Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dynamická analýza koleje
Kulich, Pavel ; Salajka, Vlastislav (oponent) ; Plášek, Otto (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analytickým popisem dynamické soustavy vozidlo - kolej. Jsou popsány základní analytické modely koleje, které jsou následně rozšířeny za účelem přesnějšího popisu dynamických jevů při průjezdu vozidla. Cílem práce je sestavení modelu, který co nejvěrněji popisuje dynamické jevy v koleji. Sestavené modely jsou kvalitativně porovnány s daty naměřenými v terénu.
Rekonstrukce železniční tratě Vsetín - Velké Karlovice mezi km 17,000 a km 19,950 včetně návrhu technologie prací
Kulich, Pavel ; Pokorný, Ondřej (oponent) ; Říha, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí železničního svršku a úpravou geometrických parametrů koleje na vybraném úseku železniční tratě Vsetín – Velké Karlovice. Při návrhu je brán zřetel především na stávající objekty tratě, a to přejezdy, propustky, zastávky, mostní objekty apod. Součástí práce je také návrh obnovy odvodnění tratě a technologie prací. Veškeré úpravy jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.