Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Etický kodex a pedagogika
Dostál, Pavel ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně jsou popsány základní funkce školy a jak jsou tyto funkce hodnoceny. Je zmíněn důležitý aspekt spolupráce školy a zákonných zástupců, rodiny žáka v návaznosti na koordinované kurikulum. Tento teoretický rámec osvětluje, v jakém prostředí vzniká a dále se rozvíjí prosociální chování žáků. Návazně jsou uvedeny standardy kvality výchovy charakteru. Standardy obsahují jedenáct principů, které rozvíjejí morální a etické hodnoty všech účastníků edukačního procesu. Popis současných východisek edukace, cíle edukace, metody vedoucí k naplnění stanovených cílů a sociologický pohled na edukaci tvoří další část práce. Udržitelnost morálky a hodnotové role školy, to je závěr sociologického pohledu. Etický kodex, jeho definice, metody tvorby etického kodexu, hrubá struktura a návrh etického kodexu pro vzdělávání (edukaci) jako kodexu, který nastavuje rovnovážný stav všech účastníků vzdělávacího procesu. Vymezení problémových okruhů, základních etických problémů, návrh jejich řešení, to je další kapitola práce. Empirická část práce je zaměřena na výzkum. Výzkumná část se opírá o sběr dat pomocí...
Etický kodex a edukace
Dostál, Pavel ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně jsou popsány základní funkce školy a jak jsou tyto funkce hodnoceny. Je zmíněn důležitý aspekt spolupráce školy a zákonných zástupců, rodiny žáka v návaznosti na koordinované kurikulum. Tento teoretický rámec osvětluje, v jakém prostředí vzniká a dále se rozvíjí prosociální chování žáků. Návazně jsou uvedeny standardy kvality výchovy charakteru. Standardy obsahují jedenáct principů, které rozvíjejí morální a etické hodnoty všech účastníků edukačního procesu. Popis současných východisek edukace, cíle edukace, metody vedoucí k naplnění stanovených cílů a sociologický pohled na edukaci tvoří další část práce. Udržitelnost morálky a hodnotové role školy, to je závěr sociologického pohledu. Etický kodex, jeho definice, metody tvorby etického kodexu, hrubá struktura a návrh etického kodexu pro vzdělávání (edukaci) jako kodexu, který nastavuje rovnovážný stav všech účastníků vzdělávacího procesu. Vymezení problémových okruhů, základních etických problémů, návrh jejich řešení, to je další kapitola práce. Zhodnocení empirické části: Respondenti prokazují znalost aktuálně platných zákonných...
Human Presence Detection and Applications in Smart Home Environments
Dostál, Pavel ; Juránek, Roman (oponent) ; Černocký, Jan (vedoucí práce)
The project is focused on human detection and recognition which has to be studied first and then implemented into software Home Manager which is a project simulating a smart house with intelligent appliances. In previous version this functionality was not supported and enhancing project in this way would allow better to fulfill user wishes and preferences. The application of human recognition is demonstrated on example of air-conditioner managemen in individual rooms.
Vliv vzdělávání na zdraví pracovníka
Dostál, Pavel ; Voňková, Hana (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Teoretická část práce se zaměřuje na výchovu a vzdělávání jako činitele ovlivňující zdraví jedince. Sleduje jak výchova a vzdělávání vytváří podmínky pro udržení a podporu zdraví a zdravého životního stylu. Porovnává historické souvislosti a jednotlivé vzdělávací směry od antiky až po současnost. Mapuje situaci na školách v České republice a v zahraničí. Upozorňuje na jednotlivé moderní pohledy, na postoje společnosti a z nich vycházející cíle a kompetence ve vzdělávání. Empirická část práce vychází z výzkumu, který byl proveden formou dotazníkového šetření a jeho vyhodnocením. Dělí respondenty dle hodnotícího kritéria: "Jak hodnotíte vztah klient-pracovník?" Jednotlivé odpovědi: a) Pracovník je ve výhodě. b) Pracovník a klient jsou na stejné pozici. c) Klient je ve výhodě. Tyto odpovědi zastupují subjektivní pocit pohody pracovníka na pracovišti. Vzniklé skupiny jsou následně zkoumány z pohledu jejich vzdělávání. Výzkum zjišťuje, zda jsou respondenti vzděláváni samostudiem, jednorázovými, nebo periodickými školeními, nebo zda vzděláváni nejsou. Následně je posouzeno, jestli je vazba mezi intenzitou vzdělávání a toho, jak respondenti hodnotí svoji situaci na pracovišti. Výsledek šetření ukazuje souvislost mezi intenzitou vzdělávání a vnímáním pracovní situace. Větší intenzita samostudia,...
Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce
Kletečka, Jakub ; Chytra, Ivan (vedoucí práce) ; Dostál, Pavel (oponent) ; Málek, Jiří (oponent)
Postižení kognitivních funkcí je častou komplikací v perioperační péči, postihující až čtvrtinu nemocných týden po operačním výkonu. Jde o přechodnou poruchu, která postihuje zejména exekutivní funkce, práci s pamětí a prostorovou orientaci. Jde o dočasný fenomén, který se normalizuje během prvních měsíců po výkonu. Jednoznačně prokázanými rizikovými faktory jsou nižší vzdělání a vyšší věk, ale vyskytuje se napříč věkovým spektrem. Zejména u starších pacientů prokazatelně ovlivňuje kvalitu života po operačním výkonu. Provedené studie nenašly rozdíl ve výskytu mezi celkovou a regionální anestezií, ani mezi jednotlivými anestetiky. Jedinou dostupnou možností prevence je minimalizace operačního inzultu, například v podobě fast-track přístupu k perioperační péči. Optimalizace hloubky anestezie pomocí EEG a z něj derivovaných parametrů je nadějnou možností, i když evidence je zatím limitovaná. Výzkum v oblasti pooperační kognitivní dysfunkce (POCD) je významně omezen heterogenitou studií, nejsou konsenzuálně definované diagnostické metody ani kritéria. Dalším limitujícím faktorem je změna v anesteziologické praxi v posledních dvaceti letech a tedy omezená srovnatelnost podmínek získání dat. Cílem práce bylo prokázat možný rozdíl ve výskytu POCD po anestezii sevofluranem a propofolem, závislost POCD na...
Vliv terapeutické mírné hypotermie na vybrané patofyziologické a klinické děje po náhlé zástavě oběhu
Škulec, Roman ; Dostál, Pavel (vedoucí práce) ; Drábková, Jarmila (oponent) ; Michálek, Pavel (oponent)
Úvod: Indukce terapeutické hypotermie na tělesnou teplotu 32 - 34 řC v trvání 12 - 24 hod. u pacientů úspěšně resuscitovaných pro mimonemocniční náhlou zástavu oběhu (OHCA) má příznivý vliv na neurologickou prognózu. Obecně je považováno za vhodné zahájit ochlazování co nejrychleji po návratu spontánní cirkulace. Z tohoto hlediska se jeví jako nejůčelnější zahájit ochlazování již v přednemocniční fázi ošetření. Cíle: Realizovali jsme tři studie abychom zhodnotili klinický přínos přednemocniční terapeutické hypotermie v podmínkách České republiky a zároveň optimalizovali ochlazovací postup. Zvolená ochlazovací metoda byla rychlá nitrožilní aplikace 4 řC chladného krystaloidního roztoku. Materiál a metodika: V multicentrické prospektivní klinické studii PRE-COOL (Pre-Hospital Cooling in Cardiac Arrest Patients) jsme u 40 konsekutivních nemocných úspěšně resuscitovaných pro OHCA aplikovali během přednemocničního ošetření rychlou infuzi chladného fyziologického roztoku v doporučené dávce 15 - 20 ml/kg. Výsledky jsme porovnali s historickou kontrolou 40 úspěšně resuscitovaných pacientů bez ochlazovacích pokusů v terénu. V experimentální technické studii PRE-COOL 3 jsme "ex vivo" testovali termostabilitu dvanácti různých aplikačních režimů chladného fyziologického roztoku v simulovaných přednemocničních...
