Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vlastnosti paliv: Hrubý rozbor tuhých paliv
Kučera, Ondřej ; Elbl, Patrik (oponent) ; Vavříková, Petra (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím biomasy jako alternativního zdroje energie a hrubým rozborem tuhých paliv. V teoretické části je zpracována rešerše o energetickém využití biomasy a hrubém rozboru tuhých paliv. Podrobně jsou popsány jednotlivé metody určení hrubého rozboru, konkrétně stanovení obsahu vody, popela a prchavé hořlaviny a určení spalného tepla. V praktické části jsou prezentovány výsledky rozboru vybraných lokálně dostupných rostlinných biopaliv. Metody hrubého rozboru paliv byly úspěšně prakticky aplikovány.
Syntéza a studium derivátů 6-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanové kyseliny jako akcelerantů transdermální permeace léčiv
Kučera, Ondřej ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Ondřej Kučera Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Syntéza a studium derivátů 6-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanové kyseliny jako akcelerantů transdermální permeace léčiv Akceleranty transdermální permeace se používají ke zvýšení absorpce léčiv skrz kůži, zejména stratum corneum - nejsvrchnější vrstvu kůže. Mechanismus jejich účinku není zcela objasněn. Dá se však říci, že většina nejaktivnějších akcelerantů má amfifilní strukturu. V této práci jsme připravili a studovali fluorescenčně značené permeační akceleranty. Fluorescenční značka NBD (4-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol) je poměrně hydrofilní, a proto jsme ji použili jako hydrofilní hlavu námi navrženého potenciálního akcelerantu. Jako předloha nám sloužil dodecyl-6-(dimethylamino)hexanoát (DDAK). Takovýto akcelerant by nám mohl pomoci objasnit více o mechanismu účinku, protože umožní stanovit nebo i zobrazit, do jakých tkání mohou tyto látky pronikat. Připravili jsme tři estery 6-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanové kyseliny (NBD-kyseliny) s alkyly o délce osmi, deseti a dvanácti uhlíků. Kyselina 6-aminokapronová reagovala s 4-chlor-NBD za vzniku NBD-kyseliny, a poté se sérií alkoholů, abychom dostali různé délky alkylových řetězců. Tyto estery jsme aplikovali na lidskou kůži ve...
Podnikatelský záměr - rozšíření internetového obchodu o kamennou prodejnu
Kučera, Ondřej ; Navrátil, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na rozšíření internetového obchodu o kamennou prodejnu. Analytická a návrhová část tematicky vychází z části teoretické, jejíž součástí je popis sestavení podnikatelského plánu a analýz trhu. V návrhové části je vytvořen konkrétní podnikatelský plán a ekonomické vyhodnocení.
Anténa a nízkošumový zesilovač pro pásmo L
Kučera, Ondřej ; Lukeš, Zbyněk (oponent) ; Záplata, Filip (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá systémem pro příjem meteorologických snímků z družic umístěných na nízkých oběžných drahách. Dále poskytuje základní informace o družicích NOAA, METOP a FY. Součástí je také odvození rovnic, definující minimální požadavky na přijímací anténu a LNA. Z dosažených parametrů je vypočítána energetická bilance spojení družice Země. Hlavní část Diplomové práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pro pásmo L. LNA je realizováno na substrátu FR4 a Arlon DiClad 870, obvod je navržen pomocí prvků s rozprostřenými a soustředěnými parametry. Poslední část práce popisuje návrh antény pro příjem meteorologických snímků.
Pražský závislostní korpus jako cvičebnice jazyka českého
Kučera, Ondřej
Pražský závislostní korpus (PDT) patří mezi nejvýznamnější jazykové korpusy na světě. Cílem této práce je představit softwarový systém, který nad daty PDT tvoří cvičebnici českého jazyka. Procvičování probíhá ve dvou oblastech: tvarosloví (určování slovních druhů a jejich morfologických kategorií) a větný rozbor (určování větných členů a závislostí mezi nimi). Vzhledem k odlišnostem mezi akademickými rozbory vět a rozbory tak, jak jsou vyučovány ve školách, však nelze data PDT použít zcela přímočaře. Mnoho vět je potžeba z dat úplně vyřadit, na ostatních je nutné provést množství transformací, které převedou původní reprezentaci do tvaru, na který jsou žáci zvyklí ze školy.
