Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 119 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Piezoelektřina v technické praxi
Škarabelová, Lenka ; Frk, Martin (oponent) ; Kazelle, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje prostudování principu a možnosti využití piezoelektrického jevu. Jelikož využití piezoelektrického jevu v elektrotechnice je velmi rozsáhlé, hlavní zaměření je tu kladeno na možnosti využití tohoto jevu v oblasti piezoelektrických rezonátorů a ultraakustiky. Dalším bodem této práce je praktické a teoretické seznámení s měřením malých hmotnostních změn pomocí elektrochemických křemenných krystalových mikrovah (EQCM), dále také s ultrazvukovým zařízením od firmy Olympus a ultrazvukovou defektoskopií pro detekci možných necelistvostí v materiálu a jejich vyhodnocení.
Roughness measurement with laser profilometry
Mach, Radoslav ; Frk, Martin (oponent) ; Hejátková, Edita (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with technology of laser profilometry for material roughness measurements purposes. The theoretical part deals with all aspects of the issue in an effective way and highlights the essential characteristics of used components and material roughness. The focus of this work is in first step to describe the external factors affecting the visual image processing such as increasing of environment temperature and its effect for a camera sensors. And particularly the relationship between CMOS and CCD technologies. The second step is for measuring roughness parameters of materials, such as metal, wood, rubber and plastic with three different lasers. Results demonstrate correlation between the wavelengths of the used laser lights with particular materials.
Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různorodými plnivy
Horák, Luděk ; Kazelle, Jiří (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. Součástí práce je příprava několika sad vzorků kompozitních epoxidových pryskyřic s různým druhem mikromletých křemenných písků jako plnivem. U daných vzorků je měřena teplotní závislost relativní permitivity, ztrátového činitele a vnitřní rezistivity.
Vliv aditiv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic
Šebesta, Petr ; Kazelle, Jiří (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Práce rozebírá současný stav ve výrobě a vývoji zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Práce probíhala ve spolupráci s firmou SYNPO, a.s. Pardubice, která poskytla vzorky pryskyřic s různými aditivy k měření. Práce je rozdělena do tří teoretických a jedné praktické kapitoly. První kapitola pojednává o dielektricích obecně. Zabývá se jejich charakteristickými vlastnostmi a ději v nich probíhajících. Druhá kapitola probírá epoxydové pryskyřice, jejich složení, výrobu a aplikaci ve výrobě. Třetí kapitola nabízí pohled na měřící metody používané v elektrotechnice pro diagnostiku dielektrik. V praktické části je popsán způsob výroby vzorků a jejich složení a následně způsob jejich měření s vyhodnocením naměřených dat.
Kalibrace kontaktních a bezkontaktních teploměrů
Skalický, David ; Kazelle, Jiří (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kalibrace kontaktních a bezkontaktních teploměrů. Teoretická část práce popisuje fyzikální zákonitosti, které jsou podstatné pro kontaktní a bezkontaktní měření teploty, požadavky kladené na teploměry, vhodnost použití různých druhů teploměrů a materiály využívané pro konstrukci snímačů teploty. Následující část práce popisuje obor metrologie se zaměřením na metrologický systém České republiky. Práce pojednává také o chybách a nejistotách měření, zejména o jejich členění, o zdrojích nejistot a metodice stanovení nejistot typu A a B. Praktická část práce je zaměřena na kalibraci teploměrů v rámci Českého metrologického institutu a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně.
Vývoj mobilních aplikací pro vzdálené ovládání přístrojové techniky
Macek, Michal ; Křivík, Petr (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Předkládaná práce popisuje rozšiřující se trend využívající mobilní zařízení k ovládání laboratorních přístrojů a zobrazování naměřených dat. Hlavním cílem je vývoj aplikace pro mobilní zařízení, díky které bude možné vzdáleně ovládat a měřit s přístroji v laboratoři. Praktická část je zaměřena na naprogramování mobilní aplikace, která s využitím místní sítě bude schopna připojit se k více laboratorním zařízením, nastavit je pro různé druhy měření a následně zobrazit naměřená data.
Studium reologických vlastností alternativních elektroizolačních kapalin
Botlová, Simona ; Jirák, Josef (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá klasifikáciou elektroizolačných kvapalín a analýzou ich reologických vlastností. Teoretická časť tejto práce popisuje viskozitu a možnosti jej merania, elektrické a neelektrické vlastnosti elektroizolačných kvapalín a samotné elektroizolačné kvapaliny. V praktickej časti prebehlo meranie hustoty a viskozity vybraných rastlinných olejov, ich zložiek a transformátorových olejov v širokom teplotnom rozsahu. V závere je prevedená analýza výsledkov merania.
Vliv anorganických plniv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic
Doležel, Tomáš ; Jirák, Josef (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektroizolačních hmot na bázi epoxidových kompozitních materiálů používaných v elektrotechnickém průmyslu. Práce je rozdělena na teoretickou část zaměřenou na kompozitní materiály jejich technologické zpracování a diagnostiku. Dále popisuje dielektrické materiály, jejich vlastnosti a děje odehrávající se v jejich struktuře. Experimentální část popisuje měření elektrických vlastností vzorků elektroizolační hmoty s různými druhy plniva.
Komparace elektrických vlastností alternativních elektroizolačních kapalin a minerálních olejů
Jurčák, Tomáš ; Polsterová, Helena (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje elektroizolačním kapalinám v elektrotechnickém průmyslu. Je zde uvedeno rozdělení kapalin podle normy, rozdělení olejů, stav současného výzkumu alternativních elektroizolačních kapalin a popis vybraných vlastností dielektrik. Dále byla v práci provedena měření vybraných elektrických vlastností vzorků a jejich vyhodnocení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 119 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.