Úloha anesteziologických sester v multidisciplinárním týmu v péči o pacienta
Šustrová, Martina ; Vachková, Eva (vedoucí práce) ; Dostál, Pavel (oponent) ; Kupečková, Ivana (oponent)
Autor: Martina Šustrová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Úloha anesteziologických sester v multidisciplinárním týmu v péči o pacienta Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 99 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: anestézie, anesteziologická sestra, multidisciplinární tým, týmová spolupráce, týmové role SOUHRN: Bakalářská práce pojednává o úloze anesteziologických sester v multidisciplinárním týmu operačních sálů v péči o pacienta. Teoretická část definuje pojem anestezie, seznamuje s historií a se současností oboru anestezie. Popisuje roli anesteziologických sester, která je vymezená jejich vzděláním, kompetencemi a náplní práce. Péči o pacienta na sále ovlivňuje komunikace a úroveň vzájemné spolupráce mezi členy multidisciplinárního týmu operačních sálů. Empirická část práce vznikla na základě kvantitativního výzkumného šetření metodou nestandardizovaného dotazníku. Šetření mapuje současnou pozici anesteziologických sester v multidisciplinárním týmu vnímanou anesteziologickými sestrami samotnými a ostatními členy multidisciplinárního týmu. Dále zjišťuje výskyt negativních a pozitivních faktorů v týmové spolupráci a odhaluje nedostatky týkající se práce anesteziologických sester. Na základě analýzy dotazníkového...
Dysfunkce jater a ledvin u kriticky nemocných. Možnosti podpory a náhrady funkce
Kroužecký, Aleš ; Matějovič, Martin (vedoucí práce) ; Chytra, Ivan (oponent) ; Viklický, Ondřej (oponent) ; Dostál, Pavel (oponent)
Ověření vlivu různých, v intenzivní péči běžných, manipulací a postupů na perfúzi jater a střeva. Cílem bylo testovat hypotézy, že: a. manipulace se středním arteriálním tlakem může v septickém šoku ovlivnit jak krevní průtok hepatosplachnickou oblastí tak její energetický metabolismus a kyslíkový transport. b. podání enterální nutrice kriticky nemocným v sepsi může ovlivnit jak hemodynamiku tak energetický metabolismus hepatosplanchnické oblasti. c. otočení kriticky nemocného s ALI/ARDS do pronační polohy může ovlivnit hemodynamiku, metabolismus a energetickou bilanci hepatosplanchnické oblasti. II. U kontinuálních metod náhrady funkce ledvin zhodnotit vliv: a. heparinového proplachu a regionální citrátové antikoagulace na trombogenitu a biokompatibilitu mimotělního okruhu. b. metodou navozeného snížení tělesné teploty na parametry hemodynamiky, kinetiky kyslíku a energetické bilance v oblasti hepatosplanchnického regionu.
Vývoj resuscitačních postupů a úroveň znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků
Morkusová, Kateřina ; Fejfarová, Kristýna (vedoucí práce) ; Dostál, Pavel (oponent) ; Kupečková, Ivana (oponent)
Název bakalářské práce: Vývoj resuscitačních postupů a úroveň znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků. V teoretické části práce se zabývám vývojem resuscitačních postupů od počátku do roku 2005, kdy Evropská rada pro resuscitaci vydala nová doporučení pro pomoc v případě náhlé zástavy oběhu a život ohrožujících situacích tzv. Guideliness 2005. V empirické části výzkumu bych chtěla zjistit pomocí anonymního dotazníku úroveň znalostí resuscitačních postupů nelékařských zdravotnických pracovníků. V závěru práce srovnávám výsledky výzkumu mezi Krajskou nemocnicí Liberec a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje.
Problematika travních směsí v zahradní a krajinářské tvorbě
Dostál, Pavel
Práce je zaměřena na studium morfologických, biologických a karpologických vlastností trav. Zabývá se stanovištními podmínkami. Zpracovává vybrané charakteristiky základních, doplňkových a ostatních travních druhů a odrůd, jako složek trávníku. Vysvětluje problematikou tvorby travních směsí a klasifikuje systém kategorií trávníku podle jejich použití. Na základě poznatků získaných z podkladů navrhuje složení modelových příkladů travních směsí pro vybraná konkrétní místa.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.