Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Electronic transfer between nanostructures. Negative differential resistance in conductive polymers.
Král, Karel ; Menšík, Miroslav
The effect of negative differential resistance can be observed experimentally in some material systems based on polymers. These observation are explained usually to be due to the presence of certain carrier traps which can capture the carriers of the electric current. In the present theoretical work we are going to show that besides this carrier trapping origin of the negative differential resistance there can also be an intrinsic mechanism present, causing such an effect. Namely, instead of the traps, the electron-phonon interaction can cooperate with the tunneling of the charge carriers between their localized states and can provide the effect the negative differential resistance. This electron-phonon interaction is included in a non-perturbative way. The theory will be briefly summarized and explained.
Generator of nanotubes
Macková, Kateřina ; Mareš, Martin (vedoucí práce) ; Král, Karel (oponent)
Halloysite je jílovitý materiál s krystalovou strukturou, který je ve fyzice často používán, protože má několik velice užitečných vlastností. Hlavním cílem této práce je napsat program, který bude z tohoto materiálu na základě vstupní krystalové buňky a dalších parametrů vytvářet různé nanotrubičky. Následně může být celá struktura použita pro další fyzikální výzkumy.
Československá a česká farmacie - projevy, dopady a důsledky genocidy Židů a dalších forem rasového pronásledování
Arndt, Tomáš ; Dohnal, František (vedoucí práce) ; Kovář, Martin (oponent) ; Král, Karel (oponent)
1. Úvod V této disertační práci jsem se rozhodl zmapovat osud židovských lékárníků v letech 1939_1945, kteří pracovali hlavně v lékárně (nebo ji vlastnili) během meziválečné Československé republiky v letech. Věnoval jsem pozornost Židům pracujícím v průmyslu, vědě a školství v této době. Toto téma nebylo dosud zpracováno (v současnosti existuje jedna studie a dílčí zmínky v článcích o Židech v lékárenství, ale ty se zabývá starším časovým obdobím). Moje motivace je splatit dluh svým kolegům, kteří většinou zahynuli během Shoah. 2. Metodika Důležitou záležitostí pro moji práci bylo identifikovat jednotlivé židovské farmaceuty, což znamenalo, že byli židovské víry a/nebo židovské národnosti. Důležitý zdroj představovaly katalogy posluchačů a rigorózní protokoly z Karlo-Ferdinandovy univerzity z let 1882-1918 (univerzita byl v těchto letech rozdělena na českou a německou část) a z Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze z let 1919-1939 (na obou univerzitách se farmacie studovala na přírodovědecké fakultě). Každý student při zápisu uvedl svoji víru a od roku 1920 i svoji národnost. Pro moji dizertaci byli významní studenti židovské víry a/nebo národnosti, kteří měli domovské právo v Československu. Tito studenti museli samozřejmě dokončit studium. Tento seznam jsem porovnal se seznamem...
Transfer of electrons or holes between localized states. Application to polymer electric conductivity
Král, Karel ; Menšík, Miroslav
Basing on the quantum transport formalizm a formula for the irreversible transfer of charged particles has been introduced by us recently. This formula is expected to be suitable for the theoretical description of the electron or hole transfer between quantum dots, other nanoparticles, molecules, and so on. We discuss shortly the main physical properties of the formula. We also demonstrate the use of the formula for the theoretical analysis of the electronic physical properties of some electrically conductive polymers.\n
Data structure behavior with variable cache size
Král, Karel ; Koucký, Michal (vedoucí práce) ; Mareš, Martin (oponent)
Cache-oblivious algoritmy jsou dobře prostudované v situaci, kdy velikost cache zůstává konstantní. V posledních letech byla zkoumána i situace s pro- měnlivou velikostí cache. Naší motivací jsou programy běžící pseudo-paralelně a sdílející jedinou cache. Tato práce studuje tento model cache a generalizuje dva předchozí modely zkoumané v literatuře. Zavádíme také nový model cache, takzvaný hloubkový model, kde se ke stránkám přistupuje podle jejich hloubky v LRU cache místo jejich adres. Tento model nám umožňuje konstruovat al- goritmy, které působí libovolný počet cache missů předepsaný funkcí, kterou lze spočítat bez způsobení cache missu. Nakonec ukážeme, že dva algoritmy splňující podmínku regularity a běžící pseudo-paralelně způsobí asymptoticky stejné množství cache missů jako kdyby běžely sériově, za předpokladu, že použitá cache splňuje předpoklad tall-cache.
