Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,088 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mateřská škola na Obilním trhu v Brně
Walter, Jaromír ; Cahel, Tomáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Bantová, Sylva (vedoucí práce)
Zadáním mé bakalářské práce bylo zpracování pozemku u Obilního Trhu v Brně formou budovy, splňující funkci mateřské školky. Daná parcela se nachází v proluce vzniklé za 2. světové války, a celý pozemek pokračuje pak dále do kopce ke Špilberku. Návrh se skládá z budovy mateřské školky, spolu s pronajímatelnými plochami a podzemním parkováním. Budova je umístěna dále od uliční čáry z důvodu vytvoření vhodného prostředí pro pohyb dětí a zároveň předprostoru pro shromažďování.
Obnova Pohořelce na Ateliér scénografie JAMU
Čech, Daniel ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce byla obnova a přestavba budovy bývalého Nejvyššího státního zastupitelství na prostory pro Ateliér scénografie Janáčkovy akademie múzických umění a pro Rektorát Janáčkovy akademie. Budova se nachází na nároží frekventovaných ulic Jánská, Kobližná a Pohořelec, kde vytváří poněkud nevýrazný ukončující bod těchto ulic. Objekt byl postaven v období po druhé světové válce a nese znaky pozdního funkcionalismu. Budova je od devadesátých let nepoužívaná a v současné době chátrá. Parter objektu sloužil komerci, podzemní podlaží technickým zařízením objektu a ostatní podlaží čistě administrativě. Budova má jedno podzemní podlaží a sedm nadzemních podlaží. V parteru budovy byla navržena veřejná kavárna a výstavní prostory. V druhém až čtvrtém nadzemním podlaží jsou administrativní prostory pro Rektorát Janáčkovy akademie. V pátém až sedmém nadzemním podlaží a v podzemním podlaží jsou prostory pro studenty Ateliéru scénografie. Prostory čítají místa pro ateliéry, učebny, posluchárny a dílny. V nástavbě osmého podlaží se nachází zázemí pro světelný design. Náplní práce bylo objektu vrátit život a vytvořit funkční a esteticky přívětivé prostředí pro studenty, zaměstnance a návštěvníky. To bylo docíleno obměnou vnitřní dispozice, kde byly odebrány některé dělící konstrukce, včetně vertikálního propojení podlaží a použitím prosklených příček. Dispozice je nyní otevřenější, prosvětlenější a vzdušnější. Výrazným prvkem přestavby je nástavba dalšího podlaží, díky čemuž se zvětšil prostor pro studenty a zaměstnance, a potvrdila se nejasná vertikalita objektu. Celá nástavba působí dominantnějším dojmem, ale s přirozeným respektem vůči okolním budovám. Fasáda nástavby je tvořena předsazenými elektroluminescenčními panely s holografickou fólií. Tato fólie vytváří duhové efekty na fasádě a působí odrazivě, čímž se hmota odlehčuje. V noci díky elektroluminescenčním drátům v souvrství panelu nástavba svítí a upozorňuje na dění uvnitř budovy.
Analýza měření výkonnosti lidských zdrojů a jejich plánování ve vybraném podniku
Tůmová, Martina ; Kocourková, Jana (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vytíženost lidských zdrojů v týmu Podpora aplikací Service Desku ve vybraném podniku. Úkolem je zanalyzovat současný stav a návrh na rozšíření reportu o kvalitu a náročnost požadavků u vybraných aplikací. Práce je rozdělena do dvou částí, na část teoreticko-metodologickou, kde jsou uvedeny základní informace o lidských zdrojích a jejich řízení a na část aplikační, kde je představen vybraný podnik a provedena analýza současného stavu vytíženosti lidských zdrojů. Komparace mezi daty z reportu a skutečností je podložena pozorováním a rozhovory se zaměstnanci. Přínosem práce jsou kvalitnější data v reportech, na základě kterých se rozhoduje o možnosti přidání lidských zdrojů do daného týmu. Získané informace budou do budoucna sloužit jako podklady pro nastavení efektivního řízení práce v novém systému. Závěrem práce je provedeno celkové zhodnocení práce, jsou navrhnuta řešení a predikce dalšího vývoje vytíženosti lidských zdrojů ve vybraném týmu.
