Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stavebně-technické hodnocení stavu dřeva, trasologická analýza a zaměření roubené stodoly ze Skaličky čp.3. Výzkumná zpráva zpracovaná pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Kloiber, Michal ; Růžička, Petr ; Buzek, Jaroslav ; Hrivnák, Jaroslav ; Bláha, Jiří
Zpráva posuzuje dochovaný stav a identifikuje dřevokazné poškození stěn roubené stodoly\nnáležející k domu čp. 3 v obci Skalička u Hranic, která se nachází v okrese Přerov\nv moravském regionu nazývaném Pobečví. Na základě výsledků navrhuje konkrétní postupy\npro sanační opatření a do výkresové dokumentace vyznačuje prvky navržené ke konstrukční\nsanaci. Jde o průzkum se zaměřením na lokalizaci problémových míst, klasifikaci stupně\npoškození, určení rozsahu skrytého napadení pomocí nedestruktivního přístroje,\ntrasologickou analýzu řemeslného opracování a zakreslení zjištěných výsledků do výkresové\ndokumentace. Zpráva je založena na přímém vizuálním pozorování doplněném o měření\npomocí přístroje pro odporové mikrovrtání.
Právní úprava zásady vyrovnanosti veřejných rozpočtů
Bláha, Jiří ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
PRÁVNÍ ÚPRAVA ZÁSADY VYROVNANOSTI VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Otázka vyrovnanosti veřejných rozpočtů patří v současnosti jak na polích vnitrostátních, tak i na poli mezinárodním mezi ty veřejně nejdiskutovanější. V současnosti je již zcela zřejmé, že setrvalé zadlužování zejména států má vliv nejen na jejich konkurenceschopnost a uplatnění, ale i globální ekonomickou rovnováhu. Státy s vysokými podíly dluhu na hrubém domácím produktu, vzniklého mnohdy v ekonomicky příznivých letech, zjišťují, že překonání hospodářská recese je v takové situaci mnohem obtížnější a bolestivější; jelikož nelze použít přebytky hospodaření z příznivých let, dochází k dalšímu zadlužování a tím i prohlubování již tak nepříznivé ekonomické situace. Na úrovni jednotlivých států i mezinárodních organizací proto dochází k přijímání nejrůznějších opatření s cílem stimulovat ekonomiku a obnovit hospodářský růst. Významným prostředkem se v takovém případě stávají veřejné rozpočty, zejména rozpočty jednotlivých států, a redistribuce prostředků v těchto rozpočtech akumulovaných; jelikož však prostředky veřejných rozpočtů nejsou neomezené a je třeba poučit se z následků či nejlépe zabránit opakování předchozích chyb, vystupuje v souvislosti s tím do popředí zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů. V souvislosti s nastolením otázky vyrovnanosti...
Rozpočtové zásady a jejich promítnutí v platné právní úpravě
Bláha, Jiří ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
Každé právní odvětví a konečně i celé právo je vybudováno na určitých principech, které vznikly opakovaným používáním v průběhu let a osvědčením se v praxi. Tyto principy by měly prostupovat celým daným právním odvětvím a především skrze ně by mělo být na právo nahlíženo, aby bylo dané právní odvětví včetně svých zákonitostí správně pochopeno. Jak je to však s těmito principy v tak úzké oblasti, kterou je rozpočtové právo jakožto pododvětví práva finančního? Které principy rozpočtové právo ovládají a lze je vůbec nalézt v platných právních předpisech? Zejména na tyto otázky si klade za cíl odpovědět předkládaná diplomová práce s názvem Rozpočtové zásady a jejich promítnutí v platné právní úpravě. Zároveň má autor za to, že osvojením znalostí týkajících se jednotlivých rozpočtových zásad lze mnohem snáze proniknout do problematiky samotného rozpočtového práva a jednotlivých fází rozpočtového procesu, tedy sestavování veřejných rozpočtů, jejich schvalování, hospodaření na základě těchto rozpočtů a v neposlední řadě i jejich kontroly. Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočtové zásady platné v právním řádu České republiky nelze nalézt komplexně upravené v žádném z platných právních předpisů, je proto hlavním cílem této práce nalézt promítnutí těchto zásad nebo alespoň jejich částí v právním řádu České...