Vliv a role sudetoněmeckých organizací v 90. letech 20. století v SNR
Kučera, Ondřej ; Kunštát, Miroslav (vedoucí práce) ; Křen, Jan (oponent)
Sudetoněmecká sdružení netvořila v devadesátých letech 20. století jednotný celek. V době po revolučních zvratech ve střední a východní Evropě se к nové situaci sudetoněmecké organizace postavily různě a s různými koncepcemi řešení historického problému spjatého s vyhnáním-odsunem národnostní skupiny z českých zemí po druhé světové válce v letech 1945/1946. Nejvíce aktivní byl v době do přijetí Česko-německé deklarace Sudetoněmecký landsmanšaft - zastřešující organizace sudetoněmeckých hnutí, z nichž nejvýznamnější byly katolická Ackermann-Gemeinde, sociálně-demokratická Seliger-Gemeinde a národně- konzervativní Witikobund. Katolická Ackermann-Gemeinde se po převratu nejvíce snažila o urovnání historických sporů a smíření s Čechy pro tuto organizaci představovalo prioritu, která měla přednost před nároky na majetkové odškodnění a požadavky a na zrušení poválečné legislativy znamenající zneprávnění celé národnostní skupiny a přípravu na její vysídlení. A-G, úzce napojená na katolickou církev, zdůrazňovala nutnost odčinit bezpráví z morálního hlediska a po celá devadesátá léta také tento pohled prosazovala. Majetkových nároků se sice sdružení nevzdávalo, avšak nepovažovalo je za hlavní prioritu. Sdružení také navázalo poměrně úspěšnou spolupráci se subjekty a osobnostmi na české straně a bylo dobře zastoupeno...
Pražský závislostní korpus jako cvičebnice jazyka českého
Kučera, Ondřej ; Vidová Hladká, Barbora (vedoucí práce) ; Panevová, Jarmila (oponent)
Pražský závislostní korpus (PDT) patří mezi nejvýznamnější jazykové korpusy na světě. Cílem této práce je představit softwarový systém, který nad daty PDT tvoří cvičebnici českého jazyka. Procvičování probíhá ve dvou oblastech: tvarosloví (určování slovních druhů a jejich morfologických kategorií) a větný rozbor (určování větných členů a závislostí mezi nimi). Vzhledem k odlišnostem mezi akademickými rozbory vět a rozbory tak, jak jsou vyučovány ve školách, však nelze data PDT použít zcela přímočaře. Mnoho vět je potřeba z dat úplně vyřadit, na ostatních je nutné provést množství transformací, které převedou původní reprezentaci do tvaru, na který jsou žáci zvyklí ze školy.
Podnikatelský záměr - založení nové firmy
Kučera, Ondřej ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhu podnikatelského záměru na založení krejčovské firmy. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, které jsou následně převedeny a aplikovány v praxi. V práci nalezneme různé analýzy zkoumající prostředí podniku nebo také ekonomické vyhodnocení.
Vstupní nízkofrekvenční předzesilovač pro laboratorní výuku
Kučera, Ondřej ; Kaller, Ondřej (oponent) ; Kratochvíl, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vstupním nízkofrekvenčním předzesilovačem pro laboratorní výuku. Úkolem bylo nastudovat, navrhnout a sestrojit funkční řešení vstupního předzesilovače pro nízkofrekvenční audio elektroniku. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány různé předzesilovače s rozdělením podle parametrů zpracovávaného signálu. Konstrukce jednotlivých vstupů se zde řeší pomocí diskrétních součástek a operačních zesilovačů. V dalších kapitolách jsou zmíněny různé měřící techniky zesilovačů, jako je vstupní citlivost, přenosová charakteristika, vstupní impedance a další měřící postupy, kterými bude přípravek vybaven.
Nativní rozhraní pro Google Reader
Kučera, Ondřej ; Otrusina, Lubomír (oponent) ; Šperka, Svatopluk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací desktopové aplikace pro uživatelský účet Google Readeru, což je služba webové čtečky. Účet je zpřístupněn pomocí aplikačního programového prostředí (API), dostupného přes protokol http nebo https. Práce je také zaměřena na popis technologie online syndikace, RSS a Atom formátů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.