuře peptidu CART byly syntetizovány analogy s jedním či dvěma disulfidovými můstky. Biologická aktivita byla u analogu se dvěma disulfidovými můstky v pozici 74-94 a 88-101. Při zkoumání buněčné signalizace u buněk PC12 peptid CART významně zvýšil aktivaci c-Jun a fosforylaci JNK, která předchází dráze c-Jun. PrRP patří do rodiny RF-amidových peptidů a byl u něj potvrzen anorexigenní účinek. PrRP se váže na svůj receptor GPR10 a vykazuje vysokou afinitu i k receptoru pro neuropeptid FF (NPFF2). V naší laboratoři byly navrženy lipidované analogy PrRP, které po periferním podání snižují příjem potravy, a u kterých je...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.