Motivace seniorů ke vzdělávání na Klatovsku
ŘEZANKOVÁ, Markéta
Bakalářská práce je zaměřena na vzdělávání seniorů, konkrétně z oblasti Klatovského okresu. Zaměřuje se na motivaci seniorů a možnosti vzdělávání na Klatovsku. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a empirickou. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola popisuje motivaci, motivaci ke vzdělávání a komunikaci. Druhá kapitola se zaměřuje na seniora, stáří a stárnutí, vymezuje věkovou hranici a popisuje změny, které se stáří týkají. Třetí kapitola vysvětluje metody a formy vzdělávání pro seniory. Empirická část je věnována výzkumnému šetření vzdělávacích možností pro seniory na Klatovsku, motivací jejich účastníků ke vzdělávání a hodnocení poskytovaných aktivit. Zvláštní pozornost je věnována Virtuální univerzitě třetího věku, způsobu vzdělávání, motivaci a hodnocení programu účastníky a jejich tutory v konzultačních střediscích na Klatovsku. Výsledky hodnocení programu účastníků a tutorů virtuální univerzity jsou porovnány, interpretovány a uvedeny v závěru bakalářské práce.
Ošetřovatelská péče o pacienty s onkologickým onemocněním slinivky břišní
BELLA, Inna
Tato bakalářská práce na téma "Ošetřovatelská péče o pacienty s onkologickým onemocněním slinivky břišní" mapuje práci sestry pečující o pacienta, jak u vyšetřovacích metod při prokázání onemocnění karcinomu pankreatu, tak na lůžkové části gastroenterologického oddělení. Cílem této práce bylo: 1. Zjistit specifika ošetřovatelské péče o pacienty s onkologickým onemocněním slinivky břišní. 2. Zjistit úlohu všeobecné sestry při vyšetřovacích metodách onkologického onemocnění slinivky břišní. 3. Zjistit možnosti dalšího vzdělávání sester poskytujících ošetřovatelskou péči o pacienty s onkologickým onemocněním slinivky břišní. K těmto cílům byly stanoveny tři výzkumné otázky: 1. Jaká jsou specifika ošetřovatelské péče o pacienty s onkologickým onemocněním slinivky břišní? 2. Jaká je úloha všeobecné sestry při vyšetřovacích metodách onkologického onemocnění slinivky břišní? 3. Jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání sester poskytujících ošetřovatelskou péči o pacienty s onkologickým onemocněním slinivky břišní? Výzkumná část této bakalářské práce byla realizována kvalitativním výzkumným šetřením technikou polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumné šetření bylo provedeno na gastroenterologickém oddělení, kde se nachází jak lůžková, tak endoskopická část oddělení. U endoskopických sester byly otázky v rozhovoru zaměřené na péči o pacienta před, během a po vyšetření. Sestry pracující na lůžkové části gastroenterologie odpovídaly na specifika péče o pacienta s karcinomem pankreatu. Endoskopické sestry se shodly na tom, že v jejich práci je nejdůležitější práce s endoskopickými přístroji a instrumentáriem, jejich dezinfekce a sterilizace, příprava a péče o pacienta během a po vyšetření, asistence lékaři při vyšetření. Sestry pečující o pacienta s karcinomem pankreatu na lůžkovém oddělení uvádějí, že jejich péče se zaměřuje na přípravu pacienta na vyšetření, řešení bolestí a výživy u tohoto pacienta, a v terminálním stádium poskytování kvalitní ošetřovatelské péče. Výsledky této bakalářské práce by mohly posloužit jako studijní materiál pro studenty zabývajícími se touto problematikou, pro sestry nově nastupující do zaměstnání na gastroenterologické oddělení.
Postavení radiologického asistenta v legislativě ČR a EU se zaměřením na vzdělávání
MUSILOVÁ, Markéta
Tato bakalářská práce se věnuje studiu oboru Radiologický asistent. Poskytuje celkový přehled o vzniku organizací sdružujících radiologické asistenty, o různých úrovních spolupráce v tomto oboru a uplatnění v praxi jak v České republice, tak i v Evropské unii. Tato práce je teoreticko-praktická. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na zpracování veškerých dostupných informací o systému vzdělávání v oboru radiologický asistent jak v České republice, tak i v některých vybraných zahraničních státech EU. Popisuje historii oboru a organizací ČR od svého vzniku až po současnost. Poskytuje stručný přehled o legislativě vztahující se k tomuto povolání. Zabývá se pregraduálním a postgraduálním studiem a srovnává jejich úroveň se čtyřmi evropskými zeměmi, kterými jsou Rakousko, Německo, Itálie a Velká Británie. Popisuje nejznámější společnosti radiologických asistentů v ČR i v jednotlivých zmiňovaných státech EU; možnosti akreditovaných kurzů i odbornou přípravu. Poskytuje přehled o všech vysokých školách v ČR, dokumentech ECTS (European Credit Transfer System) a Dodatku k diplomu. A v neposlední řadě se zabývá možností studijního či pracovního propojení evropských zemí pomocí programu Erasmus+ a dalších. Zahrnuje i kompetence radiologických asistentů a možnosti uplatnění RA na trhu práce. V praktické části bakalářské práce jsou prezentovány výsledky výzkumu zaměřeného na počty studentů a absolventů vysokých škol v oboru radiologický asistent a počty zaměstnanců RA v ČR. Výsledky práce v praxi poslouží ke zhodnocení současného stavu vzdělávacího systému v oboru, případně k jeho zlepšení. A pomůže ulehčit budoucím RA jejich vstup do praxe.
