Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti hodnocení neprofesionální expozice nízkofrekvenčnímu hluku
Potužníková, Dana ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Argalášová, Ĺubica (oponent)
v českém jazyce Možnosti hodnocení neprofesionální expozice nízkofrekvenčnímu hluku Úvod: S technickým rozvojem se v životním prostředí zvyšuje počet zdrojů nízkofrekvenčního hluku a roste počet stížností exponovaných osob. Závazný limit pro neprofesionální expozici nízkofrekvenčnímu hluku (NfH) nebyl dosud, z důvodu omezeného množství údajů o rizikovosti expozice NfH, zaveden v zemích EU či USA a není ani vydáno doporučení WHO. V České republice hygienický limit pro komunální/neprofesionální expozici NfH stanoven není.1 Cíle: Předkládaná disertační práce měla zjistit, zda krátkodobá experimentální expozice NfH s tónovou složkou vyvolá u experimentálního souboru dobrovolníků významné změny cirkadiánního rytmu hladin kortizolu a α-amylázy ve slinách (sliny představují biologický materiál umožňující odběr s nízkou mírou invazivity). Práce měla zhodnotit, zda by případné změny bylo možné využít jako objektivní ukazatele přítomnosti stresové odpovědi na expozici NfH. Materiál a metodika: Experimentální studie byla provedena na souboru 100 dobrovolníků (63 žen, 37 mužů), vystavených akutní krátkodobé intenzivní expozici NfH s tónovou složkou (30 min). Modelová expozice byla vytvořena podle charakteristik NfH, získaných z dlouhodobého měření hluku z hudebních produkcí. V průběhu expozičního dne byly...
Účel designu u ručního nářadí
Remeš, David ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem designu na ruční nářadí. V první teoretické části práce jsou rozebírány jednotlivé ruční operace prováděné při strojové výrobě. Další část je zaměřena na jednotlivé aspekty vlivu designu u ručního nářadí. Následuje zpracování dosahovaných parametrů u ručních prací. Experimentální část se zabývá úpravou držadel vratidla pro ruční řezání vnitřních závitů. Rovněž je zde zpracováno využití materiálu při volbě polotovaru z přířezu a samotné zhodnocení výroby tímto způsobem.
Stanovení nejlepšího nástroje pro vystružování otvoru pro píst ve firmě Bosch Diesel, s.r.o.
Rauscher, Tomáš ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá snížením nákladů na řezný nástroj, který vystružuje otvor pro píst v tělese dieselového čerpadla CP3 od společnosti Bosch Diesel s. r. o. Práce je rozdělena na teoretický popis problematiky, který je výchozím podkladem pro plánované testy obráběním, a experimentální část, která má za cíl nalézt vhodný výstružník pro danou technologickou operaci. Snížení nákladů bude dosáhnuto výběrem vhodné alternativy za doposud používaný sériový nástroj.
Faktory ovlivňující kvalitu obrobené plochy po frézování
Černý, Libor ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výslednou kvalitou povrchu za proměnlivých pracovních podmínek při frézování. První část práce se věnuje definici kvalitativních parametrů, popisujících vlastnosti povrchu. V návaznosti na to je stručné vysvětlení týkající se měření řezných odporů. Práce je doplněna experimentálním ověřením pomocí čelního frézování a jeho následným vyhodnocením. Cílem experimentu je zjistit závislost jakosti povrchu a velikosti řezných odporů na proměnlivých pracovních podmínkách stroje, které nejsou běžnou součástí výrobních postupů.
Volba vhodných řezných podmínek pro obrábění hlavňových ocelí
Beneš, Ondřej ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Práce se zabývá obráběním hlavňových ocelí a stanovení nejvhodnějších řezných podmínek pro tento proces. V teoretické části byl charakterizován řezný proces soustružení, vysvětlena problematika opotřebení VBD, tvorby třísky a drsnosti povrchu. Dále byly popsány nejpoužívanější řezné materiály a v poslední části byly popsány povlakovací metody CVD a PVD. V experimentální části bylo měřeno silové zatížení při soustružení. Bylo testováno osm břitových destiček ze slinutých karbidů od firmy SECO TOOLS. Během testování byly měřeny dodatečné hodnoty drsnosti povrchu a odebírány vzorky třísky. Z vyhodnocených dat silového zatížení byly tanoveny optimální řezné podmínky pro obrábění hlavňových ocelí a nejvhodnější typ břitové destičky.
