Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dálnice a společnost: Možnosti použití MCA k hodnocení společenských dopadů dopravní infrastruktury. Případová studie R35 v úseku Turnov - Úlibice.
Vrabcová, Zuzana ; Brůhová-Foltýnová, Hana (vedoucí práce) ; Plíšková, Radomíra (oponent)
Tato diplomová práce v rámci své teoretické části pojednává o využitelnosti metod společenského hodnocení - speciálně multikriteriální analýzy - při rozhodování o veřejných projektech a v rámci praktické části se zabývá zejména vlivem dopadů kapacitních dopravních komunikací na životní prostředí. Práce aplikuje metodu multikriteriální analýzy na varianty rychlostní silnice R35 v úseku Turnov - Úlibice a diskutuje výsledky této MCA v porovnání s postupem a výsledky oficiálního dokumentu Doplnění dokumentace Posouzení vlivů konceptu Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje na životní prostředí o porovnání koridorů silnice R35 v úseku Úlibice - Turnov dle zákona č. 244/1992 Sb., na závěr pak diskutuje hlavní faktory ovlivňující výsledky MCA v rámci citlivostní analýzy.
Bariéry rozvoje cíleného pěstování biomasy pro energetické využití v ČR
Česenková, Lenka ; Brůhová-Foltýnová, Hana (vedoucí práce) ; Rynda, Ivan (oponent)
Diplomová práce "Bariéry rozvoje cíleného pěstování biomasy pro energetické využití v ČR" se zabývá aktuálním tématem obnovitelných zdrojů energie v kontextu v současnosti velmi diskutované problematiky změny klimatu. Nejperspektivnějším obnovitelným zdrojem energie v ČR je biomasa. Biomasu pro energetické účely lze získávat ze zbytků ze zemědělství a lesnictví, z organických zbytků z potravinářské výroby apod. (reziduální biomasa) nebo ji záměrně pěstovat. Reziduální biomasou nelze pokrýt současné a budoucí potřeby a dosáhnout závazku osmiprocentního podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě do roku 2010, vyplývajícího z přístupové smlouvy k EU. Proto je nezbytné podporovat rozvoj cíleného pěstování biomasy pro energetické využití, které má mnohem větší potenciál a zatím je na prahu svého rozvoje. Práce analyzuje podmínky tohoto rozvoje v ČR na pozadí mezinárodního kontextu a snaží se identifikovat jeho případné bariéry.
Mobility management: tvorba plánů mobility pro malé a střední podniky
Valeška, Jan ; Brůhová-Foltýnová, Hana (vedoucí práce) ; Rynda, Ivan (oponent)
V této diplomové práci jsou z hlediska sociologického a sociálně ekologického zkoumány dopady individuální automobilové dopady na zdraví lidí, kvalitu jejich života a společnost jako celek. Základem práce je analýza nástroje omezování individuální automobilové dopravy prostřednictvím neinfrastrukturních, "měkkých" nástrojů zviditelnění alternativ, v zahraniční teoretické i aplikační literatuře známého jako mobility management. Druhou oblastí zaměření práce jsou tzv. dopravní plány malých a středních firem. Je zde analyzována možnost aplikace dopravních plánů v Praze na příkladu obchodní společnosti a také srovnání se zahraničím.
Návrh na zlepšení komunikace s občany
Foltynová, Hana ; Cieslarová, Petra (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o komunikačních problémech mezi policisty České republiky a občany, dále se zaměřuje také na jednotlivé typy zákazníků, se kterými policista přichází denně do styku. Obsahuje podrobný popis různých skupin občanů, informace o objektu výzkumu a postupy jak zlepšit jednání a důvěru mezi policisty a jejich klienty. Snahou bylo rovněž zjistit, zda špatná komunikace s občany může mít dopad na vzrůst kriminality.
Návrh na zefektivnění vztahů mezi policisty a občany
Foltynová, Hana ; Dabrowski, Janusz (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o vztazích mezi občany a Policií České republiky. Zaměřuje se rovněž na kriminalitu, jeji objasněnost a problémy v komunikaci. Obsahuje informace o zkoumaném objektu, různé metody výzkumu a postupy, jak zefektivnit tyto vztahy a rovněž jakým způsobem zlepšit důvěru v policii.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Sanitrníková, Ludmila ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Moravec, Jiří ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic. Kvalitativní a kvantitativní analýza potřeb v ochraně přírody a krajiny v České republice včetně povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a kvantifikace nákladů nezbytných k zabezpečení jejich plnění. Metodika kvantifikace nákladů ochrany přírody a krajiny. Metodický postup kvantifikace opatření v ochraně přírody. Kvantifikace potřeb v pilotních oblastech. Analýza stávajících systémů ekonomických nástrojů v ochraně přírody a krajiny v Rakousku, Velké Británii, Finsku, na Slovensku a v Německu.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Marková, Pavla ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic.
Environmentální a hospodářské efekty ekonomických nástrojů ochrany ŽP
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Urban, Jan ; Ščasný, Milan ; Slavík, Jan ; Pavel, Jan ; Nevečeřalová, Iva ; Foltýnová, hana ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Řešení projektu je rozděleno do čtyř hlavních částí (modulů). V prvním je provedena kategorizace nástrojů na ochranu životního prostředí a rešerše právních a jiných dokumentů mezinárodních organizací (ES, OECD), které se efektivností tržních nástrojů zabývají. Další část se soustřeďuje na domácnosti. Po teoretickém úvodu, kde jsou diskutovány přístupy k identifikaci faktorů, které ovlivňují spotřební chování domácností, jsou s pomocí ekonometrických metod odhadovány elasticity jednotlivých typů spotřebního zboží. Třetí část je zaměřena na kvantifikaci negativních externalit a je založena na metodice ExternE. Závěrečná čtvrtá část efektivnost tržních nástrojů poplatkového/daňového typu analyzuje z poněkud netradičního úhlu - z pohledu jejich administrativní náročnosti.
Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Tošovská, Eva ; Ščasný, Milan ; Slavík, Jan ; Hadrabová, Alena ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Brůha, Jan ; Pavel, Jan
Cílem projektu je na základě ex-post analýzy časových řad identifikovat vliv zaváděných administrativních a ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí na makroekonomické agregáty a tyto poznatky využít ke konstrukci makroekonomického modelu, který umožní v budoucnu provádět ex-ante analýzy připravovaných změn. Řešení je rozděleno do osmi částí. V první je proveden rozbor právních norem z oblasti životního prostředí, které byly přijaty během transformace a měly vliv na ekonomické chování firem a domácností. Druhá část je zaměřena na sektor domácností a analyzuje faktory, které ovlivňují výdaje domácností na energie a dopravu. Předmětem třetí části je analýza dopadů změn cen vodného a stočného na spotřebu vody v ČR. Čtvrtá kapitola analyzuje vliv poplatků na odpadové hospodářství. Pátá část je zaměřena na firemní sektor a podrobně zkoumá dopady environmentální regulace na konkurenceschopnost. Cílem šesté kapitoly je objasnit, jaké faktory stály za snížením znečištění vzduchu v období transformace. Sedmá kapitola řeší problematiku dopadů liberalizace zahraničního obchodu na obchod s environmentálním zbožím. Poslední kapitola obsahuje popis makroekonomického modelu a ukázky simulací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.