Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza ztrát v elektrických strojích při nestandardních podmínkách
Bulín, Tomáš ; Rafajdus, Pavol (oponent) ; Skala, Bohumil (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou magnetických ztrát v elektrických strojích a možnostmi jejich měření. Magneticky měkké i tvrdé materiály jsou velmi náchylné na změnu magnetických vlastností. Lze je měnit pouhou změnou teploty materiálu nebo indukováním různého pnutí uvnitř materiálu a díky tomu dosáhnout rozdílných výsledků. Tyto změny je důležité mít na paměti při návrhu elektrického stroje. Původní parametry v ovlivněných matriálech lze obnovit opětovným vystavením magnetickému poli, žíháním nebo broušením. Zmíněné metody uvolňují indukované pnutí uvnitř materiálu. Kromě analyzování těchto vlivů je důležité znát i způsob měření magnetických parametrů. Každý způsob má svá specifika a zanáší do měření určitou chybu. Při konstrukci stroje pro vyšší účinnosti, vyšší otáčky nebo vyšší teploty je vhodné vědět, jak se magnetické vlastnosti změní. Tato práce pojednává o vlastnostech různých materiálů, jejich měření, a nakonec i aplikaci zjištěných výsledků na zvoleném elektrickém stroji.
CHANGES IN ELECTRICAL STEEL SHEETS INDUCED BY HEAT TREATMENT
Bulín, Tomáš ; Švábenská, Eva ; Hapla, Miroslav ; Ondrušek, C. ; Schneeweiss, Oldřich
Surface coating of electrical steel sheets is very important due to minimizing eddy current losses in electrical machines. The quality of coating can differ according to the composition. The coating layer has limited heat stability and after crossing of the guaranteed temperature it can be significantly degraded and its insulation properties may change importantly. The aim of this study is to describe changes in parameters of magnetic behavior of the non-oriented Si electrical steel sheet due to degradation of the coating by annealing in air. The parameters were acquired from the measuring of magnetic hysteresis loops on two types of samples with different excitation. The basic information on structure was obtained by optical microscopy. Acquired data are compared between samples with the damaged coating layer by annealing and the original coating layer. The results are discussed from the point of view of the possibility of using sheets with damaged insulation in electrical machines.
CHANGES IN ELECTRICAL STEEL SHEETS INDUCED BY HEAT TREATMENT
Bulín, Tomáš ; Švábenská, Eva ; Hapla, Miroslav ; Ondrušek, C. ; Schneeweiss, Oldřich
Surface coating of electrical steel sheets is very important due to minimizing eddy current losses in electrical machines. The quality of coating can differ according to the composition. The coating layer has limited heat stability and after crossing of the guaranteed temperature it can be significantly degraded and its insulation properties may change importantly. The aim of this study is to describe changes in parameters of magnetic behavior of the non-oriented Si electrical steel sheet due to degradation of the coating by annealing in air. The parameters were acquired from the measuring of magnetic hysteresis loops on two types of samples with different excitation. The basic information on structure was obtained by optical microscopy. Acquired data are compared between samples with the damaged coating layer by annealing and the original coating layer. The results are discussed from the point of view of the possibility of using sheets with damaged insulation in electrical machines.
Porovnání technologií výroby vinutí vysokého napětí suchých transformátorů.
Mrajca, Miroslav ; Bulín, Tomáš (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá historií, významem, použitím, konstrukčním provedením a principem funkce transformátorů. Práce se dále zaměřuje na podrobný popis částí, ze kterých se skládá suchý výkonový transformátor, a také na popis jejich výroby a následné montáže do jednoho celku. Součástí práce je postup návrhu suchého transformátoru s příkladem výpočtu. Výstupem práce je porovnání různých technologií vinutí vyššího napětí z hlediska nákladů na výrobu a činitele plnění vinutí.
Problems with Magnetic Measurement of 41CrMo4 Steel
Bulín, Tomáš
This article deals with a problem of measuring a soft magnetic material with different geometrical dimensions. Steel 41CrMo4 was chosen as tested solid material. Two geometrical dimensions of this material were measured from the view of magnetic properties and compared each other. It is very difficult to determine proper commutation and hysteresis curve because eddy currents occur in every solid material.
