Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Původ a cíl člověka: Kompatibilita křesťanské zvěsti v interpretaci Tomáše Akvinského s pojetím evoluční psychologie
Fuchsová, Aneta ; Novotný, Vojtěch (vedoucí práce) ; Mohelník, Tomáš (oponent)
Cílem práce je srovnat dva rozdílné pohledy na lidskou přirozenost: pohled křesťana poučený teologickou morálkou a pohled nevěřícího člověka, který se zabývá původem a cílem lidského bytí. Tyto dva pohledy budou reprezentovány filosofií a teologií Tomáše Akvinského na jedné straně a evoluční psychologií s evoluční etikou na straně druhé. Půjde mi především o postihnutí rozdílu jednoho z typicky náboženských a jednoho z typicky sekulárních náhledů na člověka, jeho bytí a cíl. Pokusím se odpovědět na otázku, zda existuje nějaká oblast, která je nástroji přirozené (evoluční) morálky nepostižitelná, a která poukazuje na "teologický" rozměr lidské přirozenosti. Na druhé straně se budu ptát, zda tradiční koncepty lidské přirozenosti obstojí před zkoumáním moderní vědy a zda jím nemohou být obohaceny. Výstup mé práce by měl nakonec být především praktický: jak argumentovat ve prospěch křesťanského pohledu na lidské bytí, když jde například o otázky bioetiky, nebo obecně lidských práv. Klíčová slova přirozenost člověka, finalita, ctnosti, svoboda, důstojnost člověka, Tomáš Akvinský, evoluční psychologie, evoluční etika, Bůh, Ježíš Kristus
Fylogeografie a vnitrodruhová variabilita zlatohlávka Potosia cuprea
Fuchsová, Aneta ; Šípek, Petr (vedoucí práce) ; Růžička, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá vnitrodruhovou variabilitou zlatohlávků druhového komplexu Potosia cuprea (Fabricius, 1795), který představuje komplex taxonů na druhové a poddruhové úrovni. Zlatohlávci tohoto druhového komplexu patří mezi nejvariabilnější palearktické zlatohlávky vůbec. Taxony spadající do tohoto komplexu vytváří řadu poddruhů, ras a chromatických variet, které byly, ale i stále jsou vnímány různými autory odlišným způsobem. Taxony zahrnuté do analýz pocházejí především ze západopalearktické oblasti, přičemž hlavní důraz byl kladen na evropské druhy a poddruhy. Cílem práce je s použitím molekulárně genetických metod ověřit opodstatnění jejich druhového či poddruhového statutu. Celkem byly získány sekvence dvou mitochondriálních genů (cytochrom B a cytochromoxidáza I) u 14 taxonů druhového komplexu Potosia cuprea a tří příbuzných druhů P. angustata (Germar, 1817), P. fieberi (Kraatz, 1931) a P. marginicollis (Ballion, 1870). Molekulární analýzy založené na datasetu COI a konkatenátu CytB a COI odhalily existenci "evropského" kládu P. cuprea, který zahrnuje poddruhy Potosia cuprea bourgini (Ruter, 1967), P. c. brancoi (Baraud, 1992), P. c. cuprea (Fabricius, 1775), P. c. metallica (Herbst, 1790) a P. c. obscura (Mikšić, 1954), do kterého dále zapadají dva sibiřští zástupci ssp. metallica a...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.