Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Plánování projektu: Svatomartinské oslavy v Jihlavě
Morkus, Luboš ; Flusserová, Lenka (vedoucí práce) ; Kořenář, Václav (oponent)
Autor: Luboš Morkus Katedra: Katedra ekonometrie Vedoucí práce: Ing. Lenka Flusserová Bakalářská práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je definována základní terminologie řízení projektů, metody síťové analýzy, jako jsou metoda CPM, MPM a PERT analýza. V této části práce je také popsán program MS Project 2010, ve kterém je zpracována také praktická část této práce. Hlavním cílem bakalářské práce je naplánování projektu Svatomartinské oslavy v Jihlavě. Praktická část obsahuje všechny potřebné analýzy, jako jsou seznam činností, časová analýza, analýza rizika, kritická cesta, seznam zdrojů, výsledek projektu a finanční zhodnocení projektu.
Plánování projektu : profesní růst v multilevelové společnosti
Pražák, Petr ; Flusserová, Lenka (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je popsána historie, základní pojmy a teoretické postupy řízení projektů. Jedna kapitola je věnována hlavním funkcím počítačového programu Microsoft Office Project 2007. S využitím tohoto programu je ve druhé části bakalářské práce vytvořen vlastní projekt. Nejdůležitější metody popsané v teoretické části jsou také aplikovány v projektu. Výsledkem praktické části je přehledná organizace činností podnikatele, jehož snahou je dosáhnout vysoké pracovní pozice ve firmě. Každá z aktivit podnikatele má stanovenou dobu trvání, svého předchůdce i zdroj, který s danou činností souvisí. Proto je dobře měřitelná časová analýza, nákladová analýza i analýza zdrojů. Při vyhodnocení docházíme k tomu, že se dá projekt uplatnit v praxi, i když je pro účely bakalářské práce zjednodušen.
Selected models of inventory and their solution in the MS Excel
Fabian, Martin ; Kořenář, Václav (vedoucí práce) ; Flusserová, Lenka (oponent)
Zásoby jsou v ekonomii chápány jako plýtvání. Ekonomické subjekty se proto snaží vytvořit podmínky, při kterých je jejich stav co nejnižší. Oblast řízení zásob obsahuje mnoho modelů pro výpočet optimálních hodnot objednávaného množství, minimálních nákladů atd. Mezi ně patří i modely množstevních rabatů a model s možností přechodného nedostatku zásob na skladě. Výpočtová náročnost těchto modelů není velká, protože na jejich výpočet existuje řada jednoduchých vzorců. Teoretická část práce blíže popisuje vybrané modely zásob. Praktická část, která je vypracovaná v tabulkovém kalkulátoru MS Excel pomocí maker a VBA pro Excel, na ní navazuje a představuje možnosti aplikace daných modelů v praxi.
Plánování projektu: Festival současné populární hudby
Lörinc, Jan ; Flusserová, Lenka (vedoucí práce) ; Šindelářová, Irena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu a naplánováním reálného projektu. První část práce je teoretické. Jsou zde vysvětleny a popsány základní pojmy, vyjmenovány organizační struktury a zájmové subjekty, popsány postupy při řízení projektu a určeny fáze životního cyklu projektu. Ve druhé, praktické části je popsán samotný reálný projekt. Jedná se o organizaci hudebního festivalu s pevně daným datem realizace. Vše je zpracováno v MS Project. Některé výstupy z programu jsou zde ukázány.
Optimální složení potravin pro výlet do hor
Fesenko, Anastasiya ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Flusserová, Lenka (oponent)
Tato práce je zaměřená na aplikaci úlohy batohu - na praktický příklad balení potravin pro výlet do hor. Úloha batohu je jedním z problémů celočíselného programování. Toto programování je založené na modelech, ve kterých proměnné mohou nabývat pouze celočíselných hodnot. Řešení celočíselných úloh je většinou výpočetně velmi náročné. Proto byly vymyšlené speciální algoritmy, které jsou schopné nalézt celočíselné řešení takové úlohy, například: metoda větvení a mezí, Balasova metoda atd. Takové algoritmy jsou popsány v první části této práce. Při psaní je kladen velký důraz na použitelnost výsledků v praxi. Proto pro dosažení větší aplikovatelnosti je praktická úloha řešena z několika různých pohledů, a v každé variantě řešení jsou stanovené různé cíle. Výsledky každé varianty jsou interpretovány, veškeré odlišnosti jsou vysvětleny.