Axiální generátor pro malou vodní elektrárnu
Tauš, Michal ; Bulín, Tomáš (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem generátoru s axiálním magnetickým tokem. První část je věnována přehledu strojů buzených permanentními magnety a porovnání axiálních strojů. V další části se práce zabývá návrhem stroje s axiálním magnetickým tokem na základě zadaných parametrů. V poslední části jsou pomocí simulací v programu ANSYS Maxwell ověřeny jeho skutečné vlastnosti.
Návrh synchronního spoke motoru
Kopecký, Jan ; Bulín, Tomáš (oponent) ; Knebl, Ladislav (vedoucí práce)
Práce je zaměřena v první části na teoretickou rešerši oblasti týkající se synchronních motorů s permanentními magnety. Dále jsou rozebírány jednotlivé metody návrhu magnetického obvodu motoru a porovnávány jejich výhody a nevýhody. V poslední části je navrhnuta odporová síť pro zadaný motor, pomocí níž je vypočtena magnetická indukce ve vzduchové mezeře a vnitřní moment motoru. Výsledky jsou následně porovnány s metodou konečných prvků.
Návrh lineárního motoru s permanentními magnety
Čech, Jan ; Bulín, Tomáš (oponent) ; Knebl, Ladislav (vedoucí práce)
Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárních motorů. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde popsaný princip lineárních motorů, jejich obecné výhody a nevýhody. Následuje přehled a rozdělení lineárních motorů, které mají v současné době praktické využití. Každý typ v současné době používaných lineárních motorů je stručně popsán a je objasněn jeho princip a charakteristické vlastnosti včetně konkrétní aplikace. Druhá část práce se zabývá návrhem modelu ekvivalentního magnetického obvodu lineárního motoru se železným jádrem. Návrh se poté využil pro simulaci rozložení a velikosti magnetického toku v lineárním motoru. Velikost magnetické indukce ve vzduchové mezeře se porovnala s hodnotami vypočtenými metodou konečných prvků. Z vypočtené magnetické indukce byla dále vypočtena tažná síla motoru, která byla porovnána s hodnotou v katalogovém listu.
Nanoscale phases on surface Fe-6Si magnetic sheets
Švábenská, Eva ; Roupcová, Pavla ; Král, Lubomír ; Bulín, Tomáš ; Vondráček, Martin ; Foldyna, Josef ; Čechal, J. ; Schneeweiss, Oldřich
Analysis of the nanoscale phases which appear on the surface Fe-6Si samples were carried out after the various treatments – grinding and etching, annealing, and water jet abrasion. The basic information on structure, chemical and phase composition was obtained by X-Ray Powder Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy with EDX, Glow Discharge Optical Emission Spectrometry (GDOES), Mössbauer Spectroscopy and X-ray Photoelectron Spectrometry (XPS). The results show high stability of the surface phase composition after the mechanical and heat treatments. Results obtained from the surface analysis in micrometer depth (XRD, EDX, GDOES) do not show any changes after the different treatments. Iron oxides were detected in XPS and conversion electron Mössbauer spectra (CEMS) which analyze the surface composition in a nanometer scale. In addition to, fine changes in atomic ordering on the surface can be observed after mechanical and heat treatments in the CEMS spectra.
Měření magnetických vlastností materiálů pomocí programu LabVIEW
Šolc, Martin ; Bulín, Tomáš (oponent) ; Huzlík, Rostislav (vedoucí práce)
V této práci je popsán program LabVIEW a jeho vývojové prostředí. Dále jsou rozebrána nejčastěji používaná čidla proudů, popsány principy jejich funkce a jejich vlastnosti. V další části práce se zabývám popisem integračních článků a jejich vlastnostmi. Poté se věnuji hysterezním křivkám feromagnetických materiálů. V praktické části bakalářské práce se zabývám měřením BH křivek pro toroidní transformátor, které jsem zrealizoval pomocí programu vytvořeném v LabVIEW, použitím digitální integrace v LabVIEW, integrace pomocí integračního RC článku a proudového čidla ITN 12-P Ultrastab. Na závěr se věnuji vyhodnocení provedeného měření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.