Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Závěrečná učňovská zkouška podle jednotného zadání - popis současného stavu ve vybraných SOU pro sluchově postižené v České republice
Maděrová, Sára ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Okrouhlíková, Lenka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tzv. závěrečnou zkouškou podle jednotného zadání, kterou od školního roku 2014/2015 povinně skládají všichni žáci středních škol poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Cílem práce je popsat současnou podobu této zkoušky ve vybraných tzv. středních odborných učilištích a odborných učilištích pro sluchově postižené. Pozornost je věnována především uplatnění závazného jednotného zadání vs. využití tradičních, na konkrétní škole dlouhodobě zaužívaných podob realizace této zkoušky, individualizaci zkoušky pro jednotlivé žáky a zohlednění tzv. podpůrných opatření doporučených školským poradenským zařízením. Při výzkumném šetření je využito metod obsahové analýzy kurikulárních dokumentů, observace během závěrečné zkoušky a polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy. Klíčová slova: jednotné zadání, odborné učiliště pro sluchově postižené, podpůrná opatření, střední odborné učiliště pro sluchově postižené, střední vzdělání, výuční list, závěrečná zkouška, žák se sluchovým postižením, žák se speciálními vzdělávacími potřebami
Profesní orientace neslyšících žáků
Sobolevská, Šárka ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Nováková, Radka (oponent)
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat profesní orientaci neslyšících žáků závěrečných ročníků vybraných základních škol pro sluchově postižené a výsledky usouvztažnit s podobnými šetřeními realizovanými u žáků bez sluchového postižení. Na základě studia příslušné odborné literatury jsou v začátku práce vymezeny obecné faktory, které profesní orientaci ovlivňují, taktéž je nastíněn vývoj profesní orientace dle teorie životních stádií D. E. Supera. Práce se dále soustředí na popis faktorů ovlivňujících profesní orientaci, které jsou specifické pro neslyšící žáky vzdělávané ve školách pro sluchově postižené, jako jsou identita neslyšících, kultura neslyšících, postoje společnosti k neslyšícím lidem, jazyková a informační bariéra a vzdělávací systém neslyšících žáků v České republice, včetně obecného popisu podoby předprofesní přípravy ve školách pro sluchově postižené. Na základě analýzy kurikulárních dokumentů a informací od pedagogických pracovníků práce popisuje konkrétní podobu předprofesní přípravy ve třech základních školách pro sluchově postižené, jejichž žákům 9. a 10. ročníků byl následně předložen dotazník zkoumající jejich vzdělanostní a profesní aspirace. Výsledky dotazníkového šetření jsou v závěru práce usouvztažněny a porovnány s výsledky výzkumů realizovaných u žáků bez sluchového postižení.
Skryté titulky pro neslyšící diváky v českých celovečerních filmech na DVD
Bláhová, Denisa ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Okrouhlíková, Lenka (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na skryté titulky pro neslyšící diváky v českých celovečerních filmech na DVD. Podle Zákona č. 249/2006 mají distributoři od roku 2007 povinnost opatřovat DVD nosiče s českými celovečerními filmy titulky pro neslyšící diváky. Cílem práce je porovnat tuto právní úpravu s legislativním stavem ve vybraných evropských i mimoevropských zemích, dále na základě analýzy DVD produkce z let 2007-2016 zmapovat dodržování této české zákonné povinnosti, a nakonec popsat nejčastější strategie, které se v České republice při tvorbě titulků pro neslyšící diváky na DVD uplatňují. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Signální psi - Kompenzační pomůcka pro neslyšící?
Záhorská, Kateřina ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Richterová, Klára (oponent)
Bakalářská práce se věnuje signálním psům pro osoby s postižením sluchu. Čtenář je proto seznámen s kategoriemi psů působících ve zdravotně-sociální oblasti, podrobně je popsán speciální výcvik signálních psů pro osoby s postižením sluchu, pozornost je zaměřena i na financování a související legislativu. Pro porovnání je krátce zmíněna situace v zahraničí (v USA, ve Velké Británii a na Slovensku). Speciální pozornost je věnována komunikaci se psem, zejména na tzv. posunkové povely a vysvětlení rozdílu mezi nimi a izolovanými znaky z českého znakového jazyka. Praktická část práce obsahuje kapitoly zaměřené na pasportizaci psů působících ve zdravotně-sociální oblasti v České republice, dotazníkové šetření mezi osobami s postižením sluchu, které jsou vlastníky psa bez speciálního asistenčního/signálního výcviku, a případovou studii pojednávající o jednom signálním psu užívaném osobou s postižením sluchu. Klíčová slova: Signální pes, asistenční pes, kompenzační pomůcka, neslyšící, komunikace
Kdo má oči k vidění, ať vidí: Možnosti pastorace neslyšících v České republice
Müller, Karel ; Beneš, Ladislav (vedoucí práce) ; Hudáková, Andrea (oponent)
Ve své diplomové práci se zaobírám problematikou lidí se sluchovým postižením. Představuji české teologické reflexi kulturu Neslyšících a poté jednotlivá křesťanská společenství, kde se shromažďují neslyšící. Analyzuji specifika těchto shromáždění, jakou roli zde mají neslyšící a užívání znakového jazyka. V závěru popisuji teologickou reflexi z pohledu lidí s postižením a následně specifika teologie z perspektivy Neslyšících. Klíčová slova sluchové postižení, kultura Neslyšících, Teologie postižení, Křesťanská společenství neslyšících, Teologie Neslyšících
Internátní péče ve školách pro sluchově postižené v ČR - od r. 1786 po současnost
Ondráčková, Jitka ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Okrouhlíková, Lenka (oponent)
(česky): V této bakalářské práci je popsán historický vývoj internátní péče v českých školách pro sluchově postižené a v tehdejších ústavech pro hluchoněmé od roku 1786 až po současnost. Zmiňuje režim internátů, mimoškolní činnosti žáků, pedagogický dozor a vybavení internátů. Režim je rozdělen na časové úseky. Práce se zabývá i komunitou Neslyšících, jak v zahraničí tak i u nás. Zkoumá vliv internátu na tuto komunitu. Poznatky jsou usouvztažněny s individuálním vývojem dítěte na internátě, vliv internátu na osobnost dítěte. V práci je čerpáno z odborné jak dobové, tak současné literatury, legislativních norem a jiných dokumentů. Závěr práce popisuje výsledky zkoumání dané problematiky. Internát je pro děti deprivující. Pro neslyšící děti taktéž, pokud nemají komunikaci ve svém mateřském jazyce (znakový jazyk) mezi sebou a ostatními, kontakt s okolím a vykonáváním každodenních činností obvyklých v běžné rodině. Na internátě se rozvíjí komunita Neslyšících, zaniknutím internátů vymizí i tato komunita. Nejlepším řešením jsou samostatné byty s malými skupinami dětí, které do školy dojíždějí a učí se samostatnosti. Tento model funguje mimo jiné i ve Švédsku. Rodinný model s individuálním přístupem by minimalizoval negativní projevy dětí umístěné mimo svou rodinu.