Plánování projektu : Aktivační vlna novinek Pickwick
Jiroutová, Aneta ; Flusserová, Lenka (vedoucí práce) ; Šindelářová, Irena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá řízením projektů jak z teoretické, tak praktické stránky. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, zásady a postupy při řízení projektů včetně několika konkrétních metod síťové analýzy. Stručně je zde popsána i aplikace MS Project, program na podporu plánování projektů. Praktická část je zaměřena na plánování reálného projektu s tématem aktivační vlny novinek Pickwick. Projekt zobrazuje marketingový pohled na zviditelnění a podporu prodeje čajových novinek při finančním i časovém omezení. Součástí projektu je Ganttův diagram společně s kritickou cestou, zároveň jsou provedeny analýzy nákladů, zdrojů a rizik. Ke zpracování a popis projektu v praktické části byl implementován MS Project 2007.
Plánování projektu : Otevření prodejny italských potravin
Jeřábková, Eva ; Flusserová, Lenka (vedoucí práce) ; Kořenář, Václav (oponent)
Tato práce je zaměřena na naplánování projektu otevření prodejny italských potravin. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy řízení projektů a popsány nejčastější metody používané při řízení projektů. Praktická část je zaměřena na samotný projekt. K naplánování projektu je využita aplikace Microsoft Office Project. Zjištěné délky trvání projektu a celkové náklady na projekt jsou porovnány s požadavky podnikatele a je rozhodnuto, zda bude projekt uskutečněn.
Řízení projektů - praktická aplikace - výstavba kanalizace
Rejmanová, Veronika ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Flusserová, Lenka (oponent)
Cílem této bakalářské práce je především vytvořit plán reálného projektu výstavby kanalizace v obci Proseč pomocí programu MS Project 2007. V úvodní teoretické části je vysvětlena základní terminologie používaná při řízení projektů, dále jsou popsány důležité analýzy, které jsou při řízení projektů využívány. Popsána je i metoda CPM, jedna z metod síťové analýzy. V neposlední řadě je představen program MS Project, ve kterém lze zpracovávat projekty. Praktická část této práce slouží k bližšímu seznámení se s problematikou reálné výstavby kanalizace. Vyskytnou se problémy při plánování projektu, kde se určitá skupina činností mnohokrát opakuje. Bude nutné zvolit dvě různé metody plánování. Je provedena analýza zdrojů, časová analýza a nákladová analýza.
Plánování projektu : Zavedení samoobslužných pokladen v prodejnách Tesco
Mrzenová, Markéta ; Flusserová, Lenka (vedoucí práce) ; Šindelářová, Irena (oponent)
Tato práce je zaměřena na teorii projektového řízení a naplánování reálného projektu. Řízení projektů se v posledních desetiletí těší velkému rozvoji, více lidí ho používá a stále se vyvíjí. Práce je rozdělena do dvou částí a to teoretickou a praktickou. V teoretické části je uvedena základní terminologie řízení projektů, metody projektování (CPM, MPM, PERT), analýzy časová, nákladová, riziková a zdrojová a jak pracovat s programem MS Project. V praktické části je naplánován projekt na zavedení samoobslužných pokladen do hypermarketů Tesco v Praze. Jsou zde ukázány výstupy z programu MS Project a provedeny některé analýzy. Veškeré činnosti, zdroje a náklady jsou v projektu popsány.
Warehouse Change Project
Moravcová, Lucie ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Flusserová, Lenka (oponent)
Na přelomu let 2009 a 2010 došlo ke změně struktury logistického řetězce firmy působící na území České a Slovenské republiky prostřednictvím Warehouse Change Projectu. Cílem práce je zhodnotit tento projekt a efektivitu změn, které způsobil, z hlediska matematického modelování a vícekriteriálního rozhodování, případně navrhnout vhodnější změny logistického systému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.