Vliv procesní kapaliny na obráběcí cyklus
Ertl, Roman ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na rešerši problematiky procesních kapalin v obráběcím cyklu. Cílem práce je popsat vlastnosti procesních kapalin a jejich rozdělení. Následně jsou v práci rozepsány požadavky na kapaliny z různých úhlů pohledu. Podrobně rozebrané jsou také vlivy procesních kapalin na aspekty, jako jsou teplota, opotřebení a trvanlivost nástroje, atd. Další cíl práce zaujímají přívody procesní kapaliny do pracovního prostoru stroje a alternativy procesních kapalin, kde jsou především zahrnuté metody MQL a obrábění za sucha. Velký důraz se klade na ochranu životního prostředí a vliv kapalin na zdraví obsluhy stroje, proto je téma také rozebráno. Následně je v práci popsána základní údržba kapalin, počínaje vytvořením nového koncentrátu až po jejich likvidaci.
Závitovací operace ve stavebnictví
Čech, Ondřej ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je souhrn běžných závitů a závitových spojů používaných ve stavebnictví doplněný ukázkami reálných spojů. Možnosti zhotovování závitů na stavbách, přesněji v mobilních situacích, kdy nelze použít staticky uloženého stroje. Obsahuje přehled strojního vybavení a technologický režim u vybraných závitů. Toto dílo je doplněno o popis specifické situace obrábění a řezání závitu na těžkotonážním dílu vodní elektrárny.
Výroba závitů v montážních tenkostěnných konzolách
Malušek, Radek ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je rozdělení montážních konzol. Je zaměřena především na tenkostěnné montážní konzole, kde je potřeba zhotovit závit s potřebnou únosností. Jsou zde podrobněji rozebrány technologie navařování matic, lisování matic, nýtování matic a technologie termálního vrtání. Je navržen technologický postup výroby pro závěs trapézového plechu.
Kinetika vybraných látek při dermální expozici (Polycyklické aromatické uhlovodíky)
Kotingová, Lenka ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Čegan, Alexander (oponent)
Kinetika vybraných látek při dermální expozici (polycyklické aromatické uhlovodíky) Kůže je jedním z největších orgánů lidského těla a její správná funkce je pro lidský organismus životně důležitá. Dermální expozice představuje jednu z významných cest vstupu exogenních látek do organismu. Údaje o kinetice transdermální absorpce polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) jsou zatím nedostačující. Stávající odhady úrovně zdravotních rizik, souvisejících s dermální expozicí PAU, jsou zatíženy velkou mírou nejistot. Cílem disertační práce bylo zavedení a validace vhodné metodiky testování transdermální absorpce látek in vitro a použití této metodiky k získání nových poznatků o vlivu koncentrace, rozpouštědla a formy aplikace na míru dermální absorpce vybraných zástupců PAU. Pro testování transdermální absorpce látek in vitro byla zvolena metodika používající vertikální statickou difúzní komůrku dle Franze. Jako absorpční membrána byla vybrána plná kůže zadní plochy ušního boltce prasete domácího. Obsah stanovovaných látek ve vzorcích receptorové tekutiny byl analyzován pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS) a pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC). Pro GC-MS a HPLC analýzy byly vyvinuty a validovány nové metodiky. Ze získaných dat byly počítány hodnoty...
Hodnocení zdravotních rizik chemických látek při likvidaci starých zátěží
Pelikánová, Denisa ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce) ; Dohnal, Karel (oponent) ; Hrubá, Drahoslava (oponent)
Souhrn Hodnocení zdravotních rizik chemických látek při likvidaci starých zátěží Úvod: Nebezpečné odpady z rafinérií, uložené v lagunách, představují staré ekologické zátěže. Jedním ze způsobů sanace je těžba a přepracování odpadů na alternativní palivo. Emise škodlivých látek, uvolňované do ovzduší během těžby a zpracování odpadů, mohou negativně ovlivňovat zdraví exponovaných osob Cíl: Cílem práce bylo hodnocení potenciální míry zdravotních rizik ze sanace staré ekologické zátěže na základě zjištěných úrovní koncentrací vybraných látek v ovzduší a sestavení zobrazení stratifikace zdravotních rizik v rámci širšího území. Metody: Mezi sledované látky byl zahrnut oxid siřičitý, sirovodík, toluen a 16 zástupců polycyklických aromatických uhlovodíků - PAU (acenaften, acenaftylen, antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, benzo(a)pyren, dibenzo(ah)antracen, fenantren, fluoranten, fluoren, chrysen, indeno(1,2,3-cd)pyren, naftalen a pyren). Byla využita kombinace měření koncentrací látek v ovzduší a modelu rozptylu v prostředí. Měření kontaminantů bylo provedeno u staré ekologické zátěže a v blízké obydlené lokalitě. Zóny koncentrací těchto látek byly modelovány pomocí programu pro výpočet rozptylu v ovzduší "SYMOS'97". Výsledné údaje o stratifikaci hladin zdravotních...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.