Interkulturní pracovní prostředí, kulturní šok, adaptace a trénink
Vrba, Martin ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Paták, Milan (oponent) ; Bláha, Jiří (oponent)
Touto prací bych chtěl čtenáři zprostředkovat vhled do interkulturní problematiky a do vybraných zahraničních zdrojů. Témata a zdroje vybírám na základě vlastních studií a zahraničních zkušeností, a tudíž je sám považuji za stěžejní nejen pro teoretické pochopení jednotlivých oblastí interkulturní problematiky, ale také pro praktické využití při vlastní přípravě na zahraniční pobyt či při tvorbě koncepce interkulturního tréninku pro ostatní. Věřím, že pro ty, kteří na svoji dlouhodobou zahraniční zkušenost teprve čekají, se tato práce stane zdrojem inspirace k usnadnění adaptace v novém prostředí. Těm, kteří již mají své zahraniční působení za sebou, či se právě v zahraničí pohybují, může čtení této práce často připadat jako čtení vlastního deníku z doby zahraničního pobytu, jako by teorii v této práci zpracovanou již vlastně prožili v praxi. Ostatně, právě tento pocit jsem měl i já při načítání pramenů k této práci. 8
Obnova koruny historické hradební zdi s ochozem a cimbuřím postavené s lícem z opracovaných pískovcových kvádrů zachovávající její vizuální autenticitu a hodnoty stáří
Bláha, Jiří ; Kovářová, K. ; Buzek, Jaroslav ; Panáček, M. ; Cihla, M. ; Rafl, T. ; Hejný, L. ; Rybařík, V. ; Chamra, S. ; Schröfel, J.
Interdisciplinární kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy lícového zdiva byla použita při restaurování hradebního ochozu s cimbuřím na hradě Kosti, který patří k našim nejlépe zachovaným památkám středověkého fortifikačního stavitelství. Součástí je podrobný popis provedených průzkumů a analýz, přípravných prací a vlastního provedení opravy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny.
Bláha, Jiří ; Kovářová, K. ; Buzek, Jaroslav ; Panáček, M. ; Cihla, M. ; Rafl, T. ; Hejný, L. ; Rybařík, V. ; Chamra, S. ; Schröfel, J.
Geologové, stavební inženýři, stavební historici, památkáři a restaurátoři v metodice shrnuli své požadavky na přiměřenou intenzitu zásahů, kvalitu náhradního kamene a parametry řemeslného opracování. Metodika současně stanovuje nezbytnou úroveň historických, technických a technologických průzkumů a navrhuje optimální skladbu laboratorních zkoušek souvisejících s přípravou opravy konkrétní stavby.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výzkumná zpráva z hodnocení stavu krovu kostela sv. Ducha v Telči
Kloiber, Michal ; Bláha, Jiří ; Hrivnák, Jaroslav ; Buzek, Jaroslav ; Kunecký, Jiří ; Hasníková, Hana
Průzkum popisovaný v této výzkumné zprávě obsahuje hodnocení stavu krovu kostela sv. Ducha v Telči. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od farního sboru ČCE v Telči. Objednávka obsahovala požadavek na posouzení stavu a identifikaci rozsahu dřevokazného poškození krovu kostela sv. Ducha v Telči se zaměřením na lokalizaci kritických míst, klasifikaci stupně poškození, určení rozsahu skrytého napadení pomocí nedestruktivních přístrojů, specifikaci napadení dřeva, včetně zakreslení zjištěných výsledků do kresebné dokumentace stávajícího stavu krovu. Na základě výsledků byly navrženy konkrétní postupy pro sanační opatření a do výkresové dokumentace zakresleny prvky navržené ke konstrukční sanaci. \n
Výzkumná zpráva: Zjištění rozsahu poškození dřeva a trasologická analýza řemeslného opracování Čistá u Litomyšle čp. 97 - stodola
Kloiber, Michal ; Bláha, Jiří ; Frankl, Jiří ; Růžička, Petr ; Buzek, Jaroslav
Výzkumy, jejichž souhrnným výstupem je výzkumná zpráva, obsahují stanovení rozsahu poškození dřeva a trasologickou analýzu původního řemeslného opracování vybraných prvků rozebrané polygonální stodoly původně náležející k usedlosti čp. 97 v obci Čistá u Litomyšle. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od Valašského muzea v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, která obsahovala požadavek na diagnostiku vybraných dřevěných prvků pomocí NDT přístrojů a také jejich trasologickou analýzu. Získané poznatky mohou přispět ke kvalifikovanému posouzení a návrhu šetrného transferu unikátní roubené stavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.