Reforma právního vzdělávání v České republice
Blažek, Zdeněk ; Urban, Michal (vedoucí práce) ; Friedel, Tomáš (oponent)
Reforma právního vzdělávání v České republice Abstrakt Globalizace, europeizace a digitalizace dramaticky mění znalosti a dovednosti, jež jsou pro výkon právnických profesí klíčové. Aby i nadále plnily své poslání, české právnické fakulty se musí novému prostředí přizpůsobit. Tato práce využívá metodu komparace: srovnává právnické studijní programy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (PF UK) a nizozemské Univerzitě v Utrechtu. Cílem je určit, které aspekty nizozemského modelu odpovídají požadavkům moderní právnické pedagogiky a mohly by být implementovány na PF UK. Srovnávány jsou hlavní body vzdělávacího procesu (přijímací zkoušky, výuka, zkoušení) i struktura studijního programu a studijní plán. Poznatky jsou dány do širších společenských souvislostí. Ačkoliv několik důležitých odlišností lze nalézt v obecné rovině vzdělávacího systému (přijímací zkoušky, model řízení univerzit) či ve vzdělávací politice státu (financování), celá řada poznatků je v českém prostředí aplikovatelná. Oproti nizozemskému studijnímu programu má PF UK nedostatečně propojené jednotlivé body vzdělávacího procesu. Je zapotřebí vymezit jasné cíle vzdělávání. Ty by měly vycházet ze tří základních složek právnického vzdělání - znalostí, dovedností a hodnot. Cíle vzdělávání poté musí být reflektovány v cílech jednotlivých předmětů....
Rozvoj a vzdělávání pracovníků sociálních podniků
Skálová, Veronika ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Moree, Dana (oponent)
Bibliografický záznam Skálová, Veronika. Rozvoj a vzdělávání pracovníků sociálních podniků. Praha, 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské společnosti. Vedoucí práce Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D. Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem rozvoje a vzdělávání pracovníků českých sociálních podniků a zkoumá, jakým způsobem jsou zajišťovány. Výzkumný soubor tvořily podniky zapsané v Adresáři sociálního podnikání, které tím deklarují svoje sociální poslání. Formou dotazníkového šetření bylo zjišťováno, jak probíhá vzdělávací proces vně podniku od fáze plánování, designu po realizaci a následnou evaluaci vzdělávacích aktivit. Z výsledků výzkumu vyplývá, že sociální podniky své pracovníky vzdělávají, ovšem ve většině podniků se jedná o proces poměrně nesystematický, s rezervami především po teoreticko-metodologické stránce, který brzdí především nedostatek finančních prostředků a nedostatek časového prostoru. V džungli sociálního podnikání ovšem existují světlé výjimky, které přes všechny překážky poskytují svému personálu kvalitní vzdělávací služby a dbají na jeho rozvoj. Klíčová slova sociální ekonomika, sociální podnik, sociální inovace, rozvoj, vzdělávání, celoživotní vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, cyklus vzdělávání
Strukturované učení ve školní praxi a jeho využití při vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra
Pavlištíková, Alena ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Diplomová práce představuje strukturované učení a jeho využití ve třídách, kde se vzdělávají děti s poruchou autistického spektra. Výzkum se zaměřuje na to, jak pedagogičtí pracovníci aplikují principy strukturovaného učení při vzdělávání jednotlivých žáků. Naším záměrem je propojení výzkumu s praxí. Zvolili jsme kvalitativní šetření, abychom mohly jít do hloubky zvolené problematiky. Vycházíme z analýz rozhovorů s pedagogickými pracovníky. Chceme objasnit, jaké jsou výhody a nevýhody této metody. Zajímá nás, proč pedagogičtí pracovníci doporučují strukturované učení pro děti s PAS dalším pedagogům, asistentům a rodičům. Zkušenosti z výzkumu chceme předat ostatním pedagogům pro další využití v jejich každodenní praxi. KLÍČOVÁ SLOVA Poruchy autistického spektra, strukturované učení, individuální přístup, vzdělávaní, třída

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,088 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.