Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fyzikální/mechanická simulace tuhých těles
Bureš, Jaroslav ; Maršík, Lukáš (oponent) ; Široký, Adam (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o simulaci odpalu golfového míčku. Jsou zde popsány simulační metody, které lze použít pro počítačové simulace. Dále jsou zde rozebrány fyzikální zákony z oblasti mechaniky, které si je potřeba osvojit pro vytvoření validního modelu odpalu golfového míčku. Mezi ně patří především zákony z oblasti aerodynamiky pro vypočítání trajektorie letu míčku a také jevy nastávající při pohybu míčku po zemi. Následující část je zaměřena na implementaci programu za použití jazyka C++ a grafické knihovny OpenGL. Práce je zakončena porovnáním naměřených výsledků simulace s analytickým řešením a s hodnotami jiných aplikací.
Fotografování terénu z letounu
Skočdopole, Jan ; Maršík, Lukáš (oponent) ; Široký, Adam (vedoucí práce)
Práce se zabývá fotografováním terénu z letounu. Předmětem řešení jsou fáze plánování a~přípravy letu, navigace, pořizování snímků a ukládání telemetrie. Pro tyto účely je využita externí kamera umístěná pod trupem letounu a tablet s aplikací umístěný uvnitř kabiny.
Radarový adaptivní tempomat
Rous, Petr ; Široký, Adam (oponent) ; Maršík, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá radarovým adaptivním tempomatem. Cílem práce je implementace programové logiky adaptivního tempomatu. Popisuje základní postupy zpracování radarového signálu i různá úskalí, k nimž dochází. Zabývá se také metodami, jež jsou využity pro detekci objektů radarem. V rámci práce jsou také srovnány dva použité radarové moduly podle jejich vhodnosti k využití jako senzory adaptivního tempomatu. Implementovaný systém je nakonec otestován použitím dat nasbíraných v reálném silničním provozu.
Měření rychlosti vozidel s použitím radaru
Novák, Adrián ; Široký, Adam (oponent) ; Maršík, Lukáš (vedoucí práce)
V bakalárskej práci je popísané vytvorenie desktopovej aplikácie, ktorá spracováva radarové dáta, z nich vhodným spôsobom detekuje zachytené vozidlá a určuje ich rýchlosť a smer pohybu. Jadro aplikácie využíva Fourierovú transformáciu na prevod radarových dát z časovej do frekvenčnej domény. Toto frekvenčné spektrum je využité na získavanie potrebných informácií pre výpočty rýchlostí vozidiel s následnou korekciou výpočtu o kosínusový faktor. Výsledkom tejto práce je desktopová aplikácia, ktorá umožňuje z radarových dát získať informácie o detekovanom vozidle a následne určiť jeho rýchlosť.
Radarové měření pro rychlostní disciplíny
Piňos, Michal ; Široký, Adam (oponent) ; Maršík, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je radarové měření rychlostních disciplín. K měření těchto sportovních událostí je použit Dopplerův radar s kontinuální vlnou, konkrétně radar K-MC4. Pro extrakci informace o rychlosti objektu ze signálu jsou použity techniky z oblasti zpracování signálů. Stěžejní částí je užití Fourierovy transformace, pro získání Dopplerovy frekvence ze signálu. Na základě zjištění úhlu je kompenzován kosínový faktor.Výsledkem této práce je detektor, který je schopen měřit rychlost a určovat směr pohybu měřených objektů. Implementované řešení navíc umožňuje, aby se detektor zaměřil jen na určité objekty, podle zadaných kritérií.
Automatizované pěstování rostlin
Švancer, Jan ; Široký, Adam (oponent) ; Musil, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá spojením dvou současných trendů - internetu věcí a domácího pěstování zeleniny, ovoce a bylinek. Popisuje technologické možnosti pro bezdrátovou komunikaci senzorů v chytré domácnosti a hardwarové prostředky pro realizaci. Na jejich základě realizuje chytrý hardware pro automatizované pěstování domácích rostlin, připojený do cloudu se vzdáleným přístupem pomocí iOS mobilní aplikace.
Aplikace počítače v ultralehkém letadle/vrtulníku pro tarifikaci letů
Špaček, Jakub ; Široký, Adam (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh, vývoj a testování zařízení do ultralehkého letadla nebo vrtulníku pro sběr letových dat. Základní sledovanou hodnotou je počet nalétaných hodin jednotlivými piloty. Další letová data jsou zeměpisná šířka a délka a nadmořská výška. Účelem tohoto zařízení je spravedlivé vyúčtování za použití letadla. Dále jej lze využít při zpětné kontrole dráhy letu nebo při výcviku pilotů. Toto zařízení je úspěšně vyrobeno z miniaturního počítače Raspberry Pi a funguje na základě záznamu GPS dat. Čtenář bude v této práci seznámen s vybranými leteckými předpisy, problematikou vestavěných systémů, problematikou globálního polohového systému a bezdrátového připojení k internetu.
Aplikace počítače v ultralehkém letounu
Žůrek, Daniel ; Široký, Adam (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možnostmi pro tarifikaci provozu ultralehkých letadel nebo vrtulníků. Cílem je vytvořit systém pro zjišťování provozních parametrů letadla, s hlavním zaměřením na detekci a vyhodnocení pohybu. V práci jsou popsány metody snímání otáček, měření zrychlení, způsoby měření frekvence, bezdrátová komunikace, komunikace po sériové lince, hardwarová realizace a softwarová implementace výsledného vestavěného systému, a nakonec popis implementace mobilní aplikace.
Inteligentní řízení domácnosti
Unzeitig, Patrik ; Široký, Adam (oponent) ; Musil, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářské práce se zabývá inteligentním řízením budov a následný návrhem a tvorbou systému, který bude sloužit k regulaci teploty v domácnosti. Práce se zaměřuje na sestavení fyzické části s využitím dostupných komponent a na tvorbu dotykové aplikace, která prostřednictvím bezdrátové komunikace řídí vytápění a využívá soubor ve formátu XML pro uchování uživatelských dat.
Radarové měření pro rychlostní disciplíny
Lach, Martin ; Široký, Adam (oponent) ; Maršík, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá radarovým měřením rychlosti sportovců. Cílem práce je implementovat detektor, který snímá sportovce, měří a zobrazuje jejich rychlost. Dokáže rozpoznat jednotlivé sportovce, určit jejich maximální rychlost a směr. Výstupem práce je mimo jiné knihovna v jazyce C sloužící k analýze radarových dat. Práce se zabývá vysvětlením pojmu radar. Popisuje různé typy radarů, jejich funkci a vlastnosti. Dále jsou vysvětleny pojmy důležité pro zpracování signálu. Následuje analýza problému a popis implementace. V závěru jsou testy a vyhodnocení úspěšnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.