Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Inaugural Addresses of the Re-elected US Presidents after the WW2: Stylistic Analysis of Selected Features
Procházková, Alžběta ; Lancová, Klára (vedoucí práce) ; Ženíšek, Jakub (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá identifikací, analýzou a celkovým hodnocením použití stylu v inauguračních projevech znovuzvolených amerických prezidentů v období po druhé světové válce. Práce je zakotvena v teorii funkčního přístupu ke stylu, v souladu s tím, jak jej popisují britští lingvisté Crystal a Davy. Analýza je zaměřena na syntaktickou, morfologickou, lexikologickou a sémantickou úroveň inauguračních projevů přičemž z každé této úrovně vybírá několik stylisticky významných prostředků, které mají vliv na styl psaní a vytváří tak individuální styl každého pisatele. Práce pak zkoumá, do jaké míry se projevy vybraných amerických prezidentů stylisticky podobají či liší.
Comparative Analysis of Neologisms in Selected Works of Terry Pratchett and George R. R. Martin
Dragounová, Tereza ; Lancová, Klára (vedoucí práce) ; Pípalová, Renata (oponent)
Práce se věnuje porovnání neologismů z vybraných děl dvou fantasy sérií, konkrétně z knih Last Continent (Poslední kontinent) a Jingo (Hrr na ně!), které obě patří do knižní série Discworld (Úžasná Zeměplocha) od Terryho Pratchetta, a z knihy A Game of Thrones (Hra o trůny), která je dílem ze série A Song of Ice and Fire (Píseň ledu a ohně) od George R. R. Martina. Neologismy shromážděné z těchto tří knih jsou nejprve podrobeny individuálnímu zkoumání a jsou rozřazeny do odpovídajících kategorií podle toho, jaký slovotvorný proces byl využit při jejich tvorbě. Následně jsou údaje z odpovídajících si kategorií porovnány a pozornost při jejich srovnání je věnována stejnou měrou jak potenciálním rozdílům, tak i signifikantním podobnostem. Dalším krokem byl pokus o interpretaci takto získaných výsledků s důrazem na příčiny těchto závěrů, především na ty, které by mohly plynout z rodílnosti podžánrů obou knih. Srovnání ukázalo jak rozdíly, tak podobnosti a některé z nich byly velice výrazné. Slovotvornými procesy, které poskytly nejzajímavější výsledky, byla kompozita a marginální slovotvorné procesy, jež byly v obou sériích použity ve značně jiných měrách. Ostatní procesy byly použity většinou podobně nebo vykazovaly pouze nepatrné rozdíly. Klíčová slova: slovotvorba, neologismus, srovnání
Analysis of English and French True Friends (Vrais Amis) in a Corpus of Authentic Text Samples
Pípalová, Mariana ; Lancová, Klára (vedoucí práce) ; Červinková Poesová, Kristýna (oponent)
Rigorózní práce se zabývá parolovým výzkumem pravých protějšků (vrais amis) v současné francouzštině a angličtině. K tomuto účelu byl sestaven speciální korpus anglicko- francouzských překladů složený ze třech dílčích subkorpusů stejného rozsahu (biblický diskurz, politický diskurz a diskurz umělecké prózy), v rozsahu cca 60 000 slov. Pomocí nástroje AntConc byly z korpusu vygenerovány užité pravé protějšky, které se v práci pojímají vždy jakožto jev konkrétního registru. Na základě frekvenčních kritérií byl vymezen centrální okruh 64 protějšků, (takřka) shodných frekvencí a identických kontextů a registrů, který byl následně podroben mnohaaspektové analýze. Zkoumala se jejich výslovnost i psaná podoba, jejich slovnědruhové zařazení, zastoupení slovotvorného postupu derivace; dále se sledovala absolutní četnost jak typů, tak i tokenů v korpusu, a nepřímo (na základě pásem frekventovanosti) se zjišťovala i integrovanost těchto výpůjček do slovní zásoby angličtiny jakožto jazyka přijímajícího. Dle většiny zkoumaných aspektů lze pravé protějšky přiřadit do tří pásem od identity přes blízkost až po relativní nepodobnost. Podle teorie centra a periferie (Daneš 1966) lze tak pravé protějšky uspořádat na pomyslné škále od identity až po vzdálenou podobnost ve většině aspektů analýzy. K práci je připojen...
Language and Ageing - Cognitive and Educational Aspects in the Elderly with Special Focus on Cognitive Training in a Foreign Language in People with Dementia
Veltruská Šmídová, Kateřina ; Pípalová, Renata (vedoucí práce) ; Lancová, Klára (oponent)
Tato práce se zabývá kognitivními a edukačními aspekty u starší populace. Hlavní důraz je položen na zkoumání vlivu kognitivního tréninku v cizím jazyce u starších lidí trpících demencí. Po popsání základní anatomie nervového systému, neurolingvistických teorií a také stárnutí a kognitivních aspektů v souvislosti s učením se jazykům se práce zabývá uskutečněním experimentu, který by mohl pomoci klientům s demencí rozšířit jejich slovní zásobu v cizím jazyce. Toho má být dosaženo prostřednictvím individuálních terapeutických sezení s použitím pracovních listů vytvořených přímo pro tyto účely. Výsledky naznačují, že kognitivní trénink je u klientů s demencí prospěšný a mohl by být praktikován ve větší míře. Pracovní listy byly předělány za účelem usnadnění jejich dalšího použití učiteli a lektory pracujícími se zdravými seniory. Klíčová slova stárnutí, demence, jazyk, kognitivní trénink, neurolingvistika, geragogika

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.