Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komentovaný překlad: Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude (DAIGLE, Emmanuel. Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude. Grenoble : Ed. Glénat, 2017.)
Kozáková, Eliška ; Šotolová, Jovanka (vedoucí práce) ; Ďoubalová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce je komentovaným překladem francouzské příručky o horolezectví Du trek à l'expé. Bien préparer son séjour en altitude. Skládá se ze dvou částí: vlastního překladu kapitol o tréninku a vybavení a z komentáře k překladu. Komentář sestává z analýzy originálu, definování překladatelské koncepce, analýzy překladatelských problémů a typologie překladatelských postupů a posunů spolu s příklady z překladu. Práce je postavena na modelu Ch. Nordové, na teorii J. Levého a na typologii překladatelských postupů E. Janovcové. Čerpá také z textových funkcí R. Jakobsona, z teorie A. Popoviče a dalších. Klíčová slova překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské posuny, funkce jazyka, horolezectví, vysokohorská expedice, fyzický trénink, outdoorové vybavení
Komunikační schopnosti žáků základní školy speciální
Kozáková, Eliška ; Kopečný, Petr (vedoucí práce) ; Klenková, Jiřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá komunikačními schopnostmi žáků navštěvujících základní školu speciální. Teoretická část práce shrnuje obecné poznatky o komunikaci, o vývoji řeči u intaktní populace a narušené komunikační schopnosti. Dále se zabývá popisem, etiologií a symptomy mentálního postižení, Downova syndromu a kombinovaného postižení, zejména mozkové obrny. V poslední části jsou shrnuty vědomosti o alternativní a augmentativní komunikaci využívané u osob s těžce narušenou komunikační schopností. Praktická část sestává z interpretace výsledků výzkumného šetření, zabývajícího se analýzou komunikačních schopností žáků základní školy speciální, zejména komparací hodnocení této komunikace rodinnými příslušníky a odborníky, kteří s konkrétní osobou pracují. Výsledkem výzkumného šetření je fakt, že komunikační schopnosti žáků základní školy speciální jsou velmi individuální a hodnocení rodiny a klíčového pracovníka se nemusí shodovat. Vždy záleží na typu postižení, podpoře rodiny a odborníků, jakož i na osobnostních rysech jedince. Za každých okolností je však nutná velmi dobrá spolupráce rodiny a odborníků, díky které je komunikace nastavena a rozvíjena na nejvyšší možné úrovni. KLÍČOVÁ SLOVA Komunikace, mentální postižení, alternativní a augmentativní komunikace, žák základní školy speciální,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.