Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení úrovně motorických dovedností dětí I. stupně vybraných pražských základních škol
Šollová, Markéta ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Hodnocení úrovně motorických dovedností dětí I. stupně vybraných pražských základních škol Cíl: Hlavním cílem práce bylo zhodnotit aktuální úroveň motorických dovedností dětí na I. stupni vybraných pražských základních škol za pomocí standardizované testové baterie MABC-2. Dílčím cílem práce byla komparace úrovně dosažené v testu MABC-2 s daty získanými z dotazníkového šetření k pohybovým aktivitám zúčastněných probandů. (n=134). Metody: Výzkumu se zúčastnilo celkem 134 probandů (z toho 60 dívek a 74 chlapců) ve věku 7-12 let ze dvou vybraných pražských základních škol. U všech zúčastněných byla za pomocí standardizované testové baterie MABC-2 vyšetřena úroveň motorických dovedností. Testování proběhlo formou terénního šetření v rámci výuky tělesné výchovy na vybraných školách. Pro orientační vyšetření pohybového chování účastníků, bylo užito dotazníku navrženého konkrétně pro účely této práce, který vyplnili zákonní zástupci probandů. Data z dotazníkového šetření byla následně porovnána s úrovní dosaženou v testu MABC-2. K interpretaci výsledků a statistickému zpracování dat bylo užito MS Excel 2010. Z deskriptivních statistických metod bylo užito Studentova t-test a Cohenova koeficientu účinku. Výsledky: Dle testu MABC-2 bylo 10,4 % (n=14) probandů v souboru identifikováno s rizikem...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.