Historie léčby diabetu v českých zemích
Krejčová, Jindřiška ; Dohnal, František (vedoucí práce) ; Svačina, Štěpán (oponent) ; Král, Karel (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Student: Mgr. Jindřiška Krejčová Vedoucí dizertační práce: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Název dizertační práce: Historie léčby diabetu v českých zemích Cílem a předmětem předložené dizertační práce je snaha o zachycení historického vývoje léčby onemocnění diabetes mellitus v českých zemích od nejstarších dob po současnost. Diabetes mellitus je skupina onemocnění, jejichž společným znakem je hyperglykemie (vysoká hladina glukózy v krvi). Vyznačuje se poruchou sekrece nebo účinku inzulinu a je také spojen s poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin. Diabetem dnes trpí přes 250 milionů lidí a každoročně způsobuje asi 5 % úmrtí na celém světě, proto můžeme mluvit dokonce i o celosvětové epidemii. V roce 2012 touto nemocí trpělo v České republice více než 841 tisíc osob, což je asi 8% české populace. Tento fakt představuje nárůst počtu registrovaných diabetiků o asi 16 tisíc osob v porovnání s rokem 2011. Diabetes tak představuje nejen zdravotní, ale také výraznou ekonomickou zátěž. Historické údaje o způsobech léčby diabetu v českých zemích byly převážně získány z Časopisu lékařů českých (vychází od roku 1862) a z Praktického lékaře (vychází od roku 1921). První větší práce navazující na...
Viditelnostní grafy
Král, Karel ; Valtr, Pavel (vedoucí práce) ; Balko, Martin (oponent)
V předložené práci se zabýváme viditelnostními grafy, se zaměřením na domněnku ,,velká přímka či velká klika." Pro danou množinu bodů P v rovině řekneme, že se dva body vidí, právě když otevřená úsečka mezi nimi neobsahuje žádný bod z P. Vrcholy viditelnostního grafu jsou body z P a dva body jsou spo- jeny hranou, právě když na sebe vidí. Kára a spol. vyslovili domněnku, že každá dost velká konečná množina bodů obsahuje buď ℓ bodů na jedné přímce nebo její viditelnostní graf má klikovost aspoň k. V práci zobecňujeme domněnku na širší třídu grafů a tím poskytujeme alternativní důkaz pro k = ℓ = 4. Dále shrneme dosavadní související poznatky. Zesílíme pozorování o výskytu Hamiltonovy kružnice ve viditelnostních grafech. Charakterizujeme asymptotické chování hra- nové barevnosti viditelnostních grafů. Ukážeme, že pro daná n, ℓ, k lze počítačově rozhodnout, zda původní domněnka platí. Zároveň provedeme počítačové exper- imenty jak pro zobecněnou, tak pro původní domněnku. 1
Historie lékáren v regionu města Karviná
Nedobová, Andrea ; Dohnal, František (vedoucí práce) ; Král, Karel (oponent)
DĚJINY LÉKÁREN VYBRANÉHO REGIONU MĚSTA KARVINÁ Student: Nedobová Andrea Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr.František Dohnal, Csc. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika Předmět práce: Historie lékáren ve městech Karviná a Havířov. Cíl: Zmapování historie lékáren a lékárníků ve městech Karviná a Havířov od jejího vzniku až do současnosti. Metody: Zpracování historických písemných pramenů z Českého farmaceutického muzea na Kuksu, Státního okresního archivu v Karviné a Muzea v Českém Těšíně. Dále rozhovory s pamětníky. Výsledky: První lékárna vznikla pravděpodobně roku 1837 v Karviné. Do roku 1918 byly v Karviné a na území dnešního Havířova 3 lékárny. V letech 1918 - 1948 k těmto lékárnám přibyly 3 lékárny, jedna v Karviné a dvě na území dnešního Havířova. Po roce 1948 došlo ke zrušení nejstarších lékáren a vznikají další lékárny. Po roce 1989 byla řada lékáren zprivatizována, v současné době je v Karviné 13 lékáren a v Havířově 21 lékáren. Závěr: Podařilo se mi zaznamenat chronologický přehled vzniku lékáren oblasti, i přesto, že získávání údajů bylo mnohdy složité.
Lékárenství na Prostějovsku v procesu vývoje zdravotnictví po roce 1989
Navrátilová, Eva ; Dohnal, František (vedoucí práce) ; Král, Karel (oponent)
Lékárenství na Prostějovsku v procesu vývoje zdravotnictví po roce 1989 Student: Eva Navrátilová Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze, Česká republika Předmět práce: Lékárenství na Prostějovsku v procesu vývoje zdravotnictví po roce 1989. Cíl: Zmapování historie lékáren a lékárníků na Prostějovsku po roce 1989 s přihlédnutím k vývoji zdravotnictví. Metody: Excerpce dostupné literatury k obecným dějinám Československa a ČR, k problematice transformace zdravotnictví po roce 1989, jejich třídění a konfrontace s obsahem a poznatky regionální produkce - regionálního tisku, dále tisku Městské knihovny v Prostějově a Městského archivu v Prostějově. Zpracování dotazníků, materiálů okresního shromáždění lékárníků a dále rozhovory s místními lékárníky, provozovateli lékáren. Výsledky: Před rokem 1989 se na Prostějovsku nacházelo celkem 12 lékáren, z toho 6 na okrese a 6 přímo v Prostějově. Po roce 1989 nastal velký rozmach lékáren. Některé lékárny si zbudovaly i své výdejny, jejich rozvoj začal po roce 1998. Ve městě Prostějově se nacházejí i tzv. "řetězcové lékárny", které jsou situovány v nákupních střediscích. Některé historické i novodobé lékárny zanikly díky konkurenčnímu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.