Identita nedoslýchavých lidí
Havelková, Pavlína ; Stará, Radka (vedoucí práce) ; Hudáková, Andrea (oponent)
Bakalářská práce pojednává o identitě nedoslýchavých lidí. Tato práce vychází z příslušné odborné literatury a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je identita, charakteristika a klasifikace faktorů ovlivňujících identitu člověka obecně. Práce se zaměřuje na formování identity u nedoslýchavých osob. Praktická část na základě výzkumného šetření verifikuje faktory ovlivňující identitu u nedoslýchavých lidí, uvedené v teoretické části. Závěrem autorka shrnuje poznatky z literatury i z výzkumu a formuluje doporučení, která navrhují, jak minimalizovat negativní faktory při formování identity a jak podporovat zdravý vývoj identity nedoslýchavého jedince.
Signální psi - Kompenzační pomůcka pro neslyšící?
Záhorská, Kateřina ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Richterová, Klára (oponent)
Bakalářská práce se věnuje psům působícím ve zdravotně-sociální oblasti, zejména psům asistenčním a signálním. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části je čtenář seznámen s kategoriemi psů působících v této oblasti, podrobně je popsán jejich speciální výcvik (zmíněny jsou též zainteresované organizace), v neposlední řadě jsou popsána související legislativní opatření. Pozornost je věnována také situaci v zahraničí (v USA, ve Velké Británii a na Slovensku). Informace z teoretické části sloužily jako východisko pro část praktickou, která je rozdělena na dva celky: pasportizaci psů působících v České republice ve zdravotně-sociální oblasti; dotazníkové šetřením mezi osobami s postižením sluchu, které jsou vlastníky psa bez speciálního asistenčního/signálního výcviku. V závěru práce autorka na základě získaných dat hledá odpověď na otázku, zda pes (a to i bez speciálního výcviku) může být pro osoby s postižením sluchu "kompenzační pomůckou". Klíčová slova: Signální pes, asistenční pes, kompenzační pomůcka, neslyšící, komunikace
Komunikace s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími v letecké přepravě
Petráňová, Lucie ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Nováková, Radka (oponent)
7 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá komunikací s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími v letecké přepravě, konkrétně v letecké společnosti České aerolinie, a.s. a ostatních zahraničních leteckých společnostech z letecké aliance SkyTeam. Teoretická část popisuje komunikaci, komunikativní situace a komunikaci osob se sluchovým postižením. Cílem praktické části bylo - pomocí dotazníkového šetření mezi palubním personálem a polořízených rozhovorů s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími - popsat současný stav v této oblasti. Klíčová slova: neslyšící člověk, nedoslýchavý člověk, ohluchlý člověk, znakový jazyk, kompenzační pomůcky, komunikace, cestovní ruch, bezpečnost v letecké přepravě, palubní personál, letiště.
Předčtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením
Siková, Kristýna ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Richterová, Klára (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na předčtenářskou gramotnost u dětí se sluchovým postižením. V teoretické části práce jsou uvedeny definice gramotnosti a její odlišné pojetí u různých autorů. Poté se práce obecně zaměřuje na čtenářskou a předčtenářskou gramotnost a problematiku dětského čtenářství. Dále jsou nastíněny faktory ovlivňující problematiku předčtenářské gramotnosti a počátečního čtení u dětí se sluchovým postižením. Další kapitolu tvoří čtenářská gramotnost a její propojení s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V závěru teoretické části je věnována pozornost testování předčtenářské gramotnosti v českém i mezinárodním prostředí, a to nejen u žáků se sluchovým postižením, ale i u žáků slyšících. Praktická část práce se pak věnuje výzkumu předčtenářské gramotnosti u dětí se sluchovým postižením v mateřských školách pro sluchově postižené v České republice v posledním roce před nástupem do základní školy. Klíčová slova Gramotnost, Předčtenářská gramotnost, Předčtenářské dovednosti, Dítě se sluchovým postižením, Testování předčtenářské gramotnosti

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.